مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس سيزدهم علوم اول ابتدایی آهن ربای من

2

درس سيزدهم علوم اول ابتدایی آهن ربای من در يک نگاه

دانش آموزان با به کار بردن مهارت های مشاهده، طبقه بندی و جمع آوری اطلاعات خواص آهن ربا را تجربهکرده
و می توانند موارد استفاده از آهن ربا را در زندگی روزمره فهرست کنند

و آزمايش هايی را درباره ی خواص آهن ربا به طور گروهی طراحی و اجرا کنند.

کاربرگ تصویری علوم اول

جزوه کاربرگ تصویری علوم اول ابتدایی

مشاهده

 

اهداف/پيامدها درس سيزدهم علوم اول ابتدایی آهن ربای من

در پايان اين درس انتظار می رود دانش آموز بتواند:

سطح ١ با آزمايش هايی خواص آهن ربا را به نمايش بگذارند.

سطح ٢ استفاده هايی از آهن ربا را در زندگی روزمره گزارش کنند.

سطح ٣ با توجه به خواص آهن ربا، بازی طراحی و اجرا کنند.

 

نکات آموزشی و فعاليت های پيشنهادی درس سيزدهم علوم اول ابتدایی آهن ربای من

١ .اجازه دهيد در تمامی فعاليت های اين فصل دانش آموز شخصاً کار با آهن ربا را تجربه کند.

٢ در شروع درس وانمود کنيد جعبه ی گيره های کاغذ از ميز به زمين افتاده

و از بچه ها بخواهيد کمک کرده و گيره های پخش شده روی زمين را جمع کنند

سپس در اختيار آن ها آهن ربا قرار داده تا با آن گيره ها را جمع کنند.

بدين ترتيب با کاربرد آهن ربا آشنامی شوند.

٣ دانش آموزان وسايلی را که در اختيار دارند به دو گروه چيزهايی که جذب آهن ربا می شود،

و چيزهايی که جذب نمی شوندطبقه بندی کنند

و سپس از آن ها بخواهيد مثل يک شکارچی چيزهايی را که جذب آهن ربا می شوند

را با چسباندن يک قطعهبرچسب مشخص کرده و به کلاس گزارش کنند.

و اين فعاليت را به خارج از کلاس و خانه ی خود تعميم دهند.

انتظار می رودهمه ی دانش آموزان قادر به انجام اين فعاليت باشند.

می توانيد فعاليت را به اين صورت انجام دهيد که تعدادی وسايلی را در اختياردانش آموزان قرار داده

اول از آن ها بخواهيد حدس بزنند کدام جسم جذب آهن ربا می شود بعد از آن ها بخواهيد حدس خود را امتحانکنند.

٤ در فعاليت هايی مثل پيدا کردن قوی ترين آهن ربا در کلاس و يا فعاليت پی بردن به يکسان نبودن خاصيت آهن ربايی دريک آهن ربا

اجازه دهيد راه حل ها و پيشنهادها را دانش آموزان ارائه داده و راه حل خودشان را امتحان کنند.

توجه کنيد هدفآموزش قطب های آهن ربا و نام گذاری قطب ها نيست در سال های بعد به آن پرداخته خواهد شد.

 

فاصله آهن ربا در جذب گيره

١ درباره ی ماهی گيری با آهن ربا می توانيد ساخت ماهی های کاغذی و رنگ آميزی آن ها را به عهده گروه های دانش آموزی بگذاريد.
می توانيد حروف الفبا را روی ماهی های نوشته و از آن ها بخواهيد مثلاً ماهی هايی که حرف« ب» دارند را با آهن ربا صيد کنند
يا گيره های مسی پلاستيکی به ماهی ها متصل باشد تا بعضی از ماهی ها صيد نشوند.
اجازه دهيد طراحی بازی و قوانين بازی را گروه ها انجام دهند.
انتظار می رود برخی از دانش آموزان بتوانند در بازی طراحی شده از همه ی خواص آهن ربا استفاده کنند.

عبور خاصیت آهن ربایی از مواد مختلف

در فعاليت عبور خاصيت آهن ربايی از مواد مختلف مثل کاغذ، شيشه و …
اجازه دهيد دانش آموز با انجامبازی و آزمايش با مواد مختلف مشاهده کند چه موادی خاصيت آهن ربايی را از خود عبور می دهد
و برای به کار بردن اين خاصيتگيره هايی را که درون بطری با دهانه ی کوچک است به کمک آهن ربا بيرون بياورد.
يا می توانيد آهن ربا را در جيب لباس مخفی کردهو بپرسيد چرا اشياء آهنی مثل گيره های کاغذ به جيب لباس چسبيده و نمی افتد؟
و از دانش آموز علت آن را بپرسيد.
انتظار می رود همه ی دانش آموزان عبور خاصيت آهن ربايی از مواد مختلف را مشاهده کرده و با مواد مختلف امتحان کنند.

اثر قطب های آهن ربا

در فعالیت اثر قطب های دو آهن ربا بر یک دیگر توجه کنید
هدف، آموزش قطب ها و اثر قطب های هم نام و غیر هم نام نیست،
در سال های بعد آموزش خواهند دید. بلکه فقط مشاهده جذب و دفع بین قطب های دو آهن ربا است.
در فعالیت استفاده ازآهن ربا در زندگی روزمره انتظار می رود
بیش تر دانش آموزان استفاده از خواص آهن ربا را در برخی وسایل مورد استفاده در زندگیروزمره گزارش دهند.

فعالیت پیشنهادی:

جعبه یا قوطی یکسان را انتخاب کنید، در سه تا از جعبه ها آهن ربای تیغه ای و نعل اسبی و میله ی آهنی،قرار داده
و با چسب آن ها را طوری به قوطی محکم کنید که دانش آموزان به وجود آن پی نبرند.
حال از دانش آموزان بخواهیدتشخیص دهند:
۱ در کدام یک از جعبه ها آهن ربا هست؟ علت انتخاب خود را بگویند.
۲ قوی ترین آهن ربا در کدام جعبه است؟
۳ از آن ها بپرسید چگونه می توانند شکل آهن رباها را تشخیص دهند؟

2 دیدگاه ها
 1. محمد می گوید

  عالییییییییی

  1. مهدی رضایی می گوید

   از حسن توجه شما سپاسگزاریم
   -سرپرست تیم دبستو

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.