مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس سوم علوم اول ابتدایی سالم باش، شاداب باش

0

اهداف / پيامد ها درس سوم علوم اول ابتدایی سالم باش، شاداب باش

در پايان اين درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:

سطح ١ موارد محدودی از عوامل مؤثر بر سلامتی را فهرست، و برخی موارد سالم و ناسالم را در آنشناسايی کرده و

کاربرگ تصویری علوم اول

جزوه کاربرگ تصویری علوم اول ابتدایی

مشاهده

جدول هفتگی که شامل برخی محورها است را تنظيم، اجرا و گزارش کنند.

سطح ٢ فهرست متنوعی از عوامل مؤثر بر سلامتی را تهيه، بسياری از موارد سالم و ناسالم را در آن مشخص و جدول هفتگی را تنظيم، اجرا و گزارش نمايند.

سطح ٣ فهرست جامعی از عوامل مؤثر بر سلامتی را تهيه، و در دو دسته سالم و ناسالم طبقه بندی نموده، جدول

هفتگی را براساس آن تنظيم، اجرا و گزارش نمايند.

 

نکات و فعاليت های پيشنهادی درس سوم علوم اول ابتدایی سالم باش، شاداب باش

از آنجايی که اين درس با زندگی دانش آموزان ارتباط مستقيم دارد

سعی شود فرصت مناسبی برای کسب تجربه دست اول توسطدانش آموزان فراهم گردد.

و والدين در مورد شيوه ی کمک به فرزندانشان (مثل تهيه فهرست و رسم جدول و…) توجيه شوند.

 

بخش اول نکات

١ در صفحه ی عنوان برخی از عوامل مؤثر در سلامتی که در اين درس مورد توجه قرار گرفته اند، آمده است

ابتدا با خواندن سرود يا شعر دسته جمعی زمينه ی مشارکت دانش آموزان را فراهم آورده

از آنها بخواهيد به دلخواه و بر حسب علاقه و توانايی عضو يکی از گروه های هفت گانه شوند.

برای نمونه می توانيد از شعر فيلم معلم استفاده کنيد و يا برحسب نياز آن را اصلاح و تغيير دهيد.

٢ برای صفحه ی ورزش و بازی از بچه ها بخواهيد بر اساس امکاناتی که در اختيار دارند

حرکات ورزشی، لوازم ورزشی،روزنامه ی ديواری تصاوير ورزشی

و معرفی رشته های ورزشی با تصوير، نرمش های مناسب و… را با راهنمايی شما نمايش دهند.

٣ در صفحه ی بهداشت فردی هدف پی بردن به اهميت استفاده از لوازم شخصی از جمله ليوان آب خوری،حوله، شانه،

مسواک، صابون و…

و به کارگيری آن در امورزندگی است. دانش آموزان شيوه ی درست مسواک زدن رابا هم تمرين کنند.

اگر برای مدرسه مقدور باشد به کمکانجمن اولياء و مربيان بسته ی لوازم شخصی را تهيه و بهدانش آموزان هديه دهيد.

چگونگی استفاده از آب خوری مدرسه، دست شويی، شستن دست با آب و صابون ازجمله موارد ديگر است که بايد به آنان آموزش داده شود.

به دانش آموزان يادآوری شود که در دين اسلام نظافت و پاکيزگی سفارش شده است

به طوری که پاکيزگی نشانه ی ايمان ناميده شده است و پاکيزگی مقدمه ی انجام اعمال عبادی است.

 

بخش دوم نکات

٤ در صفحه ی مربوط به تميزی مدرسه مانند صفحه بهداشت فردی، از بچه های گروه بخواهيد

براساساطلاعات و امکانات برنامه ای را تدوين و با راهنمايی شمااجرا کنند.

هدف اصلی اين صفحه رسيدن دانش آموزان به اين آگاهی است که خانه، مدرسه، اجتماع همه محل زندگی ما هستند

و تميزی آنها و تميز نگه داشتن آنها به سلامت همگی کمک می کند.

٥ در صفحه ی مربوط به مواد غذايی هدف به خاطر سپردن گروه های غذايی نيست.

هدف آن است که دانش آموزان بدانند برای رشد بدن، حفظ سلامتی و قوی شدن

نياز به مصرف غذاهای متنوع در صبحانه، نهار، شام و ميان وعده ها هستند. پرخوری وکم خوری هر دو مضرند.

٦ در صفحه ی مربوط به پيشگيری و مراجعه به دکتر هنگام بيماری برای کاهش ترس کودکان از دارو و آمپول

می توان با مراجعه ی دسته جمعی با دانش آموزان به يک مرکز بهداشتی درمانی زمينه ی آشتی آنها را با مراکز بهداشتی فراهم آورد.

 

بخش سوم نکات

٧ در صفحه ی مربوط به ايمنی، با همکاری بچه های گروه، مکان هايی که خطرآفرين است و بايد مراقب باشند را مشخص کرده

و هنگام اجرا در کلاس با همکاری ساير دانش آموزان آنها را در خانه، مدرسه و خيابان گسترش دهيد

و دانش آموزان را مسئولشناسايی و مراقبت از موارد مشابه کنيد.

در صورت امکان با دانش آموزان از سازمان های مرتبط که در نزديکی محل شما هستند

مانندمرکز هلال احمر، آتش نشانی و اورژانس بازديد کنيد.

٨ در صفحه ی خواب و استراحت، درباره ی ساعت خواب و بيداری و درست خوابيدن با بچه ها گفتگو کنيد.

به ويژه اين که هنگام خواب نبايد روی صورت خود را بپوشانند

تا اکسيژن کافی برای تنفس داشته باشند و دست ها نيز بايد بيرون از پتو باشند.

 

فعاليت های پيشنهادی درس سوم علوم اول ابتدایی 

١ در جدولی ورزش و بازی هايی را که در طول يک هفته انجام می دهند، همراه با مدت زمان آن با علامت نشان دهند

و پساز مشورت با معلم خود در مورد تغيير برخی از آنها يا مدت انجام آنها تصميم بگيرند و اجرا نمايند.

٢ جدولی برای موارد بهداشت فردی که در زندگی روزانه با آنها سروکار دارند تشکيل داده و به بررسی وضعيت خود و بهبود آن بپردازند.

٣ جدول هايی  را برای تغذيه، نقش خود در نظافت گروهی در خانه و مدرسه،

رعايت موارد ايمنی، تعداد دفعات مراجعه به پزشک و خواب و استراحت هفتگی خود با کمک معلم تهيه

و از طريق بررسی آن به بهبود وضع خود بپردازند.

٤ درباره ی وعده های غذايی در گروه مشورت و وعده غذايی مشترکی انتخاب و اجرا نمايند و تأثير آن را بسنجند.

٥ کارهايی که برای حفظ سلامتی خوداز صبح پس از برخاستن از خواب تا شب که می خوابند انجام می دهند

را در گروه تمرين و به نمايش بگذارند (هر دانش آموز يک بخش را نمايش دهد)

٦ برای هر يک از موارد هفت گانه مؤثر در سلامتی، پس از مشورت در گروه،

جدولی تصويری تشکيل و آن را با جدولی که انفرادی آماده کرده بودند، مقايسه کنند.

٧ برای نمونه کارت هايی تهيه و خوراکی هايی را که در يک روز اعضای گروه مصرف کرده اند را بر روی کارت ها بنويسند.

جدولی تصويری و دو قسمتی  را تشکيل دهيد، پس از مشورت کارت ها را اگر فکر می کنند

خوراکی مفيد است در رديف راست جدول بچسبانند و بالعکس.

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.