مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس 12 علوم چهارم ابتدایی گوناگونی گیاهان

0 ۸,۲۵۴

اهداف درس 12 علوم چهارم ابتدایی گوناگونی گیاهان

از دانش آموزان انتظار می رود، در فرایند آموزش این درس بتوانند:

– با انجام فعالیت های گوناگون(گفت و گو/…) با گیاهان تک لپه و دولپه و بخش های مختلف گل و گرده افشانی آشنا شوند.

– با انجام فعالیت های گوناگون (فکر کنید/گفت و گو/ جمع آوری اطلاعات/…)با روش های تولید مثل در گیاهان آشنا شوند

 آموزش درس 12 علوم چهارم ابتدایی گوناگونی گیاهان

آمادگی از قبل درس 12 علوم چهارم ابتدایی گوناگونی گیاهان :

با توجه به آن که زمان آموزش این درس پایان اسفند یا بهار است،

برای آموزش این درس در صورت امکان باید گل های تازه سوسن،گل سرخ وگیاهان کامل کدو و سوسن، مخروط کاج، برگ سرخس و خزه کامل،

فیلم های آموزشی مناسب، پوسترها و تصویرهای متناسب با محتوای درس توسط معلم یا دانش آموزان تهیه شود.

برای شروع این درس آموزگاران محترم می توانند با ایجاد یک موقعیت شبیه به آنچه در ابتدای درس آمده،

از دانش آموزان بخواهند که گیاهانی را که در آن موقعیت مشاهده کرده اند، طبقه بندی نمایند.

با توجه به آن که آنان در مورد گوناگونی ریشه و برگ، متفاوت بودن تعداد گلبرگ ها در گیاهان برای طبقه بندی پیشنهادهایی ارائه می نمایند.

از آن جا که برای هر طبقه بندی نیاز به ملاک یا ملاک هایی وجود دارد،

از این رو دانش آموزان با توجه به ویژگی های ظاهری گیاهان که شامل مقایسه برگ، ساقه، ریشه، گل و دانه می باشد،

خواهند توانست از روی تصاویر کتاب گیاهان را در دو گروه طبقه بندی
کنند.

از پرسش های کلیدی و هدایت کننده مانند:

چه می شود اگر … ، چه موقع، چگونه انجام دادی، به چه دلیل، به چه چیزی رسیدید و … در حین تدریس استفاده نمایید.

علاوه براین از طریق مشارکت دادن دانش آموزان در بحث گروهی یا انجام فعالیت نیز می توان تدریس را شروع کرد.

صفحه 93 درس 12 علوم چهارم ابتدایی گوناگونی گیاهان

فعالیت :دانش آموزان ویژگی های کدو را که دارای ریشه راست، برگ های دارای رگ برگ منشعب و گل هایی با اجزای پنج تایی است

و سوسن را که دارای ریشه افشان، برگ دارای رگبرگ منشعب و اجرای گل سه تایی است،

با توجه به تصاویر در جدول صفحه 93علامت می زنند.

البته در ادامه این درس درخواهند یافت که با در نظر گرفتن ویژگی هایی که مورد مطالعه و مقایسه قرار داده اند،

کدو از گیاهان دو لپه و سوسن از گروه گیاهان تک لپه هستند.

معلم در این فعالیت می تواند علاوه بر استفاده از شکل کتاب درسی از سایر تصاویر یا حتی گیاهان تازه ای که خود به کلاس می برد،

می توان این فعالیت را به هنگام گردش در یک بوستان یا باغ و بررسی گیاهان آنجا نیز انجام داد.

صفحه 95 درس 12 علوم چهارم ابتدایی گوناگونی گیاهان

فکر کنید :دانش آموزان با توجه به تجربه زندگی از طریق مشاهده واقعی، تصویر و فیلم پاسخ خواهند داد

که گرده های گل به بدن زنبور عسل می چسبد و از گلی به گل دیگر انتقال می یابد.

صفحه 96 درس 12 علوم چهارم ابتدایی گوناگونی گیاهان

گفت و گو :دانش آموزان ضمن گفت و گو با هم کلاسی های خود و با استفاده از آنچه یاد گرفته اند، تصاویر را به ترتیب شمارهگذاری نمایند.

صفحه 97 درس 12 علوم چهارم ابتدایی گوناگونی گیاهان

فعالیت :دانش آموزان با استفاده از بخش های تولید مثلی گیاهان یعنی گل، مخروط، هاگ و دانه قادر به طبقه بندی گیاهان جدول خواهند شد.

به این ترتیب که کدو گل دارد. کاج مخروط دارد.

خزه و سرخس هاگ دارند. سوسن، کدو و کاج دانه دارند.

صفحه 97 درس 12 علوم چهارم ابتدایی گوناگونی گیاهان

گفت و گو :دانش آموزان با توجه به اطلاعات جدول، سوسن و کدو را که گل و دانه دارند

و خزه و سرخس را که با هاگ تولید مثل می کنند، در یک گروه قرار می دهند.

صفحه 98 درس 12 علوم چهارم ابتدایی گوناگونی گیاهان

جمع آوری اطلاعات :ذکر این توضیح ضروری است که علاوه بر روش های تولید مثل جنسی که با دانه صورت می گیرد

(کدو و سوسن) و روش غیرجنسی که با هاگ انجام می شوند (خزه و سرخس)، برخی از گیاهان از طریق روش های رویشی مانند قلمه زدن، پیوند زدن و خوابانیدن تکثیر می یابند. مثال هایی در این مورد عبارتست از تکثیر شمعدانی از طریق قلمه زدن، گل سرخ از طریق قلمه زدن و خوابانیدن، درختان میوه به وسیله پیوند زدن.

مطالب مرتبط باگوناگونی گیاهان در سال های قبل

سال اول
گیاه، ریشه ، ساقه و برگ دارد. بعضی از گیاهان گل و میوه دارند.

گیاهان رشد و تغییر می کنند. گیاهان برای ما فایده های زیادی دارند. در حفاظت از گیاهان بکوشیم.
سال دوم
برای نگه داری از گیاهان نور مناسب، آب کافی، خاک خوب لازم است.

رشد گیاهان قابل اندازه گیری است. یکی از راه های تکثیر گیاهان ، قلمه زدن است.

سال سوم
ریشه گیاهان راست یا افشان است.

ساقه ها ممکن است علفی یا چوبی باشند. برگ ها باریک، پهن یا سوزنی شکل هستند.

نمونه سوال درس 12 علوم چهارم ابتدایی گوناگونی گیاهان

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.