مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس نهم علوم اول ابتدایی زمين خانه ی خاكی ما

2

درس نهم علوم اول ابتدایی زمين خانه ی خاكی ما در يک نگاه

در اين درس دانش آموز با مشاهده، فهرست کردن، جمع آوری اطلاعات، مقايسه کردن، گفت و گو و فعاليت های گروهی ضمن درک با ارزش بودن خاک نشان می دهند:

که در روی بيشتر خشکی های زمين خاک وجود دارد،

کاربرگ تصویری علوم اول

جزوه کاربرگ تصویری علوم اول ابتدایی

مشاهده

خاک ها متفاوت اند،

موارد استفاده از خاک را فهرست می کند

و به کمک آب و خاک وسايل مختلف می سازند.

اهداف ها/پيامد ها درس نهم علوم اول ابتدایی زمين خانه ی خاكی ما

در پايان اين درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:

سطح ۱ با بررسی محيط اطراف بعضی از جاهايی که در آن جا ها خاک يافت می شود و نيز برخی از موارداستفاده را نام ببرند.

سطح ۲ با بررسی و مطالعه ی محيط اطراف خود، جاهايی که خاک به فراوانی يافت می شود

و موارد استفاده از خاک را با مشارکت یکدیگر فهرست کنند،

خاک های مختلف را با هم مقایسه و تفاوت های آشکار آن هارا مشخص کنند.

سطح ۳ با بررسی و مطالعه ی محیط اطراف خود، جاهایی که خاک به فراوانی یافت می شود

و موارداستفاده از خاک را با مشارکت یکدیگر فهرست کنند،

خاک های مختلف را با هم مقایسه و تفاوت های آشکار و پنهان آن ها به خصوص از نظر استفاده را مشخص کنند.

نکات آموزشی و فعاليت های پيشنهادی درس نهم علوم اول ابتدایی زمين خانه ی خاكی ما

١ بچه ها خاک می سازند.

چند تکه آجر شکسته شده (چند تکه گلدان شکسته شده) چند تکه سنگ آذرين (سنگ پا)، مقداری برگ و ساقه های خشک، يک هاون فلزی دانش آموزان قطعات آجر شکسته يا گلدان شکسته را داخل هاون می اندازند

و آن ها را به خوبی می کوبند، تا کاملاً به صورتپودر درآيند. آن ها را از هاون خارج کنند.

سپس تکه های سنگ پا (يا سنگ های آذرين هوازده) را هم به خوبی بکوبند

تا آن ها هم به صورت ذرات زبر ريز در آيند. آن هارا هم از هاون خارج کنند.

در آخر برگ ها و ساقه های خشک را هم داخل هاون می کوبند تا ديگر شکل برگ و ساقه نداشته باشند.

حالا همه ی مواد را با هم مخلوط می کنند و يک خاک خوب درست می کنند.

احتمالا برخی از دانش آموزان توضيح می دهند که خاک در طبيعت چگونه به وجود می آيد

 که خاک بيابان کدام ماده را کم دارند؟

احتمالاً بيشتر دانش آموزان می توانند پاسخ دهنده خاک جنگل کدام ماده را بيشتر دارند.

٢ در ٥ ظرف هم شکل خاک بريزيد، کمی خاک ها را فشار دهيد.
ظرف شماره ( ١) فقط خاک خشک دارد.
ظرف شماره ( ٢) خاک کمی مرطوب است.
ظرف شماره ( ٣) داخل خاک گياه دارد.
ظرف شماره ( ٤) خاک خشک
ظرف شماره ( ٥) خاک خشک

دانش آموزی يک بار روی خاک خشک فوت می کند، يک بار روی خاک مرطوب و يک بار روی خاک با گياه.

بيشتر دانش آموزان می توانند داده هايی برای جلوگيری از هدر رفتن خاک پيشنهاد کنند

و احتمالا همه می دانند چه موقع هوای شهر پر گرد و غبار خواهد شد.

در مرحله ی بعد

روی ظرف ( ٤) به آرامی و با آب پاش آب می ريزيم و بر روی ظرف ( ٥) باشلنگ.دانش آموزان مقايسه می کنند.

برخی دانش آموزان به شيب هم اشاره خواهند کرد.
بيشتر دانش آموزان مقايسه را برای بارندگی هم به کار می برند.

همه ی دانش آموزان می گويند، آبياری باشلنگ خاک بيشتری را با خود خواهد برد.

غذای ما و همه ی جانوران ديگر به وسيله گياهان درست می شود:

درست است که ما ممکن است از انواع غذاهای جانوری هم استفاده کنيم

ولی به طور غيرمستقيم اين غذاها هم به گياهان وابسته هستند.

کدام جانوران در خاک زندگی می کنند:

برخی از جانوران به جز خاک محل زندگی ديگری ندارند مانند کرم خاکی

ولی برخی جانوران ديگر ممکن است در محل های ديگر به جز خاک هم زندگی کنند

به طور مثال ممکن است موش داخل تنه ی درخت هم زندگی کند.

آيا خاک همه ی گلدان های خانه ی شما بايد شبيه به هم باشد؟

بايد توجه کنيد که معمولاً گياهان آپارتمانی را از محل های مختلف تهيه می کنند

به طور مثال برخی از گياهان در خاک های رسی خوب رشد می کنند و هميشه بايد محيط خاکی آن ها گلی باشد،

برخی ازگياهان در خاک هايی که آبکشی خوبی لازم دارند (خاک، ماسه و شن فراوان داشته باشد) برخی به کود فراوان نياز دارند.

بنابراينبرخی از دانش آموزان می توانند به اين موارد اشاره کنند و همه ی دانش آموزان لازم نيست که همه ی اين موارد را بدانند

محصولات کشاورزی هم به همين طريق است مثلاً در زمينی که برنج می کارند نمی شود سيب زمينی کاشت.

آب از کدام خاک زودتر عبور می کند؟

عبور کردن آب از خاک به ميزان فضاهای خالی خاک وابسته است

تقريباً بيشتردانش آموزان بايد به اين مورد اشاره کنند ولی بايد توجه داشته باشيد که ميزان فضاهای خالی يک شرط است

ولی اگر اين فضاها به همراه نداشته باشند (مانند سنگ پا) آنوفت آب از خاک عبور نخواهد کرد

بنابراين شرط لازم اين است که فضاها به هم مرتبط باشند

اينموضوع را فقط تعداد اندکی اشاره می کنند

مسلماً کشاورزان قبل از کشت دانه ها زمين را شخم می زنند تا بين ذرات خاک فضای خالی ايجاد شود

تا آب و هوا به خوبیاز آن عبور کند.

انتظار می رود بيشتر دانش آموزان به اين موضوع اشاره کنند.

توجه داشته باشيد در اين آزمايش ليوان ها را از داخل به بيرون با ميخ داغ سوراخ کنيد.

اگر از خارج به داخل سوراخ کنيد ممکن است لبه های محل سوراخ از خروج آب جلوگيری کنند.

بهتر است خود شما در انتخاب خاک ها دخالت کنيد تا آزمايش نتيجه ی بهتری داشته باشد.

مثلاً خاک رس نسبتاً خالص،ماسه ی خالص و مخلوطی از رس و ماسه را انتخاب کنيد تا دانش آموزان موضوع را بهتر درک کنند.

خاک استفاده زيادی برای ما دارد:

برخی وسايل خانه با خاک ساخته می شوند، سپس آن ها را در کوره می پزند و رنگ آميزیمی کنند و دوباره می پزند

(قندان ظروف چينی، کاسه ی توالت، دستشويی، سراميک) به اين موارد تقريباً بيشتر دانش آموزان اشاره خواهند کرد.

برای کارهای بهتر و ظريف تر بهتر است از گل آماده استفاده کنيد.

فعایت های پیشنهادی درس نهم علوم اول ابتدایی زمين خانه ی خاكی ما

فعاليت پيشنهادی شماره  ۱

توجه داشته باشيد يک خاک خوب کشاورزی يا باغچه يا گلدان بايد نسبتی مساوی از رس، ماسه و گياخاک باشد.

گياخاکهمان باقيمانده ی اجزای گياهان و جانوران است که طوری تغيير کرده باشد که ديگر گياه و جانور بودن را در آن تشخيص ندهيم

دراين آزمايش از تکه های گلدان های شکسته يا آجر برای تهيه ی رس استفاده می کنيم

از سنگ پا برای توليد ماسه وشن و ساقه و برگخشک را برای قسمت آلی خاک يا همان گياخاک در نظر گرفته ايم.

در خود فعاليت به ارزشيابی اشاره شده است.

فعاليت پيشنهادی شماره  ۲

هدف از اين فعاليت چگونگی از بين رفتن خاک (باد، بارندگی شديد) و راه های نگه داری از خاک (پوشش گياهی) است.

بهتر است به هنگام آبياری با آب پاش و شلنگ يکبار ظرف ها را تخت و يکبار شيب دار قرار دهيد و نقش شيب را هم بيان کنيد.

اين آزمايش را بيرون از کلاسی انجام دهيد، تا گل درست شده کلاس و ميز را آلوده نکند.

بهتر است از قبل داخل يک ظرف مقداری ماش يا عدس بکاريد.

2 دیدگاه ها
  1. Samira می گوید

    جواب فعالیت های پرسیده شده در متن

  2. Samira می گوید

    جواب سوالات مطرح شده در فعالیت های مطرح شده در این فصل

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.