مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس سیزدهم فارسی اول ابتدایی نارنج و خروس

0 ۲,۰۵۵

اهداف درس سیزدهم فارسی اول ابتدایی نارنج و خروس

١ آموزش صدا و نشانهٔ (ج ج ) و (اُ استثنا)
٢ تشخیص صدای (ج ج) و (اُ استثنا) در اوّل، وسط و آخر کلمات
٣ توانایی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده
۴ آشنایی با شالیزار
۵ توجّه به چگونگی مراقبت از جانوران

آموزش درس سیزدهم فارسی اول ابتدایی نارنج و خروس

روش تدریس: یکی از روش های درس اوّل یا روش های ابتکاری دیگر

مفاهیم پیشنهادی برای طراحی جورچین مربوط به آموزش صدای« ج ج »

١ یک شالیزار که در آن مردان و زنان کار م یکنند. (مترسکی که روی آن گنجشک ها نشست هاند.)
٢ یک درخت نارنج که باغبان نارنج های آن را می چیند.
٣ خانه ای در شمال که در کنار آن مرغ و خروس و جوجه درحال دانه خوردن هستند.
۴ یک خانواده که مشغول خوردن برنج یا نارنج (چلو کباب و نارنج) هستند.
۵ کودکی که برای گنجشک ها برنج می ریزد تا بخورند.

مفاهیم پیشنهادی برای جورچین مربوط به آموزش صدای« اُ استثنا »

١ پرنده ای که به زمین نوک می زند و دانه می خورد.
٢ خورشید در آسمان نمایان است و زمین را روشن کرده است.
٣ کودکی برای دو جوجهٔ خود دانه می ریزد. (یک خروس، یک مرغ، دو جوجه)
۴ پسری دوچرخه سواری می کند.
۵ کشاورزی در حال درو کردن گندم یا جو است.

فعْالیّت های  درس سیزدهم فارسی اول ابتدایی نارنج و خروس

١ گوش کن و بگو: آشنایی با شالیزار و شناخت خورشید به عنوان منبع گرما و روشنایی زمین
٢ ببین و بگو: نوع غذای انسان و حیوانات مختلف و تفاوت آنها
تصویر کودکی که در حال غذا خوردن است و قاشق و چنگال در دست دارد.
پرنده ای با نوک خود از زمین دانه برمی دارد و می خورد.
حیوان علف خواری که در حال خوردن علف است.
حیوان گوشت خواری که درحال خوردن گوشت است. (تفاوت نوع غذای حیوانات و انسان و چگونگی خوردن آن بیان شود.)
٣ بگرد و پیدا کن : کلماتی که نشانه (ج) در آخر آنها باشد.
کلماتی که (اُ استثنا) داشته باشند.
۴ به دوستانت بگو: دقّت در تصویر درس نارنج و برنج و نام
بردن عناصر تصویر، بیان کردن چگونگی مراقبت از جانوران خانگی مثل خروس
۵ بازی: کامل کردن کلمات با گذاشتن یک حرف در آنها
۶ کتاب خوانی: نام بردن شخصیّت های داستان

فعْالیّت های کتاب نگارش درس سیزدهم فارسی اول ابتدایی نارنج و خروس

١ بنویس: نوشتن کلمه ها و جمله های مربوط به درس
٢ کامل کن: کامل کردن جدول کلمات (خ خ) و (ج ج) کامل کردن جملات با توجّه به تصاویر کامل کردن جدول با توجه به « و» صداهای مختلف
٣ جمله سازی: جمله سازی با کلمات درهم ریخته، جمله سازی برای تصویر

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

درس بخوانید،آموزش بدهید،کیف پول خود را پر کنید.

به جمع کاربران ما بپیوندید