مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس ۴ مطالعات سوم ابتدایی اعضای خانواده

0

انتظارات یادگیری درس ۴ مطالعات سوم ابتدایی اعضای خانواده:

انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:
با توجه به تصاویر، تعداد اعضای خانواده را بشمارند و درباره زندگی در یک خانواده بزرگ یا کوچک اظهارنظر کنند.

پرسشنامه ای را درباره تعداد اعضای خانواده هم کلاسی هایشان اجرا و تکمیل کنند.

کتاب جامع سوم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
  • &#۱۰۰۰۴;مورد تایید آموزش و پرورش
مشاهده

مواد و وسایل مورد نیاز: کتاب درسی، کاربرگهٔ شمارهٔ ٣، تعدادی عکس از گروه های دیگر غیر از خانواده مثلاً افرادی که در صف اتوبوس ایستاده اند، کارگران یک کارخانه و …

[Stellar_video_player id=”22″]

آموزش درس ۴ مطالعات سوم ابتدایی اعضای خانواده

آماده کنید

قبلاً از بچه ها بخواهید که خود و اعضای خانواده شان پدر، مادر، برادر، خواهر و یا سایر کسانی را که با آنها زندگی می کند را نقاشی کنند کیفیت نقاشی چندان مهم نیست،

بدیهی است بعضی بچه ها مهارت بیشتری در این کار دارند، هدف این است که بچّه ها کسانی را که با آنها زندگی می کنند به عنوان اعضای خانواده درنظر بیاورند و تصویری از آنها ارائه دهند.

به آنها بگویید سعی کنید اعضا را با مشخصاتشان بکشند. رنگ مو، نوع لباس، عینک و …

آموزش دهید

از دانش آموزان بخواهید نقاشی های خود را روی میز بگذارند.

به آنها بگویید شما عضو یک خانواده هستید. به نقاشی خود نگاه کنید.

آیا همهٔ اعضای خانواده را نقاشی کرده اید؟

نقاشی ها را کنترل کنید.

اکنون نام اعضای خانواده را کنار نقاشی هریک بنویسید و نسبت ها را هم ذکر کنید مثلاًبرادر (محسن) خواهر (مریم) پدر  و …

اکنون جمع تعداد اعضای خانواده را بنویسید.

خانوادهٔ شما چند نفره است؟
برگهٔ خود را با دوستانتان از نظر تعداد اعضا مقایسه کنید.

آیا تعداد اعضای خانوادهٔ همهٔ بچه های کلاس یکسان است؟

در مرحلهٔ بعد از بچّه ها بخواهید عکس های کتاب را مشاهده کنند و پرسش های گفت وگو کنید صفحه ١٣ را به بحث بگذارید.

هر خانواده چند نفرند؟

به نظر شما چه چیز مشترکی در این عکس ها وجود دارد؟

آیا اعضای خانواده یکدیگر را دوست دارند؟

عکس گروه های دیگری غیر از خانواده را به بچّه ها نشان بدهید

برای مثال افرادی که درصف اتوبوس ایستاده اند، افرادی که در یک کارگاه خیاطی مشغول دوختن لباس هستند و … بپرسید

آیا این ها خانواده هستند؟ چرا؟

سپس از آنها بخواهید دربارهٔ  اندازهٔ خانواده اظهارنظر کنند که آیا دوست دارند در یک خانوادهٔ پرجمعیت و بزرگ زندگی کنند یا خانواده کوچک؟ چرا؟

به پایان ببرید

مباحث مطرح شده در کلاس را جمع بندی کنید.

همه ما در خانواده زندگی می کنیم. اعضایخانواده از یکدیگر مراقبت می کنند.

تعداد اعضای خانواده ها با هم فرق دارد.

از دانش آموزان بخواهید کاربرگهٔ شمارهٔ ٣ را که یک مهارت کاوشگری پرکردن پرسشنامه و  در عین حال یک مهارت عددی و حسابی نیز است انجام دهند.

به آنها آموزش دهید که در هنگام سؤال کردن از افراد باید از آنها مؤدبانه درخواست کنید و اگر مایل بودند به شما پاسخ می دهند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.