مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس بیستم فارسی اول ابتدایی نشانه (ض) (ط)

0 ۱,۷۱۷

اهداف درس بیستم فارسی اول ابتدایی نشانه (ض) (ط)

۱ آموزش صدا و نشانه های (ض ض) و(ط)
۲ تشخیص نشانه های (ض ض) و (ط) درکلمات مختلف
۳ توانایی خواندن و نوشتن کلمات خوانده شده
۴ اهمیّت عیادت از مریض واحوال پرسی ازدوستان
۵ آشنا کردن دانش آموزان با مسجد وآداب آن
۶ آشنایی با انقلاب و شعارهای آن
٧ تقویت روحیهٔ تجلیل از شهدا و امام خمینی

 آموزش شکل وصدای ض ض (رضا)

فعالیت ۱
الف) مفاهیم درس را با روش های متنوّع وخلّاق درکلاس مشخّص می کنیم وکلمات کلیدی
درس مثل: حوض، وضو، رضا و مریض را روی تابلو می نویسیم.
تصویرهای پیشنهادی
۱ نمایی از مسجد
۲ پسری به مسجد وارد می شود.
۳ پسردرحال وضو گرفتن
۴ پسر درصف نماز جماعت نماز می خواند.
ب ) معلّم ازتصاویر بالابه عنوان جورچین نیز می تواند استفاده کند.
فعّالیّت ۲: آموزگار یا یکی از دانش آموزان از روی درس می خواند و اگرلازم باشد،
بقیّه تکرار می کنند. سپس، از دانش آموزان می خواهد که شکل صدای جدید را درکلمات درس پیداکنند.
این کلمات عبارت اند از: حوض، وضو، رضا و مریض

 آموزش شکل وصدای ط (خاطرات انقلاب)

فعّالیّت ۱
الف) مفاهیم درس را با روش های گوناگون درکلاس روشن می کنیم وکلمات کلیدی درس مثل
حیاط، خاطرات، طولی، وطن را روی تابلو می نویسیم.
تصویرهای پیشنهادی
۱ تصویری از مردم درحال شعاردادن درخیابان و درطرف دیگر سربازانی که با تفنگ ایستاده اند.
۲ سربازانی که مشغول تیراندازی به مردم هستند.
۳ چند نفر شهید شده اند ودرخیابان افتاده اند.
۴ شهیدان با آمبولانس به بیمارستان منتقل می شوند.
۵ معلّم از تصاویر بالا به عنوان جورچین نیز می تواند استفاده کند.
فعالیت ۲: آموزگار یا یکی ازدانش آموزان از روی درس می خواند و اگرلازم بود بقیّهتکرار می کنند.
سپس، از دانش آموزان می خواهد که شکل صدای جدید را درکلمات درس پیدا کنند.
این کلمات عبارتند از: حیاط، خاطرات، طولی، وطن

فعّالیّت های درس بیستم فارسی اول ابتدایی نشانه (ض) (ط)

۱ گوش کن و بگو: پاسخ پرسش های مطرح شده در درس
(درک مطلب)
۱ صدای اذان از کجا به گوش می رسد؟ از بلندگوی مسجد
۲ انقلاب اسلامی در چه روزی پیروز شد؟ بیست ودوم بهمن
۲ ببین وبگو: بیان تصاویری که دارای صدای (ض ض)
و(ط) می باشند؛ مانند: حوض، طوطی، قطار، وضو
تصویر ۱ طوطی (آشنایی با پرندگان)
تصویر ۲ قطار (آشنایی با وسایل نقلیه)
تصویر ۳ حوض (توجّه به اهمّیت آب، این نعمت الهی درحفظ بهداشت و سلامتی)
تصویر ۴ وضوگرفتن (آشنایی برای نزدیک تر شدن به پروردگار با نماز و مقدمات آن)
نکته: بهتر است کلمات استخراج شده ازتصاویر (توسط معلم یا دانش آموزان) روی تابلو نوشته شود.
۳ بگرد و پیدا کن: پیدا کردن کلماتی که دارای صدای (ض ض)
و (ط) هستند.
۴ به دوستانت بگو: بیان کردن اوقات اذان وآنچه مردم در ۲۲
بهمن انجام می دهند.
۱ مردم در روز بیست و دوم بهمن چه می کنند؟ جشن می گیرند، شادی می کنند و خاطرات انقلاب را می گویند.
۲ چه وقت هایی اذان می گویند؟ قبل از هر نوبت نماز
۵ بازی: نام بردن وسایل پنهان
۶ کتاب خوانی: انتخاب کتاب و خواندن آن

فعّالیّت های کتاب نگارش درس بیستم فارسی اول ابتدایی نشانه (ض) (ط)

۱ بنویس: نوشتن کلمه ها وجمله های مربوط به درس
۲ کامل کن: کامل کردن جملات ناقص و نوشتن کلمات
۳ جمله سازی: جمله سازی دربارهٔ تصویرها و کلمات
۴ مرتّب کردن: مرتّب کردن کلمات مطرح شده و ساختن جملهٔ مناسب
۵ نوشتن: نوشتن نام تصویر
۶ پاسخ به پرسش های مطرح شده درکتاب با کمک تصویر و درک مطلب

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.