مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

تم ۹ ریاضی اول ابتدایی کلاس درس

0

تم ۹ ریاضی اول ابتدایی کلاس درس به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد

مفاهيم:

کتاب کاربرگ کل کتاب های اول درس به درس

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :

جزوه کامل اول ابتدایی همه کتاب ها و کل درس ها

مشاهده

چپ، راست؛ وسط، کنار، بين؛ رديف؛ جلو،عقب؛ اول الی پنجم.
مهارت ها:

سکوت و گوش کردن به صحبت های
معلم؛ نگاه کردن به تخته؛ رفتن پای تخته و پاسخ دادن به سؤالاتمعلم.
نگرش ها:
١ هميشه بايد شناخت ناشناخته ها را با آزمايش آغاز کرد.
٢ دايره، مربع و مثلث در طبيعت و ساخته های انسان ديده می شود.
تأثيرات بر ساختارشناختی:
١ اخلاق دانش آموز به عنوان متعلم.
٢ اخلاق دانش آموز در برابر معلم.
٣ دوست داشتن معلم.
٤ دوست داشتن متعلم.
٥ دوست داشتن علم.
٦ شناخت علم.
تم شناختی:
علم: در مورد فوايد علم اندوزی و آداب احترام به علم و دانش نکاتی را که می دانيد به دانش آموزان تذکر دهيد

ارتباط تم ۹ ریاضی اول ابتدایی کلاس درس با صفحات بخش:

١ چيزهايی را که تعداد آنها از ۰ تا ۵ تا است در اين تصوير بشماريد و کنار آنها تعداد مربوطه را بنويسيد.
٢ دانش آموزان را به ۳ دسته پنج تايی تقسيم کنيد.
٣ چند نفر از دانش آموزان دستانشان را روی ميز قرار داده اند؟ با چوب خط نمايش دهيد.
٤ چند نفر از دانش آموزان دست به سينه نشسته اند؟
٥ چند نفر از دانش آموزان دستانشان را زير ميز قرار داده اند؟ با چوب خط نمايش دهيد.
٦ چند نفر از دانش آموزان در تصوير مشخص نيست که دستانشان را کجا قرار داده اند؟ با چوب خط نمايش دهيد.

اهداف صفحه ۵۸ تم ۹ ریاضی اول ابتدایی کلاس درس

١ تبديل نمايش چوب خطی به نماد عددی.
٢ درک و ارائه نمايش های مختلف يک عدد.
٣ تمرين حل مربع شگفت انگيز با استفاده از نمادهای عدد.

روش تدريس  صفحه ۵۸ تم ۹ ریاضی اول ابتدایی کلاس درس

ابزارهای مورد نياز را تهيه کنيد. ۱. کارت هايی که رویآنها شماره ۱ تا ۴ نوشته شده است

(در صورت نداشتن کارت بااستفاده از کاغذ و نوشتن عددها و تکثير آنها می توانيد اين کار  را انجام دهيد)

۲. اشيايی مثل چينه، دکمه، عدس و…

۳کارت هايی که روی آنها چوب خط ۴تايی، ۳تايی، ۲تايی و يکینوشته شده است.
از دانش آموزان بخواهيد تعدادی اشياء مثل هم را جداکنند. (حداکثر ۴ تا)

سپس از آنها بخواهيد به تعداد آن اشياءکارت هايی که روی آن چوب خط مربوطه رسم شده است را کنارآن قرار دهند.

سپس کارتی که عدد مربوط به آن دسته نوشته شده است را کنار آن دو قرار دهند.

سپس بپرسيد که عدد دسته چيست؟
چند تا چوب خط دارد و عدد مربوط به دسته را با صدای بلند بگويند.

∗∗ حال به صفحه آغازين بخش برگرديد و از دانش آموزان بخواهيد که در اين کلاس تعداد دانش آموزان هر رديفی که شما ناممی بريد.

(برای مثال رديف سوم)

را با چوب خط نشان دهند و سپس عدد مربوط به آن را بنويسند.

∗∗∗ حال به صفحه ۵۸ کتاب برگرديد و فعاليت های مربوطه را انجام دهيد.

مانند نمونه دانش آموزان بايد تعداد اشياء هر دسته۴ را با نمادهای عددی کامل کنند.

سپس مربع های شگفت انگيز ۴ را با چوب خط و سپس با نماد عددی نشان دهند.

توصيه های آموزشی  صفحه ۵۸ تم ۹ ریاضی اول ابتدایی کلاس درس

١ از دانش آموزان بخواهيد اشياء مختلفی را که در منزل می بينند، بشمارند و عدد مربوط به آن را با چوب خط و نماد عددنمايش داده و کنار آن بچسبانند.

٢ دانش آموزان ممکن است مربع های شگفت انگيز را به روش های مختلف حل کنند.

به آنها اين فرصت را بدهيد تا روشخود را در کلاس مطرح کنند.

٣ ممکن است در حل مربع شگفت انگيز ابتدا مربع های کوچک را پر کنند.

سپس با ديدن رديف و ستون مربع بزرگ درستی يانادرستی حل خود را آزمايش کنند.

در اين صورت انتخاب نقطه های شروع اهميت پيدا می کند. برای مثال در حل مربع شگفت انگيزسمت راست، نقطه شروع، کامل کردن مربع کوچک بالا و سمت راست است.

سپس رديف دوم از بالا کامل می شود. بعد از آن نوبتبه اولين ستون از سمت راست می رسد.

تم 9 ریاضی اول ابتدایی کلاس درس
تم ۹ ریاضی اول ابتدایی کلاس درس

اهداف صفحه ۵۹  تم ۹ ریاضی اول ابتدایی کلاس درس

١ تشخيص بازنمايی های مختلف عدد ۵
٢ بيان مصاديق روزمره عدد ۵
٣ توانايی نوشتن درست نماد عدد ۵

روش تدريس صفحه ۵۹  ریاضی اول ابتدایی تم ۹ کلاس درس

در اطراف خود (کلاس درس يا محيط خارج ازکلاس) مصاديقی از عدد ۵ را با کمک دانش آموزان پيدا کنيد.

برای مثال ۵ انگشت دست يا گل و ستاره ۵ پر.سپس عدد ۵را با انگشتان دست خود از پشت و رو به دانش آموزان نشاندهيد.

∗∗ به صفحه آغازين بخش برگرديد و نشان دهيد که در دورديف اين کلاس ۵ دانش آموز نشسته است ( ۳ تا در يک رديف و۲ تا در رديف بعدی).

می توانيد دانش آموزان کلاس را به ٣ دستهٔ٥ تايی تقسيم کنيد.

∗∗∗ حال به صفحه ۵۹ کتاب برگرديد و هر تصوير را کهبه دانش آموزان نشان می دهيد

به نمونه های آن تصوير در صفحات قبل برگشته، ضمن يادآوری عدد ۵ نمايش های آن را تأکيد و مرورکنيد.

سپس نوشتن عدد ۵ را آموزش دهيد و از دانش آموزان بخواهيد پايين صفحه را کامل کنند.

توصيه های آموزشی صفحه ۵۹ ریاضی اول ابتدایی تم ۹ کلاس درس

١ به نقطه شروع و جهت حرکت قلم در هنگام نوشتن نماد عدد ۵ تأکيد کنيد.

در ابتدا نماد بدون دندانه عدد ۵ را به کار نبريد

تا دانش آموزان نماد درست را به طور کامل ياد بگيرند.

٢ می توانيد با استفاده از ۲ رنگ مختلف چينه، دسته های ۵تايی بسازيد

و به اين ترتيب ترکيب های مختلف ۲تايی عدد ۵ را به دست آوريد.

به همين ترتيب می توانيد ترکيب های ۳تايی يا بيشتر را هم تمرين کنيد.

٣ ساختن شکل با ۵ چوب کبريت، ۵ مثلث متساوی الاضلاع، ۵ مربع، ۵ چينه و ۵ شش ضلعی منتظم را فراموشنکنيد.

٤ می توانيد از دانش آموزان بخواهيد به صفحات قبل برگردند و هر جا که عدد ٥ می بينند نشان دهند

اهداف صفحه ۶۰ تم ۹ ریاضی اول ابتدایی کلاس درس

١ درک مفهوم تقارن.
٢ شناخت و تشخيص اشکال متقارن.
٣ شناخت و تشخيص اشياِء متقارن محيط پيرامونی.
٤ کسب مهارت در درک و کشف قانون الگوی شطرنجی و توانايی ادامه دادن آن.

روش تدريس صفحه ۶۰ تم ۹ ریاضی اول کلاس درس

ابزارهای مورد نياز را تهيه کنيد.

١. برش متقارن اشکالهندسی که با استفاده از کاغذ ساخته شده است. ٢. برش متقارن
بعضی از اشکال محيط پيرامونی که با استفاده از کاغذ ساخته شده
است، مثل پروانه، درخت کاج و… .

اشکال برش داده شده را در اختيار دانش آموزان قرارداده و بپرسيد که کدام دو نيمه، يک شکل کامل را می سازند؟

آنهارا کنار يکديگر قرار دهيد.

همچنين می توانيد شکل های متقارن رابه دانش آموزان نشان داده از روی خط تقارن آن شکل را تا کنيد
تا دانش آموزان ببينند که دو نيمه شکل کاملاً مثل هم هستند.

سپس از روی خط تقارن شکل را ببريد و دو نيمه آن را به دانش آموزان
نشان دهيد.

∗∗ به صفحه آغازين بخش برگرديد و از دانش آموزان بپرسيد:

که آيا در اين تصوير شکل هايی می بينند که دو نيمه آن مثل هم
باشند؟

برای مثال می توانند به شکل گل يا گلدان اشاره کنند. از آنها بخواهيد خطی را که دو نيمه شکل را به وجود می آورد، رسمکنند.

∗∗∗ حال به صفحه ۶۰ کتاب برگرديد و از دانش آموزان بخواهيد دو نيمه ای که در اين صفحه يک شکل را کامل می کنند باخط به هم وصل کنند.

با کمک رنگ ها تشخيص اين موضوع ساده به نظر می رسد.

سپس با توضيح خطی که دو نيمه مثل هم را درشکل به وجود آورده، از آنها بخواهيد دو نيمه شکل را کاملاً مثل هم رنگ کنند.

در قسمت پايين صفحه بعد از اينکه شکل تکرارشونده را تشخيص داده و رسم کردند از آنها بخواهيد الگو را ادامه دهند.

سپس يک شکل با ۵ مربع رنگی در نظر بگيرند و با آن يک الگوی تکرارشونده بسازند.

توصيه های آموزشی صفحه ۶۰ تم ۹ کتاب ریاضی اول ابتدایی کلاس درس

١ در اين فعاليت قرار نيست دانش آموزان فقط با خط راست دو نيمه يک شکل را به هم وصل کنند.

بلکه با هر نوع خطیمی توانند اين کار را انجام دهند.

٢ از دانش آموزان بخواهيد فکر کنند که چگونه يک شیء مثل درخت را می توان به دو نيمه مساوی تقسيم کنند و اگر بتوانندهر نيمه را جداگانه نقاشی کنند.

در صورت لزوم تا کردن کاغذ از روی خط تقارن را يادآور شويد.

٣ در الگوی پايين صفحه شکل تکرار شونده دارای تقارن است. اين موضوع را می توانيد به دانش آموزان گوشزد کنيد.

اهداف صفحه ۶۱  تم ۹ ریاضی اول ابتدایی کلاس درس

١ درک مفهوم جمع و نوشتن حاصل جمع.
٢ نمايش تصويری عمل جمع و نوشتن حاصل جمع به صورت نماد عددی.
٣ تمرين حل مسئله کلامی با استفاده از راهبرد رسم شکل و شمارش.

روش تدريس صفحه ۶۱  تم ۹ کتاب ریاضی اول دبستان کلاس درس

با استفاده از اشياء ملموس از دانش آموزان بخواهيدعمليات ساده که حاصل جمع آن حداکثر ۵ می شود را نمايشدهند.

می توانيد مسئله های کلامی برای دانش آموزان مطرح کنيد

آنها يا ذهنی يا با رسم شکل روی کاغذ حاصل جمع را پيدا کرده و عدد مربوط به آن را بنويسند.

∗∗ از دانش آموزان بخواهيد به صفحه آغازين بخش برگردند و از آنها بپرسيد که بر روی نيمکت رديف اول چنددانش آموز نشسته است.

در رديف دوم چند دانش آموز نشسته اند؟
روی اين دو رديف چند دانش آموز نشسته اند؟

می توانند مجموع را با انگشتان دست نشان دهند و يا حاصل را با صدای بلند اعلامکنند.

با استفاده از اين صفحه می توانيد مسائل کلامی مشابه طرح کنيد.

∗∗∗ از دانش آموزان بخواهيد فعاليت صفحه ۶۱ را انجام دهند و حاصل جمع را به صورت عددی بنويسند.

توصيه های آموزشی صفحه ۶۱ کلاس درس تم ۹ ریاضی اول

١ در اينجا دانش آموزان مفهوم جمع را با استفاده از نمايش های مختلفی که تا به حال تمرين شده است می سازند و حاصلرا با شمارش پيدا کرده و می نويسند.

٢ برای تقويت ادراک کلامی دانش آموزان می توانيد نمونه هايی را بيان کنيد و از آنها بخواهيد با استفاده از ابزارها، حاصل جمع را بيان کرده و بنويسند.

به عنوان نمونه رضا ۱ مداد در دست چپ و ۲ مداد در دست راست دارد، رضا چند مداد در دستانشدارد؟

از دانش آموزان بخواهيد تعداد مدادهای سمت چپ را با يک دکمه و تعداد مدادهای سمت راست را با ۲ دکمه نمايش دهند

و حال تعداد کل دکمه ها را بشمارند. تا توانايی حل مسئله در دانش آموزان بالا برود.
٣ از دانش آموزان بخواهيد يک داستان مربوط به جمع را برای اعضای خانواده تعريف کنند و از خانواده حاصل جمع را بخواهند.

٤ از دانش آموزان بخواهيد برای يک عبارت جمع يک نقاشی بکشند.

٥ اين صفحه در واقع تمرينی برای نوشتن نماد عددها نيز می باشد.

کلاس درس تم 9 ریاضی اول
کلاس درس تم ۹ ریاضی اول

اهداف صفحه ۶۲ تم ۹ ریاضی اول ابتدایی کلاس درس

١ درک مفهوم کاهشی تفريق.
٢ نمايش تصويری يک عبارت تفريق و نوشتن حاصل آن به صورت عددی.
٣ درک عدد صفر و توانايی نوشتن نماد آن.

روش تدريس صفحه ۶۲ کلاس درس تم ۹ ریاضی اول دبستان

از دانش آموزان بخواهيد يک ۵تايی از انگشتان دسترا نشان دهند.

سپس با نشان دادن يک نمايش ۳تايی از انگشتاندست بخواهيد به اين تعداد انگشتانشان را ببندند

از آنها بپرسيدحاصل چند تا می شود؟با صدای بلند بيان کنند.

سپس يکفعاليت گروهی ۲ نفره انجام دهند. به اين صورت که يک فرد ۴
تا مهره روی ميز می گذارد

و فرد ديگر ۲ مهره روی ميز خودشمی گذارد و از او می خواهد به اين تعداد کم کند و بگويد حاصلچند تا شده است.

همين کار را با چينه و لوبيا انجام دهند.

چونيکی از هدف های کتاب درک صفر است،

آخرين فعاليت کتابتوسط معلم به صورت عملی انجام شود و دانش آموزان با توضيح معلم به عدد صفر پی ببرند.

∗∗ به صفحه آغازين بخش برگرديد و فعاليتی مانند فعاليت جمع برای تفريق نيز انجام دهيد.

به عنوان نمونه در نيمکت رديفاول چند دانش آموز نشسته اند؟

اگر يک دانش آموز از روی نيمکت بلند شود و برود چند دانش آموز روی نيمکت می ماند؟

∗∗∗ حال با بازگشت به فعاليت صفحه ۶۲ از دانش آموزان بخواهيد تمرين های مربوطه را انجام دهند.

در پايان نحوه نوشتن عدد صفر را آموزش دهيد تا پايين صفحه را کامل کنند.

توصيه های آموزشی صفحه ۶۲ کلاس درس تم ۹ ریاضی اول ابتدایی 

١ برای درک مفهوم صفر، مانند فعاليت کتاب از دانش آموزان بخواهيد

با ابزارهايی نظير چينه، نخود، عدس و… تمرين هايیرا انجام دهند.

٢ برای دانش آموزان يک مسئله کلامی تعريف کنيد

تا دانش آموزان در حل آن از ابزارهايی نظير چينه يا دکمه استفاده کنند و يک عبارت تفريق بسازند و حاصل آن را بنويسند.

٣ در نوشتن صفر به نقطه های شروع و جهت حرکت قلم توجه کنيد.

٤ لازم نيست از واژه يا نماد تفريق استفاده کنيد. در مسائل کلامی يا فعاليت هايی که طرح می کنيد با کم کردن اشياء، مفهوم صفر را به صورت عينی بسازيد.

برای مثال ۳ سيب داخل بشقاب گذاشته و با حذف يکی يکی سيب ها، بشقاب خالی که نشان دهنده صفر سيب باقی مانده است را به دانش آموزان نشان دهيد.

اهداف صفحه ۶۳ تم ۹ ریاضی اول ابتدایی کلاس درس

١ تمرين سرشماری و جمع آوری داده ها.
٢ نمايش تعداد اشياء به صورت نماد عددی.
٣ تمرين نوشتن عددهای ۰ تا ۵
٤ درک عدد صفر با مفهوم عدم وجود.

روش تدريس صفحه ۶۳ تم ۹ ریاضی اول دبستان کلاس درس

در کلاس درس تعداد اشياء را از دانش آموزان سؤالکنيد سپس نام شيیء را مطرح کنيد که در کلاس وجود ندارد.

تعدادآن را سؤال کنيد. دانش آموزان با بيان پاسخ صفر به درک جديدی
از مفهوم عدد صفر که همان عدم وجود است، پی می برند.

∗∗ می توانيد با استفاده از صفحه آغازين بخش شروعکنيد.

از دانش آموزان بپرسيد تعداد شيشه های پنجره چند تا است؟

يا تعداد شاخه های گل داخل گلدان چند تا است؟

از آنها بخواهيدهمزمان تعداد را با انگشتان دست نشان دهند.

حتماً سؤالی بپرسيد که در آن جواب صفر نيز توسط دانش آموز بيان شود.

به عنوان نمونه تعداد معلمان اين تصوير چند تا است؟

دانش آموز با پاسخ به آن درک مناسبی از مفهوم صفر پيدا می کند.

∗∗∗ حال به صفحه ۶۳ کتاب برگرديد و اين فعاليت را انجام دهيد. در اين تصوير شکل خورشيد وجود ندارد، پس تعداد آن صفر است.

توصيه های آموزشی صفحه ۶۳ تم ۹کتاب ریاضی اول ابتدایی کلاس درس

١ بعد از اينکه دانش آموزان فعاليت صفحه ۶۳ را انجام دادند از آنها بخواهيد ترتيب اعداد از ۰ تا ۵ را بلند بلند بيان کنند.

٢ مناسب است که موقع نوشتن عددهای ۰ تا ۵ آنها را بلند بلند بيان کنند.

٣ از دانش آموزان بخواهيد اشياء داخل منزل را که تعدادشان کمتر از ۵تا است را سرشماری کنند و با نقاشی کردن هر شیءتعداد آن را در زير نقاشی بنويسند.

٤ هدف اصلی اين صفحه بيان مفهوم ديگری از صفر است. در صفحه قبل مفهوم کاهشی عدد صفر مطرح شده بود و در اينجا مفهوم عدم وجود برای صفر مطرح می شود.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.