مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس دوم فارسی اول ابتدایی ابر باد

0

اهداف درس دوم فارسی اول ابتدایی ابر باد

١ معرفی صدا و نشانهٔ (اَ ) و (د)
٢ توانايی نوشتن شکل های مختلف صدای (اَ) و (د)
٣ توانايی خواندن و نوشتن کلمات با صداهای خوانده شده
٤ توجّه به آثار قدرت خدا (ابر، باد و…)
٥ آشنايی و علاقه مندی با نحوهٔ بهره گيری از طبيعت در زندگی
٦ آشنايی با نقش ابر در چرخهٔ تشکيل آب
٧ تأثير باد در حرکت ابرها

آموزش درس دوم فارسی اول ابتدایی ابر باد

به يکی از روش های درس اوّل يا روش ابتکاری ديگر
در صورت استفاده از جورچين مفاهيم زير به عنوان نمونه برای آموزش صدای (اَ) توصيه می شود:
١ بادبادک بزرگ با نقّاشی زيبا
٢ دريا با ساحل و کودکی که در حال بادبادک بازی است.
٣ آسمان ابری با بادبادکی در آن
٤ آسمان ابری با يک بادبادک خيس در حال افتادن به زمين
٥ کودکی که بادبادک از دست او رها شده و ناراحت است.

کتاب دیکته شب اول ابتدایی

کتاب دیکته ی شب اول ابتدایی

مشاهده

مفاهيم پيشنهادی برای استفاده از جورچين در تدريس« د»

١ آسمان ابری و دريا
٢ بارش باران بر دريا
٣ وزش باد و جابجايی اجسام سبک
٤ بارش باران بر درختان جنگل
٥ يک روز بارانی که مردم از چتر و لباس مناسب استفاده می کنند.

 فعّاليّت های کتاب درس دوم فارسی اول ابتدایی ابر باد

 گوش کن و بگو: مشاهدهٔ محيط اطراف تشخيص
در کلمات مختلف « د» و « اَ» صداها
 ببين و بگو: بيان داستان به شکل گروهی
تصوير دانش آموزانی که به سمت درختی می روند.
دانش آموزان به صورت گروهی تصوير يک درخت را روی بوم نقاشی می کنند.
تصوير درخت (نقاشی) را با هم تماشا می کنند.
بچّه ها به نقاشی خود نگاه می کنند، از آن لذت می برند و دربارهٔ آن صحبت می کنند.
بِگرد و پيدا کن: پيدا کردن کلماتی که داراینشانهٔ (اَ و د) هستند
 به دوستانت بگو: نام بردن چند ميوه که دارایصدای (آ) هستند و فوايد باران.
 نمايش: پوست گرفتن و خوردن ميوه
(هدف: تقويت دقّت، توجّه و تخيّل، سخن گفتن و مهارت های ارتباطی)، پوست
کندن ميوه و خوردن آن توسط دانش آموزی نمايش داده می شود تا دانش آموزان ديگر نوع ميوه را تشخيص دهند.
 کتاب خوانی: معرّفی کتاب خوانده شده

فعّاليّت های کتاب نگارش درس دوم فارسی اول ابتدایی ابر باد

١ بنويس: صحيح نوشتن شکل نشانهٔ ( اَ ) و (د)و کلمات مربوط به درس
٢ کامل کن: جايگزين کردن نشانهٔ (اَ ) و (د) در جاهای صحيح خود در کلمات مختلف
٣ تشخيص صداهای خوانده شده در کلماتمختلف
٤ وصل کردن واژه ها به تصاوير مربوط به خود
٥ نوشتن نام تصاوير
٦ ترکيب صامت و مصوّت
٧ رنگ آميزی

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.