مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

فصل چهارم ریاضی دوم ابتدایی عدد های سه رقمی

0

صفحه عنوانی فصل چهارم ریاضی دوم ابتدایی

هدف صفحه عنوانی فصل چهارم ریاضی دوم ابتدایی :
آموزش و یادآوری عدد ۱۰۰ و ورود به بحث عددهای سه رقمی است.
روش آموزش صفحه عنوانی فصل چهارم ریاضی دوم ابتدایی:
بهتر است معلم برای ورود به این فصل از بازی دکان و مغازه  کمک بگیرد
با ایفای نقش خود معلم نقش یکدمغازه دار در فروشندگی و استفاده از چرتکه و سکه بازی مغازه بازی را به نمایش بگذارد.
و یا بچهئها با بازی و خرید به ارزش سکه و تبدیل سکه ها پی ببرند
که به این صورت درک ذهنی نسبت به عدد سه رقمی پیدا می کنند.

معرفی پول  فصل چهارم ریاضی دوم ابتدایی

هدف معرفی پول فصل چهارم ریاضی دوم ابتدایی:
آموزش و معرفی پول، واحد مالی به عنوان یک نیاز دانش آموز در آینده و ورود به محاسبات مالی شناخت تجربی نسبت به عدد سه رقمی.
پیامدهای آموزشی معرفی پول  فصل چهارم ریاضی دوم ابتدایی:
معلم انتظار و توقع دارد در پایان این سه صفحه فعالیت در این واحد یادگیری دانش آموزان بتوانند
عدد صد را یکبار دیگر با چینه و با جعبه کوئیزنر به نمایش بگذارند
شمارش ترتیبی را از ۹۰ تا ۹۹ به ترتیب به نمایش بگذارند و بشمارند.
مربع ۱۰۰ تایی را درست نمایند و با کشف قانون الگو به عدد ۱۰۰ برسند.
واحد پول کشور ایران (ریال) را بشناسند، به ارزش سکه های قدیم و جدید ایران پی ببرند.
در محاسبات خود و خرید و فروش، از سکه در تبادلات مالی خود استفاده کنند.
سکه ها را بشناسند، آنها را به همدیگر تبدیل نمایند.
الگویابی عددی نمایند، روی محور ده دهی محاسبه را به نمایش بگذارند
و جمع و تفریق سه رقمی با دو رقمی را نشان دهند. ارزش سکه ها را بگویند.
مهارت معرفی پول  فصل چهارم ریاضی دوم ابتدایی:
شمارش تا ۱۰۰ ، نمایش عدد ۱۰۰ با چینه، درست کردن مربع صد تایی، تبدیل واحدها و سکه ها به یکدیگر،
الگویابی، خواندن ساعت با شمارش ۵ تا ۵ تا در دقیقه ها.

جزوه ریاضی دوم ابتدایی

مشاهده

روش عملی در فعالیت های یاددهی یادگیری  معرفی پول  فصل چهارم ریاضی دوم ابتدایی

معلم به کلاس سکه می آورد این سکه های رایج ایران است،
شاید معلم نتواند همهٔ آن ها را تهیه کند می تواند با فوم، با کاغذ و مقوا و … طرح بزند و به کلاس بیاورد.
در صفحه ۵۷ کتاب با واحد پول ایران ریال آشنا می شود
به ارزش سک هها پی می برد و اعداد سه رقمی را این بار با سکه ها آموزش می بیند،
در یک فعالیت دست ورزی و مغازه بازی سکه ها را در تبادلات مالی وارد کرده و تبدیل می نمایند
مثلاً چند سکه یک ریالی را می دهد( ۱۰ تا سکه یک ریالی) یک سکه ۱۰ ریالی را دریافت می کند.
در این فعالیت بهتر است از نمادهای ده دهی و مضارب ۱۰ کمک گرفته شود تا در ابتدا تبدیلات را یاد بگیرند.
معلم باید او را به این نتیجه برساند که پول به شکل سکه و اسکناس با ارزش های مختلف وجود دارد،
برای صرفه جویی در وقت و هزینه های ساخت سکه ها، بانک، سکه های ۱ ریالی را می گیرد
هر ۱۰ سکه ۱ ریالی را یک سکه ۱۰ ریالی بر می  گرداند و یا هر ۱۰ تا سکه ۱۰ ریالی را یک سکه ۱۰۰ ریالی برمی گرداند.

معرّفی عددهای سه رقمی فصل چهارم ریاضی دوم ابتدایی

هدف معرّفی عددهای سه رقمی فصل چهارم ریاضی دوم ابتدایی:
آموزش و معرفی اعداد سه رقمی به کمک سکه، چرتکه، جدول ارزش مکانی، تصویر چینه.
پیامدهای آموزشی معرّفی عددهای سه رقمی فصل چهارم ریاضی دوم ابتدایی:
دانش آموزان باید بتوانند ارزش سکه ها را درک کنند و یک عدد سه رقمی را به صورت ارزش سکه، چینه و چرتکه به نمایش بگذارند
داخل جدول ارزش مکانی ببرند و از آن خارج کنند و بین نمایش های مختلف از یک عدد ارتباط منطقی برقرار نمایند.
در صفحات ۶۰ و ۶۱ تبدیل عدد چینه به عدد ارزش سکه و برعکس و بردن آن به داخل ارزش مکانی و خروج عدد از جدول ارزش مکانی
شمارش ترتیبی اعداد و نوشتن به حروف آنها و تبدیل سکه ها به یکدیگر و هم چنین کاشی کاری و پوشاندن سطح را یک بار دیگر به نمایش بگذارند.
معلم انتظار دارد یک عدد سه رقمی را با چینه، سکه، چرتکه، درون جدول نمایش دهد،
عددی را که چینه نشان می دهد با سکه نشان دهند، عددی را که سکه نشان می دهد
درون جدول ارزش مکانی و خارج از آن نمایش دهند و حروف آن را بنویسند.
سکه ها را به یکدیگر تبدیل کنند و ارزش سکه را بگویند و در آخر کاشی کاری کنند و سطح را بپوشانند.
مهارتها  معرّفی عددهای سه رقمی فصل چهارم ریاضی دوم ابتدایی:
تبدیل سکه ها به یکدیگر، نشان دادن یک عدد با چند نمایش سکه، چرتکه، چینه، جدول ارزش مکانی،
مهارت الگویابی، خواندن و نوشتن یک عدد سه رقمی، پوشاندن سطح و کاشی کاری، ارتباط کلامی و بیان گفتاری در هر یک از تبدیلات.

حلّ مسئله فصل چهارم ریاضی دوم ابتدایی

هدف حلّ مسئله فصل چهارم ریاضی دوم ابتدایی

  • آموزش حل مسئله با راهبرد حذف حالت های نامطلوب
  • الگویابی عددی و هندسی
  • خواندن ساخت با نمایش دیجیتالی

پیامدهای آموزشی حلّ مسئله فصل چهارم ریاضی دوم ابتدایی:
دانش آموزان با استفاده از تفکر نظام دار یاد گرفته اند همهٔ حالت های ممکن در یک مسئله را بنویسند
اما گاهی همهٔ حالت های نوشته شده مورد نظر مسئله نیستند و باید بتوانند حالت های نامطلوب را حذف نمایند.
یکی از هدف ها این است که دانش آموزان بتوانند مسائل خود را با راهبرد حذف حالت های نامطلوب انجام داده و حل نمایند.
دانش آموزان یک بار روی مربع ۱۰۰ تایی الگویابی کرده و این بار می توانند
روی مثلث الگوی عددی را نشان دهند و با کشیدن مثلث این الگوی هندسی را به نمایش بگذارند
دانش آموزان روی ساعت با شمارش ۵ تا ۵ تا با نمایش دیجیتالی آشنا شده نمایش می دهند و ساعت را با نمایش دیجیتالی باید بتوانند بخوانند و بنویسند
این اهداف و تغییرات را معلم انتظار دارد دانش آموزان در پایان این واحد یادگیری به آن برسند
دانش آموزان روی ساعت با شمارش ۵ تا ۵ تا با نمایش دیجیتالی آشنا شده نمایش می دهند
ساعت را با نمایش دیجیتالی باید بتوانند بخوانند و بنویسند
این اهداف و تغییرات را معلم انتظار دارد دانش آموزان در پایان این واحد یادگیری به آن برسند.

مهار ت هاحلّ مسئله فصل چهارم ریاضی دوم ابتدایی:

حل مسئله با راهبرد حذف حالت های نامطلوب، الگوی عددی و هندسی، خواندن دقیقه روی ساعت با نمایش دیجیتالی و نمایش آن.:
روش عملی در فعالیت های یاددهی یادگیری حلّ مسئله فصل چهارم ریاضی دوم ابتدایی:
در حل مسائل معلم ابتدا از بچه ها می خواهد با یک تفکر همراه با نظم و ترتیب تمام حالت های ممکن در یک مسئله رابنویسند؛
مثلاً ساخت عدد سه رقمی با رقم های ۷ و ۰ و ۹
سپس تحلیل می کند که عدد ۰۷۹ و ۰۹۷ را نمی تواند بخواند و رقم صدگان آن صفر است،
صفر قبل از عدد خوانده نمی شود پس نمی تواند به عنوان یک عدد سه رقمی قبول کند و بخواند
پس این مطلوب و خواسته او نیست و باید حذف نماید.

عددهای سه رقمی تقریبی فصل چهارم ریاضی دوم ابتدایی

هدف عددهای سه رقمی تقریبی فصل چهارم ریاضی دوم ابتدایی:
آموزش عدد سه رقمی با چینه با جدول ارزش مکانی، با چرتکه با محور اعداد، آموزش تقریب در اعداد سه رقمی
پیامدهای آموزشی عددهای سه رقمی تقریبی فصل چهارم ریاضی دوم ابتدایی:
دانش آموز بتواند یک عدد سه رقمی را با چینه، درون جدول روی چرتکه و محور نمایش دهد
بامضارب ده دهی و صدتا صدتا آن ها را ادامه دهد و بخواند و بنویسد،
شمارش ترتیبی اعداد سه رقمی را ادامه دهد.
یک عدد سه رقمی را به روش حذف کردن و یا قطع کردن تقریب بزند.
عدد سه رقمی را درون جدول و خارج از جدول نشان دهد.
جدول اعداد سه رقمی را پر نماید و درون آن به الگوهای ترتیب اعداد
یکی یکی، دو تا دو تا ، ۵ تا ۵ تا، ۱۰ تا ۱۰ تا، صدتاصدتا برسد و هر یک را تبدیل و تعریف نماید.
ارزش سکه را بگوید و به یک عدد سه رقمی روی سکه برسد.
تقارن ۴ قسمتی را به درستی انجام داده و سطح را با رنگ زدن اشکال هندسی بپوشاند.

مهارتها عددهای سه رقمی تقریبی فصل چهارم ریاضی دوم ابتدایی:

نمایش اعداد سه رقمی با ابزارهای متفاوت، بیان تقریب اعداد سه رقمی،
نمایش عدد سه رقمی در جدول وخارج از آن،
شمارش اعداد سه رقمی با الگوی، ۱۰ تا ۱۰ تا، صدتا صدتا، خواندن و نوشتن عدد سه رقمی روی محور اعداد،
تقریب زدن، با حذف یکان و دهگان، شمارش ترتیبی اعداد سه رقمی با مضارب ده دهی،

تقارن ۴ قسمتی و کاشی کاری و آیینه کاری.

روش عملی در فعالیت های یاددهی یادگیری عددهای سه رقمی تقریبی فصل چهارم ریاضی دوم ابتدایی:
معلم با دادن تصاویری از چینه و چرتکه از بچه ها می خواهد ارزش عدد آن را در جدول ارزش مکانی نشان دهند
سپس بیرون از جدول با شمارش رو به جلو به مضارب ده دهی و صدتا صدتا آن عدد را ادامه دهند.
یعنی یکبار به ده تایی ها ده تا ده تا اضافه کنند، یکبار به صدتایی، صدتا صدتا اضافه نمایند و روی محور به نمایش بگذارند.
مثلاً تصویر کتاب صفحه ۶۴ عدد ۱۱۰ را با چینه نشان داده دانش آموز در جدول ارزش مکانی بیان می کند و می نویسد.
سپس به ده تایی ها، ده تا ده تا اضافه کرده در یک شمارش ترتیبی با مضارب ده دهی ادامه می دهد.
بار دیگری می تواند از دانش آموزان بخواهد به صدتایی آن صدتای دیگر اضافه نماید و در یک شمارش رو به جلو صدتا صدتا ادامه دهد
و هر بار اعداد سه رقمی به دست آمده را روی محور به نمایش بگذارد.
معلم می خواهد شمارش های رو به جلو را ادامه دهد.
هم چنین به تقریب در اعداد سه رقمی اشاره دارد که گاهی اوقات از عددهای تقریبی بیشتر استفاده می کنیم،
کاربرد آن ها در زندگی واقعی ما زیاد است
مثلاً مدرسهٔ شما ۵۹۲ دانش آموز دارد تقریبی می گوییم ۵۹۰ دانش آموز یا با حذف یکی و ده تایی می گوییم می خواهیم ۵۰۰ دان شآموز را به اردو ببریم.
در صفحه ۶۶ کتاب ابتدا می خواهیم جدول اعداد سه رقمی را پر نماید و درون آن انواع الگوهای عددی را کشف کند تعریف نماید

آمادگی برای جمع و تفریق فصل چهارم ریاضی دوم ابتدایی

هدف آمادگی برای جمع و تفریق فصل چهارم ریاضی دوم ابتدایی:
آماده سازی برای محاسبات (جمع و تفریق) با استفاده از جدول اعداد،
به کمک نمادین سازی ها با انگشتان دست، با استفاده از محور و با روش گسترده نویسی اعداد.
پیامدهای آموزشی آمادگی برای جمع و تفریق فصل چهارم ریاضی دوم ابتدایی :
انتظار می رود بعد از فعالیت های یاددهی یادگیری دانش آموزان به نتایج و پیامدهای آموزشی و تغییرات رفتاری دست یابند از جمله؛
بتوانند با استفاده از جدول شمارش ترتیبی اعداد جمع و تفریق انجام دهند.
بتوانند جمع های یک رقم با یک رقم، دو رقم با دو رقم با مبنای ده و دو رقم با یک رقم را انجام دهند.
بتوانند با استفاده از روش نمادین هر انگشت دست را مثل یک دسته ده تایی فرض کرده
و محاسبات خود را با اعداد دو رقمی با مضارب ده دهی به راحتی با انگشتان دست انجام دهند.
بتوانند با مبنای مضارب ۱۰۰ ، محاسبات جمع و تفریق را انجام دهند.
بتوانند با حرکت و شمارش رو به جلو و رو به عقب روی محور اعداد صدتا صدتا،

محاسبات جمع و تفریق را انجام دهند

و به صورت ردیفی حاصل را بنویسند.
دانش آموز باید بتواند با استفاده از محور، شمارش ترتیبی اعداد، اعداد سه رقمی و دو رقمی و یک رقمی را با استفاده
از محور انجام دهد
جمع بدون انتقال به کار برد و محاسبه را ستونی بنویسد.
دانش آموز حاصل جمع و تفریق را روی محور اعداد نشان دهد.
در محاسبه جمع و تفریق ستونی بدون انتقال از جدول اعداد و از محور در به دست آوردن جواب حاصل جمع و حاصل تفریق استفاده نماید.
بتواند عدد سه رقمی را تقریب زده و با حذف یکان و دهگان به صورت ستونی بدون انتقال، جمع و تفریق تقریبی را انجام دهد.
دانش آموزان باید در پایان درس بتوانند اعداد سه رقمی را به صورت باز شده و گسترده آن بنویسند و محاسبه نمایند
آمادگی برای تقریب زدن به روش گردکردن پیدا کند.

مهارتها آمادگی برای جمع و تفریق فصل چهارم ریاضی دوم ابتدایی:

مهارت جمع و تفریق سه رقمی با یک رقمی بدون انتقال با استفاده از جدول اعداد
و شمارش رو به جلو و روبه عقب روی جدول برای به دست آوردن حاصل جمع و حاصل تفریق.
نمایش انگشتان دست برای نشان دادن دسته د هتایی و صدتایی و برقراری ارتباط بین انگشتان دست و دسته های ده تایی و صدتایی.
محاسبه جمع و تفریق سه رقمی با مضارب صدتایی روی محور اعداد.
جمع و تفریق ستونی بدون انتقال با مهارت استفاده از محور اعداد و جدول اعداد.
حل مسئله با استفاده از جدول اعداد در شمارش رو به جلو و رو به عقب روی جدول اعداد در محاسبات جمع و تفریق ستونی بدون انتقال.
تقریب زدن در اعداد سه رقمی.
گسترده نویسی عدد سه رقمی.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.