مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس يازدهم فارسی اول ابتدایی روزِ برفی درخت

0

اهداف درس يازدهم فارسی اول ابتدایی روزِ برفی درخت

١ آموزش صدا و نشانهٔ (ف ف) و (خ خ)
٢ تشخيص صدای (ف ف) و (خ خ) در اوّل، وسط و آخر کلمات
٣ توانايی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده
٤ آشنايی با برف و بازی در روزهای برفی
٥ استفاده از لباس مناسب در روزهای سرد
٦ آشنايی با محلّ زندگی جانوران
٧ آشنايی با رودخانه و جانوران اطراف آن

آموزش درس يازدهم فارسی اول ابتدایی روزِ برفی درخت

عناوين پيشنهادی برای طرّاحی جورچين:(ف ف)

جورچينی سه تکّه از مفاهيم درس برای هر گروه تهيّه شود تا دانش آموزان پس از درست کردن جورچين در مورد آن چه که می بينند، صحبت کنند؛
مثلاً:
١ روز برفی که بچّ هها کيف به دست به مدرسه م یروند و برف به شدّت م یبارد.
٢ کودکی که در برف ليز خورده و درِ کيفش باز شده و دفترش به زمين افتاده است.
٣ آسمانی ابری که خورشيد پيدا نيست و بچّه ها آدم برفی درست می کنند.
٤ بچّه ها در حال برف بازی هستند و کيف خود را به کناری گذاشته اند.
٥ بچّه ها در حال درست کردن آدم برفی هستند.

کتاب دیکته شب اول ابتدایی

کتاب دیکته ی شب اول ابتدایی

مشاهده

مفاهيم پيشنهادی برای جورچين مربوط به آموزش صدای« خ خ »

١ مزرعهٔ گندم که ملخ ها روی شاخه های آن هستند.
٢ درختی کنار رودخانه که يک ملخ روی شاخهٔ درخت است.
٣ بچّه ای که از درخت بالا رفته و شاخهٔ درخت شکسته شده و بر زمين افتاده است.
٤ خانهٔ خرگوش که پر از شاخه های درخت است.

فعّاليّت های درس يازدهم کتاب فارسی اول ابتدایی روزِ برفی درخت

١ گوش کن و بگو: آشنايی با محل زندگی جانوران، آشنايی با فصل زمستان و پوشش مناسب اين فصل
٢ ببين و بگو: درست کردن آدم برفی در يک روز برفی
٣ بگرد و پيدا کن: شناخت وسايل شخصی که دارای صدای (ف) باشند. آشنايی با کلماتی که صدای (خ) غير آخر در آنها باشد.
٤ به دوستانت بگو: بيان احساسات درونی در يک روز برفی و پرورش قوهٔ تخيّل
٥ کتاب خوانی: نام نويسندهٔ کتابی را که خوانده بگويد. تعداد صفحات کتاب را عنوان نمايد.

فعّاليّت های کتاب نوشتاری درس يازدهم فارسی اول ابتدایی روزِ برفی درخت

١ بنويس: نوشتن کلمه ها و جمله های مربوط به درس
٢ کامل کن: نوشتن نام تصاوير، کامل کردن جمله ها با توجه به تصوير، کامل کردن کلمات دو بخشی که دارای صداهای (ف ف) و (گ گ) باشند، کامل کردن جمله ها بدون تصوير.
٣ کلمه سازی: ساخت کلمه هايی که دارای صداهای (ف
ف)، (گ گ)، (ک ک)، (خ خ) و (پ پ) باشند.
٤ نوشتن بخش دوم کلمه ها: به بخش اول هر کلمه يک بخش اضافه می شود و کلمه های مختلف ساخته می شود.
٥ مرتب کردن: مرتب کردن حروف يک کلمه و نوشتن آن

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.