مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

تم ۷ ریاضی اول ابتدایی تولد دوقلوها

0

تم ۷ ریاضی اول ابتدایی تولد دوقلوها به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد

مفاهيم:

چپ، راست؛ وسط، کنار، بين؛ رديف،ستون؛ جلو، عقب؛ جلو، پشت؛ اول الی پنجم.
مهارت های مربوط به لوحه:

تقسيم کردن کيک؛بازکردن هديه ها؛ فوت کردن شمع؛ دعوت مهمان ها.
نگرش ها:
١ وقتی مردم توصيف های متفاوتی از يک چيز می دهند
بهتر است يک مشاهده انجام دهيم تا اينکه استدلال کنيم چه کسی درست می گويد.
٢ مفهوم تساوی در ابعاد وسيع در زندگی روزمره مطرح است.

مفاهيم رياضی بسياری از اين مفهوم انتزاع می شوند که در زندگی روزمره کاربرد دارد.
تأثيرات بر ساختارشناختی:
١ حدس زدن.
٢ بخشش.
٣ تأثير رفتار بر عادات.
تم شناختی:
هديه: در مورد آداب هديه دادن و هديه گرفتن و تشکر از کسی که هديه می دهد، نکاتی را که به نظرتان می رسد به دانش آموزان بگوييد.

ارتباط تم ۷ ریاضی اول ابتدایی تولد دوقلوها با صفحات بخش:

١ مصداق های جمع و تفريق با حاصل کمتر از ۵ را با توجه به اين تصوير مطرح کنيد.
. ٢ اشيايی را که تنها يک عدد از آن در تصوير وجود دارد نام ببريد و کنار آنها بنويسيد ۱
. ٣ اشيايی را که دقيقاً ۲ عدد از آنها در تصوير وجود دارد نام ببريد و کنار آنها بنويسيد ۲
٤ با رديف و ستون در کتابخانه آدرس بدهيد.
٥ تعداد برش های کيک و هديه ها و شاخه های گل و شمع ها و افراد حاضر را به صورت دو دسته پنج تايی تقسيم
کنيد.
٦ چند نفر عينک دارند؟
٧ پيراهن پدر چند دکمه دارد؟ پيراهن پسر کوچک چند دکمه دارد؟

اهداف صفحه ۴۴ تم ۷ ریاضی اول ابتدایی تولد دوقلوها

١ مرور مفاهيم جمع و تفريق.
٢ نمايش حاصل جمع يا تفريق با نماد چوب خط.
٣ به کارگيری مفاهيم جمع و تفريق در محيط پيرامونی.
٤ تمرين مهارت حل مسئله با حل مربع شگفت انگيز
.۴*۴

روش تدريس صفحه ۴۴ تم ۷ ریاضی اول دبستان تولد دوقلوها

می توانيد با برش دادن دو دايره کاغذی با رنگ های متفاوت به پنج قسمت مساوی و با دادن شکل ها به دانش آموزانفعاليتی به صورت زير انجام دهيد.

١ ابتدا ۳ قطعه از يک دايره کاغذی و ۲ قطعه از دايره کاغذی ديگر بردارند و از آنها بپرسيد که از هر دايره چند قطعه برداشته شده است.

سپس بخواهيد ۲ قطعه باقيمانده از يک رنگ را به ۳ قطعه ی ديگر وصل کنند.

از آنها بپرسيد روی هم چند قطعه شده است تا دانش آموزان درک مناسبی از مفهوم جمعکسب کنند.

به اين ترتيب می توانيد تمرين هايی برای مفهوم تفريق نيز طرح کنيد.

∗∗ حال می توانيد سؤالاتی در مورد مفهوم اضافه کردن يا کم کردن کيک ها با توجه به صفحه آغازين بخش بپرسيد.

به عنواننمونه اگر دو قطعه از کيک سمت راست به ۲ دختری که روی مبل نشسته اند داده شود،

چند قطعه از کيک می ماند؟ با طرح سؤال هایمشابه از دانش آموزان، درک مناسبی از مفاهيم جمع و تفريق با توجه به تصوير مربوطه ايجاد کنيد.

∗∗∗ حال به صفحه ۴۴ کتاب درسی برگشته و فعاليت مربوطه را انجام دهيد.

در اين فعاليت ابتدا توضيح دهيد که هر کيک به۵ قسمت مساوی تقسيم شده است،

سپس طبق دستورالعمل بالای صفحه سؤالات مربوطه را بپرسيد.

برای حل مربع شگفت انگيز اين صفحه راه حل های مختلف دانش آموزان را سؤال کنيد

هر دانش آموز می تواند کار نفر کنارخود را کنترل و بررسی کند و در مورد صحت و سقم آن اظهارنظر کند.

توصيه های آموزشی صفحه ۴۴ تم ۷ ریاضی اول ابتدایی تولد دوقلوها

١ ديدن ۵ قطعه مساوی از يک گردی يا کيک از اهميت خاصی برخوردار است.

بنابراين از ابزارهايی که اين تصوير را ايجاد می کند استفاده کنيد.

٢ ممکن است که دانش آموزان در هنگام انجام فعاليت مربوط به کيک و تشخيص تعداد قطعات با مشکل مواجه شوند.

شمامی توانيد آنها را به بشقابی که خطوط ناشی از برداشتن قطعه ها در آن ديده می شود، هدايت کنيد.

٣ در حل مربع شگفت انگيز هم می توان با کنترل ستون ها و هم بابررسی رديف و هم با نگاه کردن به ۴ مربع که در يک چهارم
مربع اصلی کنار هم قرار گرفته اند،

به پاسخ مناسب دست يافت. بنابراين راه حل های مختلف را در کلاس مورد بررسی و توجه قرار دهيد

اهداف صفحه ۴۵ تم ۷ ریاضی اول ابتدایی تولد دوقلوها

١ برقراری ارتباط با نمايش های مختلف عدد يک.
٢ ديدن مصاديق مختلف عدد يک در محيط پيرامونی.
٣ توانايی نوشتن درست نماد عدد يک.

روش تدريس صفحه ۴۵ تم ۷ ریاضی اول ابتدایی تولد دوقلوها

نمايش های مختلف عدد ۱ از قبيل انگشت دست،چينه، گردی، چهار گوش و… را نمايش دهيد

و از آنها بخواهيدمصاديق عدد يک در محيط پيرامونی مانند ماه، خورشيد، خانه کعبه و… را نام ببرند.

∗∗ به صفحه آغازين بخش برگرديد و از آنها بپرسيد چندپنجره و يا چند پسر در اين تصوير ديده می شود؟

و سؤالات ديگریکه عدد يک را تداعی می کند، از آنها بپرسيد.

∗∗∗ حال به فعاليت اين صفحه برگرديد و اشکالی کهدر صفحه ۴۵ قرار دارد را با دانش آموزان مرور کرده و در هرقسمت تعداد آن يعنی عدد يک را تکرار کنيد.

سپس در موردنحوه درست نوشتن عدد يک روی خط زمينه و حرکت از بالا به پايين دست تأکيد کنيد و آموزش دهيد.

توصيه های آموزشی صفحه ۴۵ درس تولد دوقلوها تم ۷ ریاضی اول ابتدایی 

١ يکی از اين تصاوير مربوط به کوه دماوند می باشد.

بيان کلمهٔ کوه ممکن است عدد بيشتر از يک را تداعی کند، اما کوه دماوند
منحصر به فرد است.

٢ به نحوه نوشتن نماد ۱ و حرکت قلم توجه کنيد و به همان ترتيب درست نوشتن عدد يک را با توجه به خط زمينه، نقطه شروع،جهت حرکت قلم و نقطه پايانی توضيح دهيد.

٣ خوب است به صفحات ما قبل اين صفحه رجوع کرده و مصاديق ذکر شده

در اين صفحه ها از جمله شکل مثلث، چوب کبريت، چوب خط يک، شکل مربع، دايره، چينه يا مکعب،

يک قطعه کيک، شکل شش ضلعی منتظم و نمادهای عدد يک با انگشتان دست را که در اين صفحات مطرح شده بودند، مرور کنيد.

درس تولد دوقلوها تم 7 ریاضی اول ابتدایی 
درس تولد دوقلوها تم ۷ ریاضی اول ابتدایی

اهداف صفحه ۴۶ تم ۷ ریاضی اول ابتدایی تولد دوقلوها

١ ادامه دادن الگوهای شطرنجی.
٢ کشف قانون مربوط به الگو.
٣ درک الگوهايی که به هم متصل هستند و الگوهايی که
از هم فاصله دارند.
٤ تشخيص شکل تکرارشونده در هر الگو و رسم آن.

روش تدريس صفحه ۴۶ درس تولد دوقلوها تم ۷ کتاب ریاضی اول ابتدایی 

از بچه ها بخواهيد با ميله يا مداد و تراش که هر کدام به فاصله ۴ انگشت از يکديگر قرار دارند.

الگويی را طراحی و قانون مربوط به الگوی خود بيان کنند.

به همين صورتفعاليت های مشابه ديگر را که مربوط به الگوی شطرنجی خطیاست، انجام دهند.

سپس از دانش آموزان بخواهيد که کاغذهایرنگی را به شکل مربع برش دهند و با استفاده از آن الگوهای متفاوت بسازند.

∗∗ حال از دانش آموزان بخواهيد با رنگ کردن ريشه های فرش که در تصوير آغازين اين بخش ديده می شود

و (با استفاده از رنگ های متفاوت) الگوی مناسب بسازند.

∗∗∗ با برگشت به صفحه کتاب از دانش آموزان بخواهيد فعاليت های اين صفحه را انجام دهند.

در انجام فعاليت های اينصفحه تشخيص شکل تکرارشونده و رسم آن در قسمت سمت راست اهميت زيادی دارد.

لذا نبايد به کنترل اين قسمت پرداخته ودر صورتی که دانش آموزی شکل تکرارشونده را تشخيص نمی دهد،

بهتر است از او بخواهيد الگو را به صورت کلامی بيان کند تا با توصيف خود متوجه تکرارشود و شکل را تشخيص دهد.

توصيه های آموزشی صفحه ۴۶ تولد دوقلوها تم ۷ کتاب ریاضی اول ابتدایی 

١ در هر قسمت شکل ها ابتدا به صورت مجزا هستند و سپس شکل های متصل مطرح شده است.

چرا که تشخيص شکلتکرار شونده در اين موارد مشکل است.

٢ برای دانش آموزانی که در انجام اين فعاليت مشکل دارند می توان ابتدا شکل تکرارشونده را رسم کرد

و سپس از آنهاخواست که آن شکل را چندين مرتبه کنار هم روی کاغذ شطرنجی به صورت منفصل يا متصل رسم کنند

تا يک الگو ساخته شود و بهاين ترتيب درک شکل تکرارشونده ساده تر خواهد بود.

٣ تعدادی از دانش آموزان اگر ابتدا شکل تکرار شونده را ببينند و با کمک آن الگو بسازند

درک الگو برايشان ساده تر و برایتعدادی ديگر بهتر است ابتدا درک الگو کامل شود و سپس تشخيص شکل تکرار شونده اتفاق می افتد.

در کتاب درسی از هر دو صورت به قدر کفايت تمرين وجود دارد.

اهداف صفحه ۴۷  تم ۷ ریاضی اول ابتدایی تولد دوقلوها

. ١ برقراری ارتباط با نمايش های مختلف عدد ۲
٢ ديدن مصاديق مختلف عدد ۲ در محيط پيرامونی.
٣ توانايی نوشتن درست نماد عدد دو.

روش تدريس صفحه ۴۷  تم ۷ کتاب ریاضی اول ابتدایی درس تولد دوقلوها

کار را با ارائه مصاديق مختلف عدد ۲ در محيط اطرافو نمايش های مختلف عدد ۲ با انگشتان دست شروع کنيد.

ازدانش آموزان بخواهيد مصاديق عدد ۲ را نقاشی کنند.

∗∗ با مراجعه به صفحه آغازين اين بخش از دانش آموزان بخواهيد چيزهای ۲تايی را در شکل نشان دهند.

∗∗∗ با رجوع به کتاب درسی مصاديق مختلف عدد ۲ را در هر شکل با شمردن تعداد آنها مرور کنيد. سپس نحوه صحيح نوشتن نماد عدد ۲را آموزش دهيد.

توصيه های آموزشی صفحه ۴۷  تم ۷ کتاب ریاضی اول ابتدایی درس تولد دوقلوها

١ برای آموزش نحوه صحيح نوشتن نماد عدد ۲ به خطزمينه، نقطه شروع حرکت، جهت حرکت قلم و نوشتن بدون برداشتن قلم اشاره کنيد.

٢ صفحات قبل را مرور کرده و از دانش آموزان بخواهيد شکل هايی که در اين صفحه می بينند

(از جمله چينه، چوب کبريت،شکل های هندسی و…) را در صفحات قبلی کتاب پيدا کرده و هر کدام را که نشان دهنده عدد ۲ است، بيان کنند.

اهداف صفحه ۴۸  تم ۷ ریاضی اول ابتدایی تولد دوقلوها

. ١ کسب توانايی تشخيص عددهای ۱ و ۲
٢ درک عدد اصلی يک مجموعه.
٣ توانايی ادامه دادن يک الگوی شطرنجی.

روش تدريس صفحه ۴۸  تم ۷ ریاضی اول ابتدایی درس تولد دوقلوها

به دانش آموزان چيزهای مختلف نظير ۲ لوبيا، ۱ کتاب، ۲ چينه و… بدهيد

و (به عنوان نمونه) از آنها بپرسيد که اين چندچينه است؟ با نوشتن نماد اين عدد روی تخته تمرين کردن را ادامهدهيد.

∗∗ به صفحه آغازين بخش ۷ برگرديد و سؤالاتی در مورد تشخيص تعداد افراد يا اشيايی که دو تا يا يکی هستند، بپرسيد وتوجه دانش آموزان را به مقايسه عددهای ۱ و ۲ جلب کنيد.

∗∗∗ حال به صفحه کتاب برگرديد و فعاليت مربوط به اينصفحه را انجام دهيد

و از دانش آموزان بخواهيد دور پاسخ درستخط بکشند و سپس الگوی پايين صفحه را با شمردن مربع ها و به کار بردن عددهای ۱و ۲ ادامه دهند.

توصيه های آموزشی صفحه ۴۸  تم ۷ ریاضی اول ابتدایی درس تولد دوقلوها

١ ممکن است دانش آموزی تفسيری متفاوت از شکل داشته باشد و عدد ديگری را انتخاب کند.

برای مثال دو مربع آبی رنگرا که تقريباً به هم چسبيده است، يک شکل مستطيل در نظر گرفته و عدد يک را انتخاب کند.

در اين مورد بهتر است ابتدا تفسير ودليل انتخاب او را با دقت گوش کنيد و سپس درستی يا نادرستی عمل او را بررسی نماييد.

٢ برای توصيف و ادامه دادن الگوی پايين صفحه می توان از عددهای ۱ و ۲ استفاده کرد.

برای مثال، از نقطه شروع يکی به سمت راست و ۲تا بالا می رويم و نقطه شروع را به اين نقطه وصل می کنيم.

تم 7 ریاضی اول ابتدایی درس تولد دوقلوها
تم ۷ ریاضی اول ابتدایی درس تولد دوقلوها

اهداف صفحه ۴۹  تم ۷ ریاضی اول ابتدایی تولد دوقلوها

١ درک مفهوم تقارن.
٢ کار با ابزار شابلون برای رسم شکل های متقارن.
٣ شناخت اشکال هندسی.

روش تدريس صفحه ۴۹  تم ۷ کتاب ریاضی اول ابتدایی تولد دوقلوها

توجه دانش آموزان را به شکل های متقارن در کلاسدرس جلب کنيد.

می توانيد چند شکل متقارن به کلاس ببريد و باتاکردن شکل از روی خط تقارن مشابه بودن دو طرف و تساویشکل ها را به آنها نشان دهيد.

∗∗ در صفحه آغازين بخش با کمک دانش آموزانشکل های متقارن را پيدا کنيد.

∗∗∗ از دانش آموزان بخواهيد ابتدا خوب به تصاويرصفحه ۴۹ نگاه کنند سپس توضيح دهند که در هر قسمت چه اتفاقی افتاده است.

پس از آن با استفاده از شابلون خطی را ترسيم کنند و با قرار دادن لبه شابلون روی خط اقدام به رسم اشکالهندسی کرده

و با برگرداندن شابلون در طرف ديگر خط همان شکل را بکشند و با تا کردن و روی هم قرار دادن شکل های دو طرف خط به درک اشکال متقارن برسند.

توصيه های آموزشی  صفحه ۴۹  تم ۷ کتاب ریاضی اول ابتدایی تولد دوقلوها

١ لازم نيست از واژه قرينه، متقارن، تقارن و خط تقارن استفاده کنيد.

٢ روش ارائه شده در اين صفحه بسيار مهم است و تا پايان کتاب دانش آموزان به آن نياز دارند

به خصوص در طراحی فرش و رسم شکل های متقارن در دو طرف آن با استفاده از شابلون اين روش بسيار کاربرد دارد.

٣ در شکل های مربع، مستطيل و دايره قرينه شکل مانند خود شکل است و تشخيص تقارن ساده تر است،

اما در مورد مثلث باتوجه به تغيير جهت قرار گرفتن (همان طور که در شکل زير مشاهده می کنيد) تشخيص و رسم شکل متقارن بدون استفاده از اين روشبرای دانش آموزان مشکل است.

٤ به اندازه کافی روش مطرح شده را تمرين کنيد تا همه دانش آموزان به مهارت دست يابند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.