مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس چهاردهم فارسی اول ابتدایی مهتاب و چراگاه

0

اهداف درس چهاردهم فارسی اول ابتدایی مهتاب و چراگاه

١ آموزش صدا و نشانهٔ (ه ه ه ه) و (چ چ)
٢ تشخيص صدای (ه ه ه ه) و (چ چ) در اوّل، وسط و آخر کلمات
٣ توانايی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده
٤ توجّه دادن به نعمت های خداوند
٥ تقويت روحيه سپاسگزاری از خداوند
٦ آشنايی با چشمه و گياهان و چراگاه
٧ شناخت حيوانات اهلی

آموزش درس چهاردهم فارسی اول ابتدایی مهتاب و چراگاه

يکی از روش های درس اوّل يا روش های ابتکاری ديگر

کتاب دیکته شب اول ابتدایی

کتاب دیکته ی شب اول ابتدایی

مشاهده

مفاهيم پيشنهادی برای جورچين مربوط به آموزش صدای (ه ه ه ه)

١ تصويری از شبی مهتابی که بچّه ها به آسمان نگاه می کنند.
٢ آسمانی پر از ستاره که ماه و شهاب هم در آسمان مشخص است.
٣ يک ماهی در حوض است و تصوير ماه در آب است. (شب مهتابی)
٤ منظره ای از کوه و ماه و ستاره ها که در آن آهو ها گردش می کنند.
٥ سبدی از ميوه ها شامل: به، هلو و…

مفاهيم پيشنهادی برای تهيّۀ جورچين آموزش« چ»

١ چوپانی که برای گوسفندان نی می زند و گوسفندان در چراگاه م یچَرند.
٢ چوپانی کنار چشمه نشسته است و قوچ ها و گوسفندان کنار رودخانه می چرند.
٣ کودکی از کنار چشمه قارچ می چيند.
٤ چوپانی با چاقو هندوانه ای را پاره می کند و پوست آن را به قوچ ها می دهد.
٥ زنان و مردان عشاير که در چادر زندگی می کنند.

فعّاليّت های درس چهاردهم فارسی اول دبستان مهتاب و چراگاه

١ گوش کن و بگو: تشخيص صدای (ه ) و کلمات مختلف، بيان کلماتی که (چ چ) دارند.
٢ بگرد و پيدا کن: پيدا کردن کلمه هايی که يکی از نشانه های (ه ه ه ه) و صدای (چ) غيرآخر دارند.
٣ به دوستانت بگو: نام بردن چيز هايی که شب ها در آسمان می بينيم.
٤ کتا بخوانی : بيان احساسات نسبت به قسمت های مورد علاقه در داستان خوانده شده در کلاس

فعّاليّت های کتاب نوشتاری درس چهاردهم کتاب فارسی اول ابتدایی مهتاب و چراگاه

١ بنويس: نوشتن کلمه ها و جمله های مربوط به درس.
٢ کامل کن : کامل کردن کلمات با گذاشتن حرف مناسب در جای خالی. کامل کردن جملات با نوشتن نام تصاوير
٣ جمله سازی: جمله سازی برای تصوير
٤ رنگ آميزی: نوشتن نام تصوير و رنگ آميزی کلماتی که صدای (ه ه ه ه) دارند.
٥ تشخيص کلمات هم آغاز مثل چرخ، چادر
٦ کلمه سازی: کلمه سازی با يک نشانهٔ مشترک

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.