مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس سوم فارسی اول ابتدایی مدرسه کلاس

0

اهداف درس سوم فارسی اول ابتدایی مدرسه کلاس

١ معرفی صدا و نشانهٔ(م م) و (س س)
٢ تشخيص صدای (م م) و (س س) در اوّل، وسط و آخر کلمات
٣ توانايی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده
٤ آشنايی بيشتر با نهاد مدرسه و مقررات آن
٥ رعايت بهداشت فردی و اجتماعی در محيط مدرسه
٦ احترام به مدرسه و اوليای آن
٧ احترام به حقوق هم کلاسی ها

آموزش درس سوم فارسی اول ابتدایی مدرسه کلاس

به يکی از روش های درس اوّل يا روش ابتکاری ديگر

دیکته شب اول ابتدایی 1024x699 - درس سوم فارسی اول ابتدایی مدرسه  کلاس

کتاب دیکته ی شب اول ابتدایی

مشاهده

مفاهيم پيشنهادی برای جورچين مربوط به آموزش« م»

١ حياط مدرسه که بچّه ها مشغول بازی هستند.
٢ حياط مدرسه که بچّه ها در صف به سخنان مدير گوش می دهند.
٣ حياط مدرسه که در آن پنجرهٔ کلاس و پرچم ايران مشخّص است.
٤ داخل کلاس که روی ميزها مداد و دفتر وجود دارد.
٥ داخل کلاس با نيمکت های خالی که معلّم در انتظار آمدن شاگردان است.

مفاهيم پيشنهادی برای جورچين مربوط به آموزش« س س »

١ کلاس درسی که بچّه ها در حال درس خواندن هستند.
٢ ميز معلّم با يک سبد گل ياس و معلّمی که کنار تخته ايستاده است.
٣ قسمتی از پارک با درختان سبز سرو
٤ سبدی از گل های سفيد
٥ دانش آموزی که گل در دست دارد.

فعاليّت های درس سوم فارسی اول ابتدایی مدرسه کلاس

١ گوش کن و بگو: آشنايی با پرچم ايران و رنگ هایآن، تشخيص صدای (م م) و (س س) در کلماتمختلف
٢ ببين و بگو: تقويت روحيهٔ سپاس گزاری از معلّم
تصوير دانش آموزی که همراه مادر به مغازهٔ گل فروشی می رود.
از گل فروشی گل می خرد.
از مادر خداحافظی می کند و به مدرسه می رود.
پس از ورود به مدرسه، گل را به معلّم هديه می کند.
٣ بگرد و پيداکن: پيدا کردن کلماتی که با صدایختم « س» آغاز می شوند و کلماتی که به صدای « م»می شوند.
٣ به دوستانت بگو:چگونگی رعايت بهداشت محيط زيست (کلاس)
٤ بازی: ارتباط دادن بين کارت ها و کلمات مختلفمثل آدم برفی، مداد، برف
٥ کتاب خوانی: معرّفی شخصيّت های کتاب

فعاليّت های کتاب نوشتاری درس سوم فارسی اول ابتدایی مدرسه کلاس

١ بنويس: صحيح نوشتن شکل نشانهٔ(م م) و (س س) و کلمات مربوط به آن
٢ کامل کن: جايگزين کردن نشانهٔ(م م) و (س س) در جاهای صحيح خود در کلمات مختلف
٣ تشخيص صداهای (م م) و (س س) در کلمات مختلف
٤ وصل کردن واژه ها به تصاوير مربوط به خود
٥ تشخيص صداهای هر کلمه
٦ ترکيب صامت و مصوّت
٧ کامل کردن جملات ناقص
٨ رنگ آميزی
٩ نوشتن نام تصاوير

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.