مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس پنجم فارسی اول ابتدایی مادر نان

0

اهداف درس پنجم فارسی اول ابتدایی مادر نان

١ معرفی صدا و نشانهٔ (ر ) و (ن ن)
٢ تشخيص صدای (ر) و (ن ن) در اوّل، وسط و آخر کلمات
٣ توانايی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده
٤ آشنايی با پديده های (ابر، باد، باران)
٥ آشنايی با نان و فرايند توليد آن
٦ رعايت پوشش مناسب در روزهای بارانی
٧ ايجاد علاقه به همکاری در انجام کارهای خانواده

 آموزش درس پنجم فارسی اول ابتدایی مادر نان

مفاهيم پيشنهادی برای جورچين مربوط به آموزش صدای (ن ن)

١ آسمان ابری که از آن باران نم نم می بارد.
٢ پسری که در زمين گلی به زمين افتاده است (پس از باران).
٣ يک نانوا در نانوايی مشغول پختن نان است.
٤ آسمان صاف با رنگين کمان پس از باران (ديگر ابری نيست).
٥ پسری، در يک روز بارانی دوستش را به زيرچترش دعوت می کند.

کتاب دیکته شب اول ابتدایی

کتاب دیکته ی شب اول ابتدایی

مشاهده

مفاهيم پيشنهادی برای جورچين مربوط به آموزش صدای ر (مادر)

١ تصوير باريدن باران بر رودخانه
٢ بارش باران و مردم در خيابان
٣ مادر و دختری که با چتر در باران هستند.
٤ کودکی که از پشت پنجره بارش باران را تماشا می کند.
٥ پرنده ای که در آسمان پر از ابر پرواز می کند

فعّاليّت های درس پنجم فارسی اول ابتدایی مادر نان

١ گوش کن و بگو: پيدا کردن کلماتی که صدای (ر) و پيدا کردن صدای (ن) در چند کلمه
٢ ببين و بگو: داستانی در ارتباط با خريد کردن برای خانه مثل ميوه
مادر به کودک پول می دهد تا خريد کند.
کودک به مغازه می رود و در نوبت می ايستد.
مغازه دار پاکت سيب را به کودک می دهد.
کودک ميوه های خريداری شده را به خانه آورده و به مادرش می دهد.
٣ بگرد و پيدا کن: پيدا کردن کلماتی که دارای صداهای (ر) و (ن) باشند.
٤ به دوستانت بگو: کمک در کارهای خانه شناخت محل زندگی و انواع نان هايی که در مناطق مختلف کشور پخته می شود.
دانش آموزان نوع کمک به اعضای خانواده را بيان نمايند.
دانش آموزان بدانند مردم شهر يا روستای محل زندگی شان از چه نوع نا نهايی استفاده می کنند.
٥ بازی: بازی با توپ همراه با نام دانش آموز
٦ کتاب خوانی: بيان داستان شنيده شده

فعّاليّت های کتاب نوشتاری درس پنجم فارسی اول ابتدایی مادر نان

١ بنويس: صحيح نوشتن شکل نشانهٔ (ر) و (ن ن) و کلمات مربوط به آن
٢ کامل کن: جايگزين کردن نشانهٔ (ر) و (ن ن) در جاهای صحيح کلمات
٣ کامل کردن بخش ها و صداهای کلمات برادر، ابرو و… در جدول
٤ کامل کردن جملات ناقص
٥ ساختن کلمه دوبخشی که بخش اوّل آن مشخص است.
٦ کلمه سازی (بادام سرما و…)
٧ نوشتن اسم تصاوير
٨ تشخيص صداهای (ر) و (ن ن) در کلمات مختلف
٩ مرتب کردن جملات در هم ريخته
١٠ تشخيص صداهای آخر در تصاوير مختلف

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.