مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس سیزدهم علوم اول ابتدایی آهن ربای من

0 ۹۴۱

درس سیزدهم علوم اول ابتدایی آهن ربای من در یک نگاه

دانش آموزان با به کار بردن مهارت های مشاهده، طبقه بندی و جمع آوری اطلاعات خواص آهن ربا را تجربهکرده
و می توانند موارد استفاده از آهن ربا را در زندگی روزمره فهرست کنند

و آزمایش هایی را درباره ی خواص آهن ربا به طور گروهی طراحی و اجرا کنند.

 

اهداف/پیامدها درس سیزدهم علوم اول ابتدایی آهن ربای من

در پایان این درس انتظار می رود دانش آموز بتواند:

سطح ١ با آزمایش هایی خواص آهن ربا را به نمایش بگذارند.

سطح ٢ استفاده هایی از آهن ربا را در زندگی روزمره گزارش کنند.

سطح ٣ با توجه به خواص آهن ربا، بازی طراحی و اجرا کنند.

 

نکات آموزشی و فعالیت های پیشنهادی درس سیزدهم علوم اول ابتدایی آهن ربای من

١ .اجازه دهید در تمامی فعالیت های این فصل دانش آموز شخصاً کار با آهن ربا را تجربه کند.

٢ در شروع درس وانمود کنید جعبه ی گیره های کاغذ از میز به زمین افتاده

و از بچه ها بخواهید کمک کرده و گیره های پخش شده روی زمین را جمع کنند

سپس در اختیار آن ها آهن ربا قرار داده تا با آن گیره ها را جمع کنند.

بدین ترتیب با کاربرد آهن ربا آشنامی شوند.

٣ دانش آموزان وسایلی را که در اختیار دارند به دو گروه چیزهایی که جذب آهن ربا می شود،

و چیزهایی که جذب نمی شوندطبقه بندی کنند

و سپس از آن ها بخواهید مثل یک شکارچی چیزهایی را که جذب آهن ربا می شوند

را با چسباندن یک قطعهبرچسب مشخص کرده و به کلاس گزارش کنند.

و این فعالیت را به خارج از کلاس و خانه ی خود تعمیم دهند.

انتظار می رودهمه ی دانش آموزان قادر به انجام این فعالیت باشند.

می توانید فعالیت را به این صورت انجام دهید که تعدادی وسایلی را در اختیاردانش آموزان قرار داده

اول از آن ها بخواهید حدس بزنند کدام جسم جذب آهن ربا می شود بعد از آن ها بخواهید حدس خود را امتحانکنند.

۴ در فعالیت هایی مثل پیدا کردن قوی ترین آهن ربا در کلاس و یا فعالیت پی بردن به یکسان نبودن خاصیت آهن ربایی دریک آهن ربا

اجازه دهید راه حل ها و پیشنهادها را دانش آموزان ارائه داده و راه حل خودشان را امتحان کنند.

توجه کنید هدفآموزش قطب های آهن ربا و نام گذاری قطب ها نیست در سال های بعد به آن پرداخته خواهد شد.

 

فاصله آهن ربا در جذب گیره

١ درباره ی ماهی گیری با آهن ربا می توانید ساخت ماهی های کاغذی و رنگ آمیزی آن ها را به عهده گروه های دانش آموزی بگذارید.
می توانید حروف الفبا را روی ماهی های نوشته و از آن ها بخواهید مثلاً ماهی هایی که حرف« ب» دارند را با آهن ربا صید کنند
یا گیره های مسی پلاستیکی به ماهی ها متصل باشد تا بعضی از ماهی ها صید نشوند.
اجازه دهید طراحی بازی و قوانین بازی را گروه ها انجام دهند.
انتظار می رود برخی از دانش آموزان بتوانند در بازی طراحی شده از همه ی خواص آهن ربا استفاده کنند.

عبور خاصیت آهن ربایی از مواد مختلف

در فعالیت عبور خاصیت آهن ربایی از مواد مختلف مثل کاغذ، شیشه و …
اجازه دهید دانش آموز با انجامبازی و آزمایش با مواد مختلف مشاهده کند چه موادی خاصیت آهن ربایی را از خود عبور می دهد
و برای به کار بردن این خاصیتگیره هایی را که درون بطری با دهانه ی کوچک است به کمک آهن ربا بیرون بیاورد.
یا می توانید آهن ربا را در جیب لباس مخفی کردهو بپرسید چرا اشیاء آهنی مثل گیره های کاغذ به جیب لباس چسبیده و نمی افتد؟
و از دانش آموز علت آن را بپرسید.
انتظار می رود همه ی دانش آموزان عبور خاصیت آهن ربایی از مواد مختلف را مشاهده کرده و با مواد مختلف امتحان کنند.

اثر قطب های آهن ربا

در فعالیت اثر قطب های دو آهن ربا بر یک دیگر توجه کنید
هدف، آموزش قطب ها و اثر قطب های هم نام و غیر هم نام نیست،
در سال های بعد آموزش خواهند دید. بلکه فقط مشاهده جذب و دفع بین قطب های دو آهن ربا است.
در فعالیت استفاده ازآهن ربا در زندگی روزمره انتظار می رود
بیش تر دانش آموزان استفاده از خواص آهن ربا را در برخی وسایل مورد استفاده در زندگیروزمره گزارش دهند.

فعالیت پیشنهادی:

جعبه یا قوطی یکسان را انتخاب کنید، در سه تا از جعبه ها آهن ربای تیغه ای و نعل اسبی و میله ی آهنی،قرار داده
و با چسب آن ها را طوری به قوطی محکم کنید که دانش آموزان به وجود آن پی نبرند.
حال از دانش آموزان بخواهیدتشخیص دهند:
1 در کدام یک از جعبه ها آهن ربا هست؟ علت انتخاب خود را بگویند.
2 قوی ترین آهن ربا در کدام جعبه است؟
3 از آن ها بپرسید چگونه می توانند شکل آهن رباها را تشخیص دهند؟

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.