مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

تم ۵ ریاضی اول ابتدایی پيک نيک

0

تم ۵ ریاضی اول ابتدایی پيک نيک به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد

مفاهيم:

کتاب کاربرگ کل کتاب های اول درس به درس

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :

جزوه کامل اول ابتدایی همه کتاب ها و کل درس ها

مشاهده

چپ، راست؛ وسط،کنار، بين؛ جلو، پشت.
مهارت ها:

نحوه ی ماشين سوار شدن؛ پياده شدن ازماشين؛ آداب گردش، تفريح و پيک نيک.
نگرش ها:
١ تفکر نمادين اولين مرحله برخورد دانش آموز با تفکرمجرد است.

دانش آموز بايد به زبان نمادين بتواند با ديگران ارتباط برقرار کند.
٢ نياز به اعداد از نيازهای طبيعی بشر است.
۳ رسيدن به چيزی که يک نفر می خواهد ممکن است به معنی از دست دادن چيز ديگری باشد.
تأثيرات بر ساختارشناختی:
١ تشخيص کارديناليتی تا ۵ بدون شمردن.
۲ تقويت تخيل با اشکال هندسی.
۳ تأثير افکار بر گفتار.
تم شناختی:
طبيعت: در مورد آداب مراقبت از طبيعت و بازی کردن در طبيعت و ارتباط با طبيعت نکاتی را که به نظرتان می رسد با دانش آموزان مطرح کنيد.

ارتباط تم ۵ ریاضی اول ابتدایی پيک نيک با صفحات بخش:

۱ اعضای دو خانواده را به عنوان دو دسته پنج تايی با سرنشين های ماشين ها متناظر کنيد.
٢ تعداد بچه هايی را که بازی می کنند با يک دست نشان دهيد و به اندازه آنهايی که با هم بازی می کنند، انگشتان دست راببنديد.

۳ تعداد بچه هايی را که بازی نمی کنند با يک دست نشان دهيد و به اندازه آنهايی که نشسته اند، انگشتان دست راببنديد.

۴ کمتر از ۵ مهره را روی هر يک از صندلی های ماشين ها قرار دهيد و با انگشتان دو دست نمايش دهيد و بعد به تعداد يکیاز ديگری انگشتان را ببنديد.

۵ تعداد کمتر از ۵ مهره را در يک ماشين قرار دهيد و با دست عدد ۵ را نمايش دهيد

سپس به تعداد سرنشين ها انگشتاندست را ببنديد و بگوييد چند جای خالی در ماشين باقی مانده است.

۶ برای تصوير آغازين اين بخش يک داستان تعريف کنيد.

اهداف صفحه ۳۰ تم ۵ ریاضی اول ابتدایی پيک نيک

١ استفاده از چوب خط جهت سرشماری اشياء.
٢ آشنايی با مفهوم جمع.
٣ درک جمع دو عدد و نمايش آن با استفاده از چوب خط.

روش تدريس  صفحه ۳۰ تم ۵ ریاضی اول دبستان درس پيک نيک

با استفاده از اشياء ملموس مانند چينه، لوبيا و…می توانيد به صورت عملی فعاليت را انجام دهيد.

ابتدا اشياء بارنگ های متفاوت را کنار هم قرار دهيد و از دانش آموزان بپرسيدتعداد اشياء مربوط به يک رنگ چند تا است؟

سپس از آنها بپرسيدکه مجموع اشياء با دو رنگ چندتا است؟

از آنها بخواهيد تعدادمجموع آنها را با چوب خط نشان دهند.

بايد توجه کنيد که نمايشچو ب خط ها به صورت پنج تايی های متفاوت است و اين نمايش رابه دانش آموزان آموزش دهيد.

∗∗ حال به صفحه آغازين بخش توجه کنيد و به عنوانمثال از آنها بخواهيد تعداد صندلی های جلوی هر ماشين را با استفاده از چوب خط ها نمايش داده و مجموع آن را با چوب خط پيداکنند.

می توانيد به دانش آموزان ۲ دسته ۵ تايی مهر ه های رنگی يا دکمه يا اشياء ديگر بدهيد

و از آنها بخواهيد جمع های مختلف را باقرار دادن آن اشياء روی صندلی ماشين ها بسازند.

برای مثال ۲ مهره آبی روی صندلی های جلو و ۳ مهره قرمز روی صندلی های عقب قرار دهند

و بپرسيد چند مهره داريم؟ آن را با چوب خط نمايش دهند.

∗∗∗ با توجه به فعاليت کتاب، دانش آموزان می توانند تعداد مجموع اشياء را با استفاده از چوب خط ها نمايش دهند.

برای اينکار از دسته اول شروع کرده و متناظر با آن چوب خط رسم می کنند

سپس به تعداد اشياء دسته دوم کشيدن چوب خط را ادامه دهند تا تعداد مجموع به دست آيد.

توصيه های آموزشی صفحه ۳۰ تم ۵ ریاضی اول دبستان درس پيک نيک

١ تعداد مجموع دو دسته تا اين قسمت کتاب، حداکثر ۵ تا می شود.
٢ دانش آموزان بايد تعداد چوب خط های هر دو دسته را پشت سر هم رسم کنند

نه اينکه برای هر دسته به صورت جداگانهچوب خط بکشند.

٣ دانش آموزان نبايد تعداد اشياء دو دسته را پشت سر هم بشمارند

و برای تعداد مجموع آنها چوب خط بکشند. هدف پيدا کردن مجموع با رسم چوب خط است.

اهداف صفحه ۳۱ تم ۵ ریاضی اول ابتدایی پيک نيک

١ آشنايی با مفهوم تفريق با استفاده از انگشتان دست.
٢ مهارت برقراری ارتباط کلامی برای تعريف عمل تفريق.
٣ ارتباط برقرار کردن بين نمايش های مختلف يک عدد.

روش تدريس صفحه ۳۱ تم ۵ ریاضی اول ابتدایی پيک نيک

با استفاده از اشياء ملموس می توانيد فعاليت مربوط بهاين صفحه را انجام دهيد

برای اين کار به دانش آموزان شکل هايیبه صورت زير بدهيد.

و از آنها بخواهيد برای مثال ۲ تا سه گوش را از آن جداکنند و سپس بپرسيدکه چند تا ۳ گوش باقی مانده است؟

حالمی توانيد از آنها بخواهيد همين فرايند را با انگشتان دست نشان
دهند.

يعنی تعداد سه گوش های اوليه را با انگشتان يک دستنشان دهند و به تعدادی که جدا کرده از انگشتان دست ببندند.

تعداد باقيمانده با تعداد انگشتان باز آنها برابر است.

همين فعاليت را می توانيد با اشياء ديگر مثل چينه ها، مهره ها و… تکرار کنيد.

∗∗ به صفحه آغازين بخش مراجعه کنيد و به دانش آموزان چند مهره يا دکمه رنگی بدهيد تا روی صندلی های ماشين ها قراردهند.

برای مثال ۴ مهره روی صندلی يک ماشين قرار دهند.

به آنها بگوييد ماشين شما ۴ سرنشين دارد آن را با انگشتان دست نمايش دهيد.

سپس ۳ مهره را برداريد (يعنی ۳ نفر پياده شدند).

به همان تعداد بايد از انگشتان دست بسته شود. حال ماشين چند نفر دارد؟
تعداد انگشتان باز دست اين عدد را نشان می دهد.

∗∗∗ در هنگام انجام فعاليت اين صفحه از دانش آموزان در مورد تعداد هر يک از شکل ها بپرسيد

از آنها بخواهيد با انگشتاندست آن عدد را نشان دهند اگر نمايش بعضی از دانش آموزان متفاوت بود،

آنها را جلوی کلاس بياوريد و درستی و نادرستی نمايشارائه شده را از دانش آموزان ديگر بپرسيد.

سپس عمليات مربوط به اين صفحه را انجام دهيد.

توصيه های آموزشی صفحه ۳۱ تم ۵کتاب ریاضی اول ابتدایی درس پيک نيک

١ از به کار بردن واژه تفريق و يا نمايش نماد تفريق خودداری کنيد.

در اين قسمت کتاب دانش آموزان فقط مفهوم تفريق را تمرين می کنند.

٢ دانش آموزان برای نمايش عدد دسته سمت چپ می توانند نمايش های مختلف عدد را با انگشتان ارائه کنند. برای مثال ۳يا ۴ های مختلفی را نشان دهند.

٣ شکل های کتاب نمايش از حرکت و جدا شدن تعدادی جاندار از يک دسته را نشان می دهند.

۴ هر بار پس از بستن انگشتان دست عبارت …. تا از …. می شود …. را بيان کنند.

۵ برای بستن انگشتان دست می توانند با تناظر يک به يک انگشتان را يکی يکی ببندند

و می توانند يک مرتبه به تعداد اشياء دسته سمت راست، انگشتان را ببندند.

تم 5کتاب ریاضی اول ابتدایی درس پيک نيک
تم ۵کتاب ریاضی اول ابتدایی درس پيک نيک

اهداف صفحه ۳۲  تم ۵ ریاضی اول ابتدایی پيک نيک

دانشی:
١ توانايی کشف و ادامه دادن الگوهای تکرار شونده.
٢ تشخيص الگوهای تکرار شونده در محيط اطراف.

روش تدريس صفحه ۳۲  تم ۵ کتاب ریاضی اول ابتدایی درس پيک نيک

می توانيد از ميله های شمارش جهت ساخت الگوهایتکرارشونده استفاده کنيد.

از دانش آموزان بخواهيد الگويی را کهشما ساخته ايد ادامه دهند و از آنها در مورد رابطه بين شکل هایالگو سؤال کنيد.

می توانيد از خط مابين موزائيک ها يا کاشی های داخلکلاس نيز استفاده کنيد

و با پر رنگ کردن اين خطوط با استفاده از گچ های رنگی اين الگوها را به دانش آموزان نشان دهيد.

∗∗ به صفحه آغازين بخش برگرديد و از دانش آموزان بخواهيد به کمک مهره های رنگی در اين تصوير الگوهای تکرارشونده بسازند

و از آنها بخواهيد که به شما اين الگوها را نشان دهند و در مورد رابطه بين شکل های الگوها نيز صحبت کنند.

∗∗∗ از دانش آموزان در مورد رابطه بين شکل های الگوها بپرسيد و از آنها بخواهيد الگويی که تکرار می شود را بيان کنند،
سپس کشيدن شکل های الگو را انجام دهند.

توصيه های آموزشی صفحه ۳۲  تم ۵ ریاضی اول ابتدایی پيک نيک

١ توجه دانش آموزان را به الگوهايی که در اطراف خود می بينند، جلب کنيد.
٢ با زدن ضربه های متناوب روی ميز و يا دست زدن های متناوب، الگوهايی با صدا ايجاد کنيد و از دانش آموزان بخواهيد آنالگو را کشف کرده و توضيح دهند.
٣ بيان کلامی رابطه بين شکل های هر الگو اهميت زيادی دارد.

اهداف صفحه ۳۳ تم ۵ ریاضی اول ابتدایی پيک نيک

١ تمرين مفهوم تفريق با کمک انگشتان دست.
٢ نمايش حاصل تفريق با استفاده از چوب خط.
٣ برقراری ارتباط بين نمايش های مختلف يک عدد.

روش تدريس صفحه ۳۳  تم ۵ ریاضی اول دبستان پيک نيک

از دانش آموزان بخواهيد پنج لوبيا يا اشياء ديگر را رویميز قرار دهند و انگشتان دست خود را برای نمايش آن عدد بازکنند.

سپس از آنها بخواهيد ۳ لوبيا را از آنها جدا کنند و همزمان
۳ تا از انگشتان دست خود راببندند.

حال از آنها بپرسيد که چند تالوبيا مانده و چند تا انگشت دست باز مانده است.

همين فعاليت را با عددهای مختلف تکرار کنيد.

∗∗ با کمک ماشين هايی که در صفحه آغازين بخش استو قرار دادن اشياء مختلف روی صندلی ها به جای سرنشين هایماشين عمل تفريق کردن را تمرين کنيد.

∗∗∗ در حين انجام فعاليت اين صفحه دانش آموزان راهدايت کنيد

تا ابتدا پنج انگشت دست خود را باز کنند و به تعدادی شکل که در تصوير می بينند انگشتان را ببندند

و به تعداد باقيماندهچوب خط بکشند. سپس بيان کنند که از ۵ تا شکل …. تا برداشتيم و … تا شکل باقی مانده است.

توصيه های آموزشی صفحه ۳۳  تم ۵ ریاضی اول دبستان پيک نيک

١ نحوه بستن انگشتان دست، يکی يکی و يا يک مرتبه بستن تفاوتی نمی کند.
٢ با توجه به اينکه دانش آموزان تا اين صفحه نماد عدد را ياد نگرفته اند. حاصل را با نماد چوب خط نمايش می دهند.
٣ در اين صفحه مفهوم افرازی تفريق مورد نظر می باشد. در واقع ٥ شيئ به دو قسمت افراز می شود آنچه برداشته شده و آنچه باقی مانده است.

اهداف صفحه ۳۴ تم ۵ ریاضی اول ابتدایی پيک نيک

١ پيدا کردن قانون مربوط به يک الگو و ادامه دادن آن.
٢ بيان کلامی رابطه بين شکل های يک الگوی شطرنجی.
٣ پيدا کردن شکل تکرار شونده ی يک الگو و رسم شکل تکرار شونده.

روش تدريس صفحه ۳۴  تم ۵ ریاضی اول ابتدایی درس پيک نيک

∗ در محيط اطراف خود توجه دانش آموزان را به الگوهای هندسی موجود جلب کنيد

از آنها بخواهيد الگو را توصيف کنند.برای مثال می توانند به الگويی که در ساختن نرده های راه پله مدرسهوجود دارد، اشاره کنند.

به شکلی که در اين الگوها تکرار می شونددقت کنيد و از دانش آموزان بخواهيد شکل تکرارشونده را به شما نشان دهند.

∗∗ حال از دانش آموزان بخواهيد به صفحه آغازين بخش برگردند و در مورد الگوهايی که در شکل می بينند، توضيح دهند

برای مثال در ماشين ۲ صندلی در جلو و ۳ جای نشستن در عقب وجود دارد.

∗∗∗ ابتدا از دانش آموزان بخواهيد که الگوی مربوطه را به صورت کلامی بيان و توصيف کنند، سپس از آنها بخواهيد الگویشطرنجی را ادامه دهند.

پس از رسم شکل تکرار شوندهٔ الگوها، مربع های شگفت انگيز پايين صفحه را مرور کنيد.

توصيه های آموزشی صفحه ۳۴  تم ۵ ریاضی اول ابتدایی درس پيک نيک

١ از اين صفحه تشخيص و رسم شکل تکرار شوندهٔ الگو شروع می شود.

قسمت سمت راست برای کشيدن شکل تکرارشوندهدر نظر گرفته شده است.

اين کار کمک می کند تا دانش آموزان الگو را بهتر دنبال کنند

٢ در توصيف الگو از دانش آموزان بخواهيد تا از عددها و شمردن استفاده کنند. برای مثال ۳ تا سبز، ۲ تا نارنجی، ۳ تا سبز،

۲ تا نارنجی. به اين ترتيب شکل تکرارشونده نيز مشخص می شود.
٣ در تکميل مربع های شگفت انگيز راه حل های دانش آموزان را بپرسيد. اگر آنها با کنترل رديف رنگ مورد نظر را پيدا کردند
شما با بررسی ستون ها و يا ۴ مربع کنار هم درستی يا نادرستی پاسخ آنها را وارسی کنيد.

اهداف صفحه ۳۵  تم ۵ ریاضی اول ابتدایی پيک نيک

١ آشنايی اوليه با مفهوم ضلع و رأس.
٢ تشخيص اشکال هندسی براساس تعداد اضلاع و رئوس.
٣ توانايی رسم اشکال هندسی با ابزار خط کش.
٤ توانايی استفاده از ابزار قيچی جهت ساخت اشکال هندسی با کاغذ.

روش تدريس صفحه ۳۵  تم ۵ کتاب ریاضی اول ابتدایی پيک نيک

ابتدا به دانش آموزان کاغذی را که در آن اشکال هندسینظير مربع، مستطيل و… وجود دارد، بدهيد

تا با استفاده از قيچیآنها را ببرند و توانايی کار با قيچی را کسب کنند.

سپس از آنهابخواهيد لبه های اين اشکال را با يک رنگ مشخص کنند و از
آنها در مورد تعداد لبه های هر شکل سؤال کنيد.

از آنها بخواهيدگوشه ها را لمس کنند و تعداد گوشه ها را از آنها بپرسيد.

ازدانش آموزان بخواهيد با استفاده از خط کش شروع به رسم اشکال
هندسی کرده و فرايند گفته شده در بالا را تکرار کنند.

∗∗ از دانش آموزان بخواهيد به صفحه آغازين بخش برگردند و اشکال هندسی را که در آن صفحه می بينند، بيان کنند.

∗∗∗ در انجام فعاليت اين صفحه در مورد تعداد لبه ها و تعداد گوشه ها و نيز تفاوت اشکال هندسی براساس تعداد لبه ها و گوشه ها از دانش آموزان بپرسيد.

 تم 5 کتاب ریاضی اول ابتدایی پيک نيک
تم ۵ کتاب ریاضی اول ابتدایی پيک نيک

توصيه های آموزشی صفحه ۳۵  تم ۵ کتاب ریاضی اول ابتدایی پيک نيک

١ به دانش آموزان فرصت دهيد تا با نگاه کردن به اين صفحه و تصوير داده شده فرايند کار را کشف و برای شما توضيحدهند.

٢ در استفاده از قيچی و آسيب های احتمالی ناشی از آن به نکات ايمنی توجه کافی داشته باشيد.

٣ بردن نام شکل ها ضروری نيست. صرفاً کار با ابزارهای خط کش و قيچی و همچنين تشخيص لبه ها و گوشه ها کفايت می کند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.