مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس ۱۲ علوم چهارم ابتدایی گوناگوني گياهان

0

اهداف درس ۱۲ علوم چهارم ابتدایی گوناگوني گياهان

از دانش آموزان انتظار مي رود، در فرايند آموزش اين درس بتوانند:

– با انجام فعاليت هاي گوناگون(گفت و گو/…) با گياهان تك لپه و دولپه و بخش هاي مختلف گل و گرده افشاني آشنا شوند.

کتاب کاربرگ درس به درس علوم چهارم ابتدایی

جزوه کاربرگ های علوم چهارم ابتدایی درس به درس

مشاهده

– با انجام فعاليت هاي گوناگون (فكر كنيد/گفت و گو/ جمع آوري اطلاعات/…)با روش هاي توليد مثل در گياهان آشنا شوند

 آموزش درس ۱۲ علوم چهارم ابتدایی گوناگوني گياهان

آمادگي از قبل درس ۱۲ علوم چهارم ابتدایی گوناگوني گياهان :

با توجه به آن كه زمان آموزش اين درس پايان اسفند يا بهار است،

براي آموزش اين درس در صورت امكان بايد گل هاي تازه سوسن،گل سرخ وگياهان كامل كدو و سوسن، مخروط كاج، برگ سرخس و خزه كامل،

فيلم هاي آموزشي مناسب، پوسترها و تصويرهاي متناسب با محتواي درس توسط معلم يا دانش آموزان تهيه شود.

براي شروع اين درس آموزگاران محترم مي توانند با ايجاد يك موقعيت شبيه به آنچه در ابتداي درس آمده،

از دانش آموزان بخواهند كه گياهاني را كه در آن موقعيت مشاهده كرده اند، طبقه بندي نمايند.

با توجه به آن كه آنان در مورد گوناگوني ريشه و برگ، متفاوت بودن تعداد گلبرگ ها در گياهان براي طبقه بندي پيشنهادهايي ارائه مي نمايند.

از آن جا كه براي هر طبقه بندي نياز به ملاك يا ملاك هايي وجود دارد،

از اين رو دانش آموزان با توجه به ويژگي هاي ظاهري گياهان كه شامل مقايسه برگ، ساقه، ريشه، گل و دانه مي باشد،

خواهند توانست از روي تصاوير كتاب گياهان را در دو گروه طبقه بندي
كنند.

از پرسش هاي كليدي و هدايت كننده مانند:

چه مي شود اگر … ، چه موقع، چگونه انجام دادي، به چه دليل، به چه چيزي رسيديد و … در حين تدريس استفاده نمايید.

علاوه براين از طريق مشاركت دادن دانش آموزان در بحث گروهي يا انجام فعاليت نيز مي توان تدريس را شروع كرد.

صفحه ۹۳ درس ۱۲ علوم چهارم ابتدایی گوناگوني گياهان

فعاليت :دانش آموزان ويژگي هاي كدو را كه داراي ريشه راست، برگ هاي داراي رگ برگ منشعب و گل هايي با اجزاي پنج تايي است

و سوسن را كه داراي ريشه افشان، برگ داراي رگبرگ منشعب و اجراي گل سه تايي است،

با توجه به تصاوير در جدول صفحه ۹۳علامت مي زنند.

البته در ادامه اين درس درخواهند يافت كه با در نظر گرفتن ويژگي هايي كه مورد مطالعه و مقايسه قرار داده اند،

كدو از گياهان دو لپه و سوسن از گروه گياهان تك لپه هستند.

معلم در اين فعاليت مي تواند علاوه بر استفاده از شكل كتاب درسي از ساير تصاوير يا حتي گياهان تازه اي كه خود به كلاس مي برد،

مي توان اين فعاليت را به هنگام گردش در يك بوستان يا باغ و بررسي گياهان آنجا نيز انجام داد.

صفحه ۹۵ درس ۱۲ علوم چهارم ابتدایی گوناگوني گياهان

فكر كنيد :دانش آموزان با توجه به تجربه زندگي از طريق مشاهده واقعي، تصوير و فيلم پاسخ خواهند داد

كه گرده هاي گل به بدن زنبور عسل مي چسبد و از گلي به گل ديگر انتقال مي يابد.

صفحه ۹۶ درس ۱۲ علوم چهارم ابتدایی گوناگوني گياهان

گفت و گو :دانش آموزان ضمن گفت و گو با هم كلاسي هاي خود و با استفاده از آنچه ياد گرفته اند، تصاوير را به ترتيب شمارهگذاري نمايند.

صفحه ۹۷ درس ۱۲ علوم چهارم ابتدایی گوناگوني گياهان

فعاليت :دانش آموزان با استفاده از بخش هاي توليد مثلي گياهان يعني گل، مخروط، هاگ و دانه قادر به طبقه بندي گياهان جدول خواهند شد.

به اين ترتيب كه كدو گل دارد. كاج مخروط دارد.

خزه و سرخس هاگ دارند. سوسن، كدو و كاج دانه دارند.

صفحه ۹۷ درس ۱۲ علوم چهارم ابتدایی گوناگوني گياهان

گفت و گو :دانش آموزان با توجه به اطلاعات جدول، سوسن و كدو را كه گل و دانه دارند

و خزه و سرخس را كه با هاگ توليد مثل مي كنند، در يك گروه قرار مي دهند.

صفحه ۹۸ درس ۱۲ علوم چهارم ابتدایی گوناگوني گياهان

جمع آوري اطلاعات :ذكر اين توضيح ضروري است كه علاوه بر روش هاي توليد مثل جنسي كه با دانه صورت مي گيرد

(كدو و سوسن) و روش غيرجنسي كه با هاگ انجام مي شوند (خزه و سرخس)، برخي از گياهان از طريق روش هاي رويشي مانند قلمه زدن، پيوند زدن و خوابانيدن تكثير مي يابند. مثال هايي در اين مورد عبارتست از تكثير شمعداني از طريق قلمه زدن، گل سرخ از طريق قلمه زدن و خوابانيدن، درختان ميوه به وسيله پيوند زدن.

مطالب مرتبط باگوناگوني گياهان در سال هاي قبل

سال اول
گياه، ريشه ، ساقه و برگ دارد. بعضي از گياهان گل و ميوه دارند.

گياهان رشد و تغيير مي كنند. گياهان براي ما فايده هاي زيادي دارند. در حفاظت از گياهان بكوشيم.
سال دوم
براي نگه داري از گياهان نور مناسب، آب كافي، خاك خوب لازم است.

رشد گياهان قابل اندازه گيري است. يكي از راه هاي تكثير گياهان ، قلمه زدن است.

سال سوم
ريشه گياهان راست يا افشان است.

ساقه ها ممكن است علفي يا چوبي باشند. برگ ها باريك، پهن يا سوزني شكل هستند.

نمونه سوال درس ۱۲ علوم چهارم ابتدایی گوناگوني گياهان

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.