مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس هفدهم فارسی اول ابتدایی نشانه (ص) (ذ)

0

اهداف درس هفدهم فارسی اول ابتدایی صدا دلپذير

١ آموزش نشانه های (ص ص) و (ذ)
۲ تشخيص نشانه های (ص ص) و (ذ) در کلمات مختلف
۳ توانايی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده
۴ دريا و فايده های آن
۵ آشنايی با پرندگان و حيوانات دريايی
٦ آشنايی با شرايط اقليمی متفاوت و پی بردن به قدرت خدا با توجه به تنوع در خلقت
٧ ثبت خاطرات و نقّاشی کردن و اهميت آن به منظور حفظ برای آينده

 آموزش شکل و صدای ص ص (صدای موج)

الف) مفاهيم درس را با شيوه های گوناگون مانند داستان بازی، و… در کلاس مشخص می کنيم
و هر جا به کلمات کليدی درس مثل: صدا، صاف، صدف های مخصوص رسيديم، آن کلمه ها روی تابلو نوشته می شود.
۱ منظره ای از دريا و صدف های کنار آن
۲ خانواده ای از ماشين بيرون می آيند.
۳ بچّه ها مشغول جمع کردن صدف هستند.
۴ بچّه ها با صدف ها شکل می سازند.
ب) معلّم از تصاوير بالا به عنوان جورچين نيز می تواند استفاده کنند.

کتاب دیکته شب اول ابتدایی

کتاب دیکته ی شب اول ابتدایی

مشاهده

 آموزش شکل و صدای ذ (سفر دلپذير)

 فعّاليّت ۱
الف) مفاهيم درس را با روش های ياد شده، در کلاس مشخص می کنيم و کلمات کليدی درس
مثل: اذان، ذرّت، لذّت، آذر و… نوشته می شود.
تصويرهای پيشنهادی
۱ ماشينی کنار در منزل، پدر در عقب ماشين را باز کرده، پسری چمدانی را می آورد و دختر با مادری زنبيلی را می آورند.
۲ ماشينی که در حال حرکت در جادّه است.
۳ خانواده در کنار شاليزاری ايستاده اند و مشغول تماشا هستند.
۴ خانواده به کارگران شاليزار کمک می کنند و برنج می چينند.
ب معلّم از تصاوير بالا به عنوان جورچين نيز می تواند استفاده کند.

فعّاليّت ۲: معرفی شکل و صدای (ذ) در قالب کلماتی مثل گذشته، آذر، لذّت، دلپذيری که در متن درس آمده است.
فعّاليّت ۳: آموزگار با يکی از دانش آموزان از روی درس می خواند و اگر لازم بود، بقيّه تکرارمی کنند.

سپس، از دانش آموزان می خواهد که شکل صدای جديد را در کلمات درس پيدا کنند.

اينکلمات عبارت اند از: گذشته، آذر، لذّت، دلپذيری.

فعّاليّت های درس هفدهم فارسی اول نشانه (ص) (ذ) 

۱ گوش کن و بگو: آشنايی با دريا و عوامل موجود در آن، همراهی خانواده در مسافرت

۱ آذر با چه کسانی به مازندران رفته بود؟ با خانواده اش
۲ چه جانورانی مخصوص دريا هستند؟ نهنگ، کوسه، هشت پا و…

۲ ببين و بگو: بيان تصاوير که دارای صدای (ص ص) و (ذ) هستند. مانند (صدف، اذان، ذرّت، صندوق)

تصوير ۱ ذرّت (آشنايی با محصولات کشاورزی، موارد استفاده آن در خوراک و صنعت)
تصوير ۲ مردی در حال اذان گفتن (آشنايی با مقدّمات نماز)
تصوير ۳ صابون (آموزش بهداشت)
تصوير ۴ صندوق (آشنايی با وسيله)

۳ بگرد و پيدا کن: پيدا کردن کلماتی که نشانه های (ص ص) و (ذ) دارند و تشخيص نشانه های مورد نظر در کلمات
۴ به دوستانت بگو: بيان احساسات درونی نسبت به دريا و مسافرت

۱ دريا چه چيزهايی را به يادت می آورد؟ (با توجّه به نظر دانش آموز پاسخ داده شود.)
۲ در مسافرت از ديدن چه چيزهايی لذّت می بری؟ (بيان احساسات شخصی)
٥ بازی: پيدا کردن چيزهای پنهان

پيدا کردن وسيل های که در کلاس پنهان يا جاب هجا شده و نوشتن نام آن روی تخته توسط دانش آموزی که از کلاس خارج شده است.
۶ کتاب خوانی: بيان داستان شنيده شده

فعّاليّت های درس هفدهم فارسی اول نشانه (ص) (ذ) صدا دلپذير

۱ بنويس: نوشتن کلم هها و جمل ههای مربوط به درس.
۲ کامل کن: کامل کردن کلمات و جملات مربوط به درس، کامل کردن جدول مربوط به حرف
۳ جمله سازی: جمله سازی دربارهٔ تصاوير، جمله سازی دربارهٔ کلمات مطرح شده
۴ کلمه سازی: ساختن کلمات مربوط به درس
۵ وصل کردن: وصل کردن کلماتی که (ِا) مالکيت دارند. مانند: آبِ صاف و وصل کردن سيلاب ها و ساختن کلمه ها
۶ نوشتن پنج چيز که در دريا وجود دارد
۷ تشخيص جمله ها به فعل مناسب
۸ پاسخ به پرسش های مطرح شده با توجّه به تصوير

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.