مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس هجدهم فارسی اول ابتدایی نشانهٔ (ع ) و (ث )

0

اهداف درس  هجدهم فارسی اول ابتدایی علی و معصومه مثل خورشيد

۱ آموزش صدا و نشانهٔ ( ع) و ( ث)

۲ برقراری روابط عاطفی و اجتماعی

کتاب دیکته شب اول ابتدایی

کتاب دیکته ی شب اول ابتدایی

مشاهده

۳ تشخيص نشانهٔ ( ع) و ( ث) در اوّل، وسط و آخر کلمات

۴ توانايی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده

۵ تقويت روحيّهٔ رفتار مناسب با ديگران

۶ تقويت روحيّهٔ احترام به معلّم و دوستان

۷ تقويت روحيّهٔ نظم در کارها

٨ توجه به روز و شب به عنوان مظاهر خلقت خداوند

٩ توجه به تفاوت روز و شب

١٠ آشنايی با نور ماه که به آن مهتاب می گويند.

 

آموزش شکل و صدای (ع)  بچه های خوب:

فعّاليّت ۱
الف) مفاهيم درس را با شيوه های متنوّع در کلاس مشخّص می کنيم و کلمات کليدی درس مثل:

علی، معلّم، شروع، بعد جمع و عزيز روی تابلو نوشته می شود.

تصويرهای پيشنهادی:
۱ خواهر و برادری در پارک بازی می کنند.

۲ از سرسره بالا می روند.

۳ دختر جلوی سرسره زمين می خورد.

۴ برادر دست خواهرش را می گيرد و او را بلند می کند.

ب) معلّم از تصاوير بالا به عنوان جورچين نيز می تواند استفاده کند.

فعّاليّت ۲: آموزگار با يکی از دانش آموزان از روی درس می خواند و اگر لازم بود، بقيّه تکرارمی کنند.

سپس، از دانش آموزان می خواهد که شکل صدای جديد را در کلمات درس پيدا کنند.

اين کلمات عبارت اند از: علی، بعد، جمع، معلّم، شروع، عزيز، معصومه

فعّاليّت های درس هجدهم فارسی اول ابتدایی نشانهٔ (ع ) و (ث )

۱ گوش کن و بگو: آشنايی با آداب معاشرت، رعايت

ادب و احترام و پاسخ پرسش های مطرح شده در درس و درک مطلب

۱ علی و معصومه وقتی به جايی وارد می شوند، چه می کنند؟ اوّل در می زنند، سلام می کنند و…

۲ چه چيزهايی باعث روشن شدن زمين می شوند؟ نور خورشيد، ماه و…

۲ ببين و بگو: بيان تصاويری که دارای صدای (ع) و (ث) هستند مانند عينک، عروسک، دست کثيف ثانيه شمار

تصوير ۱ عينک (آشنايی با فايده های عينک، موارد استفاده از عينک، انواع عينک:آفتابی، طبّی و…)

تصوير ۲ عروسک (آشنايی با وسايل بازی )

تصوير ۳ دست کثيف (اهميت رعايت بهداشت فردی)

تصوير ۴ ثانيه شمار (آشنايی با ساعت و عقربه ها، اهميت زمان و…)

نکته: معلّم کلمات استخراج شده از تصاوير را روی تابلو بنويسد.

۳ بگرد و پيدا کن: پيدا کردن کلماتی که نشانه های (ع) و (ث) هستند

۴ به دوستانت بگو: بيان احساسات درونی

۱ برای اينکه بزرگترها را خوشحال کنی، چه کار می کنی؟ به آنها سلام می کنم، به آنها


۵ نمايش: کارهای کلاس و آموزگار به صورت نمايشاجرا می شود.

معلّم می تواند از رفتار بچّه ها (معلّم بازی)، به بررسی کار معلّمی خود بپردازد و از زاويهٔ نگاه دانش آموزان، عملکرد خود را ارزيابی کند.

۶ کتاب خوانی:
يک نفر به صورت داوطلب کتابی را که هفتهٔ پيش خوانده شد، برای ديگران
تعريف می کند. بهتر است:

۱ سؤالاتی از کتاب مطرح شود .

۲ چند نفر، هرکدام بخشی از کتاب را تعريف کند.

۳ هر يک از دانش آموزان، داستان را به شکل ديگری تمام کند.
 

فعّاليّت های کتاب نگارش درس هجدهم فارسی اول ابتدایی نشانهٔ (ع ) و (ث )

۱ بنويس: نوشتن کلمه ها و جمله های مربوط به درس.
۲ کامل کن: کامل کردن جملات مربوط به درس و کامل کردن جملات به کمک تصوير
۳ جمله سازی: جمله سازی دربارهٔ تصويرها و کلمات
۴ مرتّب کردن: مرتّب کردن کلمات مطرح شده در ساختن جملهٔ مناسب

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.