مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس سوم فارسی اول ابتدایی مدرسه کلاس

0

اهداف درس سوم فارسی اول ابتدایی مدرسه کلاس

١ معرفی صدا و نشانهٔ(م م) و (س س)
٢ تشخيص صدای (م م) و (س س) در اوّل، وسط و آخر کلمات
٣ توانايی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده
٤ آشنايی بيشتر با نهاد مدرسه و مقررات آن
٥ رعايت بهداشت فردی و اجتماعی در محيط مدرسه
٦ احترام به مدرسه و اوليای آن
٧ احترام به حقوق هم کلاسی ها

آموزش درس سوم فارسی اول ابتدایی مدرسه کلاس

به يکی از روش های درس اوّل يا روش ابتکاری ديگر

کتاب دیکته شب اول ابتدایی

کتاب دیکته ی شب اول ابتدایی

مشاهده

مفاهيم پيشنهادی برای جورچين مربوط به آموزش« م»

١ حياط مدرسه که بچّه ها مشغول بازی هستند.
٢ حياط مدرسه که بچّه ها در صف به سخنان مدير گوش می دهند.
٣ حياط مدرسه که در آن پنجرهٔ کلاس و پرچم ايران مشخّص است.
٤ داخل کلاس که روی ميزها مداد و دفتر وجود دارد.
٥ داخل کلاس با نيمکت های خالی که معلّم در انتظار آمدن شاگردان است.

مفاهيم پيشنهادی برای جورچين مربوط به آموزش« س س »

١ کلاس درسی که بچّه ها در حال درس خواندن هستند.
٢ ميز معلّم با يک سبد گل ياس و معلّمی که کنار تخته ايستاده است.
٣ قسمتی از پارک با درختان سبز سرو
٤ سبدی از گل های سفيد
٥ دانش آموزی که گل در دست دارد.

فعاليّت های درس سوم فارسی اول ابتدایی مدرسه کلاس

١ گوش کن و بگو: آشنايی با پرچم ايران و رنگ هایآن، تشخيص صدای (م م) و (س س) در کلماتمختلف
٢ ببين و بگو: تقويت روحيهٔ سپاس گزاری از معلّم
تصوير دانش آموزی که همراه مادر به مغازهٔ گل فروشی می رود.
از گل فروشی گل می خرد.
از مادر خداحافظی می کند و به مدرسه می رود.
پس از ورود به مدرسه، گل را به معلّم هديه می کند.
٣ بگرد و پيداکن: پيدا کردن کلماتی که با صدایختم « س» آغاز می شوند و کلماتی که به صدای « م»می شوند.
٣ به دوستانت بگو:چگونگی رعايت بهداشت محيط زيست (کلاس)
٤ بازی: ارتباط دادن بين کارت ها و کلمات مختلفمثل آدم برفی، مداد، برف
٥ کتاب خوانی: معرّفی شخصيّت های کتاب

فعاليّت های کتاب نوشتاری درس سوم فارسی اول ابتدایی مدرسه کلاس

١ بنويس: صحيح نوشتن شکل نشانهٔ(م م) و (س س) و کلمات مربوط به آن
٢ کامل کن: جايگزين کردن نشانهٔ(م م) و (س س) در جاهای صحيح خود در کلمات مختلف
٣ تشخيص صداهای (م م) و (س س) در کلمات مختلف
٤ وصل کردن واژه ها به تصاوير مربوط به خود
٥ تشخيص صداهای هر کلمه
٦ ترکيب صامت و مصوّت
٧ کامل کردن جملات ناقص
٨ رنگ آميزی
٩ نوشتن نام تصاوير

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.