مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

مهارت های نوشتن فارسی اول ابتدایی

0

در مهارت های نوشتن فارسی اول ابتدایی، برای هر روز يک صفحه تمرين، در نظر گرفته شده است
که به طور موازی و يکسان همهٔ مهارت های دست ورزی و نوشتاری را تقويت می کنند.
به همين سبب تلاش شده است از تنوع کافی برخوردار باشند.

مقدمهمهارت های نوشتن فارسی اول ابتدایی

نوشتن، عالی ترين مرحله از مراتب زبان آموزی است؛ فعّاليّتی پيچيده و وابسته به مبادی و مقدمات بسيار.
بی ترديد از آن هنگام که ارتباط ميان انسان ها برقرار شده است، تا امروز؛ نوشتن همچنان جايگاه وپايگاه خويش را حفظ کرده است
و پيش بينی ها نشان می دهد که از اين پس نيز وضعيت همچنان خواهد
بود؛
بنابراين دلايل، هر شهروند شايسته ای بايد اين مهارت را بياموزد و لزوم آموختن آن، چنان بديهی است که نياز به ذکر دليل ندارد.
با همهٔ اهميتی که برای نوشتن ذکر کرديم، نبايد آن را تنها مهارت زبان آموزی دانست و بيش از حد لازم بر آن تکيه کرد و سه مهارت ديگر را زير پا گذاشت.
زيانی که در سال های اخير از بابت اين طرز تفکر بر ما وارد شده، اندک نيست؛
چرا که در يک تلقی سنتی همهٔ کوشش آموزگار ابتدايیمصروف ارتقای مهارت نوشتن می شد
و گوش دادن و سخن گفتن هرگز در برنامهٔ درسی جايی نداشت،
خواندن نيز فقط تا آنجا اهميت می يافت که در خدمت نوشتن قرار می گرفت؛
غافل از اينکه بزرگترينعنصر در شخصيت انسان از هر طبقه ای که باشد زبان و سخن اوست و طرز سخن گفتن او.

کتاب دیکته شب اول ابتدایی

کتاب دیکته ی شب اول ابتدایی

مشاهده

نکته مهم ۱

ممکن است کسی اصلاً توان نوشتن نداشته باشد يا داشته باشد
اما آن را به ندرت به ظهور برسانديا حتی به ظهور برساند، ولی کمتر کسی توفيق خواندن نوشته های او را پيدا کند؛
ولی همين آدم ازبرقراری ارتباط شفاهی با ديگران ناگزير است و شخصيت واقعی او در سخن گفتن متجلی می شود.
اين سخن به معنای کم اهميت شمردن مهارت نوشتن نيست، بلکه به معنای توجّه به جنبه های ديگرمهارت کلامی است
و تأکيد اينکه نبايد با بزرگ کردن يک مهارت خاص، مهارت های ديگر را به
فراموشی سپرد.
به هر حال، نوشتن جای خود را دارد و در نوع خود بسيار هم مهم است و به همين دليل آموزشآن بايد به طور دقيق، مستمر و پيگير صورت گيرد
و تمهيدی انديشيده شود که ارتکاب اشتباهات ازابتدا به حداقل برسد.
برای رسيدن به اين هدف بايد راه های زيادی را طی کرد.
کودکانی که دست کم يک دورهٔ پيش دبستانی را گذرانده اند، کمتر برای آموزگاران دردسر فراهم می کنند.
اما آنان که از چنين تجربه ای برخوردار نيستند، باعث بروز مشکلات روزافزونی برای خود و آموزگار و اوليا می شوند.

نکته  مهم ۲

در اينجا قصدسخن گفتن از خط، اصول، مبانی، انواع شيوه های نوشتن، مقدمات و مبانی نوشتن و تأثير آن را نداريم؛
اما فقط يادآوری اين دو نکتهٔ کوچک را لازم می دانيم که توانايی نوشتن در تکوين شخصيت کودک و ميزان اعتماد به نفس وی تأثير دارد
و دانش آموزانی که دچار مشکلاتی در زمينهٔ نوشتن می شوند،ممکن است با مسايل روانی همچون کاهش عزت نفس روبه رو شوند.
محققان علت اين امر را ناتوانی آنان در بيان افکار معلوماتشان از راه نوشتن می دانند.

نگاره ها مهارت های نوشتن فارسی اول ابتدایی

هر صفحهٔ اين بخش شامل سه بخش است:

۱ بخش کامل کن

بخش نخست با نام« کامل کن »به وسيلهٔ دو نماد آنچه را که قرار است
نوآموز بنويسد، در ابعاد  بزرگتر و نمايش جهت شروع و ختم به صورت نقطه چين به نوآموز می نماياند.
پيشنهاد می شود معلم روش و تنها به دليل ايجاد مهارت به دست می آيد به نوآموز آموزش دهد
تا با هدايت وی اين نقطه چين را از آغاز تا پايان، بدون برداشتن قلم پر رنگ کند.

۲ بخش کامل کن و رنگ کن

بخش دوم هر صفحه بخش« کامل کن و رنگ کن »است و شامل يک طرح ناتمام است که نوآموز آن را کامل می کند
و در حين کامل کردن آن، نمونه های مشابهی از شکلی را که امروز فرا گرفته،در جريان يک بازی آموزشی کشف می کند.

هدف از رنگ کردن اين شکل، آن است که روش درست قلم به دست گرفتن و محدودهٔ نوشتن، به طور کامل تحت تسلط وی درآيد.

۳ بخش بنویس

بخش سوم صفحهٔ« بنويس » نام دارد. نماد نوشتاری ابتدا به رنگ توسی و محو (ترام) است.
توجه: قبل از آنکه مداد را به کودک بدهيم و بگوييم« بنويس »بايد اطمينان پيدا کنيم که:
عضلات کوچک دست و انگشتانش به اندازهٔ کافی رشد کرده است؛
ميان حرکت دست و چشم او هماهنگی برقرار است؛
کودک برای نوشتن آمادگی ذهنی و روانی لازم را دارد؛
اگر تمامی اين مهارت ها در کودک رشد کرده باشد، آنگاه می توانيم از او انتظار نوشتن داشتهباشيم.
برای فراهم کردن شرايط نوشتن به پرسش های زير پاسخ دهيم:
در هر ميز چند نفر بايد بنشيند؟
کودک بايد از چه نوع کاغذی برای نوشتن استفاده کند؟
کاغذ را چگونه بايد روی ميز بگذارد؟
کاغذ را با چه زاويه ای از خود نگاه دارد؟
چپ دست ها چه بايد کنند؟
بعد از يافتن پاسخ مناسب برای سؤال های فوق، يک کاغذ به کودک بدهيم و او را آزاد بگذاريمتا هرطور که می خواهد کاغذ را خط خطی کند؛

شيوهٔ درست به دست گرفتن قلم 

چگونگی جای گرفتنقلم در ميان انگشتان، از گام های نخست آشنايی دانش آموز با نوشتن است.
در ضمن اين کار، بايد به حالت ها و حرکات ظريف دست ها و انگشتان او دقت کنيم.
به فاصلهٔ کاغذ و قلم نگاه کنيم. حالت سه ١ و ٣ که قلم را در ميان می گيرند و ٤ و ٥ را که سومی بر آنها تکيه می کند در نظر ، انگشت اصلی ٢
بگيريم.
فاصلهٔ نوک مداد را از کاغذ تا انگشت ها در نظر بگيريم.
ياد بدهيم که به مداد فشار زياد واردنکند بلکه آن را طوری به دست بگيرد که بتواند آزادانه بين سه انگشت بچرخاند.
توجه: اين بخش با تمرين هايی بسيار متنوّع شامل شش صفحه برای هر هفته است.
قسمت اصلی، چند سطر نخست صفحه با عنوان بنویس است که کار واقعی نوشتن خط تحريری با آن شروع می شود و ادامه می يابد.
تمامی واژه هايی که نوآموز در کتاب فارسی خواندن آنها را فرا گرفته است،
در کتاب مهارت های نوشتاری فارسی، نوشتن آنها را تمرين می کند و فرا می گيرد.

آموزش نشانه ها  ٢

در اين بخش از کتاب، حجم نوشته های تحريری افزايش می يابد و تمرين ها به تناسب پيشرفت تحصيلی نوآموز، تنوع بيشتری پيدا می کند.

چند يادآوری از مهارت های نوشتن فارسی اول ابتدایی

١ تمرين های کتاب کار جنبهٔ نوشتاری دارد و به تقويت مهارت نوشتن می پردازد
که شامل رونويسی، املا، مرتب کردن کلمات، کلمه سازی، جمله سازی و … است.
٢ هر صفحهٔ کتاب با عنوان« سلام »شروع و به يک جملهٔ زيبا ختم می شود.
٣ در پايان نشانه های«١»سه صفحه، تمرينات دوره ای در نظر گرفته شده است.
٤ پايان نشانه های«٢»چهار صفحه، تمرينات دوره ای در نظر گرفته شده است.
٥ خانه های خالی عمودی در هر صفحه، برای اين است که کار دانش آموز در پايان هر روز مورد ارزيابی قرار گيرد.
 
 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.