مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس هشتم فارسی اول ابتدایی دريا اردک

0

اهداف درس هشتم فارسی اول ابتدایی دريا اردک

١ آموزش صدا و نشانهٔ (ي ی) و (اُ ُ)
٢ تشخيص صدای (ي ی) و (اٌ ٌ ) در اوّل، وسط و آخر کلمات
٣ توانايی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده
٤ توجه به نقش مادربزرگ در خانواده
٥ رعايت نکات ايمنی در کنار دريا

آموزش درس هشتم فارسی اول ابتدایی دريا اردک 

به يکی از روش های اوّل يا روش ابتکاری ديگر

مفاهيم پيشنهادی برای طراحی جورچين درس (ي ی)

١ يک قايق، روی دريا شناور است.
٢ پيرمردی در يک هوای سرد زمستانی در حال خوردن چای است.
٣ کودکی در هوای آفتابی، (تک ههای يخ) را از يخدانی پراز يخ برم یدارد و در ليوان می ريزد.
٤ قايق شکسته ای در دريا ديده می شود که قايقران آن در آب افتاده و ناراحت است.
٥ دريا آرام است و چند کودک در آن شنا می کنند.

عناوين پيشنهادی برای طراحی جورچين آموزش« اٌ»

١ مادربزرگ در اتاق مشغول قصه گفتن برای بچّه هاست.
٢ کتاب داستانی که در آن تصوير اردک و بز نقّاشی شده است و کودکی آن را می خواند.
٣ چند اردک با رنگ های زيبا به دنبال مادر خود به طرف رودخانه می روند.
٤ موشی که دُمش کنده شده و ناراحت است.

فعّاليّت های درس هشتم کتاب فارسی اول ابتدایی دريا اردک

١ گوش کن و بگو: آشنايی با کلماتی که صداهای (اٌ ٌ)و (ي ی) دارند.
٢ بگرد و پيدا کن: پيدا کردن کلم های که صدای« ی»در اوّلآن باشد و آشنايی با نام دو حيوان که صدای (اٌ) داشته باشند.
٣ به دوستانت بگو: نام بردن نکات ايمنی در مواقع حضور کنار دريا، رعايت بهداشت فردی و ايجاد علاقه به انجام کارهای شخصی
٤ نمايش: بيان احساسات نسبت به جانوران و تقليد صدا و حرکات آنها
٥ کتاب خوانی: انتخاب نام برای کتابی که خوانده شده

فعّاليّت های کتاب نگارش درس هشتم فارسی اول دبستان دريا اردک

١ بنويس: کلمه ها و جمله هايی با نشانه های (ي ی) و (اٌ ٌ)
٢ کامل کن: بخش و صداکش در جدول کامل کردن جمله ها
٣ جمل هسازی: نوشتن جمله برای تصويرهای مختلف
٤ مرتب کردن: مرتب کردن جمله های درهم ريخته و ساختن يک جمله. مرتب کردن حروف به هم ريخته و ساختن کلمه
٥ نوشتن نام تصاوير
٦ کلمه سازی

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.