مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

تم 8 ریاضی اول ابتدایی نماز

0 ۷۴۱

تم 8 ریاضی اول ابتدایی نماز به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد

مفاهیم:

چپ، راست؛ وسط، کنار، بین؛ ردیف،ستون؛ جلو، پشت؛ جهت قبله؛ حالات سجده؛ رکوع؛ قیام؛قنوت.
مهار تها:

شمارش تعداد سجد هها، رکو عها، قیام ها وقنوت ها به کمک چوب خط.
نگر شها:
١ صحت تحلیل ما از آزمایش و نتایج آن باید دوباره موردآزمایش قرار داده شود.
٢ دانش آموز می تواند به کمک ریاضیات مسائل روزمره را بهتر تشخیص دهد و بشناسد.
تأثیرات بر ساختارشناختی:
١ راست گویی.
٢ تنفر از دروغ.
٣ تقوی.
۴ دوری از گناه.
۵ نمادسازی (جهت قبله).
تم شناختی:
نماز و عبادت: در مورد آثار نماز و عبادت و اینکه نماز، نمازگزار را از بدی ها حفظ می کند، نکاتی را که می دانید به دانش آموزان توضیح دهید.

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :

ارتباط  تم 8 ریاضی اول ابتدایی نماز با صفحات بخش:

١ تعداد رکعت ها، قیام ها، سجده ها، قنوت ها و رکوع ها را در یک نماز دو رکعتی با چوب خط بشمارید.
٢ در رکعت اول موارد بالا را با چوب خط بشمارید.
٣ در رکعت دوم موارد بالا را با چوب خط بشمارید.
۴ برای نمایش دادن جهت قبله روش های مختلفی را به کمک دانش آموزان ابداع کنید.
۵ کدام یک از قیام، سجده، قنوت و رکوع در یک نماز دو رکعتی چهار بار تکرار م یشوند، کنار آنها عدد 4 را بنویسید.
۶ با چسباندن چهار مکعب از روی وجوه، همه شکل های ممکن را بسازید.
٧ با چسباندن سه مثلث از روی لب هها، همه شکل های ممکن را بسازید.

چند شکل به دست می آید؟ با چسباندن چهار مثلث چند شکل بدست می آید؟

اهداف صفحه 51 تم 8 ریاضی اول ابتدایی نماز

١ توانایی بیان یک داستان کوتاه (مسئله سازی) با استفادهاز یک تصویر و به کار بردن مفاهیم ریاضی.
٢ تمرین مفاهیم جمع و تفریق بدون ذکر نمادها و واژه ها.
٣ آماده سازی برای معرفی نمادهای جمع و تفریق و حلمسئله.

روش تدریس صفحه 51 تم 8 درس نمازریاضی اول ابتدایی

با استفاده از اشیایی مثل دکمه یا چینه و قرار دادن آنهاروی صندلی های دور میز پایین صفحه مسئله های عینی بسازید.

برای مثال ۴ نفر دور میز هستند (یعنی ۴ تا چینه روی ۴ صندلی
قرار دهید) یک نفر می رود (یعنی یک چینه را بردارید)

حالا چندنفر ماندند؟ مشابه این مسئله را برای جمع هم می توان انجام داد.
از دانش آموزان بخواهید گروه های ۲ نفری تشکیل داده یک نفر با مهره یا چینه مسئله طرح کند و نفر دیگر جواب دهد.

∗∗ به صفحه آغازین بخش برگردید. در مورد نماز خواندننیز می توان مشابه این مسئله ها را ساخت.

برای مثال در یک نماز دورکعتی چند سجده انجام می شود؟ اگر شخصی یک سجده را انجام داده چند تا سجده دیگر باید انجام دهد؟

∗∗∗ حال به صفحه ۵۱ کتاب برگردید و از دانش آموزان بخواهید برای تصاویر بالای صفحه داستان (مسئله) بگویند

سپسآن را حل کنند. این صفحه را نیز می توان با تشکیل گروه های دو نفره انجام داد.

توصیه های آموزشی صفحه 51 تم 8 درس نمازریاضی اول ابتدایی

١ تا به حال دانش آموزان چینش های مختلفی از ۵ شیء را دیده اند (به عنوان نمونه چینه ها که به صورت افقی یا عمودی بودهاست).

در اینجا نمایش دیگری از ۵ که به صورت چینش دایره وار ۵ صندلی ها می باشد را می بینید.

این تصویر به درک عمیق تردانش آموزان منجر می شود.

٢ در کلاس درس می توانید همین فعالیت را با قرار دادن یک میز و ۵ صندلی به صورت عملی انجام دهید.

اهداف صفحه 52  تم 8 ریاضی اول ابتدایی نماز

. ١ برقراری ارتباط با نمایش های مختلف عدد ۳
. ٢ توانایی نوشتن صحیح نماد عدد ۳
٣ تشخیص مصادیق عدد ۳ در محیط پیرامونی در زندگیروزمره.

روش تدریس صفحه 52  تم 8 کتاب ریاضی اول دبستان درس نماز

در اینجا می توانید مروری بر صفحات کتاب نمایید و دانش آموزان را تشویق کنید

که هر جا نمایش ۳ تایی دیده اند به شمانشان دهند.

همچنین از آنها بخواهید که با ابزارهای دلخواه یکنمایش ۳ تایی درست کنند.

∗∗ می توانید به صفحه آغازین بخش برگردید و از آنهابپرسید که ردیف بالا و یا ردیف پایین چند مرحله از نماز را نشانمی دهد.

اگر دانش آموزان می دانند بیان کنند. (شما می توانید بهآنها در بیان مراحل نماز کمک کنید)

∗∗∗ در فعالیت صفحه ۵۲ ابتدا به دانش آموز نمایش هایمختلف عدد ۳ را نشان دهید

و به آنها با صدای بلند به عنوان نمونه بگویید ۳ چینه و سپس به آنها بگویید

که همه آنها نمایش عدد ۳می باشند و ۳ را روی تخته بنویسید.

طریقه نوشتن عدد ۳ را آموزش دهید.

برای نوشتن نماد ۳ ابتدا بخواهید عددهای کمرنگ را با توجه به فلش های رسم شده یا پر رنگ کنند و سپس فعالیت مربوط بهعددنویسی را انجام دهند.

توصیه های آموزشی صفحه 52  تم 8 کتاب ریاضی اول دبستان نماز

١ در ارائه نمایش های مختلف عدد ۳ می توانید از درس های دیگر استفاده کنید.

به عنوان نمونه از دانش آموزان بخواهید یک کلمه ۳ حرفی بگویند.

٢ از دانش آموزان بخواهید که نمایش ۳تایی که در محیط پیرامونی می بینند تصور و بیان کنند.

٣ در بعضی از شکل ها به دانش آموزان کمک کنید که سه جزء یک کل را ببینند.

به عنوان نمونه سه پایه یک دوربین یا سهبخش برگ گل شبدر.

۴ در هنگام نوشتن عدد ۳ توجه دانش آموزان را به نقطه شروع نوشتن، حرکت قلم و خط زمینه جلب کنید.

۵ از دانش آموزان بخواهید نوشتن صحیح نماد عدد ۳ را در منزل تمرین کنند.

۶ از دانش آموزان بخواهید در منزل قایقی نقاشی کنند که سه مسافر دارد، گلدانی ترسیم کنند که ۳ گل دارد.

٧ از دانش آموزان بخواهید در منزل با کمک خانواده اشیایی که سه حرف دارند و حرف آخر آنها یکی است را نقاشی کنند.

٨ یک ظرف ماسه یا آرد در اختیار دانش آموزان قرار دهید تا آنها با کمک انگشت اشاره عدد ۳ را ترسیم کنند تا تصویر بهتریاز نماد ۳ در ذهن آنها نقش بندد.

اهداف صفحه 53  تم 8 ریاضی اول ابتدایی نماز

١ ادامه دادن یک الگوی شطرنجی پیوسته.
٢ کشف قانون مربوط به الگو.
٣ تشخیص و رسم شکل تکرار شوندهٔ الگو.

روش تدریس صفحه 53  تم 8 ریاضی اول دبستان درس نماز

از دانش آموزان بخواهید با استفاده از چوب کبریت هاالگوی تکرار شونده دلخواه را به گونه ای ترسیم کنند

سر چوبکبریت ها کنار یکدیگر نباشد برای این کار ابتدا از آنها بپرسید که
چه الگویی با چوب کبریت ها می خواهند بسازند و تکرار کنند.

شما به عنوان نمونه می توانید یک بار انجام دهید سپس از آنها
بخواهید الگو را ادامه دهند.

همین عمل را می توانید با دکمه هایرنگارنگ انجام دهید.

∗∗ از دانش آموزان بپرسید که آیا در کاشی کاری هایمسجد در صفحه آغازین بخش الگوی تکرار شونده می بینند؟

آنرا بیان و یا مشابه آن را با اشیاء و یا اشکال مختلف بسازند و یا
ترسیم کنند.

∗∗∗ از دانش آموزان بخواهید فعالیت صفحه ۵۳ را انجام دهند.

در صورتی که در تشخیص شکل تکرار شونده مشکل داشتهباشند

می توانید با قرار دادن نقطه در ابتدای شکل تکرارشونده به آنها کمک کنید.

همچنین از دانش آموزان بخواهید در قسمت های خالی الگوهایی را به دلخواه خود طراحی کنند.

الگوهای زیاد و پیچیده را درکلاس برجسته کرده و توجه سایر دانش آموزان را به آنها جلب کنید.

توصیه های آموزشی صفحه 53  تم 8 ریاضی اول دبستان نماز

١ اگر دانش آموزان در ادامه دادن الگو با مشکل مواجه هستند نمونه آن الگو را به صورت کمرنگ و یا نقطه چین در اختیارشان قرار دهید

و از آنها بخواهید نقطه چین ها را پر رنگ کنند و یا مربع ها را با نقطه های رنگی مشخص کنید و از آنها بخواهید

به همان رنگ مربع ها را رنگی کنند.

٢ از دانش آموزان بخواهید که الگویی را در کلاس بیان کنند و شما روی تخته (بعضی درست و بعضی نادرست) ادامه دهید

و از آنها بخواهید بگویند که الگویی را که شما ادامه می دهید درست است یا نادرست.

٣ از دانش آموزان بخواهید در منزل دنبال الگوهای تکرارشونده باشند و نمونه هایی از آن الگو را روی کاغذ ترسیم کنند.

۴ از دانش آموزان بخواهید خانه ای را نقاشی و بر روی دیوارهای آن خانه الگوهای تکرارشونده ترسیم کنند.

۵ در هر قسمت فضایی برای طراحی یک الگو توسط دانش آموزان قرار داده شده است، توصیه می شود

ابتدا شکلتکرارشونده را رسم کنند.

سپس الگوی خود را با رسم متناوب آن شکل به دست آورند. این فعالیت را می توانند دو نفره انجام دهند.

یک دانش آموز شکل تکرارشونده بکشد و دانش آموز دیگر الگو را ادامه دهد.

اهداف صفحه 54  تم 8 ریاضی اول ابتدایی نماز

١ برقراری ارتباط با نمایش های مختلف عدد ۴
٢ نوشتن صحیح نماد عدد ۴
٣ تشخیص مصادیق عدد ۴ در محیط پیرامونی.

روش تدریس صفحه 54  تم 8 کتاب ریاضی اول ابتدایی درس نماز

از دانش آموزان بخواهید مروری بر صفحات قبل کتابکرده و نمایش های مختلف عدد ۴ را در صفحات کتاب نشاندهند.

سپس با ابزارهای دلخواهی که دارند نمایش های مختلفیاز عدد ۴ بسازند.

به عنوان نمونه با ۴ تا چوب کبریت نمایش هایمتفاوتی از عدد ۴ بسازند.

از آنها بخواهید حیواناتی را که چهار دست و پا راه می روند، نام ببرند.

در مورد یکی از چهار راه های نزدیک مدرسه سئوال کنید.

∗∗ به صفحه آغازین بخش برگردید و از آنها بپرسید که در ردیف بالا چند تا از اعمال نماز را انجام می دهند؟

∗∗∗ حال به کتاب برگردید و با نوشتن عدد ۴ روی تخته در مورد هر یک از تصاویر از دانش آموزان بپرسید و از آنها بخواهید

عدد هر قسمت را با صدای بلند بیان کنند و یا به سؤال های شما پاسخ دهند.

به عنوان نمونه چینه ها از بالا در ردیف چندم قرار دارند؟

اولین چینه از سمت چپ چندتا است؟

سپس ۴ را روی تخته به دانش آموزان نشان دهید.

در ادامه نوشتن صحیح نماد ۴ را آموزشدهید و از آنها بخواهید ابتدا عددهای کمرنگ را پررنگ کنند سپس نوشتن عدد ۴ را ادامه دهند.

توصیه های آموزشی صفحه 54  تم 8 کتاب ریاضی اول ابتدایی درس نماز

١ از دانش آموزان بخواهید مصادیق عدد ۴ را در زندگی روزمره مثل چهار فصل، چهار چرخ ماشین و… بیان کنند.

٢ در ابتدای آموزش فقط از نماد ۴ که در کتاب نوشته شده استفاده کنید و شکل دیگر عدد را به کار نبرید.

٣ از دانش آموزان بخواهید کلماتی را پیدا کنند که ۴ حرف دارد و یا داستانی بسازند

که در آن عدد ۴ وجود دارد و یا با اعداد۳ و ۴ الگوهای تکرارشونده دلخواه بسازند.

به این ترتیب به توسعه مفهوم عدد ۴ در ذهن دانش آموزان کمک کنید.

٣ همچنین می توانید فعالیت هایی برای منزل پبشنهاد کنید.

برای مثال از بچه ها بخواهید باغی را نقاشی کنند که همه اشیاء
داخل آن باغ ۴ تایی باشند.

اهداف صفحه 55  تم 8 ریاضی اول ابتدایی نماز

١ تعیین عدد اصلی یک مجموعه.
2 – تمرین نوشتن نماد عددهای. ۳ و ۴ ، ٢
٣ اندازه گیری طول با استفاده از اشیاء مختلف و شمارش تعداد اشیاء واحد.

روش تدریس صفحه 55  تم 8 کتاب ریاضی اول ابتدایی نماز

بر روی کاغذ اعداد ۱ تا ۴ را نوشته و آنها را برش داده و تعدادی نخود و لوبیا در اختیار دانش آموزان قرار دهید.

با نشاندادن هر عدد به آنها بگویید که به همان میزان لوبیا یا نخود روی
میز جدا کنند.

برای انجام فعالیت دوم ابتدا بخواهید اشیایی که اندازه آنهایکی است را کنار هم قرار دهند

(به عنوان نمونه ۲ تا مداد رنگییک اندازه) تا دانش آموزان درک مناسبی از اندازه پیدا کنند.

سپس از آنها بخواهید که با کنار هم قرار دادن چند چینه کنارمداد بگویند اندازه مداد چند چینه است

تا درک مناسبی از طول و اندازه پیدا کنند.

∗∗ به صفحه آغازین بخش برگردید و در مورد نمازهای ۳ و ۴ رکعتی توضیح مختصری بدهید.

∗∗∗ حال از دانش آموزان بخواهید فعالیت صفحه ۵۵ را انجام دهند.

پیشنهاد می شود که همراه انجام این فعالیت اشکالمجسم مانند چینه و یا کاغذهایی که به صورت اشکال هندسی است را مانند شکل های کتاب درست کنند.

سپس عدد مربوط به آن رابپرسید. در انجام فعالیت اندازه گیری کافی است

تعداد گیره ها را بشمارند و بگویند که اندازه مداد چند گیره است.

توصیه های آموزشی صفحه 55  تم 8 ریاضی اول ابتدایی درس نماز

١ چینش اشکال هندسی مثل مثلث ها و یا چینه ها برای درک بهتر شکل ها لازم است.

٢ از بچه ها بخواهید در منزل تعداد اتاق ها، حمام، آشپزخانه، یخچال، تلویزیون و کمدها را به صورت نماد عدد بنویسند.

٣ برای بچه ها داستانی مشابه داستان زیر تعریف کنید.

یکی بود یکی نبود در جنگلی سه پرنده زیبا روی درخت بودند، کنار آنها چهار سنجاب لانه کرده بودند و به خوبی و خوشیزندگی می کردند.

سپس از آنها بپرسید چند تا پرنده روی درخت بودند. تعداد آنها را به صورت چوب خط و سپس به صورت نماد ۳بنویسند.

به همین صورت چند سنجاب کنار آنها بودند؟ تعداد را با گردی و به صورت نمادین بنویسند.

۴ ابتدا در کلاس چند شیء هم اندازه مثل نیمکت نام برده تا مفهوم هم اندازه درک شود.

۵ در هنگام اندازه گیری طول های مختلف با اشیاء کوچک تر مراقب باشید که در ابتدا اندازه مورد نظر تعداد صحیحی از شیٔکوچک تر باشد

اهداف صفحه 56  تم 8 ریاضی اول ابتدایی نماز

. ١ تمرین تشخیص نماد عددهای ۳ و ۴
٢ کسب مهارت در به کار بردن خط کش برای رسم خط.
۴ با عددهای ۱ * ٣ تکمیل کردن مربع شگفت انگیز ۴. تا ۴

روش تدریس صفحه 56  تم 8 ریاضی اول ابتدایی درس نماز

توجه دانش آموزان را به خط های راست در کلاسدرس مثل لبهٔ تخته، دور در، یا پنجره و… جلب کنید و برای رسمخط آمادگی ذهنی ایجاد کنید.

∗∗ به صفحه آغازین بخش برگردید و در تصویر محرابنماز، ۲ نقطه بگذارید تا دانش آموزان با وصل کردن آن دو نقطه بههم، جهت قبله را مشخص کنند.

در مورد جهت قبله و اهمیت آندر نماز خواندن توضیح مختصری دهید.

∗∗∗ حال به صفحه ۵۶ کتاب برگردید و ابتدا تصویرسمت چپ و بالای صفحه را به دانش آموزان نشان دهید

و از آنها بخواهید که با استفاده از خط کش نقاطی که عددهای مثل هم دارندرا به هم وصل کنند.

سپس از آنها بخواهید مربع های شگفت انگیز پایین صفحه را حل کنند.

توصیه های آموزشی صفحه 56  تم 8 کتاب ریاضی اول ابتدایی نماز

١ در هنگام استفاده از خط کش در مورد نحوه در دست گرفتن خط کش و قرار دادن آن کنار نقاط به دانش آموزان توضیح دهید

و با حرکت در بین آنها نحوه استفاده از خط کش را مشاهده و رفع اشکال کنید.
٢ جهت کسب مهارت در استفاده از خط کش، کاغذهای باطله و روزنامه در اختیار دانش آموزان قرار دهید تا با خط کش خط بکشند.

٣ در حل مربع شگفت انگیز از دانش آموزان بخواهید توضیح دهند که چگونه نقطه شروع را پیدا کنند.

به روش های مختلفیکه دانش آموزان بیان می کنند، توجه و راه حل های مختلف را با هم مقایسه کنید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.