مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس دوازدهم فارسی اول ابتدایی همکاری گل

0

اهداف درس درس دوازدهم فارسی اول ابتدایی همکاری گل

١ آموزش صدا و نشانهٔ (ق ق) و (ل ل)
٢ تشخيص صدای (ق ق ) و (ل ل) در اوّل، وسط و آخر کلمات
٣ توانايی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده
٤ همکاری بين اعضای خانواده
٥ شناخت وسايل آشپزخانه و رعايت نکات ايمنی در استفاده از آنها
٦ توجّه به آداب اجتماعی (سلام)
٧ آشنايی با محل زندگی حيوانات

آموزش درس دوازدهم فارسی اول ابتدایی همکاری گل

يکی از روش های درس اوّل يا روش ابتکاری ديگر

کتاب دیکته شب اول ابتدایی

کتاب دیکته ی شب اول ابتدایی

مشاهده

مفاهيم پيشنهادی برای طراحی جورچين مربوط به آموزش صدای« ق ق »

١ مادر و دختری در حال چيدن سفره هستند و در آن بشقاب و قاشق م یگذارند.
٢ دختری که برای پدرش در يک سينی يک قوری و يک قندان پر از قند می آورد.
٣ کودکی در اتاق با چاقو دست خود را بريده است.
٤ پسری ميوه ها را در بشقاب می گذارد.
٥ کودکی در حال دويدن، قندانی که پر از قند است، برزمين می ريزد.

مفاهيم پيشنهادی برای طراحی جورچين مربوط به آموزش صدای« ل ل »

١ لک لک روی يک درخت بلند در کنار جويبار، لانه دارد.
٢ يک فيل با خرطوم خود آب می ريزد و خودش را می شويد. (در جنگل).
٣ ملخ بر روی شاخهٔ درختان کنار جويبار برگ می خورد و بلبل بر آن شاخه لانه دارد.
٤ بلبلی در قفس زندانی است و گريه می کند.
٥ کودکی در يک گل زار گل لاله می چيند.

فعّاليّت های درس دوازدهم فارسی اول ابتدایی همکاری گل

١ گوش کن و بگو: نام بردن وسايلی که صدای (ق) داشته باشند. دو کلمه که صدای (ل ل) در آنها شنيده می شود.
٢ ببين و بگو: کمک به پرنده های زخمی و مراقبت از آنها دارند.
تصوير پرنده ای که زير درخت افتاده است و امين آن را می بيند.
امين پرنده را برمی دارد و به خانه می برد تا مداوا کند.
امين با کمک خواهرش بال پرنده را می بندد و به او آب و دانه می دهند.
امين و خواهرش آزاده بعد از درمان پرنده، او را آزاد می کنند.

٣ بگرد و پيدا کن:  کلماتی که صدای« ق ق » دارند. تکرار کلماتی که صدای« ل » دارند
٤ به دوستانت بگو: کمک به افراد خانواده، بيان احساسات شخصی (اگر بال داشتی، به کجا می رفتی؟)
٥ نمايش: داستان ببين و بگو را نمايش دهيد.
٦ کتاب خوانی: بيان خلاصهٔ کتاب خوانده شده در کلاس

فعّاليّت های کتاب نگارش درس دوازدهم فارسی اول ابتدایی همکاری گل

١ بنويس: نوشتن کلم هها و جمل ههای مربوط به درس
٢ کامل کن: کامل کردن کلمات دو بخشی، نوشتن بخش و صدا در جدول
٣ جمله سازی: کامل کردن جمله ها با استفاده از تصاوير
٤ کلمه سازی: نوشتن کلماتی که آخرآنها (ل) باشد. نوشتن اسم دو جانور با« ق ق »
٥ رنگ آميزی:رنگ کردن تصاويری که صدای آخر آنها مثل هم است.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.