مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس هشتم فارسی اول ابتدایی دریا اردک

0 ۶۸۵

اهداف درس هشتم فارسی اول ابتدایی دریا اردک

١ آموزش صدا و نشانهٔ (ی ی) و (اُ ُ)
٢ تشخیص صدای (ی ی) و (اٌ ٌ ) در اوّل، وسط و آخر کلمات
٣ توانایی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده
۴ توجه به نقش مادربزرگ در خانواده
۵ رعایت نکات ایمنی در کنار دریا

آموزش درس هشتم فارسی اول ابتدایی دریا اردک 

به یکی از روش های اوّل یا روش ابتکاری دیگر

مفاهیم پیشنهادی برای طراحی جورچین درس (ی ی)

١ یک قایق، روی دریا شناور است.
٢ پیرمردی در یک هوای سرد زمستانی در حال خوردن چای است.
٣ کودکی در هوای آفتابی، (تک ههای یخ) را از یخدانی پراز یخ برم یدارد و در لیوان می ریزد.
۴ قایق شکسته ای در دریا دیده می شود که قایقران آن در آب افتاده و ناراحت است.
۵ دریا آرام است و چند کودک در آن شنا می کنند.

عناوین پیشنهادی برای طراحی جورچین آموزش« اٌ»

١ مادربزرگ در اتاق مشغول قصه گفتن برای بچّه هاست.
٢ کتاب داستانی که در آن تصویر اردک و بز نقّاشی شده است و کودکی آن را می خواند.
٣ چند اردک با رنگ های زیبا به دنبال مادر خود به طرف رودخانه می روند.
۴ موشی که دُمش کنده شده و ناراحت است.

فعّالیّت های درس هشتم کتاب فارسی اول ابتدایی دریا اردک

١ گوش کن و بگو: آشنایی با کلماتی که صداهای (اٌ ٌ)و (ی ی) دارند.
٢ بگرد و پیدا کن: پیدا کردن کلم های که صدای« ی»در اوّلآن باشد و آشنایی با نام دو حیوان که صدای (اٌ) داشته باشند.
٣ به دوستانت بگو: نام بردن نکات ایمنی در مواقع حضور کنار دریا، رعایت بهداشت فردی و ایجاد علاقه به انجام کارهای شخصی
۴ نمایش: بیان احساسات نسبت به جانوران و تقلید صدا و حرکات آنها
۵ کتاب خوانی: انتخاب نام برای کتابی که خوانده شده

فعّالیّت های کتاب نگارش درس هشتم فارسی اول دبستان دریا اردک

١ بنویس: کلمه ها و جمله هایی با نشانه های (ی ی) و (اٌ ٌ)
٢ کامل کن: بخش و صداکش در جدول کامل کردن جمله ها
٣ جمل هسازی: نوشتن جمله برای تصویرهای مختلف
۴ مرتب کردن: مرتب کردن جمله های درهم ریخته و ساختن یک جمله. مرتب کردن حروف به هم ریخته و ساختن کلمه
۵ نوشتن نام تصاویر
۶ کلمه سازی

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.