مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس اوّل فارسی اول ابتدایی آب باران

0

اهداف درس اوّل فارسی اول ابتدایی آب باران

١- معرفی آموزش صدا و نشانهٔ(آ ا) و (ب ب)
٢- تقويت توانايی خواندن و نوشتن صدای (آ ا) و (ب ب) در کلمات
٣- تقويت توانايی خواندن کلمات متناسب با تصوير
٤- نقش آب و باران در طبيعت و زندگی
٥- آشنايی با گردش آب در طبيعت
٦- توجّه و علاقه به استفادهٔ صحيح از آب و صرفه جويی آن
٧- توجّه و علاقه به تميز و سالم نگه داشتن آب
٨- آشنايی با رنگ آبی در طبيعت
٩- آشنايی با موارد استفاده از آب و باران

 آموزش شکل و صدای (آب) آ ا

فعّاليّت: معلّم با ليوان آبی وارد کلاس می شود.
الف پازلی (جورچينی) سه تکّه از مفاهيم درس برای دانش آموزان هر ميز تهيه شود

کتاب دیکته شب اول ابتدایی

کتاب دیکته ی شب اول ابتدایی

مشاهده

تا گروه هاپس از درست کردن پازل (جورچين) در مورد آنچه می بينند، در گروه صحبت کنند

مثلاً:
١ دريا با ماهی های رنگارنگ و آسمانی آبی.
٢ آسمان آبی با تکّه های ابر سفيد.
٣ منظره ای با آسمان آفتابی که بچّه ها در کنار دريا بازی می کنند.
٤ قايقی بر روی آب دريا روان است.
٥ منظره ای از دريا که در خطّ افق کشتی بادبانی روی دريا قرار دارد.

ب تصويری از دريا در اختيار هر گروه قرار گيرد تا گروه ها راجع به آنچه در تصوير می بينند،بحث کرده و در قالب کلمه يا جمله بيان کنند.

ج معلّم می تواند از تصوير کتاب برای بحث و گفت وگو در گروه دانش آموزان استفاده کند

معلّم با انتخاب يکی از سه روش بالا دانش آموزان را به ديدن، شنيدن، فکر کردن و سخن گفتن وا می دارد

و اشکالات تلفّظی و گفتاری آنان را شناسايی و رفع می کند و نمايندهٔ هر گروه آنچه را ديده است برای ديگران در قالب جملاتی بيان می کند.

سعی شود تمام شاگردان در بحث کلاس شرکت کنند. (در
درس های بعدی نيز به اين نکات توجّه  کنید.)

دانش آموزان با راهنمايی و هدايت معلّم به مفاهيم مورد انتظار در تصوير دست می يابند و آنها رابه زبان می آورند.

بهتر است اين کلمات را خود دانش آموزان بيان کنند.

نمونه فعاليت آموزشی ١: آب، دريا، آبی

فعّاليّت ١:

دانش آموزان در گروه های خود دربارهٔ آب، دريا و چيزهای ديگری که در تصويروجود دارد

بحث و گفت وگو می کنند و با راهنمايی معلّم به رنگ ها، رنگ آبی، دريا و… توجّه کنند.

معلّم با استفاده از تصوير اين درس يا تصاويری که متناسب با اين درس است، بحث و گف ت وگو دربارهٔآب را آغاز کند

و دربارهٔ موارد استفاده از آب برای آشاميدن، فايدهٔ لوله کشی و آب پاک و سالم وگردش آب در طبيعت، ابر، باران، برف و آب شدن برف قلّه های کوه ها، جاری شدن آن و تشکيل آب رودخانه بحث را ادامه دهد

و با قدم زدن در بين گروه ها، اشکالات تلفّظی و گفتاری دانش آموزان را
رفع کند

به طوری که اعضای هر گروه يا نمايندهٔ هر گروه مطالب مورد بحث را در حضور جمع بيانکنند.

فعّاليّت ٢:

توجّه دانش آموزان را به تصاوير کوچک زيرنگاره ها جلب می کند.

از آنها می خواهددر گروه صحبت کنند و حدس بزنند هر تصوير چه کلمه ای را نشان می دهد.

پس از بحث و گفت وگو در کلاس، دانش آموزان را راهنمايی می کند که تصوير را با شکل کلمه مطابقت دهد و سپس آن را تلفّظ کند.              کلمات اين درس: آب، دريا، آبی

فعّاليّت ٣:

معلّم همچنين توجّه بچّه ها را به رنگ حروف جلب می کند و می گويد صدايی که امروز ياد گرفتيم، با رنگ قرمز نوشته شده است.

بچّه ها در گروه آن را پيدا کرده و شکل آن را ببينند و صدای آن را ادا کند.

معلّم اشاره می کند که صدای« آ ا » دو شکل دارد.

در روی تابلو می نويسد و به شکل « آ»در اوّل و شکل« ا»  در وسط و آخر کلمه اشاره می کند، (آ) اوّل، (ا) غير اوّل.

آموزگار دانش آموزان را تشويق می کند که کلمات زير هر تصوير را با هم و تک تک بخوانند.

فعّاليّت ٤:

پس از فعّاليّت ٣، دانش آموز به راحتی می تواند متن درس را بخواند و هر جاکه دچار مشکل شد، شکل کلمه را با تصوير کوچک تطبيق دهد و آن را بخواند.

سپس آموزگار به خواندن تمام دانش آموزان توجّه کند و می کوشد شکل، صدای آ ا را در کلمات مختلف به آنها نشان دهد و مرتب اشاره کند. (بدون نگاه کردن به تصوير)

 آموزش شکل و صدای (باران)  ب 

فعّاليّت ١

الف) جورچين سه تکه ای از مفاهيم درس، برای هر ميز تهيّه شود تا دانش آموزان پس ازدرست کردن جورچين، در مورد آنچه که می بينند در گروه صحبت کنند.

مثلاً:
١ کوهی که پر از برف است.
٢ درخت هايی که باد آنها را خم کرده است.
٣ منظره ای که در آن برف در حال باريدن است.
٤ آسمان ابری در حال باريدن باران است.
٥ رودخانه ای که تصوير آسمان در آن پيداست.

ب) تصويری از طبيعت در اختيار گروه ها قرارگيرد تا راجع به آنچه در تصوير می بينند، بحثکرده و در قالب کلمه يا جمله بيان کنند.

ج) معلّم می تواند از تصوير کتاب، جهت بحث و گفت وگوی گروهی و رسيدن به اهداف درساستفاده کند.

معلّم با انتخاب يکی از سه شيوهٔ بالا دانش آموزان را به ديدن، شنيدن، فکر کردن و سخن گفتن وا می دارد

و اشکالات تلفّظی و گفتاری آنان را شناسايی و رفع می کند

و نماينده ای از گروه ها آنچه را که ديده اند، برای ديگران در قالب جملاتی بيان می کند. (سعی شود تمام شاگردان در بحث کلاس شرکت کنند.)

دانش آموزان با راهنمايی و هدايت معلّم به مفاهيم مورد انتظار در تصوير دست می يابند

و آنها را به زبان می آورند. بهتر است اين کلمات را خود دانش آموزان بيان کنند. آب، باد، باران

فعّاليّت ٢:

توجّه دانش آموزان را به تصاوير کوچک زير نگاره ها جلب می کند. از آنها می خواهد
در گروه صحبت کنند و حدس بزنند که هر تصوير چه کلمه ای را نشان می دهد.
پس از بحث و گفت وگو در کلاس، دانش آموزان را راهنمايی می کند که تصوير را با شکل کلمه
مطابقت دهند و با مطابقت دادن تصوير و شکل کلمه آن را تلفّظ کند.
کلمات اين درس: آب، باد، باران

فعّاليّت ٣: به روش تدريس (آ ا) مراجعه شود.
فعّاليّت ٤: به روش تدريس (آ ا) مراجعه شود

فعّاليّت های درس اوّل فارسی اول ابتدایی آب باران

گوش کن و بگو: دانش آموزان به سؤالات مطرح شده در کتاب پاسخ می دهند.
ببين و بگو: دانش آموزان در مورد تصاوير کتاب صحبت می کنند.
تصوير ١ تابيدن خورشيد به آب دريا
تصوير ٢ تشکيل ابرها در آسمان
تصوير ٣ بارش باران روی دريا
بگرد و پيدا کن: در اين فعّاليّت، معلّم نام چند واژه را بيان می کند و از دانش آموزانمی خواهد تصاوير مربوط به آن واژگان را در درس پيدا کنند.

به دوستانت بگو: دانش آموزان پرسش های اين قسمت را برای دوستان خود پاسخ می دهند

بازی: آموزگار از دانش آموزان می خواهد (به صورت گروهی) صدای« آ ا »را تا آنجا که نفس دارند، بکشند و شفاهاً نشان دهند.

کتاب خوانی: دانش آموزان خلاصهٔ کتابی را که هفتهٔ گذشته در کلاس خوانده شد، بيانکنند.

صفحات مربوط به درس (ا آب) و صفحات مربوط به درس (باران) در طول هفته انجام می گيرد.(هر صفحه در يک روز).

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.