مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس سوم فارسی اول ابتدایی مدرسه کلاس

0 ۹۶۳

اهداف درس سوم فارسی اول ابتدایی مدرسه کلاس

١ معرفی صدا و نشانهٔ(م م) و (س س)
٢ تشخیص صدای (م م) و (س س) در اوّل، وسط و آخر کلمات
٣ توانایی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده
۴ آشنایی بیشتر با نهاد مدرسه و مقررات آن
۵ رعایت بهداشت فردی و اجتماعی در محیط مدرسه
۶ احترام به مدرسه و اولیای آن
٧ احترام به حقوق هم کلاسی ها

آموزش درس سوم فارسی اول ابتدایی مدرسه کلاس

به یکی از روش های درس اوّل یا روش ابتکاری دیگر

مفاهیم پیشنهادی برای جورچین مربوط به آموزش« م»

١ حیاط مدرسه که بچّه ها مشغول بازی هستند.
٢ حیاط مدرسه که بچّه ها در صف به سخنان مدیر گوش می دهند.
٣ حیاط مدرسه که در آن پنجرهٔ کلاس و پرچم ایران مشخّص است.
۴ داخل کلاس که روی میزها مداد و دفتر وجود دارد.
۵ داخل کلاس با نیمکت های خالی که معلّم در انتظار آمدن شاگردان است.

مفاهیم پیشنهادی برای جورچین مربوط به آموزش« س س »

١ کلاس درسی که بچّه ها در حال درس خواندن هستند.
٢ میز معلّم با یک سبد گل یاس و معلّمی که کنار تخته ایستاده است.
٣ قسمتی از پارک با درختان سبز سرو
۴ سبدی از گل های سفید
۵ دانش آموزی که گل در دست دارد.

فعالیّت های درس سوم فارسی اول ابتدایی مدرسه کلاس

١ گوش کن و بگو: آشنایی با پرچم ایران و رنگ هایآن، تشخیص صدای (م م) و (س س) در کلماتمختلف
٢ ببین و بگو: تقویت روحیهٔ سپاس گزاری از معلّم
تصویر دانش آموزی که همراه مادر به مغازهٔ گل فروشی می رود.
از گل فروشی گل می خرد.
از مادر خداحافظی می کند و به مدرسه می رود.
پس از ورود به مدرسه، گل را به معلّم هدیه می کند.
٣ بگرد و پیداکن: پیدا کردن کلماتی که با صدایختم « س» آغاز می شوند و کلماتی که به صدای « م»می شوند.
٣ به دوستانت بگو:چگونگی رعایت بهداشت محیط زیست (کلاس)
۴ بازی: ارتباط دادن بین کارت ها و کلمات مختلفمثل آدم برفی، مداد، برف
۵ کتاب خوانی: معرّفی شخصیّت های کتاب

فعالیّت های کتاب نوشتاری درس سوم فارسی اول ابتدایی مدرسه کلاس

١ بنویس: صحیح نوشتن شکل نشانهٔ(م م) و (س س) و کلمات مربوط به آن
٢ کامل کن: جایگزین کردن نشانهٔ(م م) و (س س) در جاهای صحیح خود در کلمات مختلف
٣ تشخیص صداهای (م م) و (س س) در کلمات مختلف
۴ وصل کردن واژه ها به تصاویر مربوط به خود
۵ تشخیص صداهای هر کلمه
۶ ترکیب صامت و مصوّت
٧ کامل کردن جملات ناقص
٨ رنگ آمیزی
٩ نوشتن نام تصاویر

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.