مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

تم ۶ ریاضی اول ابتدایی بازی با دوستان

0

تم ۶ ریاضی اول ابتدایی بازی با دوستان به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد
مفاهيم:
چپ، راست؛ وسط، کنار، بين؛ رديف،ستون؛ جلو، پشت؛ اول الی پنجم.
مهارت ها:
بازی با چينه ها؛ الگوسازی؛ پازل های دوبعدی و سه بعدی کاردستی.
نگرش ها:
١ رياضيات را بايد از طبيعت و جهان اطرافمانبياموزيم.
٢ زبان اعداد در طبيعت وجود دارد و انسان آن را ازطبيعت آموخته است.
تأثيرات بر ساختارشناختی:
١ تفکر هندسی و کار با اشکال هندسی.
٢ مدلسازی.
٣ تربيت ديگران با رفتار صحيح.
٤ شناخت دوستان.
٥ تأثير بر رفتار.
تم شناختی:
دوست: در مورد آداب دوست يابی، نگهداری دوستان، تربيت دوستان و کمک به دوستان، نکاتی را که به ذهنتان می رسد با دانش آموزان در ميان بگذاريد.

ارتباط تم ۶ ریاضی اول ابتدایی بازی با دوستان با صفحات بخش:

١ برای لوحه يک داستان بسازيد.
٢ عددهای کمتر از ۵ مهره را روی دو چينه پايين صفحه بگذاريد، سپس تعداد آنها را با انگشتان دو دست نشان دهيد.
انگشتان دو دست را به يک دست منتقل کنيد. همين کار را با مهره ها انجام بدهيد و همه را روی يک چينه منتقل کنيد.
٣ چند مهره را روی دو چينه پايين صفحه بگذاريد و با دو دست نشان بدهيد
سپس از دستی که تعداد بيشتری دارد به تعداد دست ديگر انتقال دهيد. همين کار را با مهره ها انجام بدهيد و بگوييد چقدر باقی می ماند.
٤ در مورد نکاتی که مربوط به اتاق شخصی دانش آموزان می شود
، مانند تميزی و مرتب کردن آن نکاتی را که به نظرتان می رسد
به دانش آموزان بگوييد.
٥ در مورد کار گروهی با دانش آموزان صحبت کنيد و آنها را به بازی های گروهی تشويق کنيد.
٦ تعداد بچه های در حال بازی را با تعداد صندلی ها مقايسه کنيد.

کتاب کاربرگ کل کتاب های اول درس به درس

جزوه کامل اول ابتدایی همه کتاب ها و کل درس ها

مشاهده

اهداف صفحه ۳۷ تم ۶ ریاضی اول ابتدایی بازی با دوستان

١ درک مفهوم جمع با استفاده از ابزار چينه.
٢ درک مفهوم ترکيبی با استفاده از ابزار چينه.
٣ ارائه نمايش های مختلف عدد و مفهوم جمع.
٤ تمرين پيدا کردن حاصل جمع با انگشتان و چينه.

روش تدريس  صفحه ۳۷ تم ۶ ریاضی اول ابتدایی بازی با دوستان

از دانش آموزان بخواهيد چينه با يک رنگ حداکثر تا ۵ را در سمت چپ خود قرار داده و تعداد آن را با انگشتاندست نشان دهند،
سپس يک ستون از چينه که حداکثر تا ۵ تااست را در سمت راست خود قرار دهند و آن را با دست راست نشان دهند.
(توجه داشته باشيد که مجموع دو ستون بيشتر از ۵ تا نشود، از اين رو برای آنها تعداد را مشخص کنيد.
به عنوان نمونه بگوييد ۲ تا از چينه ها را با رنگ قرمز در سمت چپ و ۳ تا از آنها را با رنگ ديگر در سمت راست قرار دهيد.)
حال از آنها بخواهيد که آنها را روی هم قرار دهند و بشمارند.
همين عمل را با انتقال از يک دست به دست ديگر انجام دهند تا حاصل جمع به دست آيد.
∗∗ حال به صفحه آغازين بخش برگرديد و از آنها بخواهيد مانند فعاليت بالا با قرار دادن اشيايی مثل مهره روی دو رديف چينه ی پايين صفحه، تمرين های خود را انجام دهند.
از شمردن مربع های کنار پنجره يا در که به صورت ستونی قرار دارند نيز استفاده کنيد.
∗∗∗ حال به صفحه ۳۷ کتاب برگشته و فعاليت مربوطه را انجام دهيد.
در هر تمرين دانش آموزان ابتدا جواب جمع را با انتقالانگشتان يک دست به دست ديگر انجام دهند.
سپس همين عمل را با رنگ کردن چينه های سفيد با دو رنگ مختلف انجام داده و حاصل جمع را به دست آورند.

توصيه های آموزشی صفحه ۳۷ درس بازی با دوستان تم ۶ ریاضی اول دبستان

١ به دانش آموزان توصيه کنيد تا رنگ کردن چينه ها را از پايين به بالا انجام دهند
و بين آنها فاصله ايجاد نکنند تا به اين ترتيب پاسخ با ستون های مختلف رنگی نمايش داده شود.
٢ بهتر است برای رنگ کردن چينه ها از ۲ رنگ استفاده کنند تا حالت جمع و ترکيب دو عدد ديده شود، اما با يک رنگ هم اشکالی ندارد.
٣ انجام فعاليت عملی با چينه ها برای دانش آموزان دست ورز توصيه می شود.

اهداف صفحه ۳۸ تم ۶ ریاضی اول ابتدایی بازی با دوستان

١ درک عدد اصلی یک مجموعه و نمایش آن با انگشتان
دست.
٢ آماده شدن برای درک مفهوم تفریق.
٣ درک اولیه مفهوم حاصل تفریق و نمایش آن با چوب
خط.

روش تدریس  صفحه ۳۷ درس بازی با دوستان تم ۶ ریاضی اول ابتدایی

ابتدا اشیاء مختلف تا ۵ تا را در اختیار دانش آموز به گونه ای قرار دهید که تعدادی از آنها مثل هم باشند
و از آنها بخواهید که تعداد این اشیاء را با انگشتان دست نشان دهند.
سپس از آنها بخواهید به تعداد اشیائی که مثل هم هستند انگشتان دسترا ببندند و بگویند که چند تا شیء باقی می ماند.
∗∗ حال به صفحه آغازین بخش برگردید و از آنها بپرسیدکه چند تا چینه روی میز سبز رنگ روی هم چیده شده است؟
ازآنها بخواهید آن را با انگشتان دست نشان دهند.
سپس از آنهابپرسید به تعداد چینه های هم رنگ و یا به تعداد چینه های سبز یا زرد انگشتان دست را ببندند
و بگویند که چند تا چینه ماندهاست.
به همین ترتیب می توانید سؤال های مشابه را بپرسید.
∗∗∗ حال به صفحه ۳۸ کتاب برگشته و فعالیت مربوط به این صفحه را انجام دهید.
قبل از شروع از دانش آموزان بخواهید شکل های مثل هم را نشان دهند.

توصیه های آموزشی  صفحه ۳۷ درس بازی با دوستان تم ۶ ریاضی اول ابتدایی 

١ هدف از انجام این فعالیت کم کردن اشیاء مثل هم از یک مجموعه و درک تعداد باقی ماندهٔ اشیاء این مجموعه است.
٢ دانش آموزان باید تعداد اعضای باقی مانده را با چوب خط نمایش دهند.
بنابراین به ازای هر یک از اشیایی که مشابه بقیه نیستند یک چوب خط کشیده و به همین ترتیب ادامه دهند.
٣ دانش آموزان از نماد تفریق استفاده نمی کنند بلکه هدف، درک مفهوم تفریق است.
٤ در هنگام انجام فعالیت توجه داشته باشید که عددهای به کار رفته نباید بیشتر از ۵ باشند.

اهداف صفحه ۳۹ تم ۶ ریاضی اول ابتدایی بازی با دوستان

١ تشخيص الگوی شطرنجی و ادامه دادن الگو.
٢ درک قانون مربوط به الگو و بيان آن به صورت کلامی.
٣ تشخيص و رسم شکل تکرارشوندهٔ الگو.
٤ تشخيص الگوهايی در محيط پيرامونی و کشف قانون مربوط به آن.

روش تدريس  صفحه ۳۷ تم ۶ ریاضی اول دبستان بازی با دوستان

از بچه ها بخواهيد با استفاده از مدادهای رنگی و قرار دادن آنها با فاصله مناسب از يکديگر الگو بسازند
و بگويند چهالگويی در اين چينش مدادها می بينند.
سپس از آنها بخواهيد بااستفاده از مداد اشکال هندسی نظير يا يا يا
يا را با فاصله های مناسب از يکديگر قرار داده و الگو بسازند
و بيان کنند در اين الگو چه شکلی تکرار شده است.
∗∗ حال به صفحه آغازين بخش برگرديد.
توجهدانش آموزان را به ريشه فرش جلب کرده و از آنها بپرسيد که آيا الگوی خاص در ريشه های اين فرش می بينند؟
سپس از آنها بخواهيدبا استفاده از مداد رنگی الگوی مربوط به آن را بکشند.
∗∗∗ حال به صفحه ۳۹ کتاب برگشته و از بچه ها بخواهيد الگوی مورد نظر را ادامه دهند.
هدف اصلی اين صفحه تشخيصشکل تکرار شونده است.
دانش آموزان با توصيف کلامی الگو می توانند به شکل تکرارشونده پی ببرند و سپس آن را رسم کنند.

توصيه های آموزشی  صفحه ۳۷ تم ۶ ریاضی اول دبستان بازی با دوستان

١ توجه دانش آموزان را به الگوی شطرنجی و فاصله بين شکل های تکرارشونده جلب کنيد.
٢ دليل اينکه با يک فاصله شطرنجی ترسيم شکل شروع شده است، اين است که دانش آموزان آن را از روی خط قرمز نبينند،
بلکه الگو را در داخل کادر شطرنجی ادامه دهند. اما اگر دانش آموز الگو را ادامه داد به گونه ای که خط کادر را نيز قطع کرد ايرادی ندارد.
٣ از دانش آموزان بخواهيد که با استفاده از کاغذ شطرنجی الگوهای جديدی بسازند.
٤ از بچه ها بخواهيد که الگوی شطرنجی را روی خط ادامه دهند تا دقت و ظرافت انجام کار آنها بالا برود.
٥ کشف قانون مربوط به الگو و بيان آن به صورت کلامی در رشد ادراک کلامی دانش آموزان از اهميت خاصی برخوردار است.
٦ می توانيد اين فعاليت را به صورتی ديگر نيز انجام دهيد. ابتدا شکل تکرارشونده را رسم کنيد.
سپس دانش آموزان با استفاده از آن شکل يک الگو بسازند و آن شکل را چندين مرتبه به دنبال هم رسم کنند.

تم 6 ریاضی اول دبستان بازی با دوستان
تم ۶ ریاضی اول دبستان بازی با دوستان

اهداف صفحه ۴۰  تم ۶ ریاضی اول ابتدایی بازی با دوستان

١ درک اوليه مفهوم تفريق.
٢ رشد ادراک کلامی و غيرکلامی.
٣ ارائه بازنمايی های مختلف عدد با چينه و چوب خط.
٤ درک مفهوم حاصل تفريق و نمايش آن با رنگ
کردن.

روش تدريس صفحه ۴۰  تم ۶ کتاب ریاضی اول ابتدایی درس بازی با دوستان

ابتدا از دانش آموزان بخواهيد ستون چينه های تا پنج تايیبسازند.
سپس روی تخته به تعداد کمتر از ۵ چوب خط رسم و از آنها بخواهيد که به تعداد چوب خط ها از چينه ها بردارند و حاصل را با انگشتان دست نشان دهند.
∗∗ حال به صفحه آغازين بخش برگرديد و از آنها بپرسيد که اين کمد چند تا کشو دارد؟
اگر ۲ تا از کشوهای کمد را باز کنيم چند تا کشو بسته می ماند؟ آن را با انگشتان دست نشان دهيد.
به همين ترتيب با استفاده از اين تصوير می توانيد مسائل مختلف تفريق طرح کنيد و دانش آموزان به سؤال های شما پاسخ دهند.
∗∗∗ حال از دانش آموزان بخواهيد فعاليت صفحه ۴۰ را انجام دهند.
ابتدا تعداد چينه های سبز را بگويند و با دست نشاندهند. سپس به تعداد چوب خط ها انگشتان دست را ببندند تا حاصل به دست آيد
و به تعداد باقی مانده از چينه های سفيد رنگ کنند.

توصيه های آموزشی صفحه ۴۰  تم ۶ کتاب ریاضی اول ابتدایی درس بازی با دوستان

١ اگر دانش آموزان در حين انجام فعاليت صفحه ۴۰ چينه ها را نامرتب خط زدند ايرادی ندارد.
اما به آنها توصيه کنيد که از بالا و به دنبال هم خط بزنند.
٢ هم چنين در رنگ کردن چينه های سفيد بهتر است از پايين و به ترتيب رنگ کنند.
٣ بدون به کار بردن واژه تفريق و يا نماد آن هر بار می توانند
يک عبارت تفريق مثل جمله زير بيان کنند:
از ۵ تا چينه سبز ۲ تا برداشتيم ۳ تا ماند.
٤ در اين صفحه نيز مفهوم افرازی تفريق مورد نظر است.

اهداف صفحه ۴۱  تم ۶ ریاضی اول ابتدایی بازی با دوستان

١ داستان سازی و برقراری ارتباط کلامی.
٢ به کارگيری مفاهيم اوليه مانند اضافه شدن يا کم شدن و
به کارگيری مهارت شمارش در بيان داستان.
٣ به کارگيری مفاهيم رياضی در محيط پيرامونی.
٤ رشد قدرت انتزاعی و تخيل دانش آموزان.

روش تدريس صفحه ۴۱  تم ۶ ریاضی اول ابتدایی درس بازی با دوستان

داستانی ساده برای دانش آموزان بيان کنيد و از آنهابخواهيد با استفاده از نقاشی و يا وسايل ديگر اين داستان شما را عينی کنند.
در بيان داستان از مفاهيم شمارش، کم کردن و اضافه کردن استفاده شود.
∗∗ حال به صفحه آغازين بخش برگرديد و از دانش آموزان بخواهيد با مفهوم تفريق يا اضافه کردن يا مفاهيم شمارش يک داستان مرتبط با آن تصوير بسازند.
∗∗∗ به فعاليت صفحه ۴۱ کتاب برگشته و از بچه ها بخواهيد داستانی در مورد اتفاقی که در تصوير اين صفحه افتاده است، بسازند.
برای مثال می توانند بگويند بعد از پنچر شدن اتوبوسچند نفر پياده شده اند و ۲ نفر هنوز پياده نشده اند و يا ۳ نفر در تاکسی نشسته اند
و يک نفر ديگر در حال سوار شدن به تاکسی ديگریاست.
براساس اين اتفاقات برای دانش آموز مسئله طرح کنيد.
برای مثال اگر ٣ نفر سوار تاکسی شوند، چند نفر ديگر می توانند سوار
شوند.

توصيه های آموزشی صفحه ۴۱  تم ۶ ریاضی اول ابتدایی درس بازی با دوستان

١ دانش آموزان را جهت دهيد که در هنگام داستان سازی مفاهيم محاسباتی و شمارش را به کار برند.
٢ حساسيتی روی نوع داستانی که بچه ها می سازند نداشته باشيد.
٣ اگر دانش آموزان برای بخشی از اين اتفاق داستان ساختند، ايرادی ندارد.
اما به کارگيری عدد، مفاهيم جمع و تفريق ازاهميت خاصی برخوردار است.
٤ از دانش آموزان بخواهيد يک صفحه از اتفاق زندگی خود را تجسم و با به کارگيری مفاهيم رياضی داستانی را برای والدينخود بسازند.

اهداف صفحه ۴۲  تم ۶ ریاضی اول ابتدایی بازی با دوستان

١ درک مفهوم تقارن.
٢ به کارگيری ابزار شابلون جهت ترسيم اشکال هندسی.
٣ درک خصوصيات و تفاوت های اشکال هندسی.
٤ کشيدن قرينه شکل های هندسی با استفاده از کپی
کردن.

 تم 6 ریاضی اول ابتدایی درس بازی با دوستان
تم ۶ ریاضی اول ابتدایی درس بازی با دوستان

روش تدريس صفحه ۴۲  تم ۶ کتاب ریاضی اول ابتدایی بازی با دوستان

از دانش آموزان بخواهيد با شابلون اشکال هندسیدلخواه رسم کنند.
سپس از آنها بخواهيد يک شکل مثلاًسه گوش را با شابلون و مداد رسم کنند و با تا زدن کاغذ و فشارآوردن به خطوط، شکل قرينه آن را پيدا کنند.
سپس همين عملرا با شکل های ديگر انجام دهند تا درک مفهوم تقارن کاملشود.
∗∗ از دانش آموزان بخواهيد که اشکال متقارن و غيرمتقارنرا در اين تصوير تشخيص دهند.
توجه آنها را به شيشه های دربو پنجره و شکل های متقارن ديگر جلب کنيد.
∗∗∗ حال به صفحه ۴۲ کتاب درسی برگشته و از بچه ها بخواهيد مراحل کار را توضيح دهند.
در هر تصوير چه اتفاقی افتادهاست؟ سپس از آنها بخواهيد همين عمل را با شابلون انجام داده و با تا کردن و کپی کردن شکل ها، قرينه ی آنها را به دست آورند.
توجهآنها را در پايان کار به قرينه بودن شکل های دو طرف نسبت به خط تا جلب کنيد.

توصيه های آموزشی صفحه ۴۲  تم ۶ کتاب ریاضی اول ابتدایی بازی با دوستان

١ در اين فعاليت از هر نوع شابلونی می توانند استفاده کنند.
چون هدف ترسيم اشکال هندسی و تشخيص تقارن اين اشکالمی باشد.
٢ در تمام اين کتاب از شابلون خاص که نمونه آن در آخر کتاب آورده شده، استفاده شده است.
٣ استفاده از ابزار شابلون دقت دانش آموزان را در طراحی اشکال هندسی تقويت می کند.
٤ دانش آموزان اين روش را بايد برای رسم شکل های قرينه ياد بگيرند تا در ادامه کار هر وقت نياز به رسم شکل قرينه بود
وآنها در تشخيص شکل قرينه با مشکل مواجه شدند، با انجام عمل مشابه اين فعاليت، شکل قرينه را پيدا کنند.
٥ قرينه شکل مثلث بيشترين توجه و تمرين را نياز دارد.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.