مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس دوازدهم علوم اول ابتدایی از خانه تا مدرسه

0

درس دوازدهم علوم اول ابتدایی از خانه تا مدرسه در يک نگاه

دانش آموزان با بررسی اجسام محيط اطراف آنها را به اجسام ثابت و متحرک طبقه بندی نموده
و اثر حرکت در زندگی روزمره را با آزمايش هايی درباره ی عوامل مؤثر بر حرکت (سطح و چرخ) به طور گروهی يا فردی به نمايشمی گذارند.
همچنين آنان با نقش وسايل نقليه در راحت تر شدن حرکت انسان ها آشنا می شوند.

اهداف/ پيامد ها درس دوازدهم علوم اول ابتدایی از خانه تا مدرسه

در پايان اين درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:
سطح ١ اجسامی را که در محيط اطرافشان حرکت می کنند را فهرست کنند
و با انجام آزمايش/ فعاليت تأثير حرکت را در آسان شدن کار ها به نمايش می گذارند.
سطح ۲ چگونگی استفاده از چرخ را در حرکت اجسام مختلف گزارش کنند.
سطح ۳ با مطالعه وسایل مختلف چگونگی استفاده از چرخ برای آسان شدن کار ها را در یک جدول مقایسه ای به نمایش می گذارند.

نکات و فعالیت های پیشنهادی درس دوازدهم علوم اول ابتدایی از خانه تا مدرسه

برای آنکه فضای یادگیری شاد و لذت بخش باشد
شروع درس را با یک بازی مثل لی لی بازی یا گرگم و گله می برم و …
و با پرسش کردن از آنها که اگر حرکت نباشد
آیا می توان این بازی را انجام داد، توجه آن ها را به اهمیت حرکت در زندگی جلب کنید.
دانش آموزان چیزهایی را که در راه مدرسه در حال حرکت دیده اند فهرست کرده و به کلاس گزارش کنند
(به صورت نقاشی کردن یا به صورت کلامی)
با توجه به محل زندگی دانش آموز، پاسخ ها متفاوت خواهد بود.

فعالیت نحوه آمدن به مدرسه

در فعالیتی، هر دانش آموز چگونه آمدنش به مدرسه را به هم کلاسی های خود گزارش می دهد
و با چگونگی آمدن هم کلاسی های خود به مدرسه آشنا می شود.
با سختی هایی که ممکن است بچه های سایر نقاط کشور برای آمدن به مدرسه با آن مواجه شدند آشنامی گردد
و پی می برد که همه مثل او به مدرسه نمی آیند.
می توانید بپرسید دوست دارید طور دیگری به مدرسه می آمدید؟
و می توانید از بچه ها بخواهید مسیر آمدن به مدرسه را بکشند و آن را به دیوار یا تابلوی کلاس بچسبانند.

فعالیت اثر سطح

برای آن که دانش آموزان به اثر سطح در حرکت پی ببرند
تصويرهايی از حرکت دانش آموزان روی برف ها و جاد هی کوهستانی و ناهموار و سطح صاف در کتاب آورده شده است.
بچه ها تجربه های خود را در حرکت روی زمين برفی، زمين برفی يخ زده ی مناطق کوهستانی و سطح صاف را به کلاس ارائه کنند.
اجازه دهيد موارد ايمنی حرکت روی زمين يخ زده يا مناطق کوهستانی استفاده از کفش مناسب را خود بچه ها در کلاس مطرح کنند.
اگر در مناطقی هستيد که بچه ها برف نديده اند از آن ها بپرسيد آيا تا به حال برف ديده ايد؟ و در کجا؟
و اگر در مناطق کوهستانی هستيد از آن ها بپرسيد آيا دوست داريد برای آمدن به مدرسه جايی زندگی می کرديد که زمين صاف داشته باشد؟
اجازه بدهيد بچه ها خواسته ها و آرزوهای خودشان را در کلاس بگويند، يا نقاشی کنند.
بچه ها با انجام آزمايش حرکت روی سطح های مختلف را با هم مقايسه می کنند
و نتايج مشاهده خود را به کلاس گزارش می کنند.
هر چه سطح هموارتر باشد حرکت روی آن آسان تر است؟

فعالیت اهمیت چرخ

برای اثر چرخ در حرکت اجسام از دانش آموزان بخواهيد در راه خانه تا مدرسه وسيله های چرخ داری را که ديده اند نقاشی کنند
و درباره مشکلاتی که در صورت نداشتن چرخ در يکی از وسايل نقاشی شده پيش می آيد صحبت کنند.
دانش آموزان به طور گروهی آزمايش مربوط به اثر چرخ در حرکت را انجام داده و آنچه را که مشاهده می کنند به کلاس گزارش کنند.

ايستگاه فکر

برای مفهوم نسبی بودن حرکت فعاليت ساده ای در کتاب آمده است که مشخص می کند حرکت يک جسم بستگی به ناظر دارد.
يک جسم ممکن است از نظر يک ناظر ساکن باشد و از نظر ناظر ديگر در حال حرکت باشد.
توجه کنيد هدف اين نيست که نسبی بودنحرکت در کلاس مطرح بشود
بلکه فقط مطابق متن کتاب، فعاليت به وسيله ی دانش آموزان انجام بگيرد.
می توانيد فعاليت هايی مشابهکتاب را طراحی کنيد.

درباره ی فن آوری بپرسيد:

در زمان های قديم مردم چگونه از شهری به شهر ديگر می رفتند؟
از دانش آموزان بخواهيد از افراد مسن فاميل بپرسند
در کودکیوسيله ی رفت و آمد آن ها چه چيزهايی بوده و چه تفاوتی با وسايل رفت و آمد امروز دارد؟ و به کلاس گزارش کنند.
بپرسيد با چه وسيله ای به مسافرت می رويد؟
اين وسيله اگرچه طوری بود بهتر بود هر دانش آموز وسيله پيشنهادی خود را بکشد
و به تابلو نصب کند.

رعايت نکات ايمنی و قوانين

از بچه ها بخواهيد برای رعايت نکات ايمنی مثلاً انتخاب مناسب بازی عبور از خيابان قانون پيشنهاد بدهند
و اين که درصورت رعايت نکردن چه جريمه هايی را پيشنهاد می دهند؟
از بچه ها بخواهيد در يک دور هی کوتاه مثلاً دو روز يا يک هفته رفتار خود و افراد را در اجرای قوانين مشاهده کرده و بهکلاس گزارش دهند.
انتظار داريم همه ی دانش آموزان در مورد خودشان قوانين را رعايت کرده و به کلاس گزارش دهند
و بيش تر دانش آموزان علاوهبر خودشان رفتار افراد نزديک خود مثل پدر و مادر و برادر و خواهر را مشاهده و به کلاس گزارش کنند
و برخی از دانش آموزان رفتارافراد خارج از خانواده اش مثل هم کلاسی و افراد فاميل و همسايگان و … را مشاهده کرده و به کلاس گزارش کنند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.