مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس چهارم فارسی اول ابتدایی توت تاب

0 ۴۴۳

اهداف درس چهارم فارسی اول ابتدایی توت تاب

١ معرفی صدا و نشانهٔ (او ، و ) و (ت ت)
٢ تشخیص صدا و شکل های مختلف (او، و ) در کلمات
٣ توانایی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده
۴ آشنایی با انواع میوه ها
۵ آشنایی با بازی های مختلف
۶ تقویت علاقه و احترام به مادر
٧ رعایت نکات ایمنی هنگام بازی با وسایل
٨ همکاری در بازی های گروهی
٩ آشنایی با نقش بازی و ورزش در سلامتی
١٠ رعایت بهداشت بعد از ورزش و بازی

آموزش درس چهارم فارسی اول ابتدایی توت تاب

به یکی از روش های درس اوّل یا روش ابتکاری دیگر

الف) مفاهیم پیشنهادی برای جورچین مربوط به آموزش« او و »

١ سبدی از میوه روی میز شامل: توت هلو آلو انگور
٢ کودکی در حال خوردن انگور که دانه هایی از آن، روی زمین ریخته است.
٣ بچّه ها مشغول چیدن انگور از درخت هستند.
۴ بچّه ها در زیردرخت توت چادری پهن کرده اند و یک نفر بالای درخت، توت می چیند و باتکان دادن درخت، توت ها در چادر می ریزند.
۵ مادری در حال بوسیدن فرزندش است.

ب) مفاهیم پیشنهادی برای جورچین مربوط به آموزش« ت ت »

١ پارکی که بچّه ها در آن مشغول تاب بازی هستند.
٢ بچّه ها در زمین بازی مشغول توپ بازی هستند.
٣ داوری که کنار زمین بازی در حال سوت زدن است.
۴ کودکی که در یک دست کتاب و در دست دیگرش دفتر دارد.
۵ دو کودک که یکی از آنها در حال کتاب خواندن و دیگری در حال نقّاشی کردن است.

فعْالیّت های درس چهارم فارسی اول ابتدایی توت تاب

١ گوش کن و بگو: بیان کلماتی با صدای« او » چیزهایی از درس ت» درس با صدای « ت»
٢ ببین و بگو: داستانی در ارتباط با زنگ ورزش
دانش آموزان در حیاط مدرسه نرمش می کنند.
دانش آموزی توپ را از مربی خود می گیرد.
دانش آموزان در حیاط مشغول بازی های مختلفی از قبیل توپ بازی و طناب بازی هستند.
دانش آموزان پس از بازی، دست های خود را با آب و مایع دستشویی می شویند.
٣ بگرد و پیدا کن: پیدا کردن کلماتی که دارای صدای (او) و (ت) باشند.
۴ به دوستانت بگو: نام بردن بازی های مورد علاقه و ذکرکارهایی که باید قبل از خوردن میوه انجام داد.
دانش آموزان بازی های مورد علاقهٔ خود را بیان می کنند.
دانش آموزان باید بدانند قبل از خوردن میوه، باید آن را به خوبی بشویند و بعد بخورند.
۵ نمایش: اجرای یک بازی (ورزش) و حدس زدن آنها
۶ کتاب خوانی: بیان داستان شنیده شده

فعْالیّت های کتاب نگارش درس چهارم فارسی اول ابتدایی توت تاب

١ بنویس: صحیح نوشتن شکل نشانهٔ (او و) و (ت ت) و کلمات مربوط به آن
٢ کامل کن: جایگزین کردن نشانهٔ (او و) و (تت) در جاهای صحیح خود در کلمات مختلف
٣ کامل کردن بخش ها و صداهای کلمات درجدول
۴ کامل کردن جملات ناقص
۵ ساختن کلمه مثل بادام بودم و…
۶ ترکیب صامت و مصوّت در جدول
٧ نوشتن اسم تصاویر (بادام، اسب، باد و…)
٨ تشخیص صداهای اوّل و آخر در تصاویرمختلف
٩ رنگ آمیزی
١٠ تشخیص صداهای اوّل در تصاویر مختلف

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.