مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس سوم فارسی دوم ابتدایی

0

متن درس سوم فارسی دوم ابتدایی:

۱ توجه دانش آموزان به وجود موجودی به نام میکروب جلب می شود.

۲ بر اهمیت مبارزه با این موجودات خطرناک تأکید می شود.

۳ استنباط نادرست خرس کوچولو از میکروب و راه مبارزه با آن اصلاح می گردد (مسئله یابی درست و پیدا کردن راه حل های مناسب برای آن ).

۴  تأکید بر این نکته که اگر سؤالی به ذهن کسی خطور کرد بهتر است با دقت به صحبت های گوینده توجه نماید تا پاسخ صحیح را دریافت نماید. زیرا تنها با خوب گوش دادن است که می توان به پاسخ درست رسید.

۵ معلم می تواند با انجام فعالیت های مناسب، گوش دادن مؤثر را در کودکان به عنوان یکی از مهارت های زبان آموزی و مهار تهای ارتباطی تقویت نماید.

۶ به راه های مبارزه با میکرو بها و رعایت بهداشت فردی تأکید شود (شستن دس تها قبل از غذا خوردن).

۷ توجه دانش آموزان به این نکته جلب شود که کار امروز به فردا موکول نگردد.
۸ در زمان بیماری به توصیه های بزرگترها از قبیل استراحت کردن و مصرف به موقع داروها توجه شود.

روش تدریس: ایفای نقش

این روش را می توان برای تجسم عینی موضوعات و درس هایی که برای نمایشنامه مناسب هستند، به کار گرفت.

در این روش، فرد یا افرادی از شاگردان موضوعی را به صورت نمایشنامه اجرا می کنند.

ایفای نقش به مهارت های خاص هنری مانند بازیگری در تئاتر و سینما نیازی ندارد،

بلکه معلم بنا به موقعیت، هدف و موضوع مورد نظر، به عنوان یک روش از آن استفاده می کند.

از ویژگی های ممتاز این روش، این است که مشاهده کنندگان (دانش آموزان ) با عملیات نمایشی و ایفاگران نقش، ارتباط عاطفی برقرار می کنند و با هیجان، مراحل نمایش را می بینند و خود را در صحنه احساس می کنند.

چون تمرکز حواس و ارتباط عاطفی در این روش زیاد است، یادگیری بهتر و مؤثرتر انجام می گیرد.

مراحل اجرای روش ایفای نقش:

۱ تعیین موضوع و نوشتن آن به صورت نمایشنامه
۲ فراهم کردن شرایط و وسایل لازم برای اجرای نمایش
۳ تعیین نقش هایی که باید ایفا شوند.
۴ آماده کردن فراگیران برای ایفای نقش، از قبیل گرم کردن و تمرین دادن
۵ توضیح مختصر در مورد موضوع و هدف نمایش برای شاگردان
۶ اجرای نمایشنامه
۷ بحث دربارهٔ محتوا و چگونگی اجرای نمایشنامه و ارزشیابی نتایج آن

فعالیت های درس سوم فارسی دوم ابتدایی

۱. نگاه کن و بگو درس سوم فارسی دوم ابتدایی:

داستان پسری که با دست آلوده غذا خورده است و به دل درد مبتلا شده است.
او به پزشک مراجعه کرده و بعد از مصرف داروهای تجویز شده، بهبود م ییابد و به ورزش و بازی می پردازد.

۲. درست، نادرست درس سوم فارسی دوم ابتدایی:

ارزیابی از درک مطالب درس

۳. واژه سازی درس سوم فارسی دوم ابتدایی:

گسترش واژگان به صورتی اتفاق می افتد که واژ هها همدیگر را از نظر ساخت تداعی م یکنند، مانند بی ادب،ب یهنر و…. هدف از این بخش آموزش ساختن صفت با پیشوند بی است

معلم می تواند تمری نهایی برای گسترش واژگان به دان شآموزان بدهد. به طور مثال:
ب یهنر یعنی کسی که هنر ندارد.
ب یسلیقه یعنی کسی که سلیقه ندارد.
ب یسواد یعنی کسی که سواد ندارد.
بی هدف یعنی کسی که هدف ندارد.
ب یاهمیت یعنی کسی که اهمیت ندارد.

ب یکار یعنی کسی که کار ندارد.

۴.بیاموز و بگو درس سوم فارسی دوم ابتدایی:

به مجموع چند کلمه، جمله گفته می شود که با نظم و ترتیبی خاص کنار هم قرار می گیرند و دارای معنی کاملی هستند و می تواند مقصود، افکار و خواستهٔ ما را به دیگران منتقل کند.
در پایان بیشتر جمل هها نقطه (.) می گذاریم. بعضی از جمله ها پرسشی هستند و علامت (؟) به عنوان پرسش یا سؤال معرفی
می شود. این علامت نشانهٔ آن است که موضوعی را از کسی م یپرسیم. بنابراین نحوهٔ بیان جمله نیز با دیدن این علامت، باید پرسشی
باشد. مانند: آیا تو می توانی در نگهداری او به من کمک کنی؟ یادمان باشد جمله دو گونه سؤالی می شود، گاه با کلمات پرسشی مانند
آیا، چرا، کدام و گاه فقط با آهنگ و نحوهٔ گفتن، مانند: هوا گرم است؟
وقتی جمله ای از زبان کسی به طور مستقیم بیان می شود از علامت(:” “) استفاده می کنیم که به آن دو نقطه وگیومه گفته می شود.
» . باید دست هایت را خوب بشویی « : مانند: بچه فیل گفت
۵ کتاب خوانی: هدف از تمرین شماره ۲، تقویت توانایی خلاصه گویی قسمت های جذاب داستان در حضور جمع است
(بخش های جذاب بنا به سلیقهٔ دان شآموزان کلاس متفاوت است).

۵ حکایت درس سوم فارسی دوم ابتدایی:

۱ تقویت مهارت خواندن
۲ آشنایی با متون ادبی و کهن (گلستان سعدی)
۳ توانایی پاس خگویی به سؤال مطرح شده از متن حکایت (درک مطلب )

نوشتاری درس سوم فارسی دوم ابتدایی

صفحۀ اول درس سوم نوشتاری دوم ابتدایی:

تمرین ۱: رجوع کنید به تمرین یک درس اول

تمرین ۲: هدف از این تمرین، تقویت مهارت خواندن و املانویسی است.

دانش آموزان با مراجعه به متن درس کلمات پنهان را پیدا می کنند و می نویسند.

تمرین ۳: هدف از این تمرین، کامل کردن جمله با کلماتی که پیشوند بی دارند و گسترش واژگان است مانند بی هنر، بی حوصله.

تمرین ۴: هدف از این تمرین، تقویت مهارت جمله نویسی است. دانش آموزان با کلمهٔ  عسل دو جمله می نویسند.

صفحۀ دوم درس سوم نوشتاری دوم ابتدایی:

تمرین ۱: رجوع کنید به تمرین یک درس اول

تمرین ۲: هدف از این تمرین تقویت مهارت خواندن، املانویسی و حافظه است.

دانش آموزان با مراجعه به متن درس و خواندن آن، کلماتی را که به خاطر سپرده اند، می نویسند.

تمرین ۳: هدف از این تمرین به کار بردن علائم سجاوندی در متن داده شده است.

صفحۀ سوم درس سوم نوشتاری دوم ابتدایی:

تمرین ۱: رجوع کنید به تمرین یک درس اول

تمرین ۲: هدف از این تمرین تقویت مهارت خواندن، املانویسی و دقت است.

دانش آموزان با استفاده از کلمات به جستجو در متن پرداخته و جمله های مربوط به این کلمات را می نویسد.

تمرین ۳: هدف از این تمرین کامل کردن جدول، گسترش واژگان و افزایش اطلاعات در قالب فعالیت سرگرم یاست.

پاسخ:
۱ بی نظم ۲ با ارزش ۳ باسلیقه ۴ باسواد ۵ با مزه.

تمرین ۴: هدف از این تمرین تقویت مهارت نوشتن، ایده یابی و برقراری ارتباط با دیگران از طریق نوشتار و توجه به پیام های بهداشتی است.

صفحۀ چهارم درس سوم نوشتاری دوم ابتدایی:

تمرین ۱: تقویت مهارت خواندن، املانویسی و کامل کردن جمله ها با کلمه های مناسب

تمرین ۲: تقویت مهارت تصویرخوانی درک پیام تصویری و تبدیل نماد دیداری به نوشتاری

مانند:
پزشک معاینه بیماری و….

۳: هدف از این تمرین گسترش واژگان با پیشوند بی و با است و پی بردن به معنای هر یک از کلمه ها.

بی احساس: کسی که نسبت به کسی یا چیزی احساس ندارد.

بااحساس: کسی که نسبت به کسی یا چیزی احساس دارد.

تمرین ۴: هدف از این تمرین مهارت نوشتن و جلب توجه دانش آموزان به حفظ سلامتی خود می باشد.

صفحۀ پنجم درس سوم نوشتاری دوم ابتدایی :

تمرین ۱: رجوع کنید به تمرین یک صفحهٔ پنجم درس اول

تمرین ۲: هدف از این تمرین تقویت گسترش واژگان ( کلمه های شش حرفی ) که صدای آخرشان مشترک (ن ) است. مانند:

سیستان، دوستان، دبستان و دشمنان و….

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.