مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

تم 6 ریاضی اول ابتدایی بازی با دوستان

0 ۱,۰۱۴

تم 6 ریاضی اول ابتدایی بازی با دوستان به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد
مفاهیم:
چپ، راست؛ وسط، کنار، بین؛ ردیف،ستون؛ جلو، پشت؛ اول الی پنجم.
مهارت ها:
بازی با چینه ها؛ الگوسازی؛ پازل های دوبعدی و سه بعدی کاردستی.
نگرش ها:
١ ریاضیات را باید از طبیعت و جهان اطرافمانبیاموزیم.
٢ زبان اعداد در طبیعت وجود دارد و انسان آن را ازطبیعت آموخته است.
تأثیرات بر ساختارشناختی:
١ تفکر هندسی و کار با اشکال هندسی.
٢ مدلسازی.
٣ تربیت دیگران با رفتار صحیح.
۴ شناخت دوستان.
۵ تأثیر بر رفتار.
تم شناختی:
دوست: در مورد آداب دوست یابی، نگهداری دوستان، تربیت دوستان و کمک به دوستان، نکاتی را که به ذهنتان می رسد با دانش آموزان در میان بگذارید.

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :

ارتباط تم 6 ریاضی اول ابتدایی بازی با دوستان با صفحات بخش:

١ برای لوحه یک داستان بسازید.
٢ عددهای کمتر از ۵ مهره را روی دو چینه پایین صفحه بگذارید، سپس تعداد آنها را با انگشتان دو دست نشان دهید.
انگشتان دو دست را به یک دست منتقل کنید. همین کار را با مهره ها انجام بدهید و همه را روی یک چینه منتقل کنید.
٣ چند مهره را روی دو چینه پایین صفحه بگذارید و با دو دست نشان بدهید
سپس از دستی که تعداد بیشتری دارد به تعداد دست دیگر انتقال دهید. همین کار را با مهره ها انجام بدهید و بگویید چقدر باقی می ماند.
۴ در مورد نکاتی که مربوط به اتاق شخصی دانش آموزان می شود
، مانند تمیزی و مرتب کردن آن نکاتی را که به نظرتان می رسد
به دانش آموزان بگویید.
۵ در مورد کار گروهی با دانش آموزان صحبت کنید و آنها را به بازی های گروهی تشویق کنید.
۶ تعداد بچه های در حال بازی را با تعداد صندلی ها مقایسه کنید.

اهداف صفحه 37 تم 6 ریاضی اول ابتدایی بازی با دوستان

١ درک مفهوم جمع با استفاده از ابزار چینه.
٢ درک مفهوم ترکیبی با استفاده از ابزار چینه.
٣ ارائه نمایش های مختلف عدد و مفهوم جمع.
۴ تمرین پیدا کردن حاصل جمع با انگشتان و چینه.

روش تدریس  صفحه 37 تم 6 ریاضی اول ابتدایی بازی با دوستان

از دانش آموزان بخواهید چینه با یک رنگ حداکثر تا ۵ را در سمت چپ خود قرار داده و تعداد آن را با انگشتاندست نشان دهند،
سپس یک ستون از چینه که حداکثر تا ۵ تااست را در سمت راست خود قرار دهند و آن را با دست راست نشان دهند.
(توجه داشته باشید که مجموع دو ستون بیشتر از ۵ تا نشود، از این رو برای آنها تعداد را مشخص کنید.
به عنوان نمونه بگویید ۲ تا از چینه ها را با رنگ قرمز در سمت چپ و ۳ تا از آنها را با رنگ دیگر در سمت راست قرار دهید.)
حال از آنها بخواهید که آنها را روی هم قرار دهند و بشمارند.
همین عمل را با انتقال از یک دست به دست دیگر انجام دهند تا حاصل جمع به دست آید.
∗∗ حال به صفحه آغازین بخش برگردید و از آنها بخواهید مانند فعالیت بالا با قرار دادن اشیایی مثل مهره روی دو ردیف چینه ی پایین صفحه، تمرین های خود را انجام دهند.
از شمردن مربع های کنار پنجره یا در که به صورت ستونی قرار دارند نیز استفاده کنید.
∗∗∗ حال به صفحه ۳۷ کتاب برگشته و فعالیت مربوطه را انجام دهید.
در هر تمرین دانش آموزان ابتدا جواب جمع را با انتقالانگشتان یک دست به دست دیگر انجام دهند.
سپس همین عمل را با رنگ کردن چینه های سفید با دو رنگ مختلف انجام داده و حاصل جمع را به دست آورند.

توصیه های آموزشی صفحه 37 درس بازی با دوستان تم 6 ریاضی اول دبستان

١ به دانش آموزان توصیه کنید تا رنگ کردن چینه ها را از پایین به بالا انجام دهند
و بین آنها فاصله ایجاد نکنند تا به این ترتیب پاسخ با ستون های مختلف رنگی نمایش داده شود.
٢ بهتر است برای رنگ کردن چینه ها از ۲ رنگ استفاده کنند تا حالت جمع و ترکیب دو عدد دیده شود، اما با یک رنگ هم اشکالی ندارد.
٣ انجام فعالیت عملی با چینه ها برای دانش آموزان دست ورز توصیه می شود.

اهداف صفحه 38 تم 6 ریاضی اول ابتدایی بازی با دوستان

١ درک عدد اصلی یک مجموعه و نمایش آن با انگشتان
دست.
٢ آماده شدن برای درک مفهوم تفریق.
٣ درک اولیه مفهوم حاصل تفریق و نمایش آن با چوب
خط.

روش تدریس  صفحه 37 درس بازی با دوستان تم 6 ریاضی اول ابتدایی

ابتدا اشیاء مختلف تا 5 تا را در اختیار دانش آموز به گونه ای قرار دهید که تعدادی از آنها مثل هم باشند
و از آنها بخواهید که تعداد این اشیاء را با انگشتان دست نشان دهند.
سپس از آنها بخواهید به تعداد اشیائی که مثل هم هستند انگشتان دسترا ببندند و بگویند که چند تا شیء باقی می ماند.
∗∗ حال به صفحه آغازین بخش برگردید و از آنها بپرسیدکه چند تا چینه روی میز سبز رنگ روی هم چیده شده است؟
ازآنها بخواهید آن را با انگشتان دست نشان دهند.
سپس از آنهابپرسید به تعداد چینه های هم رنگ و یا به تعداد چینه های سبز یا زرد انگشتان دست را ببندند
و بگویند که چند تا چینه ماندهاست.
به همین ترتیب می توانید سؤال های مشابه را بپرسید.
∗∗∗ حال به صفحه 38 کتاب برگشته و فعالیت مربوط به این صفحه را انجام دهید.
قبل از شروع از دانش آموزان بخواهید شکل های مثل هم را نشان دهند.

توصیه های آموزشی  صفحه 37 درس بازی با دوستان تم 6 ریاضی اول ابتدایی 

١ هدف از انجام این فعالیت کم کردن اشیاء مثل هم از یک مجموعه و درک تعداد باقی ماندهٔ اشیاء این مجموعه است.
٢ دانش آموزان باید تعداد اعضای باقی مانده را با چوب خط نمایش دهند.
بنابراین به ازای هر یک از اشیایی که مشابه بقیه نیستند یک چوب خط کشیده و به همین ترتیب ادامه دهند.
٣ دانش آموزان از نماد تفریق استفاده نمی کنند بلکه هدف، درک مفهوم تفریق است.
۴ در هنگام انجام فعالیت توجه داشته باشید که عددهای به کار رفته نباید بیشتر از 5 باشند.

اهداف صفحه 39 تم 6 ریاضی اول ابتدایی بازی با دوستان

١ تشخیص الگوی شطرنجی و ادامه دادن الگو.
٢ درک قانون مربوط به الگو و بیان آن به صورت کلامی.
٣ تشخیص و رسم شکل تکرارشوندهٔ الگو.
۴ تشخیص الگوهایی در محیط پیرامونی و کشف قانون مربوط به آن.

روش تدریس  صفحه 37 تم 6 ریاضی اول دبستان بازی با دوستان

از بچه ها بخواهید با استفاده از مدادهای رنگی و قرار دادن آنها با فاصله مناسب از یکدیگر الگو بسازند
و بگویند چهالگویی در این چینش مدادها می بینند.
سپس از آنها بخواهید بااستفاده از مداد اشکال هندسی نظیر یا یا یا
یا را با فاصله های مناسب از یکدیگر قرار داده و الگو بسازند
و بیان کنند در این الگو چه شکلی تکرار شده است.
∗∗ حال به صفحه آغازین بخش برگردید.
توجهدانش آموزان را به ریشه فرش جلب کرده و از آنها بپرسید که آیا الگوی خاص در ریشه های این فرش می بینند؟
سپس از آنها بخواهیدبا استفاده از مداد رنگی الگوی مربوط به آن را بکشند.
∗∗∗ حال به صفحه ۳۹ کتاب برگشته و از بچه ها بخواهید الگوی مورد نظر را ادامه دهند.
هدف اصلی این صفحه تشخیصشکل تکرار شونده است.
دانش آموزان با توصیف کلامی الگو می توانند به شکل تکرارشونده پی ببرند و سپس آن را رسم کنند.

توصیه های آموزشی  صفحه 37 تم 6 ریاضی اول دبستان بازی با دوستان

١ توجه دانش آموزان را به الگوی شطرنجی و فاصله بین شکل های تکرارشونده جلب کنید.
٢ دلیل اینکه با یک فاصله شطرنجی ترسیم شکل شروع شده است، این است که دانش آموزان آن را از روی خط قرمز نبینند،
بلکه الگو را در داخل کادر شطرنجی ادامه دهند. اما اگر دانش آموز الگو را ادامه داد به گونه ای که خط کادر را نیز قطع کرد ایرادی ندارد.
٣ از دانش آموزان بخواهید که با استفاده از کاغذ شطرنجی الگوهای جدیدی بسازند.
۴ از بچه ها بخواهید که الگوی شطرنجی را روی خط ادامه دهند تا دقت و ظرافت انجام کار آنها بالا برود.
۵ کشف قانون مربوط به الگو و بیان آن به صورت کلامی در رشد ادراک کلامی دانش آموزان از اهمیت خاصی برخوردار است.
۶ می توانید این فعالیت را به صورتی دیگر نیز انجام دهید. ابتدا شکل تکرارشونده را رسم کنید.
سپس دانش آموزان با استفاده از آن شکل یک الگو بسازند و آن شکل را چندین مرتبه به دنبال هم رسم کنند.

تم 6 ریاضی اول دبستان بازی با دوستان
تم 6 ریاضی اول دبستان بازی با دوستان

اهداف صفحه 40  تم 6 ریاضی اول ابتدایی بازی با دوستان

١ درک اولیه مفهوم تفریق.
٢ رشد ادراک کلامی و غیرکلامی.
٣ ارائه بازنمایی های مختلف عدد با چینه و چوب خط.
۴ درک مفهوم حاصل تفریق و نمایش آن با رنگ
کردن.

روش تدریس صفحه 40  تم 6 کتاب ریاضی اول ابتدایی درس بازی با دوستان

ابتدا از دانش آموزان بخواهید ستون چینه های تا پنج تاییبسازند.
سپس روی تخته به تعداد کمتر از ۵ چوب خط رسم و از آنها بخواهید که به تعداد چوب خط ها از چینه ها بردارند و حاصل را با انگشتان دست نشان دهند.
∗∗ حال به صفحه آغازین بخش برگردید و از آنها بپرسید که این کمد چند تا کشو دارد؟
اگر ۲ تا از کشوهای کمد را باز کنیم چند تا کشو بسته می ماند؟ آن را با انگشتان دست نشان دهید.
به همین ترتیب با استفاده از این تصویر می توانید مسائل مختلف تفریق طرح کنید و دانش آموزان به سؤال های شما پاسخ دهند.
∗∗∗ حال از دانش آموزان بخواهید فعالیت صفحه ۴۰ را انجام دهند.
ابتدا تعداد چینه های سبز را بگویند و با دست نشاندهند. سپس به تعداد چوب خط ها انگشتان دست را ببندند تا حاصل به دست آید
و به تعداد باقی مانده از چینه های سفید رنگ کنند.

توصیه های آموزشی صفحه 40  تم 6 کتاب ریاضی اول ابتدایی درس بازی با دوستان

١ اگر دانش آموزان در حین انجام فعالیت صفحه ۴۰ چینه ها را نامرتب خط زدند ایرادی ندارد.
اما به آنها توصیه کنید که از بالا و به دنبال هم خط بزنند.
٢ هم چنین در رنگ کردن چینه های سفید بهتر است از پایین و به ترتیب رنگ کنند.
٣ بدون به کار بردن واژه تفریق و یا نماد آن هر بار می توانند
یک عبارت تفریق مثل جمله زیر بیان کنند:
از ۵ تا چینه سبز ۲ تا برداشتیم ۳ تا ماند.
۴ در این صفحه نیز مفهوم افرازی تفریق مورد نظر است.

اهداف صفحه 41  تم 6 ریاضی اول ابتدایی بازی با دوستان

١ داستان سازی و برقراری ارتباط کلامی.
٢ به کارگیری مفاهیم اولیه مانند اضافه شدن یا کم شدن و
به کارگیری مهارت شمارش در بیان داستان.
٣ به کارگیری مفاهیم ریاضی در محیط پیرامونی.
۴ رشد قدرت انتزاعی و تخیل دانش آموزان.

روش تدریس صفحه 41  تم 6 ریاضی اول ابتدایی درس بازی با دوستان

داستانی ساده برای دانش آموزان بیان کنید و از آنهابخواهید با استفاده از نقاشی و یا وسایل دیگر این داستان شما را عینی کنند.
در بیان داستان از مفاهیم شمارش، کم کردن و اضافه کردن استفاده شود.
∗∗ حال به صفحه آغازین بخش برگردید و از دانش آموزان بخواهید با مفهوم تفریق یا اضافه کردن یا مفاهیم شمارش یک داستان مرتبط با آن تصویر بسازند.
∗∗∗ به فعالیت صفحه ۴۱ کتاب برگشته و از بچه ها بخواهید داستانی در مورد اتفاقی که در تصویر این صفحه افتاده است، بسازند.
برای مثال می توانند بگویند بعد از پنچر شدن اتوبوسچند نفر پیاده شده اند و ۲ نفر هنوز پیاده نشده اند و یا ۳ نفر در تاکسی نشسته اند
و یک نفر دیگر در حال سوار شدن به تاکسی دیگریاست.
براساس این اتفاقات برای دانش آموز مسئله طرح کنید.
برای مثال اگر ٣ نفر سوار تاکسی شوند، چند نفر دیگر می توانند سوار
شوند.

توصیه های آموزشی صفحه 41  تم 6 ریاضی اول ابتدایی درس بازی با دوستان

١ دانش آموزان را جهت دهید که در هنگام داستان سازی مفاهیم محاسباتی و شمارش را به کار برند.
٢ حساسیتی روی نوع داستانی که بچه ها می سازند نداشته باشید.
٣ اگر دانش آموزان برای بخشی از این اتفاق داستان ساختند، ایرادی ندارد.
اما به کارگیری عدد، مفاهیم جمع و تفریق ازاهمیت خاصی برخوردار است.
۴ از دانش آموزان بخواهید یک صفحه از اتفاق زندگی خود را تجسم و با به کارگیری مفاهیم ریاضی داستانی را برای والدینخود بسازند.

اهداف صفحه 42  تم 6 ریاضی اول ابتدایی بازی با دوستان

١ درک مفهوم تقارن.
٢ به کارگیری ابزار شابلون جهت ترسیم اشکال هندسی.
٣ درک خصوصیات و تفاوت های اشکال هندسی.
۴ کشیدن قرینه شکل های هندسی با استفاده از کپی
کردن.

 تم 6 ریاضی اول ابتدایی درس بازی با دوستان
تم 6 ریاضی اول ابتدایی درس بازی با دوستان

روش تدریس صفحه 42  تم 6 کتاب ریاضی اول ابتدایی بازی با دوستان

از دانش آموزان بخواهید با شابلون اشکال هندسیدلخواه رسم کنند.
سپس از آنها بخواهید یک شکل مثلاًسه گوش را با شابلون و مداد رسم کنند و با تا زدن کاغذ و فشارآوردن به خطوط، شکل قرینه آن را پیدا کنند.
سپس همین عملرا با شکل های دیگر انجام دهند تا درک مفهوم تقارن کاملشود.
∗∗ از دانش آموزان بخواهید که اشکال متقارن و غیرمتقارنرا در این تصویر تشخیص دهند.
توجه آنها را به شیشه های دربو پنجره و شکل های متقارن دیگر جلب کنید.
∗∗∗ حال به صفحه ۴۲ کتاب درسی برگشته و از بچه ها بخواهید مراحل کار را توضیح دهند.
در هر تصویر چه اتفاقی افتادهاست؟ سپس از آنها بخواهید همین عمل را با شابلون انجام داده و با تا کردن و کپی کردن شکل ها، قرینه ی آنها را به دست آورند.
توجهآنها را در پایان کار به قرینه بودن شکل های دو طرف نسبت به خط تا جلب کنید.

توصیه های آموزشی صفحه 42  تم 6 کتاب ریاضی اول ابتدایی بازی با دوستان

١ در این فعالیت از هر نوع شابلونی می توانند استفاده کنند.
چون هدف ترسیم اشکال هندسی و تشخیص تقارن این اشکالمی باشد.
٢ در تمام این کتاب از شابلون خاص که نمونه آن در آخر کتاب آورده شده، استفاده شده است.
٣ استفاده از ابزار شابلون دقت دانش آموزان را در طراحی اشکال هندسی تقویت می کند.
۴ دانش آموزان این روش را باید برای رسم شکل های قرینه یاد بگیرند تا در ادامه کار هر وقت نیاز به رسم شکل قرینه بود
وآنها در تشخیص شکل قرینه با مشکل مواجه شدند، با انجام عمل مشابه این فعالیت، شکل قرینه را پیدا کنند.
۵ قرینه شکل مثلث بیشترین توجه و تمرین را نیاز دارد.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.