مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس دوم فارسی اول ابتدایی ابر باد

0 ۱,۱۲۱

اهداف درس دوم فارسی اول ابتدایی ابر باد

١ معرفی صدا و نشانهٔ (اَ ) و (د)
٢ توانایی نوشتن شکل های مختلف صدای (اَ) و (د)
٣ توانایی خواندن و نوشتن کلمات با صداهای خوانده شده
۴ توجّه به آثار قدرت خدا (ابر، باد و…)
۵ آشنایی و علاقه مندی با نحوهٔ بهره گیری از طبیعت در زندگی
۶ آشنایی با نقش ابر در چرخهٔ تشکیل آب
٧ تأثیر باد در حرکت ابرها

آموزش درس دوم فارسی اول ابتدایی ابر باد

به یکی از روش های درس اوّل یا روش ابتکاری دیگر
در صورت استفاده از جورچین مفاهیم زیر به عنوان نمونه برای آموزش صدای (اَ) توصیه می شود:
١ بادبادک بزرگ با نقّاشی زیبا
٢ دریا با ساحل و کودکی که در حال بادبادک بازی است.
٣ آسمان ابری با بادبادکی در آن
۴ آسمان ابری با یک بادبادک خیس در حال افتادن به زمین
۵ کودکی که بادبادک از دست او رها شده و ناراحت است.

مفاهیم پیشنهادی برای استفاده از جورچین در تدریس« د»

١ آسمان ابری و دریا
٢ بارش باران بر دریا
٣ وزش باد و جابجایی اجسام سبک
۴ بارش باران بر درختان جنگل
۵ یک روز بارانی که مردم از چتر و لباس مناسب استفاده می کنند.

 فعّالیّت های کتاب درس دوم فارسی اول ابتدایی ابر باد

 گوش کن و بگو: مشاهدهٔ محیط اطراف تشخیص
در کلمات مختلف « د» و « اَ» صداها
 ببین و بگو: بیان داستان به شکل گروهی
تصویر دانش آموزانی که به سمت درختی می روند.
دانش آموزان به صورت گروهی تصویر یک درخت را روی بوم نقاشی می کنند.
تصویر درخت (نقاشی) را با هم تماشا می کنند.
بچّه ها به نقاشی خود نگاه می کنند، از آن لذت می برند و دربارهٔ آن صحبت می کنند.
بِگرد و پیدا کن: پیدا کردن کلماتی که داراینشانهٔ (اَ و د) هستند
 به دوستانت بگو: نام بردن چند میوه که دارایصدای (آ) هستند و فواید باران.
 نمایش: پوست گرفتن و خوردن میوه
(هدف: تقویت دقّت، توجّه و تخیّل، سخن گفتن و مهارت های ارتباطی)، پوست
کندن میوه و خوردن آن توسط دانش آموزی نمایش داده می شود تا دانش آموزان دیگر نوع میوه را تشخیص دهند.
 کتاب خوانی: معرّفی کتاب خوانده شده

فعّالیّت های کتاب نگارش درس دوم فارسی اول ابتدایی ابر باد

١ بنویس: صحیح نوشتن شکل نشانهٔ ( اَ ) و (د)و کلمات مربوط به درس
٢ کامل کن: جایگزین کردن نشانهٔ (اَ ) و (د) در جاهای صحیح خود در کلمات مختلف
٣ تشخیص صداهای خوانده شده در کلماتمختلف
۴ وصل کردن واژه ها به تصاویر مربوط به خود
۵ نوشتن نام تصاویر
۶ ترکیب صامت و مصوّت
٧ رنگ آمیزی

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.