مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس چهارم فارسی اول ابتدایی توت تاب

0

اهداف درس چهارم فارسی اول ابتدایی توت تاب

١ معرفی صدا و نشانهٔ (او ، و ) و (ت ت)
٢ تشخيص صدا و شکل های مختلف (او، و ) در کلمات
٣ توانايی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده
٤ آشنايی با انواع ميوه ها
٥ آشنايی با بازی های مختلف
٦ تقويت علاقه و احترام به مادر
٧ رعايت نکات ايمنی هنگام بازی با وسايل
٨ همکاری در بازی های گروهی
٩ آشنايی با نقش بازی و ورزش در سلامتی
١٠ رعايت بهداشت بعد از ورزش و بازی

آموزش درس چهارم فارسی اول ابتدایی توت تاب

به يکی از روش های درس اوّل يا روش ابتکاری ديگر

کتاب دیکته شب اول ابتدایی

کتاب دیکته ی شب اول ابتدایی

مشاهده

الف) مفاهيم پيشنهادی برای جورچين مربوط به آموزش« او و »

١ سبدی از ميوه روی ميز شامل: توت هلو آلو انگور
٢ کودکی در حال خوردن انگور که دانه هايی از آن، روی زمين ريخته است.
٣ بچّه ها مشغول چيدن انگور از درخت هستند.
٤ بچّه ها در زيردرخت توت چادری پهن کرده اند و يک نفر بالای درخت، توت می چيند و باتکان دادن درخت، توت ها در چادر می ريزند.
٥ مادری در حال بوسيدن فرزندش است.

ب) مفاهيم پيشنهادی برای جورچين مربوط به آموزش« ت ت »

١ پارکی که بچّه ها در آن مشغول تاب بازی هستند.
٢ بچّه ها در زمين بازی مشغول توپ بازی هستند.
٣ داوری که کنار زمين بازی در حال سوت زدن است.
٤ کودکی که در يک دست کتاب و در دست ديگرش دفتر دارد.
٥ دو کودک که يکی از آنها در حال کتاب خواندن و ديگری در حال نقّاشی کردن است.

فعْاليّت های درس چهارم فارسی اول ابتدایی توت تاب

١ گوش کن و بگو: بيان کلماتی با صدای« او » چیزهایی از درس ت» درس با صدای « ت»
٢ ببين و بگو: داستانی در ارتباط با زنگ ورزش
دانش آموزان در حياط مدرسه نرمش می کنند.
دانش آموزی توپ را از مربی خود می گيرد.
دانش آموزان در حياط مشغول بازی های مختلفی از قبيل توپ بازی و طناب بازی هستند.
دانش آموزان پس از بازی، دست های خود را با آب و مايع دستشويی می شويند.
٣ بگرد و پيدا کن: پيدا کردن کلماتی که دارای صدای (او) و (ت) باشند.
٤ به دوستانت بگو: نام بردن بازی های مورد علاقه و ذکرکارهايی که بايد قبل از خوردن ميوه انجام داد.
دانش آموزان بازی های مورد علاقهٔ خود را بيان می کنند.
دانش آموزان بايد بدانند قبل از خوردن ميوه، بايد آن را به خوبی بشويند و بعد بخورند.
٥ نمايش: اجرای يک بازی (ورزش) و حدس زدن آنها
٦ کتاب خوانی: بيان داستان شنيده شده

فعْاليّت های کتاب نگارش درس چهارم فارسی اول ابتدایی توت تاب

١ بنويس: صحيح نوشتن شکل نشانهٔ (او و) و (ت ت) و کلمات مربوط به آن
٢ کامل کن: جايگزين کردن نشانهٔ (او و) و (تت) در جاهای صحيح خود در کلمات مختلف
٣ کامل کردن بخش ها و صداهای کلمات درجدول
٤ کامل کردن جملات ناقص
٥ ساختن کلمه مثل بادام بودم و…
٦ ترکيب صامت و مصوّت در جدول
٧ نوشتن اسم تصاوير (بادام، اسب، باد و…)
٨ تشخيص صداهای اوّل و آخر در تصاويرمختلف
٩ رنگ آميزی
١٠ تشخيص صداهای اوّل در تصاوير مختلف

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.