مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

تم 7 ریاضی اول ابتدایی تولد دوقلوها

0 ۷۷۸

تم 7 ریاضی اول ابتدایی تولد دوقلوها به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد

مفاهیم:

چپ، راست؛ وسط، کنار، بین؛ ردیف،ستون؛ جلو، عقب؛ جلو، پشت؛ اول الی پنجم.
مهارت های مربوط به لوحه:

تقسیم کردن کیک؛بازکردن هدیه ها؛ فوت کردن شمع؛ دعوت مهمان ها.
نگرش ها:
١ وقتی مردم توصیف های متفاوتی از یک چیز می دهند
بهتر است یک مشاهده انجام دهیم تا اینکه استدلال کنیم چه کسی درست می گوید.
٢ مفهوم تساوی در ابعاد وسیع در زندگی روزمره مطرح است.

مفاهیم ریاضی بسیاری از این مفهوم انتزاع می شوند که در زندگی روزمره کاربرد دارد.
تأثیرات بر ساختارشناختی:
١ حدس زدن.
٢ بخشش.
٣ تأثیر رفتار بر عادات.
تم شناختی:
هدیه: در مورد آداب هدیه دادن و هدیه گرفتن و تشکر از کسی که هدیه می دهد، نکاتی را که به نظرتان می رسد به دانش آموزان بگویید.

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :

ارتباط تم 7 ریاضی اول ابتدایی تولد دوقلوها با صفحات بخش:

١ مصداق های جمع و تفریق با حاصل کمتر از ۵ را با توجه به این تصویر مطرح کنید.
. ٢ اشیایی را که تنها یک عدد از آن در تصویر وجود دارد نام ببرید و کنار آنها بنویسید ۱
. ٣ اشیایی را که دقیقاً ۲ عدد از آنها در تصویر وجود دارد نام ببرید و کنار آنها بنویسید ۲
۴ با ردیف و ستون در کتابخانه آدرس بدهید.
۵ تعداد برش های کیک و هدیه ها و شاخه های گل و شمع ها و افراد حاضر را به صورت دو دسته پنج تایی تقسیم
کنید.
۶ چند نفر عینک دارند؟
٧ پیراهن پدر چند دکمه دارد؟ پیراهن پسر کوچک چند دکمه دارد؟

اهداف صفحه 44 تم 7 ریاضی اول ابتدایی تولد دوقلوها

١ مرور مفاهیم جمع و تفریق.
٢ نمایش حاصل جمع یا تفریق با نماد چوب خط.
٣ به کارگیری مفاهیم جمع و تفریق در محیط پیرامونی.
۴ تمرین مهارت حل مسئله با حل مربع شگفت انگیز
.۴*۴

روش تدریس صفحه 44 تم 7 ریاضی اول دبستان تولد دوقلوها

می توانید با برش دادن دو دایره کاغذی با رنگ های متفاوت به پنج قسمت مساوی و با دادن شکل ها به دانش آموزانفعالیتی به صورت زیر انجام دهید.

١ ابتدا ۳ قطعه از یک دایره کاغذی و ۲ قطعه از دایره کاغذی دیگر بردارند و از آنها بپرسید که از هر دایره چند قطعه برداشته شده است.

سپس بخواهید ۲ قطعه باقیمانده از یک رنگ را به ۳ قطعه ی دیگر وصل کنند.

از آنها بپرسید روی هم چند قطعه شده است تا دانش آموزان درک مناسبی از مفهوم جمعکسب کنند.

به این ترتیب می توانید تمرین هایی برای مفهوم تفریق نیز طرح کنید.

∗∗ حال می توانید سؤالاتی در مورد مفهوم اضافه کردن یا کم کردن کیک ها با توجه به صفحه آغازین بخش بپرسید.

به عنواننمونه اگر دو قطعه از کیک سمت راست به ۲ دختری که روی مبل نشسته اند داده شود،

چند قطعه از کیک می ماند؟ با طرح سؤال هایمشابه از دانش آموزان، درک مناسبی از مفاهیم جمع و تفریق با توجه به تصویر مربوطه ایجاد کنید.

∗∗∗ حال به صفحه ۴۴ کتاب درسی برگشته و فعالیت مربوطه را انجام دهید.

در این فعالیت ابتدا توضیح دهید که هر کیک به۵ قسمت مساوی تقسیم شده است،

سپس طبق دستورالعمل بالای صفحه سؤالات مربوطه را بپرسید.

برای حل مربع شگفت انگیز این صفحه راه حل های مختلف دانش آموزان را سؤال کنید

هر دانش آموز می تواند کار نفر کنارخود را کنترل و بررسی کند و در مورد صحت و سقم آن اظهارنظر کند.

توصیه های آموزشی صفحه 44 تم 7 ریاضی اول ابتدایی تولد دوقلوها

١ دیدن ۵ قطعه مساوی از یک گردی یا کیک از اهمیت خاصی برخوردار است.

بنابراین از ابزارهایی که این تصویر را ایجاد می کند استفاده کنید.

٢ ممکن است که دانش آموزان در هنگام انجام فعالیت مربوط به کیک و تشخیص تعداد قطعات با مشکل مواجه شوند.

شمامی توانید آنها را به بشقابی که خطوط ناشی از برداشتن قطعه ها در آن دیده می شود، هدایت کنید.

٣ در حل مربع شگفت انگیز هم می توان با کنترل ستون ها و هم بابررسی ردیف و هم با نگاه کردن به ۴ مربع که در یک چهارم
مربع اصلی کنار هم قرار گرفته اند،

به پاسخ مناسب دست یافت. بنابراین راه حل های مختلف را در کلاس مورد بررسی و توجه قرار دهید

اهداف صفحه 45 تم 7 ریاضی اول ابتدایی تولد دوقلوها

١ برقراری ارتباط با نمایش های مختلف عدد یک.
٢ دیدن مصادیق مختلف عدد یک در محیط پیرامونی.
٣ توانایی نوشتن درست نماد عدد یک.

روش تدریس صفحه 45 تم 7 ریاضی اول ابتدایی تولد دوقلوها

نمایش های مختلف عدد ۱ از قبیل انگشت دست،چینه، گردی، چهار گوش و… را نمایش دهید

و از آنها بخواهیدمصادیق عدد یک در محیط پیرامونی مانند ماه، خورشید، خانه کعبه و… را نام ببرند.

∗∗ به صفحه آغازین بخش برگردید و از آنها بپرسید چندپنجره و یا چند پسر در این تصویر دیده می شود؟

و سؤالات دیگریکه عدد یک را تداعی می کند، از آنها بپرسید.

∗∗∗ حال به فعالیت این صفحه برگردید و اشکالی کهدر صفحه ۴۵ قرار دارد را با دانش آموزان مرور کرده و در هرقسمت تعداد آن یعنی عدد یک را تکرار کنید.

سپس در موردنحوه درست نوشتن عدد یک روی خط زمینه و حرکت از بالا به پایین دست تأکید کنید و آموزش دهید.

توصیه های آموزشی صفحه 45 درس تولد دوقلوها تم 7 ریاضی اول ابتدایی 

١ یکی از این تصاویر مربوط به کوه دماوند می باشد.

بیان کلمهٔ کوه ممکن است عدد بیشتر از یک را تداعی کند، اما کوه دماوند
منحصر به فرد است.

٢ به نحوه نوشتن نماد ۱ و حرکت قلم توجه کنید و به همان ترتیب درست نوشتن عدد یک را با توجه به خط زمینه، نقطه شروع،جهت حرکت قلم و نقطه پایانی توضیح دهید.

٣ خوب است به صفحات ما قبل این صفحه رجوع کرده و مصادیق ذکر شده

در این صفحه ها از جمله شکل مثلث، چوب کبریت، چوب خط یک، شکل مربع، دایره، چینه یا مکعب،

یک قطعه کیک، شکل شش ضلعی منتظم و نمادهای عدد یک با انگشتان دست را که در این صفحات مطرح شده بودند، مرور کنید.

درس تولد دوقلوها تم 7 ریاضی اول ابتدایی 
درس تولد دوقلوها تم 7 ریاضی اول ابتدایی

اهداف صفحه 46 تم 7 ریاضی اول ابتدایی تولد دوقلوها

١ ادامه دادن الگوهای شطرنجی.
٢ کشف قانون مربوط به الگو.
٣ درک الگوهایی که به هم متصل هستند و الگوهایی که
از هم فاصله دارند.
۴ تشخیص شکل تکرارشونده در هر الگو و رسم آن.

روش تدریس صفحه 46 درس تولد دوقلوها تم 7 کتاب ریاضی اول ابتدایی 

از بچه ها بخواهید با میله یا مداد و تراش که هر کدام به فاصله ۴ انگشت از یکدیگر قرار دارند.

الگویی را طراحی و قانون مربوط به الگوی خود بیان کنند.

به همین صورتفعالیت های مشابه دیگر را که مربوط به الگوی شطرنجی خطیاست، انجام دهند.

سپس از دانش آموزان بخواهید که کاغذهایرنگی را به شکل مربع برش دهند و با استفاده از آن الگوهای متفاوت بسازند.

∗∗ حال از دانش آموزان بخواهید با رنگ کردن ریشه های فرش که در تصویر آغازین این بخش دیده می شود

و (با استفاده از رنگ های متفاوت) الگوی مناسب بسازند.

∗∗∗ با برگشت به صفحه کتاب از دانش آموزان بخواهید فعالیت های این صفحه را انجام دهند.

در انجام فعالیت های اینصفحه تشخیص شکل تکرارشونده و رسم آن در قسمت سمت راست اهمیت زیادی دارد.

لذا نباید به کنترل این قسمت پرداخته ودر صورتی که دانش آموزی شکل تکرارشونده را تشخیص نمی دهد،

بهتر است از او بخواهید الگو را به صورت کلامی بیان کند تا با توصیف خود متوجه تکرارشود و شکل را تشخیص دهد.

توصیه های آموزشی صفحه 46 تولد دوقلوها تم 7 کتاب ریاضی اول ابتدایی 

١ در هر قسمت شکل ها ابتدا به صورت مجزا هستند و سپس شکل های متصل مطرح شده است.

چرا که تشخیص شکلتکرار شونده در این موارد مشکل است.

٢ برای دانش آموزانی که در انجام این فعالیت مشکل دارند می توان ابتدا شکل تکرارشونده را رسم کرد

و سپس از آنهاخواست که آن شکل را چندین مرتبه کنار هم روی کاغذ شطرنجی به صورت منفصل یا متصل رسم کنند

تا یک الگو ساخته شود و بهاین ترتیب درک شکل تکرارشونده ساده تر خواهد بود.

٣ تعدادی از دانش آموزان اگر ابتدا شکل تکرار شونده را ببینند و با کمک آن الگو بسازند

درک الگو برایشان ساده تر و برایتعدادی دیگر بهتر است ابتدا درک الگو کامل شود و سپس تشخیص شکل تکرار شونده اتفاق می افتد.

در کتاب درسی از هر دو صورت به قدر کفایت تمرین وجود دارد.

اهداف صفحه 47  تم 7 ریاضی اول ابتدایی تولد دوقلوها

. ١ برقراری ارتباط با نمایش های مختلف عدد ۲
٢ دیدن مصادیق مختلف عدد ۲ در محیط پیرامونی.
٣ توانایی نوشتن درست نماد عدد دو.

روش تدریس صفحه 47  تم 7 کتاب ریاضی اول ابتدایی درس تولد دوقلوها

کار را با ارائه مصادیق مختلف عدد ۲ در محیط اطرافو نمایش های مختلف عدد ۲ با انگشتان دست شروع کنید.

ازدانش آموزان بخواهید مصادیق عدد ۲ را نقاشی کنند.

∗∗ با مراجعه به صفحه آغازین این بخش از دانش آموزان بخواهید چیزهای ۲تایی را در شکل نشان دهند.

∗∗∗ با رجوع به کتاب درسی مصادیق مختلف عدد ۲ را در هر شکل با شمردن تعداد آنها مرور کنید. سپس نحوه صحیح نوشتن نماد عدد ۲را آموزش دهید.

توصیه های آموزشی صفحه 47  تم 7 کتاب ریاضی اول ابتدایی درس تولد دوقلوها

١ برای آموزش نحوه صحیح نوشتن نماد عدد ۲ به خطزمینه، نقطه شروع حرکت، جهت حرکت قلم و نوشتن بدون برداشتن قلم اشاره کنید.

٢ صفحات قبل را مرور کرده و از دانش آموزان بخواهید شکل هایی که در این صفحه می بینند

(از جمله چینه، چوب کبریت،شکل های هندسی و…) را در صفحات قبلی کتاب پیدا کرده و هر کدام را که نشان دهنده عدد ۲ است، بیان کنند.

اهداف صفحه 48  تم 7 ریاضی اول ابتدایی تولد دوقلوها

. ١ کسب توانایی تشخیص عددهای ۱ و ۲
٢ درک عدد اصلی یک مجموعه.
٣ توانایی ادامه دادن یک الگوی شطرنجی.

روش تدریس صفحه 48  تم 7 ریاضی اول ابتدایی درس تولد دوقلوها

به دانش آموزان چیزهای مختلف نظیر ۲ لوبیا، ۱ کتاب، ۲ چینه و… بدهید

و (به عنوان نمونه) از آنها بپرسید که این چندچینه است؟ با نوشتن نماد این عدد روی تخته تمرین کردن را ادامهدهید.

∗∗ به صفحه آغازین بخش ۷ برگردید و سؤالاتی در مورد تشخیص تعداد افراد یا اشیایی که دو تا یا یکی هستند، بپرسید وتوجه دانش آموزان را به مقایسه عددهای ۱ و ۲ جلب کنید.

∗∗∗ حال به صفحه کتاب برگردید و فعالیت مربوط به اینصفحه را انجام دهید

و از دانش آموزان بخواهید دور پاسخ درستخط بکشند و سپس الگوی پایین صفحه را با شمردن مربع ها و به کار بردن عددهای ۱و ۲ ادامه دهند.

توصیه های آموزشی صفحه 48  تم 7 ریاضی اول ابتدایی درس تولد دوقلوها

١ ممکن است دانش آموزی تفسیری متفاوت از شکل داشته باشد و عدد دیگری را انتخاب کند.

برای مثال دو مربع آبی رنگرا که تقریباً به هم چسبیده است، یک شکل مستطیل در نظر گرفته و عدد یک را انتخاب کند.

در این مورد بهتر است ابتدا تفسیر ودلیل انتخاب او را با دقت گوش کنید و سپس درستی یا نادرستی عمل او را بررسی نمایید.

٢ برای توصیف و ادامه دادن الگوی پایین صفحه می توان از عددهای ۱ و ۲ استفاده کرد.

برای مثال، از نقطه شروع یکی به سمت راست و ۲تا بالا می رویم و نقطه شروع را به این نقطه وصل می کنیم.

تم 7 ریاضی اول ابتدایی درس تولد دوقلوها
تم 7 ریاضی اول ابتدایی درس تولد دوقلوها

اهداف صفحه 49  تم 7 ریاضی اول ابتدایی تولد دوقلوها

١ درک مفهوم تقارن.
٢ کار با ابزار شابلون برای رسم شکل های متقارن.
٣ شناخت اشکال هندسی.

روش تدریس صفحه 49  تم 7 کتاب ریاضی اول ابتدایی تولد دوقلوها

توجه دانش آموزان را به شکل های متقارن در کلاسدرس جلب کنید.

می توانید چند شکل متقارن به کلاس ببرید و باتاکردن شکل از روی خط تقارن مشابه بودن دو طرف و تساویشکل ها را به آنها نشان دهید.

∗∗ در صفحه آغازین بخش با کمک دانش آموزانشکل های متقارن را پیدا کنید.

∗∗∗ از دانش آموزان بخواهید ابتدا خوب به تصاویرصفحه ۴۹ نگاه کنند سپس توضیح دهند که در هر قسمت چه اتفاقی افتاده است.

پس از آن با استفاده از شابلون خطی را ترسیم کنند و با قرار دادن لبه شابلون روی خط اقدام به رسم اشکالهندسی کرده

و با برگرداندن شابلون در طرف دیگر خط همان شکل را بکشند و با تا کردن و روی هم قرار دادن شکل های دو طرف خط به درک اشکال متقارن برسند.

توصیه های آموزشی  صفحه 49  تم 7 کتاب ریاضی اول ابتدایی تولد دوقلوها

١ لازم نیست از واژه قرینه، متقارن، تقارن و خط تقارن استفاده کنید.

٢ روش ارائه شده در این صفحه بسیار مهم است و تا پایان کتاب دانش آموزان به آن نیاز دارند

به خصوص در طراحی فرش و رسم شکل های متقارن در دو طرف آن با استفاده از شابلون این روش بسیار کاربرد دارد.

٣ در شکل های مربع، مستطیل و دایره قرینه شکل مانند خود شکل است و تشخیص تقارن ساده تر است،

اما در مورد مثلث باتوجه به تغییر جهت قرار گرفتن (همان طور که در شکل زیر مشاهده می کنید) تشخیص و رسم شکل متقارن بدون استفاده از این روشبرای دانش آموزان مشکل است.

۴ به اندازه کافی روش مطرح شده را تمرین کنید تا همه دانش آموزان به مهارت دست یابند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.