مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس نهم فارسی اول ابتدایی لک لک ورزش

0 ۵۵۲

اهداف درس نهم فارسی اول ابتدایی لک لک ورزش

١ آموزش صدا و نشانهٔ (ک ک) و (و)
٢ تشخیص صدای (ک ک) و (و) در اوّل، وسط و آخر کلمات
٣ توانایی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده
۴ آشنایی با انواع ورزش و نقش آن در سلامتی انسان
۵ شناخت جانوران مختلف و زندگی آنها

آموزش درس نهم فارسی اول ابتدایی لک لک ورزش:

یکی از روش های درس اوّل یا روش ابتکاری دیگر

مفاهیم پیشنهادی برای طراحی جورچین مربوط به آموزش صدای« ک»

١ برکه با حیوانات کنار آن، شامل: اردک لاک پشت زنبور خرچنگ لک لک
٢ درختی با کندوی عسل که زنبورها به طرف آن م یروند و اردک نزدیک درخت در آب است.
٣ آسمانی که در آن کبوتران در حال پرواز هستند.
۴ گنجشکی که یک کِرم را از زمین بیرون می کشد و بچّه گنجشک ها در لانه، روی درخت هستند.
۵ سگی که می خواهد لاک پشتی را بخورد و لاک پشت در لاک خود پنهان می شود.

مفاهیم پیشنهادی برای تهیّۀ جورچین آموزش« و»

١ چند دونده در ورزشگاه می دوند و داور سوت می زند.
٢ چند سوارکار بر روی اسب خود سوار هستند و مسابقه می دهند.
٣ چند ورزشکار در حال وزنه برداری هستند.
۴ گروهی از بچّه ها والیبال بازی می کنند و داور سوت می زند.
۵ بچّه ها در صف در حیاط مدرسه ورزش می کنند.

فعّالیّت های درس نهم فارسی اول ابتدایی لک لک ورزش

١ گوش کن و بگو: آشنایی با حیواناتی که در آب زندگی می کنند. آشنایی با انواع ورزش ها.
٢ ببین و بگو: مسابقهٔ لاک پشت و خرگوش
تصویر مسابقهٔ بین خرگوش و لاک پشت را نشان می دهد.
خرگوش وسط راه به خواب می رود.
لاک پشت آرام حرکت می کند و از خرگوش جلو می زند.
لاک پشت برندهٔ مسابقه می شود.
٣ بگرد و پیدا کن: نام بردن حیواناتی که دارای صدای (ک)
در آخر کلمه باشند و نام بردن کلماتی که صدای (و) در وسط
آنها باشد.
۴ به دوستانت بگو: بیان احساسات درونی در رابطه با مراقبت
از حیوانات، نام بردن انواع ورزش های مورد علاقه.
بیان احساس درونی در رابطه با مراقبت از حیوانات.
علاقه به ورزش های مختلف.
۵ نمایش: نمایش دادن چند حرکت ورزشی (فوتبال و …)
چند تن از دانش آموزان انواع ورزش ها از قبیل سوارکاری، فوتبال، شنا، قایقرانی و …
را نمایش دهند و سایر دانش آموزان باید حدس بزنند که چه نوع ورزشی است.
۶ کتاب خوانی: بیان احساسات درونی در رابطه با کتاب
قرائت شده و نام بردن شخصیّت های داستان

فعّالیّت های کتاب نوشتاری درس نهم فارسی اول دبستان لک لک ورزش

١ بنویس: نوشتن کلمه ها و جمله های مربوط بهدرس
٢ کامل کن: نوشتن نام تصاویر، ترکیب دو بخش
و ساختن کلمهٔ جدید، ترکیب صامت و مصوّت درجدول
٣ جمله سازی: ساختن جمله برای تصاویر
۴ مرتّب کردن
۵ نوشتن نام تصاویر
۶ کلمه سازی

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.