مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

نگاره ۷ فارسی اول دبستان چه روستايی!

0

اهداف درس نگاره ۷ فارسی اول دبستان چه روستايی!

۱ آشنايی با روستا و روستانشينان
۲ آشنايی با خانه های روستايی و پديده های موجود در روستا
۳ آشنايی با روحيهٔ همکاری در روستا
۴ آشنايی با وسايل کشاورزی در روستا و محصولات روستايی
۵ آشنايی و علاقه مندی به حيوانات اهلی، فايده و نقش آنها در روستا
۶ توانايی رسم خطوط منحنی از راست به چپ و از بالا به پايين
۷ توانايی تلفظ کليد واژه های روستا، اتاق، اردک و…

روش تدريس پيشنهادی: (روش همياری)

نکته: بهتر است معلّم توجّه دانش آموزان را به موارد زير در تصوير جلب کند:
خانه، روستا، خانهٔ روستايی، مرد، زن، کشاورز، مرغ، خروس، جوجه، تراکتور، مزرعه،رودخانه، کوه، پل، جاده، درخت، لانهٔ گنجشک، گوسفند، گاو، برگ

کتاب دیکته شب اول ابتدایی

کتاب دیکته ی شب اول ابتدایی

مشاهده

مطابقت تصوير با واژه و بيان شفاهی

تصاوير موجود در زيرنگاره: اتاق، اردک، گاو، گوسفند، رودخانه، پل، برف، علف، سرو
ببين و بگو: هدف از اين بخش، تصويرخوانی، بيان شفاهی، جمله سازی و درک ارتباط
تصاوير است. (فعّاليّت گروهی)
تصوير ۱ پدر در مزرعه کار می کند. (آشنايی با مزرعه، کشاورزی، وسايل کشاورزی و…)
تصوير ۲ بچّه ها در کار مزرعه به پدر کمک می کنند: (آموزش همکاری و همياری)
تصوير ۳ موقع ظهر است، پدر با بچّ هها مشغول خواندن نماز است. (تربيت دينی و مذهبی)
تصوير ۴ زير سايهٔ درخت در مزرعه همگی مشغول صرف ناهار هستند. (آموزش تغذيهٔ
مناسب)
جمع بندی: دانش آموزان دربارهٔ تصويرها در گروه بحث و گفت وگو می کنند
و داستان کوتاهیمی سازند و نمايندهٔ هر گروه داستان را در چهار مرحله بيان می کند.
گوش کن و بگو: با توجّه به هدف هر سؤال، پاسخ های منطقی دانش آموزان پذيرفته شود.
١ در روستا چه حيواناتی ديده می شوند؟ جوجه، خروس، گاو، گوسفند و مرغ
٢ کشاورز در روستا چه می کند؟ کشاورزی می کند.گندم و جو می کارد.زمين را شخم می زند.
از حيوانات نگهداری می کند. ميوه و سبزی می کارد.

سؤال پيشنهادی نگاره ۷ فارسی اول دبستان چه روستايی!

چرا کشاورز در روستا سگ و گوسفند دارد؟ از سگ برای نگهبانی، از گوسفند برایاستفاده از گوشت، شير، پشم و… نگهداری می کند.
بگرد و پيدا کن:
کلمات اين بخش: جوجه، خروس، اردک، بلبل، درخت، رودخانه
به دوستانت بگو: پاسخ های مورد انتظار از سؤالات اين بخش را در زير می آوريم:
١ اگر ديدی جوجهٔ پرنده ای روی زمين افتاده، چه می کنی؟ (هدف تقويت روحيّهٔ مراقبت ازحيوانات و…)
آن را از روی زمين بر می دارم و به خانه می برم.
از او مراقبت می کنم.
آن را در لانه اش می گذارم …
۲ فکر می کنی در تهيهٔ نان چه کسانی همکاری می کنند؟ (آشنايی با مراحل تهيهٔ نان و تقويت روحيهٔ همکاری و مشارکت در کارها)
کشاورز
نانوا و …
سؤال پيشنهادی
۱ دوست داری در خانه از چه حيوانی مراقبت کنی؟
هدف
۱ آزار نرساندن به حيوانات
۲ شناخت حيوانات اهلی
۳ آزار نرساندن به همسايه ها و…
۲ فکر می کنی در تهيّهٔ نان چه کسانی همکاری می کنند؟ (از کاشت گندم تا پخت نان اشاره
شود)
نمايش: نشان دادن برخی از کارهای کشاورز در مزرعه
تذکر مهم: کار کردن در کلاس به شيوهٔ گروهی و همياری هدف اصلی اين کتاب است.
درتدريس هميشه آن را مدنظر قرار دهيد، زيرا مشارکت دانش آموزان در فرآيند ياددهی يادگيری بر تأثير آموزش می افزايد و يادگيری را آسان تر و ماندگارتر می سازد.

آموزش نگاره ۷ فارسی اول دبستان

[box type=”download” align=”” class=”” width=””]دانلود فایل pdf آموزش فارسی اول دبستان[/box]

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.