مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس سيزدهم فارسی اول ابتدایی نارنج و خروس

0

اهداف درس سيزدهم فارسی اول ابتدایی نارنج و خروس

١ آموزش صدا و نشانهٔ (ج ج ) و (اُ استثنا)
٢ تشخيص صدای (ج ج) و (اُ استثنا) در اوّل، وسط و آخر کلمات
٣ توانايی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده
٤ آشنايی با شاليزار
٥ توجّه به چگونگی مراقبت از جانوران

آموزش درس سيزدهم فارسی اول ابتدایی نارنج و خروس

روش تدريس: يکی از روش های درس اوّل يا روش های ابتکاری ديگر

مفاهيم پيشنهادی برای طراحی جورچين مربوط به آموزش صدای« ج ج »

١ يک شاليزار که در آن مردان و زنان کار م یکنند. (مترسکی که روی آن گنجشک ها نشست هاند.)
٢ يک درخت نارنج که باغبان نارنج های آن را می چيند.
٣ خانه ای در شمال که در کنار آن مرغ و خروس و جوجه درحال دانه خوردن هستند.
٤ يک خانواده که مشغول خوردن برنج يا نارنج (چلو کباب و نارنج) هستند.
٥ کودکی که برای گنجشک ها برنج می ريزد تا بخورند.

مفاهيم پيشنهادی برای جورچين مربوط به آموزش صدای« اُ استثنا »

١ پرنده ای که به زمين نوک می زند و دانه می خورد.
٢ خورشيد در آسمان نمايان است و زمين را روشن کرده است.
٣ کودکی برای دو جوجهٔ خود دانه می ريزد. (يک خروس، يک مرغ، دو جوجه)
٤ پسری دوچرخه سواری می کند.
٥ کشاورزی در حال درو کردن گندم يا جو است.

فعْاليّت های  درس سيزدهم فارسی اول ابتدایی نارنج و خروس

١ گوش کن و بگو: آشنايی با شاليزار و شناخت خورشيد به عنوان منبع گرما و روشنايی زمين
٢ ببين و بگو: نوع غذای انسان و حيوانات مختلف و تفاوت آنها
تصوير کودکی که در حال غذا خوردن است و قاشق و چنگال در دست دارد.
پرنده ای با نوک خود از زمين دانه برمی دارد و می خورد.
حيوان علف خواری که در حال خوردن علف است.
حيوان گوشت خواری که درحال خوردن گوشت است. (تفاوت نوع غذای حيوانات و انسان و چگونگی خوردن آن بيان شود.)
٣ بگرد و پيدا کن : کلماتی که نشانه (ج) در آخر آنها باشد.
کلماتی که (اُ استثنا) داشته باشند.
٤ به دوستانت بگو: دقّت در تصوير درس نارنج و برنج و نام
بردن عناصر تصوير، بيان کردن چگونگی مراقبت از جانوران خانگی مثل خروس
٥ بازی: کامل کردن کلمات با گذاشتن يک حرف در آنها
٦ کتاب خوانی: نام بردن شخصيّت های داستان

فعْاليّت های کتاب نگارش درس سيزدهم فارسی اول ابتدایی نارنج و خروس

١ بنويس: نوشتن کلمه ها و جمله های مربوط به درس
٢ کامل کن: کامل کردن جدول کلمات (خ خ) و (ج ج) کامل کردن جملات با توجّه به تصاوير کامل کردن جدول با توجه به « و» صداهای مختلف
٣ جمله سازی: جمله سازی با کلمات درهم ريخته، جمله سازی برای تصوير

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.