مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

فصل اول ریاضی دوم ابتدایی عدد دورقمی

0

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :

صفحه عنوانی فصل اول ریاضی دوم ابتدایی عدد دورقمی

هدف صفحه عنوانی

برقراری ارتباط کلامی و ارتباط تصویری در ابتدای سال تحصیلی با دانش آموزان
تعریف داستان و داستان سازی برای پرورش قوای فکری و خلاقیت
احساس نیاز به عدد و رقم و یادآوری اعداد از پایه اول ابتدایی
کاربرد اعداد در محیط پیرامونی

روش آموزش صفحه عنوانی :

در مورد تصویر صحبت کنند، نقاشی اطراف خود را بکشند، آن جاهایی را که با اعداد دیده اند بکشند
مثل ماشین با شمارش پلاک آ نها، پلاک خانه ها و…

جزوه ریاضی دوم ابتدایی

مشاهده

واحد یادگیری ۱  فصل اول ریاضی دوم ابتدایی عدد دورقمی (صفحه ۴ ۳ ۲)

هدف واحد یادگیری ۱

آشنایی دانش آموزان و یادآوری عدد و شمارش و انواع شمارش
یادآوری ابزارهای شمارشی چون انگشت، دسته بندی، جدول ارزش مکانی، چو ب خط، محور، چینه

پیامدهای آموزشی واحد یادگیری ۱فصل اول ریاضی دوم ابتدایی 

معلم در پایان این سه صفحه انتظار دارد، بچه ها بتوانند انواع شمارش را به نمایش بگذارند، با یکدیگر گفت و گو کنند،

بامبنای ده و پنج شکل ها را بشمارند و از ابزار مختلف شمارش استفاده کنند.
توانایی استفاده از ابزارها را داشته باشند،

نمایش های مختلف از یک عدد را نمایش دهند، عدد را بنویسند و به ترتیب بشمارند و مقایسه دو عدد را داشته باشند و از دو طرف توانایی خواندن

عدد در مقایسه دو عدد را داشته باشند و به کاربرد عدد دو رقمی در زندگی خود پی ببرند.

مهارت های واحد یادگیری ۱فصل اول ریاضی دوم ابتدایی :

شمارش استفاده از ابزار سرشماری حل جدول شگفت انگیز خواندن ساعت حدسی هسازی مقایسه

اعداد کلامی نوشتن و شمارش ترتیبی اعداد برقراری ارتباط بین نمادهای مختلف از یک عدد خواندن اعداد

روش عملی در فعالیت یاددهی یادگیری واحد یادگیری ۱فصل اول ریاضی دوم ابتدایی :

معلم از دانش آموزان می خواهد با آنچه در اختیار دارند و مواد و ابزار آموزشی که در اختیار آن ها قرار می دهد،

مثل چوب کبریت تیله چو ببستنی مهره گوی چینه شک لهای هندسی، شمارش کنند.
از هر گروه می خواهیم یک راه برای شمارش پیشنهاد دهند.

قانون شمردن را رعایت کنند تا به مهارت به ترتیب شمردن، فقط یک بار شمردن، بیان آخرین عدد به عنوان عدد اصلی را به نمایش بگذارند.

راه های پیشنهاد شده در گروه ها را اجرا نمایند

و از همدیگر بپرسند چه طوری به جواب رسیدند

و هر گروه از چه روشی برای شمارش تصاویر و یا وسیل هها و ابزارها استفاده کرده اند.

با روش نمایشی به نمایش بگذارند حال یک گروه با محور یک گروه با چینه یک گروه با انگشت یک گروه با چوب خط نمایش دهند،

سپس عدد اصلی را روی کارت بنویسند و بخوانند.

صفحه ۳ ریاضی دوم ابتدایی

در صفحه ۳ یک بار دیگر می خواهیم که سرشماری و آمارگیری را تمرین و یادآوری کنیم،

به کمک چوب خط ابتدا تعداد خود را در کلاس سرشماری کنید

یعنی برای هر دانش آموز موجود در کلاس یک چوب خط بگذارید

و دیگری روی تخته چوب خط ها را بکشد و نفر سوم جمع چو ب ها را حساب کند و عدد اصلی را بنویسد.

معلم می تواند ابزار موجود و اشیاء و تصاویر موجود در کلاس را سرشماری کند و با چوب خط نشان دهد.

معلم از آنها می خواهد با کشیدن جدول و مدرج کردن آنها با راهبرد حدس و آزمایش جدول شگفت انگیز خود را حل کنند

و دلیل خود را از گذاشتن عدد در جدول بیان کنند.

صفحه ۴ ریاضی دوم ابتدایی

فعالیت صفحه ۴ با به دست گرفتن ساعت و چرخش عقرب ههای ساعت، ساعت های رند را بخواند.
معلم از دانش آموزان م یخواهد اعداد فارسی از صفر تا ۱۰ را بنویسند.

با نمایش ساعت لاتین، از آن ها می خواهد زیر عدد فارسی آن، عدد لاتین را هم به نمایش بگذارند.
را نمایش دهد.
۶ ۵ ۴
از آن ها می خواهد نمایشهای مختلف از ۶ ۵ ۴

سپس می خواهد با مهارت حدسیه سازی و تقریب زدن به طور تقریبی اشیایی را که در کلاس دارند بگویند چند تاست؟

سپس دقیق بشمارند و مقایسه کنند.

معلم می خواهد وارد کتاب شوند و با استفاده از ابزار و وسایل شروع به حل کنند، فعالیت ها را انجام دهند، اعداد مربوطه رابنویسند،

خود معلم نقش نظارتی و مدیریت برنام هها را در حل فعالیتها بر عهده دارد.

نوشتن ساعت و یادآوری آن، استفاده از خط کش و وصل اعداد به یکدیگر
و شناخت شکل دیگر عدد ۴ و ۶ و ۵ و حل جدول شگف تانگیز باعث درک بهتر از عدد می گردد.

در صفحه ۴ دانش آموز یکبار دیگر اعداد، ترتیب اعداد، حدس زدن، مقایسه اعداد، نوشتن و خواندن برایش یادآوری می شود.

توصیه برای واحد یادگیری ۱:

حتماً با وسیله کار کنند.
حتماً تصویری و کلامی بیان نمایند.

بیش تر فعالی تها گروهی کار شود تا در ابتدای سال اعتماد به نفس، سازگاری اجتماعی در گروه، فعالیت های مشارکتی ساماندهی شود.

حتماً روی ساعت دس تساز خود کار کنند.
اعداد را روی ساعت بنویسند و با دست ساز خود ساعت های رند، مانده، گذشته را تمرین کنند.

واحد یادگیری ۲ فصل اول ریاضی دوم ابتدایی عدد دورقمی (صفحه ۷ ۶ ۵)

هدف واحد یادگیری ۲ :

آشنایی و یادآوری دانش آموزان با دسته های ده تایی و یکی و شمارش

پیامدهای آموزشی واحد یادگیری ۲فصل اول ریاضی دوم ابتدایی :

در این سه صفحه انتظار و توقع می رود در پایان درس دانش آموز بتواند دسته های ده تایی و یکی را به روش های متفاوت درست کند،

از جدول ارزش مکانی استفاده نماید و عدد را به داخل و خارج از جدول ببرد و بتواند عدد را بخواند و بنویسد.

به کمک شکل چینه و دسته ها و با شکل عدد را نشان دهد، به مفهوم عدد و رقم برسد

و با کارت رقم عددهای دو رقمی بسازد، ساعت را به صورت گذشته و مانده بخواند،

با ساخت عدد به صورت دسته های ده تایی و یکی عدد دو رقمی بسازد و با اشکال هندسی و عدد الگویابی نماید،

پی به ترتیب اعداد ببرد و بین نمای شهای مختلف از یک عدد پیوند و ارتباط برقرار نماید.

مهارت ها واحد یادگیری ۲ :

دانش آموزان به مهارت ساخت عدد دو رقمی، تبدیل تصویر به عدد و برعکس، شمارش ترتیبی با مضارب ده دهی،
عدد سازی، شمارش عدد و دسته بندی و بردن عدد به زیر جدول ارزش مکانی
و الگویابی هندسی و حدسیه سازی و ترتیب اعداد و برقراری ارتباط بین نمای شهای مختلف از یک عدد برسد.

 روش عملی در فعالیت های یاددهی یادگیری واحد یادگیری ۲ فصل اول ریاضی دوم ابتدایی

معلم با دادن چینه های ده تایی و یکی از بچه ها می خواهد آن عدد را بسازند و در جدول ارزش مکانی بیان کنند
چند دسته ده تایی و چند یکی دارند.

از آن ها می خواهد با درست کردن چینه های ده تایی و کنار هم قرار دادن، به صورت مضارب ده دهی اعداد با مضارب ده دهی بسازند، آن را بخوانند و بنویسند.

سپس با دادن کارت و نوشتن عدد روی آن ها می خواهد با کنار هم قرار دادن کارت ها عدد دو رقمی بسازند،

سپس کارت ها  را برعکس کنند این بار عدد جدید ساخته شده را بخوانند.

با چینه عدد را بسازند مثلاً یک بار ۲۵ را بسازند و بیان کنند چند تا یکی چند تا ده تایی دارند
دفعه دیگر ۵۲ با جابه جایی کارت ها ۵۲ را بسازند و بگویند چه تفاوتی دارند،

هر کدام در چه جایگاهی قرار دارد، چند رقم دارند؟ رقم های ۲ در ۲۵ و در ۵۲ چه ارزشی پیدا کرد؟

با ارتباط کلامی، تصویر کار تها، درست کردن چینه های د ه تایی پی به ارزش رقم در عدد ببرند.

عدد را در جدول و خارج از جدول بنویسند و رقم یکان و دهگان آن را مشخص نمایند.

معلم با دادن ابزار و وسایل مختلف از دانش آموزان می خواهد آ نها را بشمارند.

(شمارش به ترتیب)

از طریق دسته های ده تایی و تقسیم آ نها به ده تایی و تبدیل به  ه تایی عدد را دوباره بسازند.
سپس عدد به دست آمده، حاصل از شمارش ترتیبی و دانه دانه و شمارش به صورت دسته های ده تایی را درون جدول نمایش دهند.

از جدول بیرون بیاورند و با ساخت کارت رقم آن، پی به رقم های یک عدد دو رقمی ببرند.
با رقم های داده شده، عدد های دو رقمی بسازند و رقم حاصل را با بیان ارزش مکانی آن بیان نمایند.

عددهای دو رقمی بسازند.

عددهای دو رقمی را کنار هم بگذارند و مقایسه کنند.

عددهای ساخته شده با چینه و ابزار را به صورت حروف بنویسند و با چینه های ده تایی نمایش دهند.

الگویابی عددی کنند و الگوی خود را به کمک اشکال هندسی به نمایش بگذارند.

سپس با برش کاغذ رنگی و طرح زدن با شابلون الگوی کتاب خود را  یک بار دیگر بازسازی نمایند.
در یک صفحه شطرنجی الگوی مورد نظر را طرح بزنند.

حل مسئله فصل اول ریاضی دوم ابتدایی عدد دورقمی  (صفحه ۹ ۸)

هدف حل مسئله:

با راهبرد رسم شکل حدسیه سازی تقارن چهار قسمتی

پیامدهای آموزشی حل مسئله :

معلم در پایان فعالیت های آموزشی انتظار و توقع دارد دانش آموزان بتوانند
با استفاده از راهبرد رسم شکل (با چینه، با محور، با چوب خط، با رسم شکل و تصویر)مسائل خود را حل کنند.

بتواند حدس بزند و حدس خود را آزمایش کند،

با استفاده از ابزار وسیله یک تقارن چهار قسمتی را به نمایش بگذارد.

مهارت حل مسئله :

حدسیه سازی، استفاده از خط کش و شابلون، طرح شدن در یک تقارن ۴ قسمتی، حل مسئله با ابزار و رسم شکل و…

درک مفهوم مسئله و حل آن با رسم شکل

روش عملی در فعالیت های یاددهی یادگیری حل مسئله فصل اول ریاضی دوم ابتدایی

معلم یادآوری می نماید که لازم نیست برای حل مسئله رسم شکل های سنگین و تصاویر مسئله را داشته باشیم و نقاشی کنیم

بلکه می توانیم با کشیدن یک مدلی از آن و شکل های ساده هندسی مثل گردی، سه گوشه و … چوب خط و محور مسائل خود را حل کنند.

معلم با دادن تصاویر درهم و مهره های متعدد از آن ها می خواهد ابتدا حس بزنند و حدس خود را آزمایش کنند.

مسائل را توضیح ساده کودکانه دهند، را ه های خود را در حل مسائل بیان کنند، از ابزار متنوع استفاده کنند.

به کمک برگه کالک و یا مداد B6 و کاغذ و تا ابتدا کپی بزنند و با کسب مهارت با شابلون و خط کش تقارن ۴ قسمتی را بکشند.

توصیه حل مسئله:

  1. دانش آموزان با استفاده از رسم شکل های ساده، یا با چوب خط و محور به حل مسائل خود بپردازند
  2. دست آن ها را نبندیم و بگذاریم آزادی عمل داشته باشند تا از هر وسیل های دوست دارند استفاده نمایند و در حل مسئله آزادند
  3. از یک جا به بعد با افزایش اعداد و بزرگ تر شدن اعداد این دانش آموزان هستند که خود تعیین می کنند
  4. در حل مسائل با رسم شکل از چه ابزاری استفاده کنند، که راحت تر و سریع تر به جواب برسند

مثلاً در یک جمع سه عامل ۸ ۷ ۹ انگشت ابزار مناسبی نیست، چه بسا چینه و چو بخط و محور مناسب ترند.
مگر اینکه معلم برای دانش آموز مشخص کند که از چه ابزاری استفاده کند.

  • در فعالیت های حدسیه سازی، توصیه می گردد ابتدا حدس بزنند
  • و بعد از گذشت مدت کوتاهی حدس خود را آزمایش کنند تا از صحت و سقم آن اطلاع بدست آورند.
  • توصیه می گردد در فعالیت های استفاده از خط کش و شابلون و تقارن های دو قسمتی و چهار قسمتی روی محور افقی و عمودی همزمان عمل نمایند

و فعالیت های کلاس اول خود را روی فرش یک بار دیگر تمرین نمایند.

  • در تقارن نسبت به محور افقی و عمودی همزمان ابتدا به صورت دست ورزی و با رسم یک شکل ساده
  • با مداد پررنگ و با تا کردن کاغذ به صورت عمودی و پر کردن اثر مداد سپس با تا کردن آن به صورت افقی فعالیتی را انجام می دهیم
  • تا یک بار دیگر مفهوم تقارن و تقارن نسبت به محور افقی و عمودی همزمان در ذهن دانش آموز تداعی شود سپس فعالیت کتاب را انجام می دهیم.

 

جمع و تفریق فصل اول ریاضی دوم ابتدایی عدد دورقمی

هدف  جمع و تفریق

جمع و تفریق دو عدد یک رقمی به کمک ابزار محور و چینه و انگشت و شمارش رو به جلو و
عقب با چوب خط، جمع و تفریق دو عدد دو رقمی با مضارب ده.

پیامدهای آموزشی جمع و تفریقفصل اول ریاضی دوم ابتدایی :

در پایان مراحل و فعالیت های آموزشی انتظار و توقع می رود معلم این اهداف را از دانش آموز بخواهد

و دانش آموز بتواند جمع و تفریق سطری را به کمک انگشت، چوب خط، رنگ زدن چینه ها و تصاویر و رسم شکل و با محور انجام دهد،

بتواند جمع و تفریق سه عامل و بیش تر را داشته باشد

و شمارش های رو به جلو ۵ تا ۵ تا و ده تا ده تا را به درستی انجام دهد،

ساعت را به صورت تقریبی بخواند، جمع های ترکیبی را انجام دهد، و به کمک شابلون به یک طرح و مدل و الگو برسد.

مهارت ها  جمع و تفریق:

جمع و تفریق به کمک ابزار و رسم شکل، شمارش های رو به جلو و الگویابی ۵ تا ۵ تا و ۱۰ تا ۱۰ تا،
جمع های چند عاملی با مضارب ده تایی و ده تایی خواندن ساعت تقریبی، مهارت مدل سازی

 

روش عملی در فعالیت های یاددهی یادگیری جمع و تفریق فصل اول ریاضی دوم ابتدایی

از دانش آموزان خواسته می شودار دیگر انواع روش های جمع و تفریق با رسم شکل (چوب خط، انگشت، کبریت، محور،رسم تصویر) را به نمایش بگذارند.

به کمک چینه هاشمارش ۵ تا ۵ تا و ۱۰ تا ۱۰ تا را انجام بدهند،

با مضارب ده دهی شمارش کنند..

ابتدا فعالیتها را با انگشت، چو ب خط چینه، محور انجام دهند. سپس روی چینه ها رنگ بزنند و به کمک شابلون طرح بزنند

و با کنار هم قرار دادن شکلهای هندسی مدلهای مختلف را بسازند و طرح بزنند.

شمارش چندتا چندتا فصل اول ریاضی دوم ابتدایی عدد دورقمی

هدف شمارش چند تا چندتا

یادآوری شمارش های رو به جلوی چندتا چندتا، الگویابی عددی،

شمارش های سه تا سه تا پنج تا پنج تا شمارش ۴تا ۴ تا شمارش ۷ تا و ۸ تا ۸ تا، شیوه های مختلف شمارش با خط

پیامدهای آموزشی شمارش چند تا چند تا فصل اول ریاضی دوم ابتدایی

ا نتظار می رود دانش آموزان در الگویابی های عدد و هندسی و الگویابی با چینه ها به تجرد برسند
و بتوانند

به کمک چوب خط، چینه، محور، رسم شکل هندسی و ابزار، الگویابی را به نمایش بگذارند.
الگویابی عددی و هندسی را انجام دهند،

با روش های مختلف خطی به الگوهای ۵ تایی برسند و انواع ۵ تا ۵ تا را تمرین کنند

و به نمایش بگذارند، آشنایی با انواع تقسیم بندی ودسته های ۵ تایی، با شابلون و استفاده از ابزار مدلسازی کنند

و خط بنایی را به نمایش بگذارند

مهارت های شمارش چند تا چند تا

ایی کار با شابلون ساخت اشکال هندسی و مد لسازی شمارش رو به جلو و
الگویابی ساخت اشکال متنوع با مربع رنگ آمیزی کاشی کاری رسم خطی

روش عملی در فعالیت های یاددهی یادگیری شمارش چندتا چند تا فصل اول ریاضی دوم ابتدایی

معلم با دادن لگو یا قطعات مختلف و یا چینه ها از آن ها می خواهد ساختمان سازی کنند.

طبقات هر ردیف را بپوشانند، در هر ردیف از یک الگو پیروی کنند.

توضیح دهند چه طوری باید چیدمان صورت گیرد؟ در هر مرحله بیان کنند چند لگو یا چند چینه باید چیده شود.

الگوی عددی آن را ترسیم نمایند و قانون الگو را تعریف کنند،

ترسیم روابط و قانون الگو با رسم شکل هندسی و یا رسم شکل ساده و یا رسم چوب خط هم اتفاق بیفتد

با رنگ کردن شکل و چینه ها و اشکال هندسی به صورت تصویری الگوی عددی را تمرین کنند.

با کاموا روی یک صفحه شطرنجی ۵ تا ۵ تا با مدل های مختلف و تقسیم بندی های متنوع و دسته بندی ۵ تایی انواع شمارش خطی را تمرین کنند،

سپس روی یک صفحه شطرنجی به کمک مداد رنگی و با خط بنایی طرح بزنند و شمارش ۵ تا ۵ تا را به نمایش بگذارند.

 

صفحه ۱۴

در صفحه ۱۴ به کمک شابلون و با رسم مربع و بریدن آن ها روی فوم و مقوای رنگی با تقویت مهارت کار با ابزار و دقت و نگاه تجسم فضایی ساخت های مختلف یا مد لهای مختلف با مربع را به نمایش می گذارند و نوعی کاشی کاری را انجام می دهند.

صفحه ۱۵

در صفحه ۱۵ جمع های سه عدد، سه قلو، شمارش های رو به جلو را با ابزار رسم شکل و چوب خط انجام می دهند

و یک باردیگر شمارش رو به جلو را با لگو، با چینه، با محور تمرین می کنند.

در صفحه ۱۵ بهتر است معلم مهره بدهد آن ها بشمارند، انواع شمارش را انجام دهند، توضیح دهند
و سپس با دسته بندی ومبنای ده دهی آ نها را بشمارند و دسته بندی کنند

و  شمارش را با دسته بندی انجام دهند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.