مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

کلمات هم معنی درس به درس فارسی چهارم ابتدایی

33

درس آفریدگار زیبایی  فارسی چهارم

واژه نامه:

پذیرفتن:قبول کرد

شاخه ها تاب نیاوردند:قدرت تحمل نداشتند

داوری:قضاوت

جلا داده است:براق درخشنده کردند

جان افروز:روشن کننده ی جهان

قشر:لایه

نخست:اول

چیره دست:ماهر

آویختن:اویزان کردن

دریغ است:حیف است

پراکنده ساخت:پخش کرد

شگفت انگیر:تعجب اور

زینت داد:تزیین کرد

آموزش   درس ۱ فارسی چهارم 

درس  کوچه پرستوها فارسی چهارم 

واژه نامه:

جامه:لباس

دشواری:سختی

نخستین:اولین

معتدل:دارای آب و هوای خوب

بکوشند:تلاش کنند

پی در پی:پشت سر هم،متوالی

به عهده میگیرند:مسولیت قبول میکند

شگفتی:تعجب آور

فراهم میاورد:تهیه میکند

سپری شدن:گذشتن

آسودگی:راحتی

پیمودن:طی کرد

آموزش   درس ۲ فارسی چهارم 

درس  رازنشانه ها  فارسی چهارم 

واژه نامه:

آسیاب:محلی که گندم ها را در آنجا آب میکنند

ردپا:جای پا

کور:نابینا

دست نخورده:استفاده نشده

خشمگین:عصبانی

حاکم:فرمان روا

اندیشیدم:فکر کردم

فهم:هوش

آموزش  معنی درس ۳ فارسی چهارم 

درس  ارزش علم  فارسی چهارم 

واژه نامه:

حکیم:دانشمند

برافراشته:بالارفته

شادمان:شاد و خوشحال

ناخدا:فرمانده کشتی

امواج:موج ها

تخت پاره:تکه چوب

امیر:حاکم

آگاهی:دانش و علم

فرمان:دستور

شهرت:نیک نامی

آموزش  درس ۴ فارسی چهارم 

درس  آرش کمانگیر فارسی چهارم

نبرئ:جنگ

طولانی:بلند

افراسیاب:فرمانده سپاه توران

پاداری:استقامت

پهلوان:دلاور

اندوهگین:غمگین

بردباری:صبوری

آشتی:صلح

خاور:شرق

پولادین:فولادی

دشوار:سخت

بی تابی:تحمل نداشتند

استوار:محکم

نیرومند:قوی

نیرو:توان

گام:قدم

نگریست:نگاه کرد

تیزبال:پر سرعت

بامداد:صبج

نیمروز:ظهر

تناور:نیرومند

آموزش  درس ۶ فارسی چهارم  

برای مشاهده مخالف (متضاد)، هم خانواده و مترداف (هم معنی) کلمات فارسی درس به درس پایه چهارم کلیک کنید

درس مهمان شهرما  فارسی چهارم 

استقبال:پیشوانه

نسیم:باد ملایم

نشاط:شادمانی

غوغا:هیاهو

پاکیزه:تمیز

بی صبرانه:بدون تحمل

تپش:تپیدن

هماهنگ:یک دست یک شکل

رخسار:صورت

امواج:موج ها

هین:آگاه باشید

می گریستند:گریه می کردند

نگار:یارزیبارو

محور:مرکز

انبوه:فراوان

نشاط انگیز:شادی آور

آموزش  درس ۷ فارسی چهارم 

درس جبارباغچه بان  فارسی چهارم

کنجکاو:جستجو

کنج:گوشه

عشق می ورزیدم:دوست داشتم

عاجز:ناتوان

زیستن:زندگی کردن

اندیشه:فکرکردن

کرسی:میز چهار چوبی که در گذشته برای گرم کردن استفاده میکردند

 

دایر نشده بود:ساخته نشده بود

طاق:سقف

استعداد:توانایی

قنادی:شیرینی فروشی

منقل:ظرفی که در آن زغال روشن میکنندو زیر کرسی می گذارنند گاهی هم در آن اسپند دود میکنند

ابداع:نوآوری ویژه:مخصوص

طبع:ذات نوآور:کسی که روش جدیدی را به وجود
می آورد

دشواری:سختی

پشتکار:اراده
برگزیده شدم:انتخاب شدم

اقامت گزیدم:زندگی کردم

خویش:خود قریحه:ذوق

خشنود:خوش حال

آموزش  درس ۱۰ فارسی چهارم 

[promotion id=”1016897″ bg_color=”#f0f1f6″ text_color=”#0061b3″ btn_text=”همین حالا کلیک کنید” btn_color=”#555″ btn_bg=”#0061b3″ ]

درس فرمانده دل  فارسی چهارم 

اعتقاد:باور

وصف ناپذیر:غیر قابل تعریف

بی وقفه:بدون توقف

مظلوم:مورد ظلم قرار گرفته

تسخیرناپذیر:رام نشدنی متجاوزان:کسانی که به حریم دیگران احترام
نمیگذارند

اشغال:به دست آوردن

تیپ:گروه

دژ:حصار

محور:مرکز

سربلندی:سرافرازی

درنگ:صبر

سقایی:آب دادن به دیگران

مانع:بازدارنده

محتاج:نیازمند

مقابله:روبه رو شدن

نظاره میکرد:نگاه میکرد

گردان:گروه

رگبار گلوله:گلوله دهای مثل رگبار

پیک:خبررسان

اراده:قصد

بالگرد:هلی کوپتر

مهلکه:محل هلاک شدن

ترجیح:بهتردانستن

آموزش  درس ۱۱ فارسی چهارم 

درس  اتفاق ساده  فارسی چهارم 

شوق:شور و نشاط

بالین:بستر

سطر:خط

معالجه:درمان

شبنم:ژاله

اندک اندک:کم کم

آرام:آهسته

برخاست:بلند شد

غلامان:خدمتکاران

اتفاق:رویداد

سراسیمه:آشفته و پریشان تورا احظار کرده

اند:ازتوخواسسته اند آن جا حاضرشوی

آموزش   درس ۱۲ فارسی چهارم 

درس لطف حق فارسی چهارم  

لطف:مهربانی

باطل:اشتباه
نیل:دور بزرگی که در سرزمین مصر واقع شده است

شیوه:روش

درفکند:انداخت

عدل:انصاف

گفته:سخن

بنده پروری:نوازشگری

رب جلیل:پروردگار با شکوه رهرو:کسی که راه دیگری را دنبال
می کند
حسرت:آه و افسوس

اینک:اکنون

خرد:کوچک

سطح آب:بیرون آب

گر:اگر

گاهوارش:گهواره اش

چون:چگونه دایه:زنی که به جای مادر است

کای:که ای

رهی:رها شوی

طغیان:سرکشی

زین:از این

حکم:دستور

به که:بهتر است که

آموزش   درس ۱۳ فارسی چهارم 

درس ادب از که آموختی فارسی چهارم

رنج:زحمت

عطار:عطر فروش

سعی:تلاش

طبله:صندوقچه

بی فایده:بی ثمر

خاموش:ساکت

هنرنمایی:نمایش دهنده

هنر غاضی:جنگجو

بلندآواز:دارای صدای بلند میان

تهی:تو خالی

تبل:نوعی ساز بزرگ

آموزش  درس ۱۴ فارسی چهارم 

درس شیروموش فارسی چهارم 

بیشه:نیزار

التماس:خواهش درخواست

خفته:خوابیده

وحوش:حیوانات جنگل

موشک:موش کوچک

مغفرت:آمورزش

آشته:پریشان

لابه:گریه و زاری

گه:گاهی

رحم:لطف و مهربانی

متغیر:آشفته

واکرد:باز کرد

کله:سر صیاد:شکارچی

له کندش:نابودش کند

حول و حوش:اطراف

لوس:کسی که بی دلیل میخواهد خودش را برای دیگران عزیز کند

درعوض:به جای

یک غازی:بی ارزش

خلاص:رهایی

هراس:ترس

آموزش   درس ۱۵ فارسی چهارم 

درسپرسشگری فارسی چهارم 

غریب:ناشناخته

همواره:همیشه

عجیب:شگفت انگیز

جهل:نادانی

معلق:وارونه

گریزان:فراری

دانش اندونزی:جمع آوری علم و دانش

واپسین:آخرین

فیلسوف:دانشمند

بالین:بستر

مسایل:مشکلات

در گذرم:بگذرم

گسترش:پخش کردن

آموزش  درس ۱۶ فارسی چهارم

درس مدرسه ی هوشمند فارسی چهارم

یکنواخت:یکسان

منتقل:جابه جا شدن

سپید:سفید

نمایان شد:ظاهر شد

استقبال:پیشواز

ریز نقش:کسی که جثه کوچکی دارد

قلم نوری:وسیله ای الکترونیکی که به جای گچ با آن روی تخته های هوشمند می نویسند

نقاله:وسیله ای برای کشیدن زاویه

پرگار:وسیله ای برای کشیده دایره

آموزش  درس ۱۷ فارسی چهارم

کلمات هم معنی درس به درس کتاب فارسی چهارم ابتدایی

برای دیدن هم خانواده کلمات فارسی همه پایه های ابتدایی اینجا کلیک کنید

33 دیدگاه ها
 1. فاطمه جون? می گوید

  عالیییییییییییییییییییییییییییه

  1. فاطمه زمانی می گوید

   خیلی خیلی عالییییییی هست تا دبستو را داریم غم نداریم

 2. Amirreza JAVIDMEHR می گوید

  عالیه

 3. Amirreza می گوید

  عالیه من پسرم از رو دبستو درس میخوانه

  1. ۱۳۴۵ می گوید

   واقعا. پسری زرنگی داری
   ????

 4. نورا می گوید

  عالییییییییییییییی???????❤??من چون کلاس چهارمی هستم از این سایت استفاده می کنم.این سایت خیلی خوب هست و به ما کمک می کنه که چیزی را که بلد نیستیم را از اینجا یاد بگیریم.من این سایت را به دوستانم معرفی کردم و آنها هم گفتن سایت خیلی عالی هست.ممنونم که این سایت را ایجاد کردید.من همش از این سایت کلمه و معنی هرروز می خونم و تو کتابم هم نوشتم.تشکر و قدرانی.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????برای همه ی شما ها عزیزان آرزوی موفقیت و سلامتی می کنم???????????????????????????????????????????????????????????????????????????❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤????????????????????????????????

 5. ?نورا جون? می گوید

  سلام.من نورا هستم.کلاس چهارم هستم و از این سایت استفاده می کنم.نظر من درباره ی این سایت هست که این سایت داره تلاش می کنه که به همه پایه ها کمک کنه و من می میگم این سایت عالی ترین سایتی هست که به ما می تونه کمک کنه.❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????منم این سایت را به دوستانم معرفی کردم و آنها هم گفتند که این سایت عالی هست.???????اگه شما بزارید منم کمکتان کنم خیلی خوشحال میشم.????????????????می تونیم در نوشتن نظر برای بقیه دوستان متلب هایی مثل معنی شعر ها،کلمه و معنی،هم خانواده،مخالف براتون بذارم.
  تشکر و قدردانی از این سایت و براتون آرزوی موفقیت و سلامتی دارم.????

 6. محمدطاها می گوید

  به نظر من این سایت خیلی خوبه من خودم کلاس چهارم هستم و میگم این سایت خیلی عالیه

 7. لنا می گوید

  ببخشيد ولى براي درس ۱۲ بعضي از كلمه هايي كه داديد توي درس نيست

  1. یکتا می گوید

   بله درست میگوید

   1. محمد می گوید

    بله درست میگوید

 8. لک لک می گوید

  من نمی دانم مخالف و هم خانواده کجاست

 9. یکتا می گوید

  در درس ۱۰ معنی خوشنود میشه عصبانی ولی نوشته خوشحال
  خوشحال مخالب خوشنود است
  خیلی خوب بود سایت
  برسی شود

  1. Bahar می گوید

   خوشنود میشه خوشحال

 10. ثنا علی خلیلی می گوید

  خیلی عالی بود

 11. محمد می گوید

  اومیگایت خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی عالی

 12. nika می گوید

  عالی ????

 13. ستایش می گوید

  معنی کلمه ی ملایم رو بگید??????

  1. ستایش می گوید

   موافقم

  2. ناشناس می گوید

   نرم

 14. الهام می گوید

  همه چی داره به غیر از چیزی که من میخوام

 15. ناشناس می گوید

  من همیشه از این سایت درس هایی که امتحان دارم بخوانم
  و تا الان هم راضیم
  متشکرم

 16. یسنا می گوید

  من عاشق سایت دبستو هستم??.
  ❤️?

 17. فاطمه غلامی می گوید

  خدا بیامرزد امواتتان را عالی بود

 18. امیرر ضا لطفی کامران می گوید

  من که چهارم هستم و باید امتحان ورودی کلاس پنجم را بدم این سایت خیلی به کارم میاد به کسایی که میخان تو امتحان ورودی قبول بشن پیش نهاد من سایت Dabsto را پیشنهاد میدم
  قل میدم
  پشیمون نمیشین✌? تازه سایت دبستو بهترین سایت تو ایران هست ?

 19. سامیار می گوید

  عالی ولی راز نشانه ها درس ۳ هست

 20. صدرا می گوید

  خیلی عالی بود

 21. زهرا معرفتی می گوید

  عالی به کار دخترم آمد و امتحان میان ترم خوبی داد

 22. گندم محمدی می گوید

  این سایت سایت خوبیه ولی بعضی از کلماتی که توی درس نبوده آورده

 23. یونس صوفی راد می گوید

  خوبه والی یکم اشتباه می نویسه وبعضی روکنار هم می‌نویسه

 24. یکی یدونه می گوید

  سلام ????????????????????????????????????????
  خیلی خوبه فقط تنها مشکلی که داره اینه که بعضی کلماتش آنقدر به هم چسبیدن که آدم فکر می کنه جواب یکیه ????????????????

 25. یکی یدونه می گوید

  سلام ????????????????????????????????????????
  خیلی خوبه فقط تنها مشکلی که داره اینه که بعضی کلماتش آنقدر به هم چسبیدن که آدم فکر می کنه جواب یکیه ????????????????

 26. مخفی می گوید

  عالی مرسی از سازندش

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.