مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

آموزش ریاضی اول ابتدایی با جزئیات کامل

0 ۴,۹۵۷

۱ – شمارش آموزش ریاضی اول ابتدایی 

شمارش در دورهٔ اول ابتدایی  از شمارش گسسته که همان شمارش

با اعداد صحیح باشد تا شمارش پیوسته که همان اندازه گیری باشد تعمیم می یابد.

در واقع مفهوم عدد به موازات درک دانش آموزان از مفهوم شمارش تعمیم پیدا می کند.

 

 

مبنای شمارش

در نظام پیشین آموزشی برای شمارش گسسته از مبنای ۱۰ استفاده شده بود،

اما با این پیش فرض که دانش آموزان اعداد زیرپنج را بدون شمارش می شناسند.

بنابراین باید ۷ را ۲ و ۵ ببینند و مانند آن. اما این اتفاق نمی افتاد.

بلکه دانش آموزان اعداد یک رقمیبزرگ تر از ۵ را با شمارش مستقیم می شناختند.

برای تأکید بر این که عدد ۶ همان ۵ و ۱ و عدد ۷ همان ۵ و ۲ است و مانند آن

ما به دسته های پنج تایی و شناختن ۶ به عنوان ۱ و ۵ و عدد ۷ به عنوان ۲ و ۵ و همین طور تا ۹ به عنوان ۴ و ۵ و عدد ۱۰

به عنوان ۵ و ۵ در اولویت قرار گرفته است.

به همین دلیل نماد عدد ۱۰ پیش از جدول ارزش مکانی معرفی شده است

و سپس جدول ارزش مکانیاز روی نماد ۱۰ معرفی شده است.

استفاده از مبنای ۵ در ابزارهای شمارش مانند انگشتان، ماشین، اتوبوس، چینه، چوب خط و…لحاظ شده است

تا با کمک این ابزارها تفکر در مبنای ۵ در ذهن دانش آموزان نهادینه شود.

کار با انگشتان

در نظام آموزشی پیشین استفاده از انگشتان به شدت مورد تقبیح قرار گرفته بود.

اما در این نظام آموزشی کار با انگشتان به عنوان یک ابزار که همیشه در دسترس دانش آموزان قرار دارد مورد تأکید است.

البته این به معنی آن نیست که دانش آموز باشمارش مستقیم از انگشتان در جمع و تفریق استفاده کند،

بلکه انگشتان ابزاری برای درک تعداد زیر پنج بدون شمارش، و جمع و

تفریق با انتقال از یک دست به دست دیگر و بستن انگشتان باز و بدون شمارش انجام پذیرد.

برای این کار لازم است دانش آموزانبه اندازه کافی با دستان خود دست ورزی کنند

تا آمادگی لازم برای نمایش های مختلف اعداد با انگشتان خود را داشته باشند.

برای جمع کردن با باقیمانده های اعداد در مبنای ۵ کار می کنند و بقیه دسته های ۵تایی را به ذهن خود می سپارند.

مثلاً می گوییم عدد۷ را با ۲ انگشت و یک دستهٔ ۵تایی که روی شانه دانش آموز قرار دارد می توان نمایش داد. این به

رشد حافظهٔ عدد دانش آموزان نیز کمک می کند

 

کار با ابزارهای شمارش

ابزارهای شمارش مختلفی که بر مبنای ۵ تکیه دارند به جز انگشتان در این کتاب بکار رفته است.

مثل ماشین که ۵ سرنشین دارد و اتوبوس که دو طبقه دارد و در هر طبقه ۵ صندلی نمایش داده شده است

و یا چوب خط که در آن شمارش ۵ تا ۵ تا مورد تأکیداست و یا چینه های ۵تایی که به صورت افقی و عمودی مورد استفاده

قرار می گیرند.

چینه ها از جهتی نسبت به سایر ابزارها اهمیتبیشتری دارند و آن اینکه به درک عدد به عنوان طول کمک می کنند

چرا که چینه چهارتایی بلندتر از چینهٔ سه تایی است و مانند آن که

به درک کوچک تر و بزرگ تر و مفهوم بین کمک می کند.

ابزار چوب خط از لحاظ درک آماری و جمع آوری داده اهمیت پیدا می کند

و ماشین و اتوبوس هم از لحاظ حل مسئله ابزار مناسبی برای شکل کشیدن و حل مسئله با رسم شکل هستند.

محور نیز در نهایت برای شمارش و جمع و تفریق استفاده خواهد شد.

حتی ساعت غیر ابزاری برای شمارش گسستهٔ زمان است.

البته لفظ شمارش در دو مورد اخیر به طور مستقیم بکار نمی رود.

 

تنوع نمایش ها آموزش ریاضی اول ابتدایی

تنوع کاربرد نمایش های مختلف اعداد از جمله انگشتان، چینه، چوب خط و… از این لحاظ مورد تأکید است

که به دانش آموزان کمک می کند تا به یک ابزار خاص وابسته نشوند و کم کم بتوانند محاسبات را به صورت ذهنی و بدون

استفاده از ابزارها انجام دهند.

البته این اتفاق که دانش آموز از ابزارها بی نیاز شود مورد تشویق است، اما نباید به دانش آموزان فشار آورد تا به زور ابزارها

را کنار بگذارند.

بلکه باید به آنها فرصت داد تا این اتفاق به طور طبیعی بیفتد.

از طرف دیگر بعضی از ابزارهای یادگیری شمارش به بعضی دیگر برتری موضوعی دارند که باید از این برتری در جای خود

استفاده شود.

برخی از ابزارها هم ممکن است برای یک سبک شناختی مناسب تر از سایر ابزارها باشند.

لذا از جایی به بعد دانش آموزان را باید برای استفاده از ابزار دلخواه آزاد گذاشت تا ابزاری که با آنراحت تر هستند را انتخاب کنند.

اگر معلم بتواند از ابزارهای ملموس دیگری مثل مهره و لوبیا و دکمه و مانند آن استفاده کند

و آنها رادر اختیار دانش آموز نیز قرار دهد در جهت برآورده شدن اهداف کتاب کمک کرده است.

۲ الگوهای عددی و الگوهای هندسی آموزش ریاضی اول ابتدایی 

تفکر عددی و تفکر هندسی دو رودخانه موازی هستند که همگام با هم پیش می روند.

برای دانش آموزان نیز رشد تفکر عددی و رشد تفکر هندسی با هم هماهنگ است.

البته برای بعضی سبک های یادگیری حرکت از رشد تفکر هندسی به سوی رشد تفکر عددی است و برای برخی دیگر

برعکس این اتفاق بیشتر مورد توجه است.

اما در هر حال این دو مهارت با کمک همدیگر رشد می کنند و  گاهی رشد یکی بر رشد دیگری تکیه می کند.

در این کتاب تنها الگوهای عددی شمارشی افزایشی که درجه یک هستند مورد استفاده قرار گرفته است که کشف الگوی

افزایش با کمک دنباله تفاضلی ممکن خواهد بود.

الگوهای هندسی در این کتاب لزوماً برای شمارش بکار برده نشده اند.

الگوهای یکی در میان، دوتا درمیان و مانند آن برای درک مفهوم الگوی هندسی و همچنین طراحی الگو متناسب با ذوق و

خلاقیت دانش آموزان مورد تأکید است.

الگوهای هندسی به جز توازی با الگوهای عددی دانش آموزان را برای طراحی فرش نیز آماده می کنند.

 

حرکت از هندسه به عدد

در این کتاب سعی شده است از الگوهای یکی در میان یا دو تا در میان عددی پرهیز شود.

لذا الگوهای هندسی شمارشی تنهاموضوعی هستند که قابل ترجمه به الگوهای عددی می باشند.

دانش آموز باید بتواند چنین الگویی را ادامه دهد و الگوی متناظر عددی را نیز بسازد

و آن الگوی عددی را ابتدا با کمک شکل و سپس بدون کمک شکل بسازد.

اگر دانش آموز نتوانست بدون کمک شکل الگوی عددی را ادامه دهد

می توانید از او بخواهید تا از نزد خود شکلی برای الگوی عددی داده شده رسم کند.

این تمرین به خلاقیت هندسی دانش آموزان نیز کمک می کند.

نزد دانش آموزانتصویری حرکت از هندسه به سوی عدد اهمیت حیاتی پیدا می کند،

چرا که درک ایشان از الگوی عدد بر درک ایشان از الگویهندسی تکیه می زند.

 

حرکت از عدد به هندسه

برای دانش آموزان کلامی درک الگوی عددی آسان تر از درک الگوی هندسی است،

لذا برعکس دانش آموزان تصویری نزد این دانش آموزان یادگیری الگوهای هندسی است که بر یادگیری عددی تکیه می زند.

البته این دانش آموزان می توانند الگوهای هندسیرابه صورت کلامی توصیف کنند

یا دانش آموزان دست ورز می توانند الگوهای هندسی را به صورت اشیاء قابل لمس بازسازی کنند.

برای دانش آموزان دست ورز حرکت از عدد به هندسه از این لحاظ اهمیت دارد که الگویابی را برای دانش آموزان ممکن می کند.

برای ایشان درک مفهوم مجرد الگوی عددی بسیار سنگین است و تنها به کمک دست ورزی و ساختن و انجام عملی

 

الگوها قادر به درک  الگوهای عددی می باشند.  اما باید توجه داشت که درک الگوهای عددی از اهداف نهایی کتاب است

و حتی دانش آموزان دست ورز هم باید بتوانند خود را به سطح مهارتی لازم در ادامه دادن الگوهای عددی بدون کمک شکل

یا ابزار و تنها با استفاده از دنبالهٔ تفاضلی برسانند.

البته خود دنباله تفاضلی یک ساختار است که به این دانش آموزان برای درک الگوهای عددی کمک می کند.

حرکت از عدد به هندسه در الگوهای ساعت نیز مورد توجه است.

 

آموزش ریاضی اول ابتدایی الگویابی هندسی 

مهارت های الگویابی هندسی به جز توازی با الگویابی عدد برای رسیدن به مهارت طراحی فرش مورد نظر است.

یکی فرش راهرو که تنها نسبت به یک محور تقارن دارد و سایر الگوها باید با انتقال به دست بیایند

و دیگری فرش مستطیل با دو محور تقارناست که در مرز و داخل فرش اشکال و الگوهای ساده هندسی قرار گرفته اند.

طراحی فرش به کمک خط کش و صفحه شطرنجی وبه کمک شابلون با در نظر گرفتن سیر مهارتی لازم انجام می گیرد.

الگوهای هندسی بسیاری برای آماده کردن دانش آموزان برای درک
تقارن افقی و تقارن عمودی به کار رفته اند.

از توصیف کلامی دانش آموزان برای بیان کردن خصوصیات تقارن بهره بگیرید.

همین طوراجزای فرش و تقارن آنها باید به صورت کلامی مورد توصیف قرار بگیرد.

طراحی فرش توسط خود دانش آموزان در صفحات پایانیکتاب مطرح شده است که در جهت افزایش خلاقیت آنان در تصویر سازی هندسی به ایشان کمک می کند.

الگویابی عددی

الگوهای عدد که در این کتاب بکار رفته اند یا درجه یک هستند. مثال الگوی عددی درجه یک الگوی اعداد فرد است.

در دنباله تفاضلی آن یک دنباله ثابت می باشد. اما در الگوهای درجه دو خود دنباله تفاضلی باید مجدداً با الگویابی مطالعه شود و ادامه داده شود.

با تشکیل یک دنباله به الگوی اعداد فرد تبدیل می شود.

اگر دانش آموز توانست بدون تشکیل یک دنباله تفاضلی دیگر خودش این
الگو را ادامه دهد به او اجازه دهید از توانایی ذهنی خود استفاده کند.

اما باید بطور کلامی توضیح دهد که از چه الگویی بهره گرفته است.

۳ حل مسئله آموزش ریاضی اول ابتدایی 

حل مسئله به عنوان یک مهارت محوری که در سرتاسر کتاب جاری است مورد توجه قرار گرفته است.
مصداق های حل مسئله فراوانند.

مربع های شگفت انگیز، مسائل حسابی، الگویابی هندسی، الگویابی عددی، مسائل کلامی و… .

راهبردهای مورد نظر،راهبردهای تنظیم جدول نظام دار، حدس و آزمایش، رسم شکل و زیرمسئله است.

تنوع پاسخ های دانش آموزان و روش های نمایشپاسخ مورد تأکید است.

یک مسئله ممکن است بسته به توضیحی که دانش آموز می دهد پاسخ های متفاوت و صحیحی داشته باشد.

تأثیرات حل هر مسئله بر ساختار شناختی دانش آموزان و شخصیت حل مسئله آنها باید مورد توجه قرار بگیرد و توسط معلم کنترل شود.

مسلماً قرار نیست همهٔ دانش آموزان به سمت مهارت ها و شخصیت حل مسئله خاصی هدایت شوند

بلکه تنوع رشد و کمال دانش آموزان با توجه به پیش زمینه های فردی ایشان مورد تأکید است.

بنابراین معلم نباید شخصیت حل مسئله خود را به دانش آموزان
تحمیل کند.

بلکه باید مثل یک قابله هر کس را در به کمال رساندن استعدادهایی که در نهاد خود پنهان کرده اند یاری رساند.

صحنهٔ کلاس باید چنان هدایت شود که در حضور دانش آموزانی با شخصیت های حل مسئله مختلف حمایت کند.

 

آموزش ریاضی اول ابتدایی مربع شگفت انگیز (حدس و آزمایش)

در مربع شگفت انگیز در هر سطر، ستون یا مربع (مستطیل) کوچک که پررنگ رسم شده است باید عدد (رنگ یا شکل) تکراری وجود نداشته باشد.

قبل از آموزش نماد عدد از مربع های شگفت انگیز رنگی یا شکلی استفاده شده است.

تعداد رنگ ها یا شکل ها باید مساوی تعداد درایه های یک ضلع مربع شگفت انگیز باشد.

درجه سختی این مربع ها به دقت تعیین شده است و از مطرح کردن مربع های شگفت انگیزی که در روزنامه ها و مجلات پیدا می شود باید به شدت احراز کرد.

می توانید برای تمرین بیشتر از مربع های شگفت انگیز مطرح شده در کتاب کار کمک بگیرید.

ابتدا از جاهای خالی که با در نظر گرفتن سطر یا ستون هر دو قابل پر شدن است شروع شده است.

 

بعد به سطر یا ستون و یا درجه سخت تر یا سطر یا ستون یا مربع (مستطیل) تعمیم داده شده است.

در قسمتی به این درجه سختی می رسیم که باید بعضی از جاهای خالی پر شوند تا به پر شدن جاهای خالی دیگر کمک کنند.

در نهایت به راهبرد حدس و آزمایش ختممی شود.

در این حالت داده ها تنها می توانند بگویند که در خانه خالی در یک سطر یا در یک ستون یا در یک مربع (مستطیل) کدام دو عدد می توانند باشند

سپس به کمک حدس و آزمایش و مقایسه با دیگر سطر و ستون و مربع (مستطیل) مربوطه می توان جواب درسترا پیدا کرد.

 

آموزش ریاضی اول ابتدایی مسائل کلامی یک مرحله ای

ساده ترین مسائل کلامی که مطرح شده اند مسائل یک مرحله هستند.

با این که جواب این مسائل یکتاست و نمی توان در آن اختلاف نظر کرد

با این حال باید به دانش آموزان اجازه داد که با ذوق و سلیقه خود و با توجه به شخصیت حل مسئله خود به حل این مسائل بپردازند.

مثلاً اگر دوست دارند از رسم شکل و یا اگر دوست دارند از ابزارها مثل چینه و یا اگر دوست دارند از محور اعداد استفاده کنند.

لازم نیست مسئله حتماً به زبان یک عبارت حسابی ترجمه شود.

نوشتن جواب مسئله کافی است.

اما اگر دانش آموزپاسخ خود را بتواند توضیح دهد و توضیح خود را بنویسد به اهداف حل مسئله نزدیک تر است.

مسلماً تنها در پایان سال تحصیلی دانش آموز به چنین سطحی از توانایی می تواند برسد.

سعی شده تا در متن مسائل کلامی از کلماتی استفاده شود که دانش آموزان قادر به خواندن آنها باشند.

اگر دانش آموزان به سطحی از مهارت برسند که بتوانند خودشان مسائل کلامی را طرح کنند و سپس حلکنند

به سطح بالایی از توانایی حل مسئله در حد خودشان رسیده اند. به خصوص اگر بتوانند مسائلی را طرح کنند که احتیاج به حل زیرمسئله ها دارد.

مسلماً دانش آموزان را باید در طی کردن این مسیر هدایت و حمایت کرد.

 

آموزش ریاضی اول ابتدایی مسائل کلامی چندمرحله ای (زیرمسئله)

مسائل چندمرحله ای در دو قالب مطرح شده اند.

یکی دستورالعمل های چندمرحله ای که مقدمه ای برای آموزش تفکر الگوریتمی است

دیگری مسائل کلامی چندمرحله ای که راه را برای به کار بردن راهبرد زیر مسئله باز می کند.

حتی در بعضی از مسائل کتاب اطلاعات اضافی در صورت مسئله آورده شده است

تا دانش آموزان بتوانند مسائلی را که حل می کنند با تحلیل اطلاعات داده شده و حذف داده های نامربوط حل کنند.

این به حل زیر مسئله کمک می کند چرا که برای حل یک زیرمسئله ممکن است تنها بعضی اطلاعات مسئله مربوط باشند

سپس با اطلاعات تولید شده توسط زیرمسئله و اطلاعات موجود در صورت مسئله باید بتوان مسئله را حل نمود.

حتی مسائلی طرح شده اند که اطلاعات موجود برای حل مسئله کفایت نمی کنند

تا دانش آموز به این سطح از تحلیل برسد که برای حل یک مسئله و پاسخ به یک سؤال چه داده هایی لازم است و چه داده هایی مربوط یا چه داده هایی نامربوط هستند.

در کلاس اول سعی شده از طرح مسئله هایی که چند زیرمسئله دارند احراز شود

زیرا انتظار نمی رود دانش آموزان به سطح مهارتی لازم برای حل چنین

مسئله هایی برسند.

صورت مسائل چند مرحله ای باید کوتاه باشد تا دانش آموزان بتوانند آن را تحلیل کنند.

 

آموزش ریاضی اول ابتدایی رسم شکل

راهبرد رسم شکل یکی از پایه ای ترین راهبردهای حل مسئله است.
این راهبرد مسائل کلامی را برای دانش آموزان تصویری و دانش آموزان دست ورز ملموس می نماید.
ملموس کردن مسئله به کمک ابزارها نیز می تواند به نوعی استفاده از راهبرد رسم شکل تصویر شود.
تنوع پاسخ ها و مدل های تصویری در حل مسائل به کمک رسم شکل مورد تأکید است.
با این کار خلاقیت ذهنی دانش آموزان در بسیاری از ابعاد مورد تشویق قرار خواهد گرفت.
رسم الگوهای ساده ای مثل ماشین، اتوبوس، یک آدم که ایستاده یا پشت میز نشسته یا مشغول کاری است به مهارت دانش آموزان در حل مسائل با کمک راهبرد رسم شکل کمک می کند.
اگر دانش آموزان نتوانستند خودشان با ساده سازی تصویر ساده ای از اشیاء مورد نظر را در صورت مسئله طراحی کنند
معلم می تواند در این طراحی دانش آموزان را کمک کند.
این مدل سازی می تواند بسیار ساده باشد. مثلاً ۵ نفر که در یک ماشین نشسته اند

۴ اندازه گیری آموزش ریاضی اول ابتدایی 

لذا اندازه گیری طولاز مفاهیم اساسی و بنیادین ریاضیات است که پایه و مبنای آن باید از اول ابتدایی گذاشته شود.
اندازه گیری طول در سال های بعد بهاندازه گیری مساحت و اندازه گیری حجم تعمیم داده خواهد شد
که در این سن هنوز دانش آموزان برای آن آمادگی ذهنی ندارند.
امااستفاده از چینه به عنوان ابزاری برای اندازه گیری طول مقدمه را برای اندازه گیری مساحت و حجم نیز فراهم می کند.
لذا باید استفادهاز چینه ها برای اندازه گیری طول مورد تأکید قرار گیرد.

آموزش ریاضی اول ابتدایی عدد به عنوان طول

عدد به عنوان طول یکی از چندین مصادیق عدد است. همچنین عدد به عنوان طول به عددبه عنوان مساحت و عدد به عنوان حجم باز هم ناورداهایی عددی هستند تعمیم پیدا می کند.
همه این ارتباطات باید هنگام تدریس عدد به عنوان طول لحاظ شوند.

آموزش ریاضی اول ابتدایی تقریب زدن و مفهوم بین

از آنجا که اعداد کسری و سایر اعداد حقیقی در پایه اول ابتدایی هنوز مطرح نشده اند
لذا از مفهوم بین برای معنای عددی دادن به یک طول که بر حسب واحد صحیح نیست استفاده شده است.
پیش از مفهوم بین مفاهیم کمی بزرگ تر از و کمی کوچک تر از مطرح شده اند
تا مقدمه برای معرفی مفهوم بین آماده شود.
مفهوم بین در خواندن ساعت نیز مطرح شده است که در آن از ساعت
به عنوان یک محور اعداد که مدور است استفاده می شود.
در ساعت پیش از مفهوم بین، مفاهیم کمی گذشته از و کمی مانده به ساعت مطرح می شوند تا مقدمه برای مفهوم بین مطرح شود.
لذا خوب است پیش از اندازه گیری دانش آموزان حاصل و نتیجه اندازه گیری را به طور ذهنی تخمین بزنند.

آموزش ریاضی اول ابتدایی مقایسه طول ها

مقایسه طول ها تعمیمی از مقایسه تعداد اعضای مجموعه هاست.
مقایسه طول ها هرچند صورت هندسی دارد اما درک آن، آنقدر ساده است که برای دانش آموزان کلامی هم ممکن است.
اما خوب است پس از درک هندسی به صورت کلامی هم ترجمه
شود
و مقایسه اعداد تقریب زنندهٔ طول ها فرصت مناسبی برای دانش آموزان کلامی فراهم می کند که مفهوم هندسی را به زبان ذهنخود ترجمه کنند.

تنوع واحدها

تنوع واحدهای اندازه گیری از مفاهیم بسیار پیچیده و بغرنجی است که در پایه اول دبستان مطرح می شود
لذا به جز استفاده از چینه از چندین واحد مختلف برای اندازه گیری طول ها استفاده شده است
و در مراحلیحتی یک طول با چندین واحد مختلف اندازه گیری شده است.
مسلماً وقتی یک طول با چندین واحد اندازه گیری می شود
عدد حاصل درست و کامل نیست و مفهوم تقریب زدن و کمی بیشتر از و کمی کمتر از و بین به طور طبیعی مطرح خواهد شد که خود یک فرصت آموزشی است.

۵ محاسبات آموزش ریاضی اول ابتدایی 

در این نظام آموزشی نیز مانند نظام آموزشی گذشته بر محاسبات عددی تأکید شده است
اما سعی شده با کمک روش های جبری روند محاسبات برای دانش آموزان تسهیل شود.

جدول ارزش مکانی

در این نظام آموزشی از جدول ارزش مکانی به عنوان صورت خلاصه شده ای از گسترده عدد استفاده می شود
تغییراتی که در نمادگذاری جمع و تفریق اتفاق افتاده اند با توجه به همین نکته منظور شده اند.
اینکه دانش آموزان بتوانند اعداد را چنان مرتب زیر هم بنویسند که آشکار رقم یکان زیر یکان و رقم دهگان زیر دهگان و رقم صدگان زیر صدگان قرار بگیرد
از مهارت های اصلی جمع و تفریق است. لذا تأکید می شود در بدو امر از انجام محاسبات در صفحه شطرنجی کمک بگیرید.

محور اعداد

محور اعداد خود ابزاری برای محاسبه تلقی می شود. با توجه به اینکه محاسبات با تشکیل دسته های پنج تایی مورد تأکید است
در محورهای اعداد اعدادی که مضارب ۵ هستند درشت تر رسم شده اند تا دانش آموزان درکی تصویری از تشکیل دسته های پنج تایی و استفاده از آنها در محاسبه داشته باشند.
در سال های بعد دانش آموزان با محورهایی مواجه می شوند که فقط اعداد مضرب ۵ روی آنها نوشته شده است
یا محورهایی که لزوماً از صفر شروع نمی شوند اما در پایه اول دبستان محورهای ساده مورد استفاده قرار می گیرند.
تساوی فواصل روی محور مورد تأکید است، لذا توصیه می شود دانش آموزان محورهای خود را روی صفحه شطرنجی رسم نمایند.
جمع و تفریق های دوتایی و چندتایی به کمک فلش روی محورها درک تصویری بهتری از جمع و تفریق برای دانش آموزان تصویری به دست می دهند.

چینه

هم برای دانش آموزان دست ورز و هم برای دانش آموزان تصویری چینه وسیله مناسبی است برای درک عدد و محاسبات جمع و تفریق.
برای محاسبات ارقام دهگان یا بالاتر از میله شمارشی استفاده می شود.
مسلماً برای محاسبات چندین رقمی استفاده از چینه مناسب نیست اما برای درک ملموس محاسبات یک رقمی چینه نقشی اساسی ایفا می کند.
برای درک تشکیل دسته های پنج تایی لازم است چینه های پنج تایی که به طور افقی و یا عمودی استفاده می شوند در دسترس دانش آموزان قرار داشته باشند.
تصاویر چنین چینه هایی در کتاب رسم شده است اما مهم است این ابزار کمک آموزشی در دسترس دانش آموزان قرار گیرد.

انگشتان

برای محاسبات ساده، انگشتان وسیله ای مناسب برای دانش آموزان دست ورز و دانش آموزان تصویری است.
دسته های پنج تایی به طور طبیعی برای دانش آموزان در هر دست آنها تشکیل شده است.
دانش آموزان با نمایش اعداد طبیعی زیر ۵ تا، با انگشتان یک

دست صورت ها و نمایش های مختلف این اعداد توسط انگشتان را می شناسند

و سپس با حرکت انگشتان از یک دست به دست دیگر دانش آموزان می توانند با مهارت جمع و تفریق اعداد یک رقمی را بیاموزند.

کار با انگشتان برای محاسبات دو رقمی نیز ممکن است اما کمی پیچیده می شود.

نباید به دانش آموزان فشار آورد که مهارت استفاده از انگشتان را تا اعداد دو رقمی نیز تعمیم دهند.

 

۶ زمان

زمان از بغرنج ترین مفاهیمی است که در کلاس درس ریاضی دبستان مطرح می شود.

دانش آموز در این سن نه درک ملموسی ازثانیه دارد و نه دقیقه و ساعت.

اما تنها ابزاری که توسط آن حرکت پیوسته عدد مطرح می شود همان ساعت است.

ساعت به عنوان یک محور اعداد که مدور است عمل می کند.

خواندن ساعت های دیگر مانند خواندن اعداد درست روی محور است

۷ آمار

آموزش آمار در پایه اول دبستان در سطح بسیار ابتدایی مورد نظر است.

سرشماری داده ها و نمایش آنها با چوب خط یا نمودار میله ای و تحلیل نمودار در حد اینکه کدام داده بیشترین و یا کمترین فراوانی را دارد در این سطح مطرح می شوند.

مقدمات احتمال برای سال دوم دبستان در نظر گرفته شده است.

 

نمودار چوب خطی هم برای شمارش و هم سرشماری بکار می رود.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.