مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس ۲۰ مطالعات سوم ابتدایی خانۀ شما کجاست؟

0

انتظارات یادگیری درس ۲۰ مطالعات سوم ابتدایی خانۀ شما کجاست؟:

انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:
نشانی دقیق خانهٔ خود را بیان کنند.
روی نقشه یا کروکی ساده، مسیر یا مسیرهایی را دنبال و مکان هایی را معین کنند
با دقّت در مسیر خانه تا مدرسه بتوانند بگویند در مسیر خود به ترتیب چه مکان ها یا پدیده هایی مشاهده می کنند.

مواد و وسایل موردنیاز: کتاب درسی، در صورت امکان کپی چند کروکی مشابه تصویر کتاب که بین دانش آموزان توزیع می شود، ماکتی که خیابان ها، ساختمان ها و … را نشان بدهد.

کتاب جامع سوم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
  • &#۱۰۰۰۴;مورد تایید آموزش و پرورش
مشاهده

آموزش درس ۲۰ مطالعات سوم ابتدایی خانۀ شما کجاست؟

آماده کنید درس ۲۰ مطالعات سوم ابتدایی خانۀ شما کجاست؟

این درس مقدمات آموزش کروکی را فراهم می کند. برای شروع درس می توانید از پرسش های کتاب آغاز کنید.

نشانی خانه تک تک دانش آموزان را بپرسید. دانش آموزان باید بتوانند نام خیابان، کوچه و شمارهٔ پلاک و طبقه خانهٔ خود را بیان کنند.

اکنون از بچّه ها بخواهید نشانی خود را روی یک کاغذ بنویسند با ذکر شهر، خیابان، کوچه، پلاک و … به طور صحیح و دقیق بیان شود

زیرا در درس بعد باید آن را روی پاکت نامه بنویسند.

آموزش دهید درس ۲۰ مطالعات سوم ابتدایی خانۀ شما کجاست؟

با توجه به نشانی خانه که روی کاغذ نوشته اند، بگویند، دانستن این نشانی چه فایده ای دارد؟

اگر دانش آموزی نشانی کامل خود را نمی داند باید از خانواده بپرسد و در جلسهٔ آینده برگهٔ خود را تصحیح و کامل کند.

با توجه به تصاویر دانستن آدرس برای افرادی که به عنوان مهمان، تعمیرکار، آتش نشان،اورژانس، آژانس اتومبیل، نامه رسان و …

به خانه ما می آیند، لازم است.

دانش آموزان در درس های قبل با یکی از وظایف شهرداری یعنی نظافت شهر آشنا شده اند.

بحث نصب تابلوی نام خیابان ها و کوچه ها و همچنین پلاک برای خانه ها را نیز مطرح کنید.

برای آموزش مسیرها ابتدا تصویر بالای صفحهٔ ٦٥ را به آنها نشان بدهید

و سپس بخواهید آنها هم نمای بیرونی خانهٔ خود و چند خانهٔ مجاور را نقاشی کنند و نام کوچه یا خیابان و پلاک خانه را روی نقاشی بنویسند.

با استفاده از تصویر کتاب که نوعی فعالیّت نقشه خوانی است از دانش آموزان بخواهید مسیرهای علی و صالح را با مداد از خانه تا مدرسه ترسیم کنند.

که البته این مسیر از خیابان لاله کوتاه تر از خیابان یاس است.

سپس باید عبور علی از خیابان های یاس و شهید جلالی را با انگشت یا مدادتعقیب و برای مثال بگویند

در این مسیر ایستگاه پلیس، پارک، سوپرمارکت و …… را می بینید.

اگرکروکی های مشابه را ترسیم و کپی کرده اید به دانش آموزان بدهید.

برای تمرین بیشتر در این زمینه می توانید نقشه ای مشابه نقشهٔ کتاب را روی مقوای بزرگ ترسیم کنید

و از دانش آموزان بخواهید مسیری را که شما می گویید با انگشت نشان دهند.

برای مثال از خیابان … به سمت خیابان … و پارک برو. در مسیر راه چه چیزهایی می بینی؟

ممکن است مدلی که درست می کنید سه بعدی باشد  و با همکاری بچّه ها ساختمان ها، درخت ها، ماشین های کوچک و امثالهم روی آن قرار بدهید.

نام خیابان ها و مکان ها را روی مدل بنویسید.

به پایان ببرید درس ۲۰ مطالعات سوم ابتدایی خانۀ شما کجاست؟

با خلاصه و مرورکردن مطالب مربوط به اهمیت نشانی از دانش آموزان بخواهید

در مسیر خود از خانه تا مدرسه همهٔ مکان هایی را که مشاهده می کنند به خاطر بسپارند و در جلسه بعد در کلاس بگویند.

روی انجام صحیح فعالیّت دقت کنید. این فعالیّت علاوه بر این که یک فعالیّت تکمیلی جهت آموزش کروکی محسوب می شود

باید مهارت مشاهدهٔ دقیق را در دانش آموزان تقویت کند تا بعدها نیز بتوانند در مسیرها و نشانی ها، دقت نموده و گم نشوند.

،

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.