مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس نهم فارسی اول ابتدایی لک لک ورزش

0

اهداف درس نهم فارسی اول ابتدایی لک لک ورزش

١ آموزش صدا و نشانهٔ (ک ک) و (و)
٢ تشخيص صدای (ک ک) و (و) در اوّل، وسط و آخر کلمات
٣ توانايی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده
٤ آشنايی با انواع ورزش و نقش آن در سلامتی انسان
٥ شناخت جانوران مختلف و زندگی آنها

آموزش درس نهم فارسی اول ابتدایی لک لک ورزش:

يکی از روش های درس اوّل يا روش ابتکاری ديگر

کتاب دیکته شب اول ابتدایی

کتاب دیکته ی شب اول ابتدایی

مشاهده

مفاهيم پيشنهادی برای طراحی جورچين مربوط به آموزش صدای« ک»

١ برکه با حيوانات کنار آن، شامل: اردک لاک پشت زنبور خرچنگ لک لک
٢ درختی با کندوی عسل که زنبورها به طرف آن م یروند و اردک نزديک درخت در آب است.
٣ آسمانی که در آن کبوتران در حال پرواز هستند.
٤ گنجشکی که يک کِرم را از زمين بيرون می کشد و بچّه گنجشک ها در لانه، روی درخت هستند.
٥ سگی که می خواهد لاک پشتی را بخورد و لاک پشت در لاک خود پنهان می شود.

مفاهيم پيشنهادی برای تهيّۀ جورچين آموزش« و»

١ چند دونده در ورزشگاه می دوند و داور سوت می زند.
٢ چند سوارکار بر روی اسب خود سوار هستند و مسابقه می دهند.
٣ چند ورزشکار در حال وزنه برداری هستند.
٤ گروهی از بچّه ها واليبال بازی می کنند و داور سوت می زند.
٥ بچّه ها در صف در حياط مدرسه ورزش می کنند.

فعّاليّت های درس نهم فارسی اول ابتدایی لک لک ورزش

١ گوش کن و بگو: آشنايی با حيواناتی که در آب زندگی می کنند. آشنايی با انواع ورزش ها.
٢ ببين و بگو: مسابقهٔ لاک پشت و خرگوش
تصوير مسابقهٔ بين خرگوش و لاک پشت را نشان می دهد.
خرگوش وسط راه به خواب می رود.
لاک پشت آرام حرکت می کند و از خرگوش جلو می زند.
لاک پشت برندهٔ مسابقه می شود.
٣ بگرد و پيدا کن: نام بردن حيواناتی که دارای صدای (ک)
در آخر کلمه باشند و نام بردن کلماتی که صدای (و) در وسط
آنها باشد.
٤ به دوستانت بگو: بيان احساسات درونی در رابطه با مراقبت
از حيوانات، نام بردن انواع ورزش های مورد علاقه.
بيان احساس درونی در رابطه با مراقبت از حيوانات.
علاقه به ورزش های مختلف.
٥ نمايش: نمايش دادن چند حرکت ورزشی (فوتبال و …)
چند تن از دانش آموزان انواع ورزش ها از قبيل سوارکاری، فوتبال، شنا، قايقرانی و …
را نمايش دهند و ساير دانش آموزان بايد حدس بزنند که چه نوع ورزشی است.
٦ کتاب خوانی: بيان احساسات درونی در رابطه با کتاب
قرائت شده و نام بردن شخصيّت های داستان

فعّاليّت های کتاب نوشتاری درس نهم فارسی اول دبستان لک لک ورزش

١ بنويس: نوشتن کلمه ها و جمله های مربوط بهدرس
٢ کامل کن: نوشتن نام تصاوير، ترکيب دو بخش
و ساختن کلمهٔ جديد، ترکيب صامت و مصوّت درجدول
٣ جمله سازی: ساختن جمله برای تصاوير
٤ مرتّب کردن
٥ نوشتن نام تصاوير
٦ کلمه سازی

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.