مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

تم ۸ ریاضی اول ابتدایی نماز

3

تم ۸ ریاضی اول ابتدایی نماز به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد

مفاهیم:

کتاب کاربرگ کل کتاب های اول درس به درس

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :

جزوه کامل اول ابتدایی همه کتاب ها و کل درس ها

مشاهده

چپ، راست؛ وسط، کنار، بین؛ ردیف،ستون؛ جلو، پشت؛ جهت قبله؛ حالات سجده؛ رکوع؛ قیام؛قنوت.
مهار تها:

شمارش تعداد سجد هها، رکو عها، قیام ها وقنوت ها به کمک چوب خط.
نگر شها:
١ صحت تحلیل ما از آزمایش و نتایج آن باید دوباره موردآزمایش قرار داده شود.
٢ دانش آموز می تواند به کمک ریاضیات مسائل روزمره را بهتر تشخیص دهد و بشناسد.
تأثیرات بر ساختارشناختی:
١ راست گویی.
٢ تنفر از دروغ.
٣ تقوی.
٤ دوری از گناه.
٥ نمادسازی (جهت قبله).
تم شناختی:
نماز و عبادت: در مورد آثار نماز و عبادت و اینکه نماز، نمازگزار را از بدی ها حفظ می کند، نکاتی را که می دانید به دانش آموزان توضیح دهید.

ارتباط  تم ۸ ریاضی اول ابتدایی نماز با صفحات بخش:

١ تعداد رکعت ها، قیام ها، سجده ها، قنوت ها و رکوع ها را در یک نماز دو رکعتی با چوب خط بشمارید.
٢ در رکعت اول موارد بالا را با چوب خط بشمارید.
٣ در رکعت دوم موارد بالا را با چوب خط بشمارید.
٤ برای نمایش دادن جهت قبله روش های مختلفی را به کمک دانش آموزان ابداع کنید.
٥ کدام یک از قیام، سجده، قنوت و رکوع در یک نماز دو رکعتی چهار بار تکرار م یشوند، کنار آنها عدد ۴ را بنویسید.
٦ با چسباندن چهار مکعب از روی وجوه، همه شکل های ممکن را بسازید.
٧ با چسباندن سه مثلث از روی لب هها، همه شکل های ممکن را بسازید.

چند شکل به دست می آید؟ با چسباندن چهار مثلث چند شکل بدست می آید؟

اهداف صفحه ۵۱ تم ۸ ریاضی اول ابتدایی نماز

١ توانايی بيان يک داستان کوتاه (مسئله سازی) با استفادهاز يک تصوير و به کار بردن مفاهيم رياضی.
٢ تمرين مفاهيم جمع و تفريق بدون ذکر نمادها و واژه ها.
٣ آماده سازی برای معرفی نمادهای جمع و تفريق و حلمسئله.

روش تدريس صفحه ۵۱ تم ۸ درس نمازریاضی اول ابتدایی

با استفاده از اشيايی مثل دکمه يا چينه و قرار دادن آنهاروی صندلی های دور ميز پايين صفحه مسئله های عينی بسازيد.

برای مثال ۴ نفر دور ميز هستند (يعنی ۴ تا چينه روی ۴ صندلی
قرار دهيد) يک نفر می رود (يعنی يک چينه را برداريد)

حالا چندنفر ماندند؟ مشابه اين مسئله را برای جمع هم می توان انجام داد.
از دانش آموزان بخواهيد گروه های ۲ نفری تشکيل داده يک نفر با مهره يا چينه مسئله طرح کند و نفر ديگر جواب دهد.

∗∗ به صفحه آغازين بخش برگرديد. در مورد نماز خواندننيز می توان مشابه اين مسئله ها را ساخت.

برای مثال در يک نماز دورکعتی چند سجده انجام می شود؟ اگر شخصی يک سجده را انجام داده چند تا سجده ديگر بايد انجام دهد؟

∗∗∗ حال به صفحه ۵۱ کتاب برگرديد و از دانش آموزان بخواهيد برای تصاوير بالای صفحه داستان (مسئله) بگويند

سپسآن را حل کنند. اين صفحه را نيز می توان با تشکيل گروه های دو نفره انجام داد.

توصيه های آموزشی صفحه ۵۱ تم ۸ درس نمازریاضی اول ابتدایی

١ تا به حال دانش آموزان چينش های مختلفی از ۵ شیء را ديده اند (به عنوان نمونه چينه ها که به صورت افقی يا عمودی بودهاست).

در اينجا نمايش ديگری از ٥ که به صورت چينش دايره وار ۵ صندلی ها می باشد را می بينيد.

اين تصوير به درک عميق تردانش آموزان منجر می شود.

٢ در کلاس درس می توانيد همين فعاليت را با قرار دادن يک ميز و ۵ صندلی به صورت عملی انجام دهيد.

اهداف صفحه ۵۲  تم ۸ ریاضی اول ابتدایی نماز

. ١ برقراری ارتباط با نمايش های مختلف عدد ۳
. ٢ توانايی نوشتن صحيح نماد عدد ۳
٣ تشخيص مصاديق عدد ۳ در محيط پيرامونی در زندگیروزمره.

روش تدريس صفحه ۵۲  تم ۸ کتاب ریاضی اول دبستان درس نماز

در اينجا می توانيد مروری بر صفحات کتاب نماييد و دانش آموزان را تشويق کنيد

که هر جا نمايش ۳ تايی ديده اند به شمانشان دهند.

همچنين از آنها بخواهيد که با ابزارهای دلخواه يکنمايش ۳ تايی درست کنند.

∗∗ می توانيد به صفحه آغازين بخش برگرديد و از آنهابپرسيد که رديف بالا و يا رديف پايين چند مرحله از نماز را نشانمی دهد.

اگر دانش آموزان می دانند بيان کنند. (شما می توانيد بهآنها در بيان مراحل نماز کمک کنيد)

∗∗∗ در فعاليت صفحه ۵۲ ابتدا به دانش آموز نمايش هایمختلف عدد ۳ را نشان دهيد

و به آنها با صدای بلند به عنوان نمونه بگوييد ۳ چينه و سپس به آنها بگوييد

که همه آنها نمايش عدد ۳می باشند و ۳ را روی تخته بنويسيد.

طريقه نوشتن عدد ۳ را آموزش دهيد.

برای نوشتن نماد ۳ ابتدا بخواهيد عددهای کمرنگ را با توجه به فلش های رسم شده يا پر رنگ کنند و سپس فعاليت مربوط بهعددنويسی را انجام دهند.

توصيه های آموزشی صفحه ۵۲  تم ۸ کتاب ریاضی اول دبستان نماز

١ در ارائه نمايش های مختلف عدد ۳ می توانيد از درس های ديگر استفاده کنيد.

به عنوان نمونه از دانش آموزان بخواهيد يک کلمه ۳ حرفی بگويند.

٢ از دانش آموزان بخواهيد که نمايش ۳تايی که در محيط پيرامونی می بينند تصور و بيان کنند.

٣ در بعضی از شکل ها به دانش آموزان کمک کنيد که سه جزء يک کل را ببينند.

به عنوان نمونه سه پايه يک دوربين يا سهبخش برگ گل شبدر.

٤ در هنگام نوشتن عدد ۳ توجه دانش آموزان را به نقطه شروع نوشتن، حرکت قلم و خط زمينه جلب کنيد.

٥ از دانش آموزان بخواهيد نوشتن صحيح نماد عدد ۳ را در منزل تمرين کنند.

٦ از دانش آموزان بخواهيد در منزل قايقی نقاشی کنند که سه مسافر دارد، گلدانی ترسيم کنند که ۳ گل دارد.

٧ از دانش آموزان بخواهيد در منزل با کمک خانواده اشيايی که سه حرف دارند و حرف آخر آنها يکی است را نقاشی کنند.

٨ يک ظرف ماسه يا آرد در اختيار دانش آموزان قرار دهيد تا آنها با کمک انگشت اشاره عدد ۳ را ترسيم کنند تا تصوير بهتریاز نماد ۳ در ذهن آنها نقش بندد.

اهداف صفحه ۵۳  تم ۸ ریاضی اول ابتدایی نماز

١ ادامه دادن يک الگوی شطرنجی پيوسته.
٢ کشف قانون مربوط به الگو.
٣ تشخيص و رسم شکل تکرار شوندهٔ الگو.

روش تدريس صفحه ۵۳  تم ۸ ریاضی اول دبستان درس نماز

از دانش آموزان بخواهيد با استفاده از چوب کبريت هاالگوی تکرار شونده دلخواه را به گونه ای ترسيم کنند

سر چوبکبريت ها کنار يکديگر نباشد برای اين کار ابتدا از آنها بپرسيد که
چه الگويی با چوب کبريت ها می خواهند بسازند و تکرار کنند.

شما به عنوان نمونه می توانيد يک بار انجام دهيد سپس از آنها
بخواهيد الگو را ادامه دهند.

همين عمل را می توانيد با دکمه هایرنگارنگ انجام دهيد.

∗∗ از دانش آموزان بپرسيد که آيا در کاشی کاری هایمسجد در صفحه آغازين بخش الگوی تکرار شونده می بينند؟

آنرا بيان و يا مشابه آن را با اشياء و يا اشکال مختلف بسازند و يا
ترسيم کنند.

∗∗∗ از دانش آموزان بخواهيد فعاليت صفحه ۵۳ را انجام دهند.

در صورتی که در تشخيص شکل تکرار شونده مشکل داشتهباشند

می توانيد با قرار دادن نقطه در ابتدای شکل تکرارشونده به آنها کمک کنيد.

همچنين از دانش آموزان بخواهيد در قسمت های خالی الگوهايی را به دلخواه خود طراحی کنند.

الگوهای زياد و پيچيده را درکلاس برجسته کرده و توجه ساير دانش آموزان را به آنها جلب کنيد.

توصيه های آموزشی صفحه ۵۳  تم ۸ ریاضی اول دبستان نماز

١ اگر دانش آموزان در ادامه دادن الگو با مشکل مواجه هستند نمونه آن الگو را به صورت کمرنگ و يا نقطه چين در اختيارشان قرار دهيد

و از آنها بخواهيد نقطه چين ها را پر رنگ کنند و يا مربع ها را با نقطه های رنگی مشخص کنيد و از آنها بخواهيد

به همان رنگ مربع ها را رنگی کنند.

٢ از دانش آموزان بخواهيد که الگويی را در کلاس بيان کنند و شما روی تخته (بعضی درست و بعضی نادرست) ادامه دهيد

و از آنها بخواهيد بگويند که الگويی را که شما ادامه می دهيد درست است يا نادرست.

٣ از دانش آموزان بخواهيد در منزل دنبال الگوهای تکرارشونده باشند و نمونه هايی از آن الگو را روی کاغذ ترسيم کنند.

٤ از دانش آموزان بخواهيد خانه ای را نقاشی و بر روی ديوارهای آن خانه الگوهای تکرارشونده ترسيم کنند.

٥ در هر قسمت فضايی برای طراحی يک الگو توسط دانش آموزان قرار داده شده است، توصيه می شود

ابتدا شکلتکرارشونده را رسم کنند.

سپس الگوی خود را با رسم متناوب آن شکل به دست آورند. اين فعاليت را می توانند دو نفره انجام دهند.

يک دانش آموز شکل تکرارشونده بکشد و دانش آموز ديگر الگو را ادامه دهد.

اهداف صفحه ۵۴  تم ۸ ریاضی اول ابتدایی نماز

١ برقراری ارتباط با نمايش های مختلف عدد ۴
٢ نوشتن صحيح نماد عدد ۴
٣ تشخيص مصاديق عدد ۴ در محيط پيرامونی.

روش تدريس صفحه ۵۴  تم ۸ کتاب ریاضی اول ابتدایی درس نماز

از دانش آموزان بخواهيد مروری بر صفحات قبل کتابکرده و نمايش های مختلف عدد ۴ را در صفحات کتاب نشاندهند.

سپس با ابزارهای دلخواهی که دارند نمايش های مختلفیاز عدد ۴ بسازند.

به عنوان نمونه با ۴ تا چوب کبريت نمايش هایمتفاوتی از عدد ۴ بسازند.

از آنها بخواهيد حيواناتی را که چهار دست و پا راه می روند، نام ببرند.

در مورد يکی از چهار راه های نزديک مدرسه سئوال کنيد.

∗∗ به صفحه آغازين بخش برگرديد و از آنها بپرسيد که در رديف بالا چند تا از اعمال نماز را انجام می دهند؟

∗∗∗ حال به کتاب برگرديد و با نوشتن عدد ۴ روی تخته در مورد هر يک از تصاوير از دانش آموزان بپرسيد و از آنها بخواهيد

عدد هر قسمت را با صدای بلند بيان کنند و يا به سؤال های شما پاسخ دهند.

به عنوان نمونه چينه ها از بالا در رديف چندم قرار دارند؟

اولين چينه از سمت چپ چندتا است؟

سپس ۴ را روی تخته به دانش آموزان نشان دهيد.

در ادامه نوشتن صحيح نماد ۴ را آموزشدهيد و از آنها بخواهيد ابتدا عددهای کمرنگ را پررنگ کنند سپس نوشتن عدد ۴ را ادامه دهند.

توصيه های آموزشی صفحه ۵۴  تم ۸ کتاب ریاضی اول ابتدایی درس نماز

١ از دانش آموزان بخواهيد مصاديق عدد ۴ را در زندگی روزمره مثل چهار فصل، چهار چرخ ماشين و… بيان کنند.

٢ در ابتدای آموزش فقط از نماد ۴ که در کتاب نوشته شده استفاده کنيد و شکل ديگر عدد را به کار نبريد.

٣ از دانش آموزان بخواهيد کلماتی را پيدا کنند که ۴ حرف دارد و يا داستانی بسازند

که در آن عدد ۴ وجود دارد و يا با اعداد۳ و ۴ الگوهای تکرارشونده دلخواه بسازند.

به اين ترتيب به توسعه مفهوم عدد ۴ در ذهن دانش آموزان کمک کنيد.

٣ همچنين می توانيد فعاليت هايی برای منزل پبشنهاد کنيد.

برای مثال از بچه ها بخواهيد باغی را نقاشی کنند که همه اشياء
داخل آن باغ ۴ تايی باشند.

اهداف صفحه ۵۵  تم ۸ ریاضی اول ابتدایی نماز

١ تعيين عدد اصلی يک مجموعه.
۲ – تمرين نوشتن نماد عددهای. ۳ و ۴ ، ٢
٣ اندازه گيری طول با استفاده از اشياء مختلف و شمارش تعداد اشياء واحد.

روش تدريس صفحه ۵۵  تم ۸ کتاب ریاضی اول ابتدایی نماز

بر روی کاغذ اعداد ۱ تا ۴ را نوشته و آنها را برش داده و تعدادی نخود و لوبيا در اختيار دانش آموزان قرار دهيد.

با نشاندادن هر عدد به آنها بگوييد که به همان ميزان لوبيا يا نخود روی
ميز جدا کنند.

برای انجام فعاليت دوم ابتدا بخواهيد اشيايی که اندازه آنهايکی است را کنار هم قرار دهند

(به عنوان نمونه ۲ تا مداد رنگیيک اندازه) تا دانش آموزان درک مناسبی از اندازه پيدا کنند.

سپس از آنها بخواهيد که با کنار هم قرار دادن چند چينه کنارمداد بگويند اندازه مداد چند چينه است

تا درک مناسبی از طول و اندازه پيدا کنند.

∗∗ به صفحه آغازين بخش برگرديد و در مورد نمازهای ۳ و ۴ رکعتی توضيح مختصری بدهيد.

∗∗∗ حال از دانش آموزان بخواهيد فعاليت صفحه ۵۵ را انجام دهند.

پيشنهاد می شود که همراه انجام اين فعاليت اشکالمجسم مانند چينه و يا کاغذهايی که به صورت اشکال هندسی است را مانند شکل های کتاب درست کنند.

سپس عدد مربوط به آن رابپرسيد. در انجام فعاليت اندازه گيری کافی است

تعداد گيره ها را بشمارند و بگويند که اندازه مداد چند گيره است.

توصيه های آموزشی صفحه ۵۵  تم ۸ ریاضی اول ابتدایی درس نماز

١ چينش اشکال هندسی مثل مثلث ها و يا چينه ها برای درک بهتر شکل ها لازم است.

٢ از بچه ها بخواهيد در منزل تعداد اتاق ها، حمام، آشپزخانه، يخچال، تلويزيون و کمدها را به صورت نماد عدد بنويسند.

٣ برای بچه ها داستانی مشابه داستان زير تعريف کنيد.

يکی بود يکی نبود در جنگلی سه پرنده زيبا روی درخت بودند، کنار آنها چهار سنجاب لانه کرده بودند و به خوبی و خوشیزندگی می کردند.

سپس از آنها بپرسيد چند تا پرنده روی درخت بودند. تعداد آنها را به صورت چوب خط و سپس به صورت نماد ۳بنويسند.

به همين صورت چند سنجاب کنار آنها بودند؟ تعداد را با گردی و به صورت نمادين بنويسند.

٤ ابتدا در کلاس چند شیء هم اندازه مثل نيمکت نام برده تا مفهوم هم اندازه درک شود.

٥ در هنگام اندازه گيری طول های مختلف با اشياء کوچک تر مراقب باشيد که در ابتدا اندازه مورد نظر تعداد صحيحی از شیٔکوچک تر باشد

اهداف صفحه ۵۶  تم ۸ ریاضی اول ابتدایی نماز

. ١ تمرين تشخيص نماد عددهای ۳ و ۴
٢ کسب مهارت در به کار بردن خط کش برای رسم خط.
۴ با عددهای ۱ * ٣ تکميل کردن مربع شگفت انگيز ۴. تا ۴

روش تدريس صفحه ۵۶  تم ۸ ریاضی اول ابتدایی درس نماز

توجه دانش آموزان را به خط های راست در کلاسدرس مثل لبهٔ تخته، دور در، يا پنجره و… جلب کنيد و برای رسمخط آمادگی ذهنی ايجاد کنيد.

∗∗ به صفحه آغازين بخش برگرديد و در تصوير محرابنماز، ۲ نقطه بگذاريد تا دانش آموزان با وصل کردن آن دو نقطه بههم، جهت قبله را مشخص کنند.

در مورد جهت قبله و اهميت آندر نماز خواندن توضيح مختصری دهيد.

∗∗∗ حال به صفحه ۵۶ کتاب برگرديد و ابتدا تصويرسمت چپ و بالای صفحه را به دانش آموزان نشان دهيد

و از آنها بخواهيد که با استفاده از خط کش نقاطی که عددهای مثل هم دارندرا به هم وصل کنند.

سپس از آنها بخواهيد مربع های شگفت انگيز پايين صفحه را حل کنند.

توصيه های آموزشی صفحه ۵۶  تم ۸ کتاب ریاضی اول ابتدایی نماز

١ در هنگام استفاده از خط کش در مورد نحوه در دست گرفتن خط کش و قرار دادن آن کنار نقاط به دانش آموزان توضيح دهيد

و با حرکت در بين آنها نحوه استفاده از خط کش را مشاهده و رفع اشکال کنيد.
٢ جهت کسب مهارت در استفاده از خط کش، کاغذهای باطله و روزنامه در اختيار دانش آموزان قرار دهيد تا با خط کش خط بکشند.

٣ در حل مربع شگفت انگيز از دانش آموزان بخواهيد توضيح دهند که چگونه نقطه شروع را پيدا کنند.

به روش های مختلفیکه دانش آموزان بيان می کنند، توجه و راه حل های مختلف را با هم مقايسه کنيد.

3 دیدگاه ها
 1. دخی LOR می گوید

  چرا این کادر نظر سنجی و این زنگوله نمیره!؟ میخوام اسکرین بگیرم لازم دازم
  لطفا راهنمایی کنید.ممنون

 2. دخی LOR می گوید

  لطفا اگه امکانش هست این ۲مورد ک گفتم بردارین
  بدون اینا مطالب عالیه

  1. مهدی رضایی می گوید

   از قسمت “تماس با ما” یا از قسمت “دیدگاه” شماره تماس خود را بگذارید تا راهنمایی شوید

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.