مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس ۹ مطالعات سوم ابتدایی مقرّرات خانۀ ما

0

انتظارات یادگیری درس ۹ مطالعات سوم ابتدایی مقرّرات خانۀ ما:

انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:
برخی مقررات خانوادهٔ خود را بیان کنند.
لزوم و فایده رعایت مقررات را در خانه بیان کنند.
به طور واقعی در محیط خانه و خانواده مقرّرات را رعایت کنند و نظم پذیر باشند.

آموزش درس ۹ مطالعات سوم ابتدایی مقرّرات خانۀ ما

آماده کنید

برای آماده کردن دانش آموزان می توانید از راهکارهای مختلفی استفاده کنید:

کتاب جامع سوم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
  • &#۱۰۰۰۴;مورد تایید آموزش و پرورش
مشاهده

١ نمایشنامه ای بنویسید و از دانش آموزان داوطلب بخواهید با ایفای نقش موضوعات مربوط رفتارها و گفتارهای بازیگران را نقد کنند.

٢ معلّم مقرّرات خانهٔ خود را در زمانی که کودک بوده برای بچّه ها تعریف و خاطره ای پندآموز از موضوع رعایت یا عدم رعایت مقررات در خانواده بیان کند.
٣ از جلسهٔ قبل بخواهید دانش آموزان در مقرّرات خانهٔ خود دقت کنند و چند مورد از مقرّرات مهم را یادداشت کنند و به کلاس بیاورند

به آنها بگویید می توانند از پدر و مادر کمک بگیرند.

آموزش دهید

از دانش آموزان بخواهید مقررات خانهٔ خود را که یادداشت کرده اند در کلاس بخوانند.

از یکی از دانش آموزان بخواهید مطالبی را که از زبان یک پسر دانش آموز در کتاب درج شده با صد ای بلند بخواند.

دانش آموزان را به چند گروه تقسیم کنید. از آنها بخواهید دربارهٔ مقررات خانهٔخود همفکری و نکات مشترک را پیدا کنند.

نکات مشترک را جمع بندی و بیان کنید.

در مرحله بعد لزوم رعایت مقررات را با استفاده از پرسش های صفحه ٢٧ به بحث و گفت وگو بگذارید.

دانش آموزان را هدایت کنید که مقرّرات خانه به چند منظور لازم هستند.

احترام به دیگران، جلوگیری از کثیف شدن خانه و بی نظمی، ایمنی و …

توجه کنید که بخش عمدهٔ آموزش باید صرف این شود که دانش آموزان بفهمند چرا باید مقرّراتوجود داشته باشد

و به عبارت دیگر به ضرورت موضوع پی ببرند. در این مورد مثال های متعدد ذکر کنید

و از دانش آموزان بخواهید پیامدهای رعایت نکردن هریک از مقررات را بیان کنند.

به پایان ببرید

مطالب درس را جمع بندی کنید و بگویید مقررات به ما می گوید چه کارهایی را باید انجام دهیم یا انجام ندهیم.

به عبارت دیگر مقررات همان بایدها و نبایدها است که به منظور حفظ نظم، رعایت حال کسانی که با آنها زندگی می کنیم، همان ایمنی و پاکیزگی رعایت می کنیم.

از بچّه ها بخواهید فکر کنند و مقررّات جدیدی برای خانهٔ خود پیشنهاد و به سایر مقرّرات اضافه کنند.

این فعالیت یک خلاقیت است و دانش آموز باید مقرّراتی پیشنهاد کند که معقول و منطقی بوده و حقوق همه در آن درنظر گرفته شده باشد.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.