مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس بيست و يکم فارسی اول ابتدایی نشانه غ

0

اهداف درس بيست و يکم فارسی اول ابتدایی نشانه غ

۱ آموزش صدا و نشانهٔ (غ غ غ غ)

۲ تقويت روحيه همکاری وکمک به ديگران

کتاب دیکته شب اول ابتدایی

کتاب دیکته ی شب اول ابتدایی

مشاهده

۳ توانايی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده

۴ تشخيص نشانهٔ (غ غ غ غ) درکلمات مختلف

۵ رعايت ادب و احترام هنگام سخن گفتن

 

 آموزش شکل وصدای غ( لاک پشت ومرغابی ها)

فعّاليّت ۱
الف) مفاهيم درس را با شيوه های متنوّع وخلّاق درکلاس روشن می کنيم وکلمات کليدی درس
مثل: مرغابی، جيغ، غمگين، جغد و کلاغ را روی تابلو می نويسيم.

تصويرهای پيشنهادی

۱ پرواز مرغابی ها درآسمان

۲ شکارچی به سمت مرغابی تيراندازی می کند.

۳ يکی از مرغابی ها درحال زمين افتادن

۴ خواهر و برادری کنار مرغابی با ناراحتی نشسته اند.

ب) معلّم از تصاوير بالا به عنوان پازل نيز می تواند استفاده کند.

فعاليت ۲: آموزگار يا يکی ازدانش آموزان ازروی درس می خواند واگر لازم باشد، بقيّه تکرار
می کنند. سپس ازدانش آموزان می خواهد که شکل صدای جديد را درکلمات درس پيداکنند.

اين کلمات عبارتند از: مرغابی، غمگين ،جيغ وکلاغ.

فعّاليّت های درس بيست و يکم فارسی اول ابتدایی نشانه غ

۱ گوش کن و بگو: پاسخ پرسش های مطرح شده در درس(درک مطلب)

۱ چرا لاک پشت از بالا به زمين افتاد؟ چون دهانش را باز کرد تا فرياد بزند.

۲ وقتی مرغابی ها می خواستند پرواز کنند، به لاک پشت چه گفتند؟ هرکسی هرچه گفت لاک پشتگوش نکند و جواب ندهد.

۲ ببين وبگو: بيان تصاويری که دارای صدای (غ) درآنها می باشد.

تصوير ۱ غنچه (آشنايی با رشد گياهان: دانه، غنچه،گل)

تصوير ۲ جغد (آشنايی با پرندگان شکاری در شب)

تصوير ۳ چراغ راهنمايی (آشنايی با مقررات عبور و مرور و قوانين در شهرها)

نکته: بهتراست معلّم يا دانش آموزکلمات استخراج شده از تصاوير را روی تابلو بنويسد.

۳ بگرد و پيدا کن:پيدا کردن کلماتی که صدای (غ ) دارند. (دردرس)

۱ کلمه هايی که شکل (غ) دارند.مرغابی، غمگين، جيغ، جغد، کلاغ

۴ به دوستانت بگو: آشنايی با پرندگان که درآب زندگی می کنند.

۱ چه پرنده هايی را می شناسی که درکنار آب زندگی می کنند؟ لک لک، مرغابی، قو و….

۵ بازی: بازی با کلماتی که صدای مشترک دارند.

بهتر است در اين درس به موضوع های محلّی، بازی ها، آداب و مسايل زبانی و فرهنگبومی پرداخته شود.مشارکت اوليا، شيرينی و لذّت توليد دانش آموزان را بيشتر خواهد کرد.

 

فعّاليّت های کتاب نگارش درس بيست و يکم فارسی اول ابتدایی نشانه غ

۱ بنويس: نوشتن کلمه ها وجمله های مربوط به درس
۲ کامل کن:کامل کردن جملات ناقص و کامل کردن جملات با حروف مطرح شده،کامل کردن جدول
٣ کلمه سازی: نوشتن کلماتی که صدای (غ) دارند.
٤ تشخيص جملات درست و نادرست با توجّه به متن درس

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.