مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

گام به گام سوالات علوم چهارم ابتدایی درس به درس با پاسخ

64

درس ۱ علوم چهارم ابتدایی زنگ علوم

سوال ۱- لباس هاي خيس بارنگ سياه ومشکي درزيرنورآفتاب زودتر خيس مي شونديا لباس هاي بارنگ سفيدو روشن؟چرا؟
جواب – لباس هاي بارنگ سياه ومشکي-زيرا لباس هاي خيس بارنگ سياه و مشکي بيشترنور و گرمايخورشيدراجذب مي کنندودرنتيجه آب آن ها زودتربخارشده وخشک مي شود.
سوال ۲-درفصل تابستان پوشيدن لباس هاي چه رنگي را پيشنهادمي کنيد؟چرا؟
جواب -لباس هاي سفيدبارنگ روشن را –زيرا لباس هاي سفيدبارنگ روشن ، بيش ترنور وگرماي خورشيدرا منعکس کرده وبرگردانده وکم ترجذب مي کنند درنتيجه بدن ما راخنک نگه مي دارند.
سوال ۳-حباب چگونه تشکيل مي شود؟وچراحباب هايي که باقالب هاي مختلف درست مي کنيم همه ي آن ها گردتشکيل مي شوند؟
جواب – ملکول هاي آب داراي کشش سطحي هستندبااضافه کردن صابون به آب کشش سطحي ملکول هاي آبرا کم ترمي کنيم
و وقتي داخل قالب هاي مختلف حاوي مخلوط آب وصابون فوت کرده و هوا را وارد آن ها مي کنيم
به شکل گرد درمي آيند.  ملکوهاي آب دور هواي واردشده به طورسريع به هم مي چسبند
سوال ۴- آيا مي توان حباب هايي با شکل هاي ديگري به غير از شکل گرد درست کرد؟چگونه؟
جواب – بلي-بادستگاه هاي بسيارپيشرفته درعلم فيزيک.
توضیحات بیشتر درس ۱ علوم چهارم ابتدایی

درس دوم علوم چهارم ابتدایی مخلوط ها

سوال ۱-مخلوط چيست؟
جواب – اگردوياچندماده اعم ازجامديامايع يا گازراباهم قاطي کنيم مخلوط درست مي شود.
سوال ۲-مخلوط يکنواخت يامحلول يامخلوط همگن چيست؟سه ويژگي آن رابيان کنيد.
جواب -اگردوياچندماده راباهم قاطي کنيم به طوري که ذرات آن ها به طوريکسان بين هم پخش شوندبه آن مخلوط يکنواخت يامخلوط همگن يامحلول مي گويند.
درمخلوط يکنواخت يامحلول ذرات دوماده خودبه خودوبه راحتي ازهم جدا نمي شوند،
معمولا شفاف هستندوگاهي ذرات موادمخلوط شده ممکن است تغييرکنندويابه ماده اي ديگرتبديل شوند.
سوال ۳- مخلوط غيربکنواخت يامخلوط نا همگن چيست؟سه ويژگي آن رابيان کنيد.
جواب – اگردوياچندماده راباهم قاطي کنيم به طوري که ذرات آن ها به طوريکسان بين هم پخش نشوند به آن مخلوط غيريکنواخت يامخلوط ناهمگن مي گويند.
درمخلوط غيريکنواخت يامخلوط ناهمگن ذرات دوماده خودبه خودوبه راحتي ازهم جدا مي شوند،معمولا شفاف نيستندوذرات موادمخلوط شده تغييرنمي کنند.
سوال ۴-تفاوت وفرق مخلوط يکنواخت(همگن يامحلول)بامخلوط غيريکنواخت(ناهمگن)درچيست؟سه موردبيان کنيد.
جواب -درمخلوط يکنواخت همگن يامحلول ذرات دوماده خودبه خودوبه راحتي ازهم جدا نمي شوند،
معمولا شفاف هستندوگاهي ذرات موادمخلوط شده ممکن است تغييرکنندويابه ماده اي ديگرتبديل شوند
ولي درمخلوطغيريکنواخت يامخلوط ناهمگن ذرات دوماده خودبه خودوبه راحتي ازهم جدا مي شوند
،معمولا شفاف نيستندوذرات موادمخلوط شده تغييرنمي کنند.

سوال ۵-سهم شما دراستفاده ي درست ازمخلوط ها چيست؟چهارموردبيان کنيد.

جواب – الف : هنگام شستن دست ها دراستفاده ازمايع دست شويي زياده روي نمي کنم.
ب: هيچ گاه شوينده هاي مختلف را باهم مخلوط نمي کنم زيراممکن است به ماده اي خطرناک تبديل شده وبه من آسيب بزند.
ج:هيچ گاه مخلوط هايي را نمي شناسم نمي چشم.
د: هنگام استفاده ازمخلوط ها برچسب روي آن ها رابه دقت مي خوانم
سوال ۶-مخلوط ها درزندگي ما چه استفاده وکاربردهايي دارند؟سه موردبيان کنيد.
جواب – الف: ازمخلوط آب با سيمان ياگچ يا آهک و…درساختمان سازي استفاده مي کنيم.
ب: ازمخلوط آب وموادخوراکي درآشپزي استفاده مي کنيم.
ج : ادويه ها،شوينده ها،داروها و…که درتغذيه وسلامت ما نقش دارندمعمولاازمخلوط ها درست مي شوند و…
سوال ۷-حل شونده وحلال چيست؟مثال بزنيد.
جواب -به ماده اي که حل مي شودحل شونده وبه ماده اي که حل مي کند حلال مي گويند.مثال:درمحلول
شکرباآب، شکرماده ي حل شوند ه وآب ماده ي حلال است
سوال ۸ – سه مخلوط که براي جانداران وطبيعت مضرهستند نام ببريد.
جواب – شوينده ها،سم ها،رنگ ها و…
سوال ۹-چندروش جداسازي مخلوط ها رابيان کنيد.
جواب- صاف کردن-بخارکردن-سرريزکردن-ساکن گذاشتن و…
توضیحات بیشتر درس ۲ علوم چهارم ابتدایی

[promotion id=”1016897″ bg_color=”#f0f1f6″ text_color=”#0061b3″ btn_text=”همین حالا کلیک کنید” btn_color=”#555″ btn_bg=”#0061b3″ ]

درس ۳ علوم چهارم ابتدایی

سوال ۱- انرژي چيست؟
جواب – انرزي توانايي انجام دادن کاراست.
سوال ۲-چندنوع انرژي نام ببريد.
جواب – انرزي حرکتي-انرژي نوراني- انرژي صوتي- انرزي گرمايي –انرژي بادي –انرژي آبي-انرژي الکتريکي انرژي هسته اي و…
سوال ۳-آيا وقتي گرسنه ايد مي توانيد درمسابقه ي دوميداني برنده شويد؟چرا؟
جواب – خير-زيراخوردن غذا باعث ايجادانرژي لازم دربدن وداراشدن توانايي لازم،براي انجام کارهاي
مختلف،ازجمله دويدن است.
سوال ۴-انرژي حرکتي چيست؟
جواب -همه ي اجسامي که حرکت مي کنندانرزي دارندبه اين نوع ازانرژي، انرزي حرکتي مي گويند.
سوال ۵-فرفره ي درحال چرخيدن چه شکلي ازانرژي دارد؟
جواب – انرژي حرکتي
سوال ۶-درخودروها بنزين مي سوزدوانرژي گرمايي توليدمي کند اين شکل ازانرزي به چه شکل ديگري ازانرژي درخودروتبديل مي شود؟
جواب – به انرزي حرکتي
سوال ۷-انرژي موردنيازشما براي پخت وپزوگرم کردن خانه ازچه چيزهايي به دست مي آيد؟
جواب – ازانواع سوخت ها و…
سوال ۸-درچه کارهايي ازانرزي گرمايي استفاده مي شود؟
جواب – دراتوکردن لباس ها- درذوب کردن مواد-درخشک کردن موادمختلف-درتوليدبرق به وسيله ي کوره يآفتابي و…
سوال ۹-چندمنبع انرژي نام ببريد.
جواب -خورشيد-سوخت ها-آب-غذاها و…

سوال ۱۰ -اصلي ترين منبع انرژي که زندگي وحيات موجودات زنده به آن بستگي داردکدام است؟وچه مزيت وبرتري برديگرانرژي هادارد؟

جواب  -خورشيدنام دارد-پاک است وآلودگي ندارد- رايگان است-تقريبا بي پايان است
سوال ۱۱ -چندوسيله نام ببريدکه ازانرزي الکتريکي استفاده مي کند؟
جواب  -پنکه-لباس شويي-يخچال-تلويزيون و…
سوال ۱۲ -هرگاه مقداري ماسه رادرون ظرف دربسته مي ريزيم ومدتي تکان مي دهيم دانه هاي ماسه گرم ميشوند.چرا؟
جواب  -زيرابراثرحرکت ماسه ها به هم ماليده مي شودوانرژي حرکتي به انرزي گرمايي تبديل مي شود.
سوال ۱۳ -ازانرزي نوراني چه استفاده هايي مي شود؟
جواب  -براي رشددادن گياهان-براي روشنايي خانه ها-براي ديدن اجسام و…
سوال ۱۴ -انرزي صوتي چيست؟
جواب  -صداانرژي دارد به انرزي صدا، انرژي صوتي مي گويند.
سوال ۱۵ -صداي هواپيما، پنجره ها رامي لرزانددراين حالت انرژي صوتي به چه شکل ديگري از انرژي تبديل مي شود؟
جواب  – انرژي صوتي تبديل به انرژي حرکتي مي شود
سوال ۱۶ -سهم شما درحفاظت ازمنابع انرژي چيست؟
جواب  – بايدازمصرف بي جاي انرزي ها خودداري کرده وبا انجام کارهاي درست منابع انرژي رابيشترحفظ کنيم.
سوال۱۷سه نمونه ازکارهايي را که براي صرفه جويي وحفاظت ازمنابع انرزي انجام مي دهيدبيان کنيد.
جواب  -درزمستان به جاي زيادکردن شعله ي بخاري لباس گرم مي پوشم-خانواده ي من براي رفت وآمد به جاياستفاده ازخودروي شخصي ازخودروهاي عمومي استفاده مي کنند-چراغ هاي اضافي را درخانه خاموش مي کنمو…
سوال ۱۸ -نومنه هايي ازکارهايي راکه موجب مصرف انرژي وکاهش منابع انرژي مي شوندبيان کنيد.
جواب  -استفاده ازپنکه وکولربراي خنک کردن هواي خانه-پختن غذا با استفاده ازاجاق گاز-رفت وآمدبااتوبوس ياماشين شخصي- استفاده ازانرژي الکتريکي براي روشن کردن انواع لامپ ها و…
سوال ۱۹ -چرانبايد درگوش کسي دادبزنيم؟
زيراصوت انرزي داردوممکن است باعث پاره شدن پرده ي گوش شود.
توضیحات بیشتر درس ۳ علوم چهارم ابتدایی

سوال وجواب درس ۴ علوم چهارم ابتدایی علوم الکتريسيته

سوال ۱- انرژي الکتريکي چيست ودرکجاها ازآن استفاده مي شود؟
جواب -يکي ديگرازشکل هاي انرژي،انرژي الکتريکي است.بيش تروسايل درخانه ها،کارخانه ها،فروشگاه ها وبيمارستان ها و…باانرژي الکتريکي کارمي کنند.
سوال ۲- انرژي الکتريکي درکجاتوليدمي شود؟وچگونه به مکان هاي مختلف مي رسد؟
جواب -انرژي الکتريکي درنيروگاه هاي برق توليدمي شودوازراه کابل ها وسيم هابه خانه هاي شما،مدرسه ها ،کارخانه ها وبيمارستان ها و…منتقل مي شود.
سوال ۳-وسيله اي نام ببريد که قادربه ذخيره سازي انرزي الکتريکي است؟
جواب -انواع باتري
سوال ۴-مدارالکتريکي چيست؟
جواب -الکتريسيته برقبه وسيله ي سيم ازباتري جاري مي شودولامپ را روشن مي کند وپس ازآن به وسيله يبرمي گردد.به تشکيل چنين حالتي مدارالکتريکي مي گويند.
سوال ۵-کارکليدچيست؟
جواب ۵-کارکليد قطع و وصل کردن جريان الکتريسيته درمداراست.
سوال ۶-اجزاي يک مدارالکتريکي ساده رانام ببريد.
جواب -باتري،سيم،لامپ،کليد

سوال ۷-رسانا ي الکتريکي ونارساناي الکتريکي چيست؟

جواب -بعضي ازچيزها مانندميخ آهني، گيره ي فلزي،سيم مسي ،طلاونقره ومانندآن ها جريان الکتريسيتهياهمان برق را ازخود عبور مي دهند که به آن ها رساناي الکتريکي مي گويند.
بعضي ازوسايل مانندچوپ،پلاستيک،کاغذ وشيشه ومانندآن ها جريان الکتريسيته يا همان برق را ازخودعبورنمي دهند که به آن ها نارساناي الکتريکي مي گويند.
سوال ۸-مهم ترين منابع توليدجريان الکتريسيته چه نام دارند؟
جواب – سوخت ها
سوال ۹-چرابايددرمصرف سوخت ها صرفه جويي کرد؟
جواب -زيرامقدارسوخت ها محدوداست،يعني آن ها پس ازمدتي مصرف کردن تمام مي شوند.
سوال ۱۰ -چندموردازاستفاده هاي انرژي الکتريکي را نام ببريد.
جواب  -براي روشن کردن خانه به وسيله ي لامپ ها-شارژتلفن همراه-تماشاي تلويزيون-شستن لباس به وسيله ي لباس شويي و…استفاده مي شود.
سوال ۱۱ -اگربرق خانه ي شما يک هفته قطع شودباچه مشکلاتي مواجه مي شويد؟
جواب  -هيچ يک ازوسايل الکتريکي کارنمي کنند وزندگي فلج مي شود.
سوال ۱۲ -چندوسيله نام ببريد که باباتري کارمي کنند؟
جواب  -چراغ قوه،ساعت،کنترل تلويزيون،اسباب بازي ها و…
سوال ۱۳ -چرادربرخي ازوسايل بيش ازيک باتري به کارمي رود.
جواب  -زيرا به انرزي الکتريکي بيش تري نيازدارند.
سوال ۱۴ -سهم شما درحفاظت ازمنابع انرژي با استفاده درست از انرژي الکتريکي چيست؟
جواب – الف : باديدازمصرف بي رويه ي سوخت ها خودداري کنيم.
ب:موقع ترک اتاق لامپ ها راخاموش کنيم.
ج:پس ازخاموش کردن وسايل برقي مثل تلويزيون وهود و… کليدبرق آنها راقطع مي کنم.
توضیحات بیشتر درس ۴ علوم چهارم ابتدایی

پرسش وپاسخ هاي درس ۵ علوم چهارم ابتدایی علوم گرما وماده

سوال ۱- دماي هوا درتابستان پيش تراست يا درزمستان؟به چه دليل؟
جواب -درتابستان-زيرا زمين به خورشيدنزديک وطول روزها بيش تراست بنابراين گرماي بيش تري ازخورشيدبه زمين منتقل مي شود.
سوال ۲-براي دسته ي قابلمه کدام ماده بهتراست؟چوب؟فلز؟پلاستيک؟ به چه دليل؟
جواب -چوب-زيراخاصيت نارسانايي آن نسبت به گرما بيش تراست وبسياردير وخيلي کم گرما را منتقل مي کند.
سوال۳ -درچهارليوان چوبي،شيشه اي،پلاستيکي وفلزي تانيمه آب گرم ريخته ايم.پس ازمدتي درکدام ليوان آب گرم ترمي ماند؟چرا؟
جواب ۳-درليوان چوبي- زيراديرترگرما را به اطراف منتقل مي کندوخاصيت نارسانايي آن نسبت به عبورگرما بيش تراست.
سوال ۴-دما رابا چه وسيله اي اندازه گيري مي کنند؟
جواب -با دما سنج
سوال ۵- چندنوع مختلف دماسنج نام ببريد.
جواب -ديجيتالي-پزشکي-الکلي-ديواري-نواري و…
سوال ۶-چراشکلات برروي خط کش فلزي زودترازخط کش پلاستيکي وچوبي ذوب مي شود؟
جواب =زيراگرما ازخط کش فلزي زودترعبورمي کندوخاصيت نارسانايي آن نسبت به گرما کم تراست.
سوال ۷-معمولا براي پختن غذا ازظروفي باجنس کدام فلزها استفاده مي شود؟چرا؟
جواب – ازجنس مس وچدن-زيرا زودترگرما را منتقل مي کنندتا غذابپزد وخاصيت نارسانايي آن ها نسبت به گرما کم تر است.

سوال ۸-رسانا ونارساناي گرمايي چيست؟

به موادي مانندفلزات که گرما رازودترازخودعبورمي دهندرساناي گرمايي مي گويند.
به موادي مانندهوا،چوب وپلاستيک که بسيارديرتر وکم ترگرما را ازخودعبور مي دهندنارساناي گرمايي مي گويند.
سوال ۹- دما را باچه واحدي اندازه مي گيرند؟
جواب -سانتي گراد يا سلسيوس
سوال ۱۰ -آياگرما وسرما خاصيت انتقالي دارند؟
جواب  -بلي-گرما ازمحيط گرم به محيط سرد منتقل مي شودوسرما از محيط سرد به محيط گرم منتقل مي شود.
سوال ۱۱ -کدام ماده خاصيت نارسانايي کم تري دارد؟روزنامه،پارچه يا هوا؟
جواب  – هوا
سوال ۱۲ -چه وسايلي ازخروج گرماب خانه درزمستان جلوگيري مي کنند؟
جواب  -در وپنجره هاي دوجداره که بين آن ها پرازهواست-درزگيرهاي پلاستيکي-ديوارهاي دو جداره- سقف و ديوارهاي کاذب پلاستوفومي ازجنس پلاستيک با حباب هاي هوا درداخل آن ها و…
سوال ۱۳ -سهم شمادرحفاظت ازانرژي گرمايي چيست؟
جواب  -درساختن خانه ها مصالحي به کارببريم که کم ترگرما راعبورمي دهند- درز دروپنجره ها رابادرزگيرهابگيريم
-دروپنجره ها رادرزمستان بازنگذاريم وازپرده هاي ضخيم وکلفت درزمستان براي پنجره ها استفاده کنيم.
سوال ۱۴ – چرا فلاسک هاي معمولا چاي به صورت دوجداره که بين آن ها پرازهواست يا به صورت تک جداره و ازموادي که بين آن ها پرازحباب هواست ساخته مي شوند؟
جواب – زيراهوا نارسانايي بسيارزيادي نسبت به گرما داردوخيلي کم گرما را ازخودعبورمي دهد.
توضیحات بیشتر درس ۵ علوم چهارم ابتدایی

پرسش وپاسخ درس ۶علوم چهارم سنگ ها

سوال ۱-سنگ هاازچه نظرتفاوت دارند؟
جواب -ازنظرشکل،نوع،جنس،رنگ،زبري ،صافي ،سختي واندازه و… متفاوت هستند.
سوال ۲-سنگ ها به چنددسته ي تقسيم مي شوند؟نام ببريد.
جواب -به سه دسته-سنگ هاي رسوبي-سنگ هاي آذرين-سنگ هاي دگرگوني
سوال ۳-سنگ ها ي داخل رودها؛ درمسيرحرکتي خودچه تغييراتي پيدامي کنند؟
جواب -سنگ ها هنگام حرکت درداخل رودها به هم برخوردکرده ،مي شکنند
ولبه هاي تيزآن هاصاف واندازه ي آن هاهم کوچک تر مي شودوذره هاي ريزسنگ هابه همراه آب به بخش هاي پايين ترمي روند.
سوال ۴-سنگ هاي رسوبي چگونه تشکيل مي شوند؟
جواب -رودهنگام حرکت سنگ هاي ريزودرشت را به همراه گل ولاي به دريا ودرياچه مي برد که ته نشين شده و لايه لايه روي هم قرارمي گيرند
پس ازگذشت سال هاي طولاني براثرفشاروسنگيني آب؛سخت شده وسنگ هاي رسوبي راپديدمي آورند.
سوال ۵-سنگ هاي رسوبي چه ويژگي هايي دارند؟
جواب ۵-لايه لايه اندوجنس ورنگ هرلايه با لايه ي ديگرمتفاوت است.

سوال ۶-سنگ هاي آذرين چگونه تشکيل مي شوند؟

جواب -سنگ هاي درون زمين به دليل گرماي بسيارزيادآن به حالت ذوب شده هستند،اين موادمذاب درهرکجاسردشوندسنگ هاي آذرين رابه وجودمي آورند.
سوال ۷-سنگ ها ي دگرگون شده شده چگونه به وجودمي آيند؟
جواب -برخي ازسنگ ها به سبب فشاروگرماي زيادتغييرمي کنندبه همين دليل به آن ها سنگ هاي دگرگون شده مي گويندمثل مرمر.
سوال ۸-ازسنگ ها چه استفاده هايي مي شود؟ ۴مورد
جواب -درساختمان سازي،صنعت،پزشکي وهنر و….
سوال ۹-چه عواملي موجب پايان زودهنگام منابع ارزشمندي مثل سنگ ها مي شود؟ ۲مورد
جواب -استفاده زيادازسنگ ها-بازيافت نکردن زباله هاي فلزي وشيشه اي و…
سوال ۱۰ -کندن سنگ ها ازکوه وزمين چه ضرري دارد؟
جواب  -به محل زندگي گياهان وجانوران آسيب مي رساند.
سوال ۱۱ -چندنمونه ومثال ازموارداستفاده ي سنگ ها رابيان کنيد.
جواب – ساختن مغزمداد،گچ تخته سياه،ساخت دروپنجره ودستگيره فلزي، نمک غذاو…
سوال ۱۲ سهم شمادرحفاظت ازمنابع خدادادي مثل سنگ ها چيست؟ ۲مورد
جواب  – زباله هاي فلزي رادرطبيعت رها نمي کنم،مدادخود را بيهوده نمي تراشم و…
توضیحات بیشتر درس ۶ علوم چهارم ابتدایی

سوالات درس ۷ علوم چهارم ابتدایی آهن ربا

سوال ۱-آيا خاصيت آهن ربايي درهمه جاي آهن ربا يکسان است؟توضيح دهيد.
جواب -خير-خاصيت آهن ربايي دروسط آهن ربا به دليل آزادي عمل کم ذرات آهن ربا ، کم تراست ولي در قطب ها به دليل آزادي عمل زيادذرات آهن ربا، خاصيت آهن ربايي بيش تراست.
سوال ۲-آيا آهن ربا ها قدرت يکساني دارند؟چرا؟
جواب -خير-زيراقدرت آهن ربا ها به جنس ونوع ماده ي تشکيل دهنده ي آن،بزرگي وکوچکي و…بستگي دارد.
سوال ۳-به کجاي آهن رباقطب آهن ربا گفته مي شود؟
جواب -به دوسرآهن ربا که خاصيت آهن ربايي وجذب بيش تري دارندقطب آهن رباگفته مي شود.
سوال ۴-هرآهن ربا چندقطب دارد؟
جواب -دو قطب
سوال ۵-آياآهن ربا به همه ي فلزات مي چسبد؟توضيح دهيد
جواب -خير،آهن ربا به چيزهاي آهني وياداراي آهن وبه برخي ازفلزات ديگرمانندکبالت،نيکل وانواع فولاد و…مي چسبد
ولي به غيرفلزها وبسياري ازفلزات ديگرمثل طلا ومس ونقره وسرب و…. نمي چسبد.
سوال ۶-قطب هاي آهن ربا چه تاثيري بريکديگردارند؟(مهم)
جواب -قطب هاي هم نام يگديگر را دفع مي کنند وقطب هاي غيرهم نام يکديگررا جذب مي کنند.
سوال ۷-چگونه مي توان خاصيت آهن ربايي درميخ ايجادکرد؟
جواب -يکي از قطب هاي آهن ربا را برروي يک سرميخ ۱۰ سانتي معمولي قرارمي دهيم وآهن ربا را تاسرديگرميخ مي کشيم آن را برداشته ودوباره تکرار مي کنيم
اگراين عمل را تا ۵۰ بارتکرار کنيم ميخ ۱۰ سانتي معمولي خاصيت آهن ربايي پيدايي مي کندالبته پس ازمدتي اين خاصيت ازبين خواهدرفت.

سوال ۸-قطب هاي آهن ربا راچگونه نام گذاري مي کنند؟

جواب -اگر تشت پرآبي را بر روي سطح صافي بگذاريم وسپس يک يولونيت روي آب قرارداده وآهن ربايي راروي آن قراردهيم؛
قطبي ازآهن ربا را به طرف قطب شمال زمين قرار مي گيردقطب شمال آهن ربا مي نامند
سوال ۹-ازقطب نما چه استفاده هايي مي شود؟
جواب -درمسافرت هاي هوايي ودريايي براي تعيين مسيرحرکت، براي پيداکردن جهت هاي جغرافيايي درميدان هاي نبرد و…
سوال ۱۰ -ازآهن ربا ي الکتريکي چه استفاده هايي مي شود؟
جواب  – براي جا به جايي اجسام سنگين درکارخانه ها، براي جداسازي مواد مغناطيسي از ديگرمواد و…
سوال ۱۱ -مراکزبازيافت چگونه مي توانند وسيله هاي آهني را سريع ترازبقيه موادجداکنند؟
جواب ۱۱ -به وسيله ي آهن رباي الکتريکي
سوال ۱۲ -استفاده ازکالا هاي بسته بندي شده ي فلزي چه فايده ها وضررهايي دارد؟دومورد
جواب  -مدت زمان ماندگاري کالاهاي بسته بندي شده زياد بوده ودربرابرحمل ونقل آسيب پذيري کم تريدارند
ولي ازطرف ديگراستفاده ازآن ها موجب مي شودمعادن مربوط به آن ها زودترپايان يابند وتوليدزباله بيش ترشودو…
سوال ۱۳ -بازيافت زباله چه فايده هايي دارد؟
جواب  -باعث مي شود منابع ومعادني که براي توليد آن ها به کارمي رود ديرتر تمام شود ومحيط زندگي ما هم کم ترآلوده شود و…
سوال ۱۴ -سهم شما دربازيافت زباله چيست؟
جواب  – زباله هاي خشک را از تر جدا درمحل مخصوص آن ها مي گذارم، زباله هاي فلزي وشيشه اي و کاغذي را درسطل مخصوص آن قرار مي دهم و…
سوال ۱۵ -قدرت آهن رباي الکتريکي به چه چيزهايي بستگي دارد؟
جواب  – به شدت جريان الکتريسيته ودور سيم پيچ آن.
توضیحات بیشتر درس ۷ علوم چهارم ابتدایی

پرسش وپاسخ هاي درس ۸علوم چهارم ابتدایی آسمان درشب

سوال ۱-منظومه ي شمسي چيست؟
جواب -به خورشيد وتمام سياره ها وچيز هاي ديگري که به دورآن مي چرخند منظومه ي شمسي مي گويند.
سوال ۲- هشت موردازسيارات شنا خته شد ه ي منظومه ي شمسي رابه ترتيب نزديکي به خورشيدنام ببريد.
جواب – عطارد تير-زهره ناهيد-زمين ارض-مريخ بهرام-مشتري برجيس-زحل کيوان- اورانوس آهوره يا خداي آسمان ها-نپتون خداي درياها
سوال ۳- سردي وگرمي سيارات درمنظومه ي شمسي به چه عاملي بستگي دارد؟
جواب – هرچه سياره اي به خورشيد نزديک باشدگرم تر وهرچه دورترباشد سردتراست.
سوال ۴- فرق ستاره با سياره چيست؟
جواب – ستاره از خود نور دارد ولي سيباره ازخودنورندارد.
سوال ۵- چراستاره ها راهنگام رروز درآسمان نمي بينيم؟
جواب – به دليل نور زيادخورشيد در روز .
سوال ۶-چرا سياره ها وخورشيددرزمنظومه ي شمسي به هم برخوردنمي کنند؟
جواب – به دليل داشتن مدارمخصوص به خود و فاصله ونظم حرکتي وجاذبه ي مشخص بين آن ها.
سوال ۷-چرا نوربرخي ستاره ها بيش تراست؟
جواب – براي اين که يا به ما نزديک ترند يا جوان ترهستند.
سوال ۸-آيا فاصله ي همه ي ستاره ها با زمين به يک اندازه است؟
جواب -خير
سوال ۹-نزديک ترين ستاره به زمين کدام است؟
جواب -خورشيد
سوال ۱۰ -کهکشان چيست؟
جواب  – تمام ستاره ها وسياره ها ومنظومه ها به همراه گرد و غبار وگازهاي موجودميان آن ها ،
به دليل وجودنيروي جاذبه دربين خودشان؛درمجموعه ي بسياربزرگ تري به نام کهکشان قرار دارند.
سوال ۱۱ – کهکشاني که منظومه ي شمسي(خورشيد وزمين و…) درآن قرارداردچه نام دارد؟
جواب  -کهکشان را ه شيري

سوال ۱۲ – ستاره وسياره چيست؟

جواب  – به اجرام آسماني که ازخودنوردارندستاره وبه اجرام آسماني که ازخودنورندارندسياره مي گويند.
سوال ۱۳ -جنس سياره اي زحل و اورانوس ونپتون ازچيست؟
جواب  – ازگاز
سوال ۱۴ -زيباترين سياره منظومه شمسي چه نام دارد؟
جواب -زحل
سوال ۱۵ -مريخ يا بهرام به چه رنگي درآسمان ديد مي شود؟چرا؟
جواب  -قرمز- به دليل وجودآهن زنگ زده فراوان درسطح آن.
سوال ۱۶ -نزديک ترين سياره به خورشيد درمنظومه ي شمسي چه نام دارد؟
جواب  -عطارد
سوال ۱۷ -دورترين سياره دربين سياره هاي خوانده شده ي منظومه ي شمسي درکتاب علوم چهارم چه نام دارد؟
جواب  -نپتون
سوال ۱۸ – مدار درمنظومه ي شمسي به چه چيزي گفته مي شود؟
جواب  -به مسيرحرکت سياره ها وديگرچيزها به دورخورشيد درمنظومه ي شمسي مدارگفته مي شود.
سوال ۱۹ -چرازمين مکان مناسبي براي زندگي گياهان وجانوران است؟
جواب  -زيرا زمين داراي آب وهوا وخاک مناسب براي زندگي گياهان وجانوران است وزيادگرم وسردنيست.
سوال ۲۰ -زمين درآسمان به چه شکلي ديده مي شود؟
جواب  – به شکل کره ي آبي وسفيدزيبا
سوال ۲۱ – يک سال زميني چگونه به وجودمي آيدوتقريباچندروز است؟
جواب  – ازيک بارگردش کامل زمين به دور خورشيد؛يک سال زميني به وجود مي آيد که تقريبا ۳۶۵ روز است.
سوال ۲۲ -يک شبانه روز چگونه به وجود مي آيد وتقربيا چندساعت است؟
جواب  – ازيک بارگردش کامل زمين به دورخود؛يک شبانه روز به وجودمي آيدکه تقريبا ۲۴ ساعت است.
سوال ۲۳ -تقويم کشو مابرچه اساسي تنظيم شده است؟
جواب  -براساس گردش زمين به دورخورشيد
توضیحات بیشتر درس ۸ علوم چهارم ابتدایی

پرسش وپاسخ هاي بدن ما ۱ درس ۹ علوم چهارم ابتدایی

سوال ۱-کوچک ترين واحدساختماني بدن چه نام دارد؟
جواب – سلول
سوال ۲-سلول چيست؟
جواب – سلول کوچکترين واحدساختماني بدن است.
سوال ۳-وقتي سلول هاي قسمتي ازبدن مي ميرند چگونه بهبود پيدا مي کنند؟
جواب – سلول هاي زنده ي اطراف آن قسمت توليدمثل مي کنندبه اين ترتيب سلول هاي جديدجاي سلول هاي مرده را مي گيرندو زخم بهبود پيدا مي کند.
سوال ۴-معمولاسلول هاي کدام قسمت ازپوست مرده هستند؟
جواب – سلول هاي روي پوست
سوال ۵-براي ديدن سلول ازچه وسيله اي استفاده مي شود؟
جواب -ازميکروسکوپ

سوال ۶-ميکروسکوپ چيست؟

جواب -ميکروسکوپ ها ذره بين هاي بسيارقوي هستندکه مي توانند ذرات راچندين هزاربرابربزرگ ترازاندازه ي واقعي نشان دهند.
سوال ۷-سلول ها ازچه نظربه هم شبيه هستند؟ياهرسلول چند قسمت دارد؟نام ببريد.
جواب -همه سلول ها داراي سه قسمت اصلي شامل پرده ي دورغشاءياپوسته،سيتوپلاسم و هسته هستند.
سوال ۸-بدن ما چگونه رشدمي کند؟ياسلول ها چگونه رشدنموده ؛تقسيم شده وزيادمي شوند؟
جواب -وقتي بدن مي خواهدرشدکرده وبزرگ شود.سلول ها تقسيم شده وتوليدمثل مي کنند
به اين ترتيب هرسلول به دو سلول تبديل مي شود
و افزايش مي يابندواين کارادامه مي يابدويا رشدبه صورت جايگزين شدن سلول هاي جديدبه جاي سلول هاي مرده ياسلول هاي آسيب ديده درمحل زخم ها صورت مي گيرد.
سوال ۹-مابراي زنده ماندن ورشدکردن به چه چيزهايي نيازداريم؟سه مورد نام ببريد.
جواب – آب وغذا و اکسيژن هوا
سوال ۱۰ -چرا سلول ها به آب وغذا واکسيژن هوا نيازدارند؟
جواب  – سلول ها به آب وغذا واکسيژن هوا نيازدارندتازنده بمانندورشدکنند.
سوال ۱۱ -گوارش يعني چه؟
جواب  – به بسيار ريز وخردشدن غذاها به طوري که بتوانندواردسلول هاي بدن شوندگوارش گفته مي شود.
سوال ۱۲ -براي گوارش غذا؛کدام قسمت هاي بدن بايدفعاليت کنند؟
جواب  – دهان ودندان ها-مري-معده-روده ي باريک-روده بزرگ
سوال ۱۳ -سهم شما درحفاظت ازسلامت بدن خودچيست؟ چهارمورد
جواب  – غذاي کافي وگوناگون بخوريم،مراقب بدن خودباشيم که آسيب نبيند،غذارابه خوبي بجويم،غذاهاي خيلي سردوگرم نخوريم.
سوال ۱۴ -سيتو پلاسم چيست؟
جواب  -به مايعي که درون سلول ومابين هسته وغشاء (پوسته)راپرمي کند سيتوپلاسم مي گويند.

توضیحات بیشتر درس ۹ علوم چهارم ابتدایی

 

[irp posts=”1024238″ name=”سوالات درس ۹ علوم چهارم ابتدایی (بدن ما ۱) با جواب”]

پرسش وپاسخ هاي درس ۱۰ علوم چهارم ابتدایی بدن ما  ۲

سوال ۱-اندام هاي تنفسي رانام ببريد.
جواب – بيني-دهان-ناي-نايژه-شش ها
سوال ۲-گنجايش شش ها به چيزهايي بستگي دارد؟
جواب – گنجايش شش ها به بزرگي آن ها بستگي دارد.که درافرادبزرگسال اندازه ي آن بزرگ ترازبچه ها است.
سوال ۳-دم وبازدم راتعريف کنيد.
جواب -وقتي نفس مي کشيم هوار از راه دهان وبيني وارد لوله ي ناي مي شود.
هوا از ناي به شاخه هاي باريک ترآن مي رود وسپس وارد دوتا شش مي شودبه اين عمل دم مي گويند.
وقتي هواي داخل شش ها را ، ازبيني و دهان خارج مي کنيم هوازازهمان مسير که واردشده بود برمي گردد به اين عمل بازدم مي گويند.
سوال ۴-کارووظيفه ي خون دربدن چيست؟يا انتقال موادغذايي واکسيژن به سلول ها ي بدن ودفع مواد زايد موجود درداخل سلول هاي بدن چگونه صورت مي گيرد؟
جواب -خون اکسيژن هوا را ازشش ها وآب موادغذايي را ازديواره ي روده ها مي گيرد
و باگردش درسراسر رگهاي بدن آن ها را به سلول ها ي بدن مي رساند
ودي اکسيدکربن وموادزايد را ازآن ها مي گيرد ودي اکسيد کربن رابه شش ها ومواد زايد را به کليه ها براي دفع برمي گرداند.

سوال ۵- کارگلبول هاي قرمزخون چيست؟

جواب – کارگلبول هاي قرمزانتقال اکسيژن از شش ها به همه ي سلول هاي بدن وبرگرداندن دي اکسيدکربن از همه ي سلول ها ي بدن به شش ها است.
سوال ۶-دستگاه گردش خون ازچه قسمت هايي درست شده است؟
جواب ۶-قلب،رگ ها
سوال ۷- چندنوع رگ دربدن وجوددارد؟نام ببريد.
جواب – سه نوع رگ دربدن وجود دارد.سرخرگ ها ،سياهرگ ها،مويرگ ها
سوال ۸- سرخرگ چيست؟
جواب – به رگ هايي که خون را ارقلب خارج مي کنند وبه بخش هاي مختلف بدن مي رسانند سرخرگ مي گويند.
سوال ۹-سياهرگ چيست؟
جواب – به رگ هايي که خون را ازبخش هاي مختلف بدن به قلب برمي گردانندسياهرگ مي گويند.
سوال ۱۰ -مويرگ چيست؟وچندنوعندنام ببريد.
جواب  -درقسمت هاي گوناگون بدن،رگ هاي بسيارباريکي وجودارندکه مويرگ ناميده مي شوند.
وبردو نوعند مويرگ هاي سرخ رگي ومويرگ هاي سياه رگي
سوال ۱۱ -کارقلب چيست؟
جواب ۱۱ -قلب ماننديک تلمبه ؛ خون رابافشار به درون سرخ رگ ها مي فرستد.
سوال ۱۲ -چراپزشکان تعدادنبض ها را اندازه گيري مي کنند؟
جواب  -تا ازسلامت قلب ما اطمينان حاصل کنند.

توضیحات بیشتر درس ۱۰ علوم چهارم ابتدایی

 

[irp posts=”1024258″ name=”سوالات درس ۱۰ علوم چهارم ابتدایی (بدن ما ۲) با جواب”]

پرسش وپاسخ هاي بي مهره ها درس ۱۱ علوم چهارم ابتدایی

سوال ۱-مورچه وکرم خاکي ازنظرويژگي هاي ظاهري چه تفاوتي دارند؟
جواب – مورچه ها بدن سه قسمتي و ۶ پاي بندبند و ۲ شاخک و ۲ چشم وآرواره دارند ولي بدن کرم خاکي حلقه هاي زيادي داردو پا و چشم و شاخک و آرواره همانند مورچه ندارد.
سوال ۲- کفشدوزک وشته به مورچه شبيه ترنديا کرم؟ چرا؟
جواب – به مورچه-زيرا داراي ۲شاخک ۲چشم وپاي بندبند وآرواره هستند.
سوال ۳-دوموردازشباهت ها وتفاوت هاي ظاهري عنکبوت و مورچه رابيان کنيد؟
جواب – هردوي آن ها پاي بندبند وآرواره دارند. بدن عنکبوت ۲قسمتي است و ۸ پاداردولي بدن مورچه ۳قسمتي است و ۶پادارد.
سوال ۶-راه هاي حفاظت ازبوته ي گل سرخ کدامند؟چهارموردبيان کنيد.
جواب – دادن آب وکود-گذاشتن جلوي نورخورشيد-زيرورو کردن ۲۵ سانت روي خاک باغچه-سم پاشي و…
سوال ۷- کرم خاکي چه فايده وضرري براي گياهان باغچه دارد؟
جواب – باجابه جاکردن خاک موجب رسيدن هوا به ريشه گياه ورشدبهترمي شود
و همچنين فضولات کود مناسبي براي گياه است اما گونه هاي بسياري از کرم خاکي وجودارندکه ريشه ي گياهان رامي خورند.
سوال ۸-بدن کرم خاکي ومارچه شباهت وتفاوتي درظاهردارند؟
جواب -بدن هردو لوله اي ولغزنده هستند – بدن کرم خاکي حلقوي است وستون فقرات نداردولي بدن مارپولک داربوده وستون فقرات داردو…
سوال ۹-به چه جانوراني بي مهره مي گويند؟مثال بزنيد.
جواب – به جانوراني که ستون مهره ندارند بي مهره گفته مي شود.مثل مورچه،کرم،اسفنج، توتيا و…

سوال ۱۰- زالو چگونه جانوري است؟

جواب – زالو کرمي است که معمولا درجوهاي آب وباتلاق هازندگي مي کندوازخون جانداران ديگرتغذيه مي کند.
سوال ۱۱ -کرمک چيست؟وچه عوارضي دارد.
جواب  – کرمک کرمي است که درانتهاي لوبه ي گوارش انسان وبه خصوص کودکان زندگي مي کند و ازموادغذايي بدن ما استفاده مي کند
خارش هاي شديدي ايجاد مي کند وموجب بيماري ما مي گردد.
سوال ۱۲ -شپش چيست؟درکجا زندگي مي کند؟چه عوارضي دارد؟
جواب  -شپش حشره اي است که ازخون انسان تغذيه مي کندودرلابه لاي موي انسان زندگي کرده و تخم ميگذارد
موجب ايجادخارش شديد مي شود و اگربه مدت طولاني درمان نشود به عفونت شديدخوني ومرگ انسان منجرمي شود.
سوال ۱۳ -ازنظرشکل ظاهري مورچه با کفشدوزک وپروانه چه ها وتفاوت هايي دارد؟
جواب  – همه ي آن ها پاهاي بندبند، ۲شاخک و ۶پاوآرواره دارند.ولي همه ي پروانه ها وکفشدوزک ها بال دارند وهمه ي مورچه هابال ندارند همچنين اندازه وشکل و تعدادقطعات بدن آن ها متفاوت است.
سوال ۱۴ -فراوان ترين جانوران روي زمين کدام گروه نيست؟
جواب  -بندپايان
سوال ۱۵ -فراوان ترين بندپايان چه نام دارند؟
جواب  -حشرات
سوال ۱۶ – حشرات چه خصوصياتي دارند؟
جواب  -حشرات ۶پاو ۲شاخک وپا هاي بندبند وبدن ۳قسمتي دارند.
سوال ۱۷ -عنکبوت چگونه شکارمي کند؟
جواب  -عنکبوت تارهايي چسبناک مي تند و با آن ها شکارخودرابه دام مي اندازد.
سوال ۱۸ – دوموردازخصوصيات عنکبوتيان رابيان کنيد؟
جواب  -عنکبوت بدن دوقسمتي و ۸پادارند.

توضیحات بیشتر درس ۱۱ علوم چهارم ابتدایی

 

[irp posts=”1024265″ name=”سوالات درس ۱۱ علوم چهارم ابتدایی (بی مهره ها) با جواب”]

پرسش وپاسخ هاي درس ۱۲ علوم چهارم ابتدایی گوناگوني گياهان

سوال ۱- به چه گياهاني تک لپه وبه چه گياهاني دولپه گفته مي شود؟
جواب – به گياهاني که دانه ي يک قسمتي دارندتک لپه وبه گياهاني که دانه ي دوقسمتي دارند،دو لپه گفته مي شود.
سوال ۲-آياهمه ي گياهان تک لپه ودولپه گل دارند؟
جواب – بله
سوال ۳-يک گل ازچه قسمت هايي تشکيل شده است؟
جواب -کاسبرگ،گلبرگ،مادگي،پرچم
سوال ۴-گرده چيست؟
جواب -پودر ريزتادرشتي است که داراي نسلي از چرخه ي زندگي گياهان بوده وسازنده ي سلول هاي نر درگياهان دانه داراست.
سوال ۵-گرده افشاني چيست؟
جواب – وقتي دانه هاي گرده از ازپرچم به روي مادگي منتقل مي شوند به اين عمل گرده افشاني مي گويند.
سوال ۶-چه عواملي به گرده افشاني کمک مي کنند؟
جواب -باد،جانوران وبه خصوص حشرات،انسان ها
سوال ۷-گرده روي کدام قسمت گل قراردارد؟
جواب – پرچم
سوال ۸-زنبورعسل چگونه به گرده افشاني کمک مي کند؟
جواب -وقتي زنبورعسل روي گل ها مي نشيندگرده هاي گل ازپرچم به پاهايش مي چسبند
و وقتي روي گل ها حرکت مي کندپاهايش به مادگي برخوردمي کنند و گرده ها به مادگي منتقل مي شوند.
سوال ۹-پس ازگرده افشاني درگل ها چه اتفاقي مي افتد؟
جواب ۹-معمولا پس ازگرده افشاني؛قسمتي ازمادگي تبديل به به ميوه مي شود و دانه درون ميوه تشکيل مي شود.
سوال ۱۰ – به چه گياهاني دانه دارگفته مي شود؟
جواب ۱۰ -به گياهاني مثل کاج وباقلا وگوجه فرنگي که بادانه توليدمثل مي کنندگياهان دانه دارگفته مي شود.

توضیحات بیشتر درس ۱۲ علوم چهارم ابتدایی

 

[irp posts=”1024280″ name=”سوالات درس ۱۲ علوم چهارم ابتدایی (گوناگونی گیاهان) با جواب”]

پرسش وپاسخ درس ۱۳ علوم چهارم ابتدایی زيستگاه 

سوال ۱-چندموردازخصوصيات موجودزنده رابيان کنيد.
جواب -رشدمي کنند،حرکت مي کنند،غذامي خورند،نفس مي کشند،توليدمثل کرده موجودي شبيه خود به وجودمي آورند و…
سوال ۲-به چه جانوراني همه چيزخوارمي گويند؟
جواب -به جانوراني که هم ازگياه وهم از جانوران ديگريعني گياه خواران وگوشت خواران و…تغذيه مي کند همه چيزخوار مي گويند.
سوال ۳-به چه جانوراني گياه خوارمي گويند؟
جواب -به جانوراني که ازگياه تغذيه مي کنند،گياه خوارمي گويند.
سوال ۴-به چه جانوراني گوشت خوارمي گويند؟
جواب – به جانوراني که ازجانوران ديگرتغذيه مي کنندگوشت خوارمي گويند.
سوال ۵-زنجيره غذايي چيست؟
جواب – به ارتباط غذايي بين موجودات زنده،زنجيره غذايي مي گويند.
سوال ۶-بين موجودات زنده چه نوع ارتباط غذايي وجودارد؟
جواب – گياه خوران؛ گياه مي خورند،گوشت خواران؛ گياه خوران وگوشت خواران ديگررامي خورند
.همه چيزخواران هم ازگياه وهم ازجانوران ديگرتغذيه مي کنند.
سوال ۷-اگردريک زنجيره غذايي؛غذاي جانوري کم شودآياآن جانورگرسنه مي ماندومي ميرد؟
جواب – معمولاخير-زيرايک جانورمعمولاازچندنوع گياه و ياجانورديگرتغذيه مي کند.
و باتوجه به ارتباط هرزنجيره غذايي با زنجيره هاي غذايي ديگرمي تواندغذاي خودرا ازساير زنجيره هاي غذايي پيداکند.
سوال ۸-شبکه ي غذايي چيست؟
جواب -ازارتباط چندزنجيره ي غذايي بايکديگرشبکه ي غذايي پديدمي آيد.
سوال ۹-اگردريک شبکه ي غذايي موش هاهمه بميرندآيا نسل شاهين ها هم ازبين مي رود؟
جواب -خير-زيراشاهين ها به غيرازموش ازمار وجغدوخرگوش و…هم تغذيه مي کنندکه درزنجيره هاي متعددموجودردشبکه غذايي وجوددارند.
سوال ۱۰ -کرم خاکي درکجا زندگي مي کند؟چرا؟
جواب  -معمولادرزيرخاک و درنزديکي سطح زمين زندگي مي کنندزيرااين قسمت ازخاک داراي بقاياي مرده گياهي وجانوري وسايرموادغذايي موردنياز کرم ها است.
توضیحات بیشتر درس ۱۳ علوم چهارم ابتدایی

 

[irp posts=”1024287″ name=”سوالات درس ۱۳ علوم چهارم باجواب”]

64 دیدگاه ها
 1. Sha sha می گوید

  عالیه من عاشق سایت دبستو هستم

  1. حسنا می گوید

   عالی ممنونم من با این سوالات امتحانم عالی شد

 2. امیرعباس ناظری می گوید

  سلام لطفا سوالات تونو کمتر کینین خیلی زیاده?مممنون ?

  1. ناشناس می گوید

   چی میگی ، زیادش خوبه برا تمرین

 3. اوین می گوید

  ?????????

 4. hhykurur می گوید

  ????????????

 5. ? می گوید

  خوب بود

 6. مانیا جووووون می گوید

  خیلی سایت خوبی هستش بی نظیر

 7. امید می گوید

  خوبه بد نیست

  1. آرین می گوید

   سوال ها کامل نیست ولی خیلی سایت خوبی هست

 8. ستایش می گوید

  اصلاً سایتش بدرد نمیخوره فقط از سایت نی نی سایت و هومن درس خوبند

  1. ناشناس می گوید

   آره

   1. پریا عاقل می گوید

    تو اونجوری فکر کن سایت دبستو
    بهترینه

  2. دیانا می گوید

   واقعا عالی است

  3. الیانا براهویی می گوید

   چی میگی مگه میشه

 9. مربم می گوید

  عالی

 10. نیایش پورنعیمی می گوید

  خیلی عالی من همه امتحان های ۲۰دادم

  1. Nazanin می گوید

   عالی من همه امتحاناتم را خیلی خوب دادم یکی موند علوم که خداکنه خیلی خوب بگیرم

   1. غزل می گوید

    سوالاتش مثل سوالاتیه که معلممون میده

 11. هلیا می گوید

  بسیار سایت خوبی بود

  1. احمد می گوید

   مرحبا

 12. Nazanin می گوید

  عالی من همه امتحاناتم را خیلی خوب دادم یکی موند علوم که خداکنه خیلی خوب بگیرم

 13. ? می گوید

  سوالات خوبه اما جوابا خیلی بده در حد کلاس چهارمی نیست, مثلاً سوال ۳ درس ۱،
  سوال ۴ هم والا هر چی تو اینترنت سرچ کردم همه حباب ها کروی بودن. تا حالا حباب مثلثی مربعی تو عمرم ندیدم

 14. ?‍♀️Avin nasirizadeh? می گوید

  عالی????‍♀️?

  1. محمد می گوید

   خوب بود

   1. حسین می گوید

    دمت گرم خدایی عشقی

 15. علیرضا می گوید

  متاسفانه سوالاتش کامل نیست

 16. Ana می گوید

  خیلی خوب ?♥️?

 17. یگانه می گوید

  عالی من تمام امتحانم را ۲۰ دادم

  1. باران می گوید

   آفرین به تو می خوای من بیام ماشینم رو

   1. الیا می گوید

    عالیه سایت دبستو

   2. الیا می گوید

    عالیه سایت دبستو

  2. محمد می گوید

   منم

  3. محمد می گوید

   منم

  4. ساغر می گوید

   عالی بود ????????

 18. پریا عاقل می گوید

  عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی

  1. مریم می گوید

   سلام خیلی عالی و کامل بود???

 19. THA می گوید

  سلام ممنون از زحماتی که کشیدید کاش میشد این سوالات رو دانلود کرد

 20. ??helya?? می گوید

  عالیه من با این سایت تمام درسام رو خوب یاد می گیرم ولی یکم کامل تر باشه بهتره ?

 21. درسا می گوید

  عالیه بهترین سایته با سوالاتش، امتحانم خیلی خوب شد

 22. amir.WowTrix می گوید

  داداش اگر کم کنن یهو دیدی اون سوالی که حذف کرده بیاد تو امتحان اون موقع چهکار میکنی؟

 23. رستا می گوید

  عالی بود

 24. رستا می گوید

  فوق العاده بووووووود????

 25. Sarina می گوید

  سوالاتی خیلی خوبه ممنون از زحماتتون

 26. هاجر ملاقاتی می گوید

  به نظر من این سایت عالی است،

 27. ییلدیز می گوید

  عالی ولی سوالاتش هم زیاده و هم در سطح یک کلاس چهارمی نیست

  1. R می گوید

   دیگه عذر میخوام سوالات کنکور نزاشه

 28. رها می گوید

  عشق منی تو این دنیا را به تو

  1. ELiANA می گوید

   اره ،😏

 29. پارسا می گوید

  خوبه خیلی آلی

 30. کیانمهر می گوید

  سلام خیلی خوب بود … ممنون از زحمات شما

 31. مادر مهدیار می گوید

  سلام. کار خدا پسندانه و بدون پول انجام دادید. خدا خیرتون بده منو از پیدا کردن سوالات درسی پسرم نجاتم دادید.

 32. امیرحسین می گوید

  عالی

 33. Sogand می گوید

  عالییییئیییییییییی

  من همه ی کارنامم خیلی خوب شد

 34. محمد می گوید

  من تمام امتحاناتمو۲۰دادم سایت دبستوبهترین سایته

 35. فن کانال پیشی پنجه بلک:|..... می گوید

  عالیییی

 36. ساغر می گوید

  عالی بود ????????

 37. الیا می گوید

  خیلی هم سایتش خوبه هرکی میگه بده اینجا نظر نده. مثل ستایش خانوم سایتش هومن ونی نی

 38. جلال می گوید

  سلام کار را۰ بندازه

 39. الیانا براهویی می گوید

  واقها عالی است هر کی میگه بد است و سایت دیگه ای خوب است بره به همان سایت

 40. ELANA می گوید

  سلام به شما من از کلاس اول تا کلاس پنجم از این سایت درس هامو نوشتم
  این سایت واقها سایت عالی است،❤️❤️❤️

 41. محمد می گوید

  عالی است

 42. ***** می گوید

  درس۱ جواب سوال۳ و ۴ واضح نبود
  من تاحالا تو عمرم حبابی بجز دایره ندیدم

 43. امیر می گوید

  خیلی خوبه

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.