مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

تم 9 ریاضی اول ابتدایی کلاس درس

0 ۱,۰۸۴

تم 9 ریاضی اول ابتدایی کلاس درس به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد

مفاهیم:

چپ، راست؛ وسط، کنار، بین؛ ردیف؛ جلو،عقب؛ اول الی پنجم.
مهارت ها:

سکوت و گوش کردن به صحبت های
معلم؛ نگاه کردن به تخته؛ رفتن پای تخته و پاسخ دادن به سؤالاتمعلم.
نگرش ها:
١ همیشه باید شناخت ناشناخته ها را با آزمایش آغاز کرد.
٢ دایره، مربع و مثلث در طبیعت و ساخته های انسان دیده می شود.
تأثیرات بر ساختارشناختی:
١ اخلاق دانش آموز به عنوان متعلم.
٢ اخلاق دانش آموز در برابر معلم.
٣ دوست داشتن معلم.
۴ دوست داشتن متعلم.
۵ دوست داشتن علم.
۶ شناخت علم.
تم شناختی:
علم: در مورد فواید علم اندوزی و آداب احترام به علم و دانش نکاتی را که می دانید به دانش آموزان تذکر دهید

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :

ارتباط تم 9 ریاضی اول ابتدایی کلاس درس با صفحات بخش:

١ چیزهایی را که تعداد آنها از ۰ تا ۵ تا است در این تصویر بشمارید و کنار آنها تعداد مربوطه را بنویسید.
٢ دانش آموزان را به ۳ دسته پنج تایی تقسیم کنید.
٣ چند نفر از دانش آموزان دستانشان را روی میز قرار داده اند؟ با چوب خط نمایش دهید.
۴ چند نفر از دانش آموزان دست به سینه نشسته اند؟
۵ چند نفر از دانش آموزان دستانشان را زیر میز قرار داده اند؟ با چوب خط نمایش دهید.
۶ چند نفر از دانش آموزان در تصویر مشخص نیست که دستانشان را کجا قرار داده اند؟ با چوب خط نمایش دهید.

اهداف صفحه 58 تم 9 ریاضی اول ابتدایی کلاس درس

١ تبدیل نمایش چوب خطی به نماد عددی.
٢ درک و ارائه نمایش های مختلف یک عدد.
٣ تمرین حل مربع شگفت انگیز با استفاده از نمادهای عدد.

روش تدریس  صفحه 58 تم 9 ریاضی اول ابتدایی کلاس درس

ابزارهای مورد نیاز را تهیه کنید. ۱. کارت هایی که رویآنها شماره ۱ تا ۴ نوشته شده است

(در صورت نداشتن کارت بااستفاده از کاغذ و نوشتن عددها و تکثیر آنها می توانید این کار  را انجام دهید)

۲. اشیایی مثل چینه، دکمه، عدس و…

۳کارت هایی که روی آنها چوب خط ۴تایی، ۳تایی، ۲تایی و یکینوشته شده است.
از دانش آموزان بخواهید تعدادی اشیاء مثل هم را جداکنند. (حداکثر ۴ تا)

سپس از آنها بخواهید به تعداد آن اشیاءکارت هایی که روی آن چوب خط مربوطه رسم شده است را کنارآن قرار دهند.

سپس کارتی که عدد مربوط به آن دسته نوشته شده است را کنار آن دو قرار دهند.

سپس بپرسید که عدد دسته چیست؟
چند تا چوب خط دارد و عدد مربوط به دسته را با صدای بلند بگویند.

∗∗ حال به صفحه آغازین بخش برگردید و از دانش آموزان بخواهید که در این کلاس تعداد دانش آموزان هر ردیفی که شما ناممی برید.

(برای مثال ردیف سوم)

را با چوب خط نشان دهند و سپس عدد مربوط به آن را بنویسند.

∗∗∗ حال به صفحه ۵۸ کتاب برگردید و فعالیت های مربوطه را انجام دهید.

مانند نمونه دانش آموزان باید تعداد اشیاء هر دسته۴ را با نمادهای عددی کامل کنند.

سپس مربع های شگفت انگیز ۴ را با چوب خط و سپس با نماد عددی نشان دهند.

توصیه های آموزشی  صفحه 58 تم 9 ریاضی اول ابتدایی کلاس درس

١ از دانش آموزان بخواهید اشیاء مختلفی را که در منزل می بینند، بشمارند و عدد مربوط به آن را با چوب خط و نماد عددنمایش داده و کنار آن بچسبانند.

٢ دانش آموزان ممکن است مربع های شگفت انگیز را به روش های مختلف حل کنند.

به آنها این فرصت را بدهید تا روشخود را در کلاس مطرح کنند.

٣ ممکن است در حل مربع شگفت انگیز ابتدا مربع های کوچک را پر کنند.

سپس با دیدن ردیف و ستون مربع بزرگ درستی یانادرستی حل خود را آزمایش کنند.

در این صورت انتخاب نقطه های شروع اهمیت پیدا می کند. برای مثال در حل مربع شگفت انگیزسمت راست، نقطه شروع، کامل کردن مربع کوچک بالا و سمت راست است.

سپس ردیف دوم از بالا کامل می شود. بعد از آن نوبتبه اولین ستون از سمت راست می رسد.

تم 9 ریاضی اول ابتدایی کلاس درس
تم 9 ریاضی اول ابتدایی کلاس درس

اهداف صفحه 59  تم 9 ریاضی اول ابتدایی کلاس درس

١ تشخیص بازنمایی های مختلف عدد ۵
٢ بیان مصادیق روزمره عدد ۵
٣ توانایی نوشتن درست نماد عدد ۵

روش تدریس صفحه 59  ریاضی اول ابتدایی تم 9 کلاس درس

در اطراف خود (کلاس درس یا محیط خارج ازکلاس) مصادیقی از عدد ۵ را با کمک دانش آموزان پیدا کنید.

برای مثال ۵ انگشت دست یا گل و ستاره ۵ پر.سپس عدد ۵را با انگشتان دست خود از پشت و رو به دانش آموزان نشاندهید.

∗∗ به صفحه آغازین بخش برگردید و نشان دهید که در دوردیف این کلاس ۵ دانش آموز نشسته است ( ۳ تا در یک ردیف و۲ تا در ردیف بعدی).

می توانید دانش آموزان کلاس را به ٣ دستهٔ۵ تایی تقسیم کنید.

∗∗∗ حال به صفحه ۵۹ کتاب برگردید و هر تصویر را کهبه دانش آموزان نشان می دهید

به نمونه های آن تصویر در صفحات قبل برگشته، ضمن یادآوری عدد ۵ نمایش های آن را تأکید و مرورکنید.

سپس نوشتن عدد ۵ را آموزش دهید و از دانش آموزان بخواهید پایین صفحه را کامل کنند.

توصیه های آموزشی صفحه 59 ریاضی اول ابتدایی تم 9 کلاس درس

١ به نقطه شروع و جهت حرکت قلم در هنگام نوشتن نماد عدد ۵ تأکید کنید.

در ابتدا نماد بدون دندانه عدد ۵ را به کار نبرید

تا دانش آموزان نماد درست را به طور کامل یاد بگیرند.

٢ می توانید با استفاده از ۲ رنگ مختلف چینه، دسته های ۵تایی بسازید

و به این ترتیب ترکیب های مختلف ۲تایی عدد ۵ را به دست آورید.

به همین ترتیب می توانید ترکیب های ۳تایی یا بیشتر را هم تمرین کنید.

٣ ساختن شکل با ۵ چوب کبریت، ۵ مثلث متساوی الاضلاع، ۵ مربع، ۵ چینه و ۵ شش ضلعی منتظم را فراموشنکنید.

۴ می توانید از دانش آموزان بخواهید به صفحات قبل برگردند و هر جا که عدد ۵ می بینند نشان دهند

اهداف صفحه 60 تم 9 ریاضی اول ابتدایی کلاس درس

١ درک مفهوم تقارن.
٢ شناخت و تشخیص اشکال متقارن.
٣ شناخت و تشخیص اشیاِء متقارن محیط پیرامونی.
۴ کسب مهارت در درک و کشف قانون الگوی شطرنجی و توانایی ادامه دادن آن.

روش تدریس صفحه 60 تم 9 ریاضی اول کلاس درس

ابزارهای مورد نیاز را تهیه کنید.

١. برش متقارن اشکالهندسی که با استفاده از کاغذ ساخته شده است. ٢. برش متقارن
بعضی از اشکال محیط پیرامونی که با استفاده از کاغذ ساخته شده
است، مثل پروانه، درخت کاج و… .

اشکال برش داده شده را در اختیار دانش آموزان قرارداده و بپرسید که کدام دو نیمه، یک شکل کامل را می سازند؟

آنهارا کنار یکدیگر قرار دهید.

همچنین می توانید شکل های متقارن رابه دانش آموزان نشان داده از روی خط تقارن آن شکل را تا کنید
تا دانش آموزان ببینند که دو نیمه شکل کاملاً مثل هم هستند.

سپس از روی خط تقارن شکل را ببرید و دو نیمه آن را به دانش آموزان
نشان دهید.

∗∗ به صفحه آغازین بخش برگردید و از دانش آموزان بپرسید:

که آیا در این تصویر شکل هایی می بینند که دو نیمه آن مثل هم
باشند؟

برای مثال می توانند به شکل گل یا گلدان اشاره کنند. از آنها بخواهید خطی را که دو نیمه شکل را به وجود می آورد، رسمکنند.

∗∗∗ حال به صفحه ۶۰ کتاب برگردید و از دانش آموزان بخواهید دو نیمه ای که در این صفحه یک شکل را کامل می کنند باخط به هم وصل کنند.

با کمک رنگ ها تشخیص این موضوع ساده به نظر می رسد.

سپس با توضیح خطی که دو نیمه مثل هم را درشکل به وجود آورده، از آنها بخواهید دو نیمه شکل را کاملاً مثل هم رنگ کنند.

در قسمت پایین صفحه بعد از اینکه شکل تکرارشونده را تشخیص داده و رسم کردند از آنها بخواهید الگو را ادامه دهند.

سپس یک شکل با ۵ مربع رنگی در نظر بگیرند و با آن یک الگوی تکرارشونده بسازند.

توصیه های آموزشی صفحه 60 تم 9 کتاب ریاضی اول ابتدایی کلاس درس

١ در این فعالیت قرار نیست دانش آموزان فقط با خط راست دو نیمه یک شکل را به هم وصل کنند.

بلکه با هر نوع خطیمی توانند این کار را انجام دهند.

٢ از دانش آموزان بخواهید فکر کنند که چگونه یک شیء مثل درخت را می توان به دو نیمه مساوی تقسیم کنند و اگر بتوانندهر نیمه را جداگانه نقاشی کنند.

در صورت لزوم تا کردن کاغذ از روی خط تقارن را یادآور شوید.

٣ در الگوی پایین صفحه شکل تکرار شونده دارای تقارن است. این موضوع را می توانید به دانش آموزان گوشزد کنید.

اهداف صفحه 61  تم 9 ریاضی اول ابتدایی کلاس درس

١ درک مفهوم جمع و نوشتن حاصل جمع.
٢ نمایش تصویری عمل جمع و نوشتن حاصل جمع به صورت نماد عددی.
٣ تمرین حل مسئله کلامی با استفاده از راهبرد رسم شکل و شمارش.

روش تدریس صفحه 61  تم 9 کتاب ریاضی اول دبستان کلاس درس

با استفاده از اشیاء ملموس از دانش آموزان بخواهیدعملیات ساده که حاصل جمع آن حداکثر ۵ می شود را نمایشدهند.

می توانید مسئله های کلامی برای دانش آموزان مطرح کنید

آنها یا ذهنی یا با رسم شکل روی کاغذ حاصل جمع را پیدا کرده و عدد مربوط به آن را بنویسند.

∗∗ از دانش آموزان بخواهید به صفحه آغازین بخش برگردند و از آنها بپرسید که بر روی نیمکت ردیف اول چنددانش آموز نشسته است.

در ردیف دوم چند دانش آموز نشسته اند؟
روی این دو ردیف چند دانش آموز نشسته اند؟

می توانند مجموع را با انگشتان دست نشان دهند و یا حاصل را با صدای بلند اعلامکنند.

با استفاده از این صفحه می توانید مسائل کلامی مشابه طرح کنید.

∗∗∗ از دانش آموزان بخواهید فعالیت صفحه ۶۱ را انجام دهند و حاصل جمع را به صورت عددی بنویسند.

توصیه های آموزشی صفحه 61 کلاس درس تم 9 ریاضی اول

١ در اینجا دانش آموزان مفهوم جمع را با استفاده از نمایش های مختلفی که تا به حال تمرین شده است می سازند و حاصلرا با شمارش پیدا کرده و می نویسند.

٢ برای تقویت ادراک کلامی دانش آموزان می توانید نمونه هایی را بیان کنید و از آنها بخواهید با استفاده از ابزارها، حاصل جمع را بیان کرده و بنویسند.

به عنوان نمونه رضا ۱ مداد در دست چپ و ۲ مداد در دست راست دارد، رضا چند مداد در دستانشدارد؟

از دانش آموزان بخواهید تعداد مدادهای سمت چپ را با یک دکمه و تعداد مدادهای سمت راست را با ۲ دکمه نمایش دهند

و حال تعداد کل دکمه ها را بشمارند. تا توانایی حل مسئله در دانش آموزان بالا برود.
٣ از دانش آموزان بخواهید یک داستان مربوط به جمع را برای اعضای خانواده تعریف کنند و از خانواده حاصل جمع را بخواهند.

۴ از دانش آموزان بخواهید برای یک عبارت جمع یک نقاشی بکشند.

۵ این صفحه در واقع تمرینی برای نوشتن نماد عددها نیز می باشد.

کلاس درس تم 9 ریاضی اول
کلاس درس تم 9 ریاضی اول

اهداف صفحه 62 تم 9 ریاضی اول ابتدایی کلاس درس

١ درک مفهوم کاهشی تفریق.
٢ نمایش تصویری یک عبارت تفریق و نوشتن حاصل آن به صورت عددی.
٣ درک عدد صفر و توانایی نوشتن نماد آن.

روش تدریس صفحه 62 کلاس درس تم 9 ریاضی اول دبستان

از دانش آموزان بخواهید یک ۵تایی از انگشتان دسترا نشان دهند.

سپس با نشان دادن یک نمایش ۳تایی از انگشتاندست بخواهید به این تعداد انگشتانشان را ببندند

از آنها بپرسیدحاصل چند تا می شود؟با صدای بلند بیان کنند.

سپس یکفعالیت گروهی ۲ نفره انجام دهند. به این صورت که یک فرد ۴
تا مهره روی میز می گذارد

و فرد دیگر ۲ مهره روی میز خودشمی گذارد و از او می خواهد به این تعداد کم کند و بگوید حاصلچند تا شده است.

همین کار را با چینه و لوبیا انجام دهند.

چونیکی از هدف های کتاب درک صفر است،

آخرین فعالیت کتابتوسط معلم به صورت عملی انجام شود و دانش آموزان با توضیح معلم به عدد صفر پی ببرند.

∗∗ به صفحه آغازین بخش برگردید و فعالیتی مانند فعالیت جمع برای تفریق نیز انجام دهید.

به عنوان نمونه در نیمکت ردیفاول چند دانش آموز نشسته اند؟

اگر یک دانش آموز از روی نیمکت بلند شود و برود چند دانش آموز روی نیمکت می ماند؟

∗∗∗ حال با بازگشت به فعالیت صفحه ۶۲ از دانش آموزان بخواهید تمرین های مربوطه را انجام دهند.

در پایان نحوه نوشتن عدد صفر را آموزش دهید تا پایین صفحه را کامل کنند.

توصیه های آموزشی صفحه 62 کلاس درس تم 9 ریاضی اول ابتدایی 

١ برای درک مفهوم صفر، مانند فعالیت کتاب از دانش آموزان بخواهید

با ابزارهایی نظیر چینه، نخود، عدس و… تمرین هاییرا انجام دهند.

٢ برای دانش آموزان یک مسئله کلامی تعریف کنید

تا دانش آموزان در حل آن از ابزارهایی نظیر چینه یا دکمه استفاده کنند و یک عبارت تفریق بسازند و حاصل آن را بنویسند.

٣ در نوشتن صفر به نقطه های شروع و جهت حرکت قلم توجه کنید.

۴ لازم نیست از واژه یا نماد تفریق استفاده کنید. در مسائل کلامی یا فعالیت هایی که طرح می کنید با کم کردن اشیاء، مفهوم صفر را به صورت عینی بسازید.

برای مثال ۳ سیب داخل بشقاب گذاشته و با حذف یکی یکی سیب ها، بشقاب خالی که نشان دهنده صفر سیب باقی مانده است را به دانش آموزان نشان دهید.

اهداف صفحه 63 تم 9 ریاضی اول ابتدایی کلاس درس

١ تمرین سرشماری و جمع آوری داده ها.
٢ نمایش تعداد اشیاء به صورت نماد عددی.
٣ تمرین نوشتن عددهای ۰ تا ۵
۴ درک عدد صفر با مفهوم عدم وجود.

روش تدریس صفحه 63 تم 9 ریاضی اول دبستان کلاس درس

در کلاس درس تعداد اشیاء را از دانش آموزان سؤالکنید سپس نام شییء را مطرح کنید که در کلاس وجود ندارد.

تعدادآن را سؤال کنید. دانش آموزان با بیان پاسخ صفر به درک جدیدی
از مفهوم عدد صفر که همان عدم وجود است، پی می برند.

∗∗ می توانید با استفاده از صفحه آغازین بخش شروعکنید.

از دانش آموزان بپرسید تعداد شیشه های پنجره چند تا است؟

یا تعداد شاخه های گل داخل گلدان چند تا است؟

از آنها بخواهیدهمزمان تعداد را با انگشتان دست نشان دهند.

حتماً سؤالی بپرسید که در آن جواب صفر نیز توسط دانش آموز بیان شود.

به عنوان نمونه تعداد معلمان این تصویر چند تا است؟

دانش آموز با پاسخ به آن درک مناسبی از مفهوم صفر پیدا می کند.

∗∗∗ حال به صفحه ۶۳ کتاب برگردید و این فعالیت را انجام دهید. در این تصویر شکل خورشید وجود ندارد، پس تعداد آن صفر است.

توصیه های آموزشی صفحه 63 تم 9کتاب ریاضی اول ابتدایی کلاس درس

١ بعد از اینکه دانش آموزان فعالیت صفحه ۶۳ را انجام دادند از آنها بخواهید ترتیب اعداد از ۰ تا ۵ را بلند بلند بیان کنند.

٢ مناسب است که موقع نوشتن عددهای ۰ تا ۵ آنها را بلند بلند بیان کنند.

٣ از دانش آموزان بخواهید اشیاء داخل منزل را که تعدادشان کمتر از ۵تا است را سرشماری کنند و با نقاشی کردن هر شیءتعداد آن را در زیر نقاشی بنویسند.

۴ هدف اصلی این صفحه بیان مفهوم دیگری از صفر است. در صفحه قبل مفهوم کاهشی عدد صفر مطرح شده بود و در اینجا مفهوم عدم وجود برای صفر مطرح می شود.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.