مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس 10 علوم چهارم ابتدایی بدن ما 2

0 ۵,۴۰۵

اهداف درس 10 علوم چهارم ابتدایی بدن ما 2

از دانش آموزان انتظارمی رود درفرایند آموزش این درس بتوانند :

با انجام فعالیت های گوناگون (مشاهده مولاژ /جمع آوری اطلاعات /گفت وگو) با کاربخش هایی از بدن که مواد غذایی را به سلول ها می رسانند و مواد دفعی را از بدن خارج میکنند

یعنی بخش ها واندام های اصلی دستگاه تنفس ،گردش خون ودفع مواد زائد در بدن انسان وسهم خود در حفظ سلامت آن ها آشنا شوند .

آموزش درس 10 علوم چهارم ابتدایی بدن ما 2

آمادگی ازقبل : اگر وسایل لازم برای انجام فعالیت های این درس در مدرسه موجود نیست
از دانش آموزان و والدین شان بخواهید وسایل ومواد لازم را با کمک شما برای هر گروه ازدانش آموزان تهیه کنند تا قبل ازهر جلسه امکانات آماده باشد.

درهر جلسه کار توزیع وجمع آوری وسایل را برعهده یک گروه از دانش آموزان قراردهید.
هشدارهای ایمنی و بهداشتی درباره کار را نیز به دانش آموزان تاکید کنید .

برای هر جلسه آموزش تعدادمشخصی فعالیت را برای انجام در نظر بگیرید و زمان کار را پیش بینی و طی فعالیت دانش آموزان آن را مدیریت کنید .

جدول ارزشیابی را به تعداد لازم تکثیر وآماده کنید تا در هر جلسه بتوانید تعداد ی از دانش آموزان را ارزشیابی کنید .

صفحه 75 درس 10 علوم چهارم ابتدایی بدن ما 2

هنگام آموزش صفحه عنوانی درس ،دانش آموزان باید محل بخش های مختلف بدن مطرح شده دردرس را روی مولاژ بدن انسان وهم چنین بدن خودشان نشان دهند .

سپس می توانید ازدانش آموزان بپرسید این بخش ها چه کار یا کار هایی انجام می دهند .
نکته مهم در این درس توجه به این موضوع است که به هیچ عنوان هدف این نیست که دانش آموزان همه بخش های دستگاه هایی را که مورد بررسی قرار می گیرند و کار هر کدام را بدانند.

آنان باید بتوانند نقش این اندامها و دستگاه ها را دربرطرف کردن نیازهای اساسی سلول های بدن توضیح دهند.

صفحه 76 درس 10 علوم چهارم ابتدایی بدن ما 2

در سال گذشته دانش آموزان با شش ها آشنا شده اند .

برای آشنایی دانش آموزان باکار شش ها ،از آن ها بخواهید بادکنکی را بادکنند
وسعی کنند با یک نفس عمیق ، آن را از هوا پر کنند .
شاید این کار برای دانش آموزان مشکل باشد اما باید حداکثر تلاش خود را انجام دهند
برای بادکردن بادکنک ها ابتدا یک دم عمیق انجام دهند

یعنی تا جایی که می توانند هوا را وارد شش های خود کنند
وسپس با بازدم عمیق تا جایی که می توانند هوا را از شش های خود خارج کنند .

هدف آن است که دانش آموزان حداکثرهوایی که می توانند از شش ها خارج کنند را در بادکنک جمع کنند ومتوجه شوند که همه آنها به یک اندازه نمی توانند بادکنک ها را بادکنند .

فعالیت :هدف این فعالیت اندازه گیری حجم هوای شش بر حسب اندازه قطر حبابی است که بچه ها می توانند بسازند .

این فعالیت را به شکل یک بازی لذت بخش با بچه ها اجرا کنید .

هنگام حباب سازی ،در زیر لبه های کیسه پلاستیکی مانعی قرار دهید تا بالا قرار گیرد و محلول روی میز و زمین پخش نشود .

انجام کار با آزمون و خطاهمراه است
بنابراین به بچه ها اجازه دهید چندین باکار را تکرارکنند.

نتیجه فعالیت این است که قطر حباب هایی که دانش آموزان می سازند متفاوت اند .

صفحه 77 درس 10 علوم چهارم ابتدایی بدن ما 2

گفتگو کنید : هرچه جثه بچه ها بزرگ تر باشد ،حباب بزرگ تر است .
معمولا افراد با جثه بزرگ تر شش های بزرگ تری دارند .

برای معرفی تنفس از بچه ها بخواهید دم وبعد بازدم انجام دهند .
از آن ها بخواهید از بینی نفس بکشند و درباره بهداشتی تر بودن آن تذکر بدهید.

بعد دم وبازدم را و به کمک شکل کتاب و یا مولاژ ، نای و شاخه های را به آنها معرفی کنید.

صفحه 78 درس 10 علوم چهارم ابتدایی بدن ما 2

گفت گو کنید :

ابتدا دم عمیق انجام می دهیم وبعد تا حد ممکن با بازدم هوا را بیرون می دهیم . از دانش آموزان بخواهید مسیر ورود وخروج هوا به بدن را روی شکل بدن انسان که خودشان رسم کرده اند ویا روی مولاژ نشان دهند .

جمع آوری اطلاعات :

در این صفحه دانش آموزان با نقش موهای درون بینی آشنا می شوند.
این موها، ذرات گردو غبار موجود درهوایی که از بینی عبور می کند را می گیرند
ولی در تنفس بادهان این عمل تصفیه انجام نمی شود.

علاوه بر آن هنگام عبور از بینی گرم و مرطوب هم می شود.
در این بخش می توانید تصویر شش آسیب دیده از آلودگی هوا یادود سیگار را به بچه ها نشان دهید
تا با شش سالم مقایسه و تأثیرذرات خارجی را برهوای ورودی به شش ها بررسی کنند.

به ویژه درباره خطر قرار گرفتن در معرض دود سیگار برای افراد غیرسیگاری لزوم دوری از سیگار و دخانیات با بچه ها گفتگو کنید.

ادامه درس به بخشهای مختلف بدن می پردازد

که مواد لازم را به سلولهای بدن می رسانند و مواددفعی را از آنهادور و از بدن خارج می کنند.
هدف این بخش درس این است که دانش آموزان با ساختارها و عواملی (اجزای دستگاهی) که اکسیژن وارد شده به شش ها را به سلول های بدن می رسانند

یعنی خون و بخش های تشکیل دهنده آن یعنی قلب و رگ ها آشنا شوند.
می توانید مولاژ بدن انسان ویا تصویر کتاب را به بچه ها نشان دهید و بخواهید متن درس را بخوانند

.
یا با رسم یک شکل ساده قلب ،سرخرگ وسیاهرگ را معرفی کنید .

از بچه ها بخواهید در گروه هایشان تصویر بدن انسان را رسم و گردش خون (از سیاهرگ به قلب واز قلب به سرخرگ و به قسمت های مختلف بدن) را نقاشی کنند.

در تصویر این صفحه کربن دی اکسید به شکل آدمکی به رنگ تیره و اکسیژن به شکل آدمکی به رنگ روشن ،نشان داده شده اند.

این تصاویر را موضوع گفتگوی دانش آموزان قرار دهید وبه این نکته اشاره کنید که کربن دی اکسید سمی است وباید از بدن دفع شود.

 

صفحه 79درس 10 علوم چهارم ابتدایی بدن ما 2

فعالیت : برای شمارش نبض باید انگشت اشاره و وسط خود را برروی سمت خارج مچ دست و یا هربخش دیگر بدن که سرخرگ از آن عبور می کند،قرارداد

تعداد نبض در یک دقیقه، تعداد ضربان قلب در یک دقیقه را نشان می دهد.

افرادی که سن آن ها متفاوت است ، تعداد نبض آن ها نیز متفاوت است . مثلا در نوزادان تعداد نبض از بزرگسالان بیشتر است .

گفتگو کنید : ضربان قلب خون را دررگ ها (سرخرگ ها) به حرکت در می آورد

و موجب ایجاد نبض می شود بنابراین تعداد ضربان قلب هر فرد با تعداد نبض او برابر است .

صفحه 80 درس 10 علوم چهارم ابتدایی بدن ما 2

نکته بهداشتی این صفحه بسیار حائز اهمیت است و تغذیه درست از کودکی باید مورد توجه قرار گیرد

و عادت های درست تغذیه ای در فرد شکل بگیرد
سخت شدن جدار سرخرگ ها به علت وجود چربی زیاددر رژیم غذایی و رسوب چربی دردیواره سرخرگها رخ می دهد.

فعالیت : هدف این فعالیت ،جلب توجه دانش آموزان به تغییر میزان شدت کار قلب بسته به نیاز بدن است .

شاید بچه ها این تجربه را داشته اند که وقتی می دوند،
به اصطلاح قلبشان تند تند می زند ونفس نفس می زنند.

در فعالیت این صفحه بچه ها این موضوع را طی یک فعالیت علمی بررسی می کنند .

با انجام فعالیت بدنی تعداد دم و بازدم افزایش می یابد تا اکسیژن کافی به سلول های بدن که درگیر فعالیت اند، برسد و کربن دی اکسید ازآنها دور شود.

صفحه 81 درس 10 علوم چهارم ابتدایی بدن ما 2

فکر کنید : سوال ها را که بر اساس فعالیت صفحه قبل است ،
به موضوع گفتگو در کلاس تبدیل کنید و از بچه ها بخواهید استدلال کنند و دلایل یکدیگر را نقد کنند .

افزایش تعداد نبض وهمین طور تعداد دم وبازدم برای آن است که به ماهیچه ها خون واکسیژن کافی برسد .
قلب هنگام خواب و استراحت ضربان دارد تا خون مورد نیاز را به قسمت های مختلف بدن از جمله مغز برساند
ولی ضربان قلب در این زمان آهسته تر از زمان انجام فعالیت (مثل دویدن)است .
گفتگو کنید : از بچه ها بخواهید تصاویر کتاب را به دقت مشاهده کنند وخودشان آن ها را تفسیر کنند .
آنان در این صفحه مطالب درس قبل واین درس را جمع بندی ونتیجه گیری می کنند .
آنچه در شکل این صفحه بزرگنمایی شده است ذره های غذای گوارش یافته اند که از روده باریک وارد خون می شوند
تا به سلول های بدن بروند .
در این جا می توانید از بچه ها بپرسید این ذره ها( عروسک های رنگی ) چه موادی می توانند باشند؟
در طی گفت وگو توجه آن ها را به این موضوع جلب کنید که این مواد مانند انواع ویتامین ها، آب، قند، چربی و…. اند.

صفحه 82 درس 10 علوم چهارم ابتدایی بدن ما 2

تشبیه سلول ها به خانه کمک می کند
تا مفهوم تولید مواددفعی در سلول برای دانش آموز ملموس ترشود .

گفت وگو کنید : دانش آموزان طی گفتگو با بررسی شکل و مولاژ بدن انسان ،بخش های اصلی دفع مواد زائد(بخش هایی که در تصویر دیده می شوند ) را می آموزند .

در پایان این درس دانش آموزان باید بر اساس اصل خود مراقبتی ،پیشنهادهایی برای مراقبت از سلامت بدن به ویژه قلب ،رگ ها ،کلیه ها وشش ها ارائه کنند؛

مانند این که به اندازه کافی ورزش وبازی می کنم وخوراکی های مضر مانند چیپس و پفک را کمتر مصرف می کنم .

نمونه سوال درس 10 علوم چهارم ابتدایی بدن ما 2

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.