مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس دوازدهم علوم اول ابتدایی از خانه تا مدرسه

0 ۱,۶۴۴

درس دوازدهم علوم اول ابتدایی از خانه تا مدرسه در یک نگاه

دانش آموزان با بررسی اجسام محیط اطراف آنها را به اجسام ثابت و متحرک طبقه بندی نموده
و اثر حرکت در زندگی روزمره را با آزمایش هایی درباره ی عوامل مؤثر بر حرکت (سطح و چرخ) به طور گروهی یا فردی به نمایشمی گذارند.
همچنین آنان با نقش وسایل نقلیه در راحت تر شدن حرکت انسان ها آشنا می شوند.

اهداف/ پیامد ها درس دوازدهم علوم اول ابتدایی از خانه تا مدرسه

در پایان این درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:
سطح ١ اجسامی را که در محیط اطرافشان حرکت می کنند را فهرست کنند
و با انجام آزمایش/ فعالیت تأثیر حرکت را در آسان شدن کار ها به نمایش می گذارند.
سطح 2 چگونگی استفاده از چرخ را در حرکت اجسام مختلف گزارش کنند.
سطح 3 با مطالعه وسایل مختلف چگونگی استفاده از چرخ برای آسان شدن کار ها را در یک جدول مقایسه ای به نمایش می گذارند.

نکات و فعالیت های پیشنهادی درس دوازدهم علوم اول ابتدایی از خانه تا مدرسه

برای آنکه فضای یادگیری شاد و لذت بخش باشد
شروع درس را با یک بازی مثل لی لی بازی یا گرگم و گله می برم و …
و با پرسش کردن از آنها که اگر حرکت نباشد
آیا می توان این بازی را انجام داد، توجه آن ها را به اهمیت حرکت در زندگی جلب کنید.
دانش آموزان چیزهایی را که در راه مدرسه در حال حرکت دیده اند فهرست کرده و به کلاس گزارش کنند
(به صورت نقاشی کردن یا به صورت کلامی)
با توجه به محل زندگی دانش آموز، پاسخ ها متفاوت خواهد بود.

فعالیت نحوه آمدن به مدرسه

در فعالیتی، هر دانش آموز چگونه آمدنش به مدرسه را به هم کلاسی های خود گزارش می دهد
و با چگونگی آمدن هم کلاسی های خود به مدرسه آشنا می شود.
با سختی هایی که ممکن است بچه های سایر نقاط کشور برای آمدن به مدرسه با آن مواجه شدند آشنامی گردد
و پی می برد که همه مثل او به مدرسه نمی آیند.
می توانید بپرسید دوست دارید طور دیگری به مدرسه می آمدید؟
و می توانید از بچه ها بخواهید مسیر آمدن به مدرسه را بکشند و آن را به دیوار یا تابلوی کلاس بچسبانند.

فعالیت اثر سطح

برای آن که دانش آموزان به اثر سطح در حرکت پی ببرند
تصویرهایی از حرکت دانش آموزان روی برف ها و جاد هی کوهستانی و ناهموار و سطح صاف در کتاب آورده شده است.
بچه ها تجربه های خود را در حرکت روی زمین برفی، زمین برفی یخ زده ی مناطق کوهستانی و سطح صاف را به کلاس ارائه کنند.
اجازه دهید موارد ایمنی حرکت روی زمین یخ زده یا مناطق کوهستانی استفاده از کفش مناسب را خود بچه ها در کلاس مطرح کنند.
اگر در مناطقی هستید که بچه ها برف ندیده اند از آن ها بپرسید آیا تا به حال برف دیده اید؟ و در کجا؟
و اگر در مناطق کوهستانی هستید از آن ها بپرسید آیا دوست دارید برای آمدن به مدرسه جایی زندگی می کردید که زمین صاف داشته باشد؟
اجازه بدهید بچه ها خواسته ها و آرزوهای خودشان را در کلاس بگویند، یا نقاشی کنند.
بچه ها با انجام آزمایش حرکت روی سطح های مختلف را با هم مقایسه می کنند
و نتایج مشاهده خود را به کلاس گزارش می کنند.
هر چه سطح هموارتر باشد حرکت روی آن آسان تر است؟

فعالیت اهمیت چرخ

برای اثر چرخ در حرکت اجسام از دانش آموزان بخواهید در راه خانه تا مدرسه وسیله های چرخ داری را که دیده اند نقاشی کنند
و درباره مشکلاتی که در صورت نداشتن چرخ در یکی از وسایل نقاشی شده پیش می آید صحبت کنند.
دانش آموزان به طور گروهی آزمایش مربوط به اثر چرخ در حرکت را انجام داده و آنچه را که مشاهده می کنند به کلاس گزارش کنند.

ایستگاه فکر

برای مفهوم نسبی بودن حرکت فعالیت ساده ای در کتاب آمده است که مشخص می کند حرکت یک جسم بستگی به ناظر دارد.
یک جسم ممکن است از نظر یک ناظر ساکن باشد و از نظر ناظر دیگر در حال حرکت باشد.
توجه کنید هدف این نیست که نسبی بودنحرکت در کلاس مطرح بشود
بلکه فقط مطابق متن کتاب، فعالیت به وسیله ی دانش آموزان انجام بگیرد.
می توانید فعالیت هایی مشابهکتاب را طراحی کنید.

درباره ی فن آوری بپرسید:

در زمان های قدیم مردم چگونه از شهری به شهر دیگر می رفتند؟
از دانش آموزان بخواهید از افراد مسن فامیل بپرسند
در کودکیوسیله ی رفت و آمد آن ها چه چیزهایی بوده و چه تفاوتی با وسایل رفت و آمد امروز دارد؟ و به کلاس گزارش کنند.
بپرسید با چه وسیله ای به مسافرت می روید؟
این وسیله اگرچه طوری بود بهتر بود هر دانش آموز وسیله پیشنهادی خود را بکشد
و به تابلو نصب کند.

رعایت نکات ایمنی و قوانین

از بچه ها بخواهید برای رعایت نکات ایمنی مثلاً انتخاب مناسب بازی عبور از خیابان قانون پیشنهاد بدهند
و این که درصورت رعایت نکردن چه جریمه هایی را پیشنهاد می دهند؟
از بچه ها بخواهید در یک دور هی کوتاه مثلاً دو روز یا یک هفته رفتار خود و افراد را در اجرای قوانین مشاهده کرده و بهکلاس گزارش دهند.
انتظار داریم همه ی دانش آموزان در مورد خودشان قوانین را رعایت کرده و به کلاس گزارش دهند
و بیش تر دانش آموزان علاوهبر خودشان رفتار افراد نزدیک خود مثل پدر و مادر و برادر و خواهر را مشاهده و به کلاس گزارش کنند
و برخی از دانش آموزان رفتارافراد خارج از خانواده اش مثل هم کلاسی و افراد فامیل و همسایگان و … را مشاهده کرده و به کلاس گزارش کنند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.