مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس پانزدهم فارسی اول ابتدایی ژاله و منيژه

0

اهداف درس پانزدهم فارسی اول ابتدایی ژاله و منيژه

١ آموزش صدا و نشانهٔ (ژ) و (خوا خا)
٢ تشخيص صدای ( (ژ) و (خوا خا) در اوّل، وسط و آخر کلمات
٣ توانايی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده
٤ آشنايی با انواع گل ها و راه های مراقبت از آنها
٥ ايجاد علاقه به مطالعهٔ کتاب
٦ احترام به يکديگر و ابراز علاقهٔ اعضای خانواده نسبت به همديگر.

آموزش درس پانزدهم فارسی اول ابتدایی ژاله و منيژه:

براساس روش های درس اوّل يا روش ابتکاری ديگر

کتاب دیکته شب اول ابتدایی

کتاب دیکته ی شب اول ابتدایی

مشاهده

مفاهيم پيشنهادی برای تهيّۀ جورچين آموزش« ژ» :

١ ژاله و منيژه به گل آب می دهند.
٢ گلدانی که يک گل پژمرده در آن است.
٣ مادر با نخ و کاموا ژاکت می بافد.
٤ آمبولانسی در خيابان آژير می کشد و چند ماشين مختلف و يک ماشين ژيان هم در خيابان هست.
٥ راننده ای ماشين خود را در گاراژ پارک می کند.

مفاهيم پيشنهادی برای تهيّۀ جورچين آموزش« خوا »:

١ مادر کتاب داستانی می خواند و امين وآزاده کنار او نشسته اند.
٢ کودکی نقّاشی می کشد و کودکی ديگر، کتاب می خواند.
٣ کتاب خانه ای پر از کتاب است و کودکی از آن کتاب برمی دارد.
٤ مادر پس از نماز، قرآن می خواند.
٥ کودکی در تخت خواب، خوابيده است.

فعّاليّت های درس پانزدهم فارسی اول دبستان ژاله و منيژه

١ گوش کن و بگو: چگونگی مراقبت از گل ها، بيان کلماتی که (خوا) دارند، تکرار کلمات
٢ ببين و بگو: کاشت گياه
تصوير امين و آزاده که در حال کاشتن دانه هستند.
گلدان را پشت پنجره جلوی نور خورشيد قرار می دهند.
به گلدان آب می دهند و دانه جوانه می زند.
جوانه رشد کرده است و بچّه ها از ديدن آن خوشحال می شوند.
٣ بگرد و پيدا کن: پيدا کردن کلماتی که در آنها صدای (ژ) و (خوا) باشد.
کلمه ای که صدای (ژ) در اوّل آن باشد. (ژاله، ژيان، ژاکت و…)
سه کلمه که صدای (خوا) در آنها باشد. (خواهر، می خواند، تخت خواب)
٤ به دوستانت بگو: زمان مناسب خوابيدن، بيان احساسات شخصی در مورد دوست داشتن گياه و گل
٥ نمايش: کاشتن دانه و آب دادن به آن
٦ کتاب خوانی: نقّاشی کردن قسمت مورد علاقهٔ کتاب خوانده شده در کلاس

فعّاليّت های کتاب نگارش درس پانزدهم کتاب فارسی اول ابتدایی ژاله و منيژه

١ بنويس: نوشتن کلمه ها و جمله های مربوط به درس.
٢ کامل کن : کامل کردن جملات و نوشتن نام تصاوير
٣ جمله سازی: ساختن جملهٔ تصوير
٤ نوشتن کلمات با صدای (ژ)
٥ کلمه سازی: کلمه سازی با بخش مشترک (خوا)

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.