مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس اوّل فارسی اول ابتدایی آب باران

0 ۱,۱۹۶

اهداف درس اوّل فارسی اول ابتدایی آب باران

١- معرفی آموزش صدا و نشانهٔ(آ ا) و (ب ب)
٢- تقویت توانایی خواندن و نوشتن صدای (آ ا) و (ب ب) در کلمات
٣- تقویت توانایی خواندن کلمات متناسب با تصویر
۴- نقش آب و باران در طبیعت و زندگی
۵- آشنایی با گردش آب در طبیعت
۶- توجّه و علاقه به استفادهٔ صحیح از آب و صرفه جویی آن
٧- توجّه و علاقه به تمیز و سالم نگه داشتن آب
٨- آشنایی با رنگ آبی در طبیعت
٩- آشنایی با موارد استفاده از آب و باران

 آموزش شکل و صدای (آب) آ ا

فعّالیّت: معلّم با لیوان آبی وارد کلاس می شود.
الف پازلی (جورچینی) سه تکّه از مفاهیم درس برای دانش آموزان هر میز تهیه شود

تا گروه هاپس از درست کردن پازل (جورچین) در مورد آنچه می بینند، در گروه صحبت کنند

مثلاً:
١ دریا با ماهی های رنگارنگ و آسمانی آبی.
٢ آسمان آبی با تکّه های ابر سفید.
٣ منظره ای با آسمان آفتابی که بچّه ها در کنار دریا بازی می کنند.
۴ قایقی بر روی آب دریا روان است.
۵ منظره ای از دریا که در خطّ افق کشتی بادبانی روی دریا قرار دارد.

ب تصویری از دریا در اختیار هر گروه قرار گیرد تا گروه ها راجع به آنچه در تصویر می بینند،بحث کرده و در قالب کلمه یا جمله بیان کنند.

ج معلّم می تواند از تصویر کتاب برای بحث و گفت وگو در گروه دانش آموزان استفاده کند

معلّم با انتخاب یکی از سه روش بالا دانش آموزان را به دیدن، شنیدن، فکر کردن و سخن گفتن وا می دارد

و اشکالات تلفّظی و گفتاری آنان را شناسایی و رفع می کند و نمایندهٔ هر گروه آنچه را دیده است برای دیگران در قالب جملاتی بیان می کند.

سعی شود تمام شاگردان در بحث کلاس شرکت کنند. (در
درس های بعدی نیز به این نکات توجّه  کنید.)

دانش آموزان با راهنمایی و هدایت معلّم به مفاهیم مورد انتظار در تصویر دست می یابند و آنها رابه زبان می آورند.

بهتر است این کلمات را خود دانش آموزان بیان کنند.

نمونه فعالیت آموزشی ١: آب، دریا، آبی

فعّالیّت ١:

دانش آموزان در گروه های خود دربارهٔ آب، دریا و چیزهای دیگری که در تصویروجود دارد

بحث و گفت وگو می کنند و با راهنمایی معلّم به رنگ ها، رنگ آبی، دریا و… توجّه کنند.

معلّم با استفاده از تصویر این درس یا تصاویری که متناسب با این درس است، بحث و گف ت وگو دربارهٔآب را آغاز کند

و دربارهٔ موارد استفاده از آب برای آشامیدن، فایدهٔ لوله کشی و آب پاک و سالم وگردش آب در طبیعت، ابر، باران، برف و آب شدن برف قلّه های کوه ها، جاری شدن آن و تشکیل آب رودخانه بحث را ادامه دهد

و با قدم زدن در بین گروه ها، اشکالات تلفّظی و گفتاری دانش آموزان را
رفع کند

به طوری که اعضای هر گروه یا نمایندهٔ هر گروه مطالب مورد بحث را در حضور جمع بیانکنند.

فعّالیّت ٢:

توجّه دانش آموزان را به تصاویر کوچک زیرنگاره ها جلب می کند.

از آنها می خواهددر گروه صحبت کنند و حدس بزنند هر تصویر چه کلمه ای را نشان می دهد.

پس از بحث و گفت وگو در کلاس، دانش آموزان را راهنمایی می کند که تصویر را با شکل کلمه مطابقت دهد و سپس آن را تلفّظ کند.              کلمات این درس: آب، دریا، آبی

فعّالیّت ٣:

معلّم همچنین توجّه بچّه ها را به رنگ حروف جلب می کند و می گوید صدایی که امروز یاد گرفتیم، با رنگ قرمز نوشته شده است.

بچّه ها در گروه آن را پیدا کرده و شکل آن را ببینند و صدای آن را ادا کند.

معلّم اشاره می کند که صدای« آ ا » دو شکل دارد.

در روی تابلو می نویسد و به شکل « آ»در اوّل و شکل« ا»  در وسط و آخر کلمه اشاره می کند، (آ) اوّل، (ا) غیر اوّل.

آموزگار دانش آموزان را تشویق می کند که کلمات زیر هر تصویر را با هم و تک تک بخوانند.

فعّالیّت ۴:

پس از فعّالیّت ٣، دانش آموز به راحتی می تواند متن درس را بخواند و هر جاکه دچار مشکل شد، شکل کلمه را با تصویر کوچک تطبیق دهد و آن را بخواند.

سپس آموزگار به خواندن تمام دانش آموزان توجّه کند و می کوشد شکل، صدای آ ا را در کلمات مختلف به آنها نشان دهد و مرتب اشاره کند. (بدون نگاه کردن به تصویر)

 آموزش شکل و صدای (باران)  ب 

فعّالیّت ١

الف) جورچین سه تکه ای از مفاهیم درس، برای هر میز تهیّه شود تا دانش آموزان پس ازدرست کردن جورچین، در مورد آنچه که می بینند در گروه صحبت کنند.

مثلاً:
١ کوهی که پر از برف است.
٢ درخت هایی که باد آنها را خم کرده است.
٣ منظره ای که در آن برف در حال باریدن است.
۴ آسمان ابری در حال باریدن باران است.
۵ رودخانه ای که تصویر آسمان در آن پیداست.

ب) تصویری از طبیعت در اختیار گروه ها قرارگیرد تا راجع به آنچه در تصویر می بینند، بحثکرده و در قالب کلمه یا جمله بیان کنند.

ج) معلّم می تواند از تصویر کتاب، جهت بحث و گفت وگوی گروهی و رسیدن به اهداف درساستفاده کند.

معلّم با انتخاب یکی از سه شیوهٔ بالا دانش آموزان را به دیدن، شنیدن، فکر کردن و سخن گفتن وا می دارد

و اشکالات تلفّظی و گفتاری آنان را شناسایی و رفع می کند

و نماینده ای از گروه ها آنچه را که دیده اند، برای دیگران در قالب جملاتی بیان می کند. (سعی شود تمام شاگردان در بحث کلاس شرکت کنند.)

دانش آموزان با راهنمایی و هدایت معلّم به مفاهیم مورد انتظار در تصویر دست می یابند

و آنها را به زبان می آورند. بهتر است این کلمات را خود دانش آموزان بیان کنند. آب، باد، باران

فعّالیّت ٢:

توجّه دانش آموزان را به تصاویر کوچک زیر نگاره ها جلب می کند. از آنها می خواهد
در گروه صحبت کنند و حدس بزنند که هر تصویر چه کلمه ای را نشان می دهد.
پس از بحث و گفت وگو در کلاس، دانش آموزان را راهنمایی می کند که تصویر را با شکل کلمه
مطابقت دهند و با مطابقت دادن تصویر و شکل کلمه آن را تلفّظ کند.
کلمات این درس: آب، باد، باران

فعّالیّت ٣: به روش تدریس (آ ا) مراجعه شود.
فعّالیّت ۴: به روش تدریس (آ ا) مراجعه شود

فعّالیّت های درس اوّل فارسی اول ابتدایی آب باران

گوش کن و بگو: دانش آموزان به سؤالات مطرح شده در کتاب پاسخ می دهند.
ببین و بگو: دانش آموزان در مورد تصاویر کتاب صحبت می کنند.
تصویر ١ تابیدن خورشید به آب دریا
تصویر ٢ تشکیل ابرها در آسمان
تصویر ٣ بارش باران روی دریا
بگرد و پیدا کن: در این فعّالیّت، معلّم نام چند واژه را بیان می کند و از دانش آموزانمی خواهد تصاویر مربوط به آن واژگان را در درس پیدا کنند.

به دوستانت بگو: دانش آموزان پرسش های این قسمت را برای دوستان خود پاسخ می دهند

بازی: آموزگار از دانش آموزان می خواهد (به صورت گروهی) صدای« آ ا »را تا آنجا که نفس دارند، بکشند و شفاهاً نشان دهند.

کتاب خوانی: دانش آموزان خلاصهٔ کتابی را که هفتهٔ گذشته در کلاس خوانده شد، بیانکنند.

صفحات مربوط به درس (ا آب) و صفحات مربوط به درس (باران) در طول هفته انجام می گیرد.(هر صفحه در یک روز).

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.