مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس یازدهم فارسی اول ابتدایی روزِ برفی درخت

0 ۷۴۹

اهداف درس یازدهم فارسی اول ابتدایی روزِ برفی درخت

١ آموزش صدا و نشانهٔ (ف ف) و (خ خ)
٢ تشخیص صدای (ف ف) و (خ خ) در اوّل، وسط و آخر کلمات
٣ توانایی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده
۴ آشنایی با برف و بازی در روزهای برفی
۵ استفاده از لباس مناسب در روزهای سرد
۶ آشنایی با محلّ زندگی جانوران
٧ آشنایی با رودخانه و جانوران اطراف آن

آموزش درس یازدهم فارسی اول ابتدایی روزِ برفی درخت

عناوین پیشنهادی برای طرّاحی جورچین:(ف ف)

جورچینی سه تکّه از مفاهیم درس برای هر گروه تهیّه شود تا دانش آموزان پس از درست کردن جورچین در مورد آن چه که می بینند، صحبت کنند؛
مثلاً:
١ روز برفی که بچّ هها کیف به دست به مدرسه م یروند و برف به شدّت م یبارد.
٢ کودکی که در برف لیز خورده و درِ کیفش باز شده و دفترش به زمین افتاده است.
٣ آسمانی ابری که خورشید پیدا نیست و بچّه ها آدم برفی درست می کنند.
۴ بچّه ها در حال برف بازی هستند و کیف خود را به کناری گذاشته اند.
۵ بچّه ها در حال درست کردن آدم برفی هستند.

مفاهیم پیشنهادی برای جورچین مربوط به آموزش صدای« خ خ »

١ مزرعهٔ گندم که ملخ ها روی شاخه های آن هستند.
٢ درختی کنار رودخانه که یک ملخ روی شاخهٔ درخت است.
٣ بچّه ای که از درخت بالا رفته و شاخهٔ درخت شکسته شده و بر زمین افتاده است.
۴ خانهٔ خرگوش که پر از شاخه های درخت است.

فعّالیّت های درس یازدهم کتاب فارسی اول ابتدایی روزِ برفی درخت

١ گوش کن و بگو: آشنایی با محل زندگی جانوران، آشنایی با فصل زمستان و پوشش مناسب این فصل
٢ ببین و بگو: درست کردن آدم برفی در یک روز برفی
٣ بگرد و پیدا کن: شناخت وسایل شخصی که دارای صدای (ف) باشند. آشنایی با کلماتی که صدای (خ) غیر آخر در آنها باشد.
۴ به دوستانت بگو: بیان احساسات درونی در یک روز برفی و پرورش قوهٔ تخیّل
۵ کتاب خوانی: نام نویسندهٔ کتابی را که خوانده بگوید. تعداد صفحات کتاب را عنوان نماید.

فعّالیّت های کتاب نوشتاری درس یازدهم فارسی اول ابتدایی روزِ برفی درخت

١ بنویس: نوشتن کلمه ها و جمله های مربوط به درس
٢ کامل کن: نوشتن نام تصاویر، کامل کردن جمله ها با توجه به تصویر، کامل کردن کلمات دو بخشی که دارای صداهای (ف ف) و (گ گ) باشند، کامل کردن جمله ها بدون تصویر.
٣ کلمه سازی: ساخت کلمه هایی که دارای صداهای (ف
ف)، (گ گ)، (ک ک)، (خ خ) و (پ پ) باشند.
۴ نوشتن بخش دوم کلمه ها: به بخش اول هر کلمه یک بخش اضافه می شود و کلمه های مختلف ساخته می شود.
۵ مرتب کردن: مرتب کردن حروف یک کلمه و نوشتن آن

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.