مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

تم 5 ریاضی اول ابتدایی پیک نیک

0 ۱,۴۵۸

تم 5 ریاضی اول ابتدایی پیک نیک به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد

مفاهیم:

چپ، راست؛ وسط،کنار، بین؛ جلو، پشت.
مهارت ها:

نحوه ی ماشین سوار شدن؛ پیاده شدن ازماشین؛ آداب گردش، تفریح و پیک نیک.
نگرش ها:
١ تفکر نمادین اولین مرحله برخورد دانش آموز با تفکرمجرد است.

دانش آموز باید به زبان نمادین بتواند با دیگران ارتباط برقرار کند.
٢ نیاز به اعداد از نیازهای طبیعی بشر است.
۳ رسیدن به چیزی که یک نفر می خواهد ممکن است به معنی از دست دادن چیز دیگری باشد.
تأثیرات بر ساختارشناختی:
١ تشخیص کاردینالیتی تا ۵ بدون شمردن.
۲ تقویت تخیل با اشکال هندسی.
۳ تأثیر افکار بر گفتار.
تم شناختی:
طبیعت: در مورد آداب مراقبت از طبیعت و بازی کردن در طبیعت و ارتباط با طبیعت نکاتی را که به نظرتان می رسد با دانش آموزان مطرح کنید.

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :

ارتباط تم 5 ریاضی اول ابتدایی پیک نیک با صفحات بخش:

۱ اعضای دو خانواده را به عنوان دو دسته پنج تایی با سرنشین های ماشین ها متناظر کنید.
٢ تعداد بچه هایی را که بازی می کنند با یک دست نشان دهید و به اندازه آنهایی که با هم بازی می کنند، انگشتان دست راببندید.

۳ تعداد بچه هایی را که بازی نمی کنند با یک دست نشان دهید و به اندازه آنهایی که نشسته اند، انگشتان دست راببندید.

۴ کمتر از ۵ مهره را روی هر یک از صندلی های ماشین ها قرار دهید و با انگشتان دو دست نمایش دهید و بعد به تعداد یکیاز دیگری انگشتان را ببندید.

۵ تعداد کمتر از ۵ مهره را در یک ماشین قرار دهید و با دست عدد ۵ را نمایش دهید

سپس به تعداد سرنشین ها انگشتاندست را ببندید و بگویید چند جای خالی در ماشین باقی مانده است.

۶ برای تصویر آغازین این بخش یک داستان تعریف کنید.

اهداف صفحه 30 تم 5 ریاضی اول ابتدایی پیک نیک

١ استفاده از چوب خط جهت سرشماری اشیاء.
٢ آشنایی با مفهوم جمع.
٣ درک جمع دو عدد و نمایش آن با استفاده از چوب خط.

روش تدریس  صفحه 30 تم 5 ریاضی اول دبستان درس پیک نیک

با استفاده از اشیاء ملموس مانند چینه، لوبیا و…می توانید به صورت عملی فعالیت را انجام دهید.

ابتدا اشیاء بارنگ های متفاوت را کنار هم قرار دهید و از دانش آموزان بپرسیدتعداد اشیاء مربوط به یک رنگ چند تا است؟

سپس از آنها بپرسیدکه مجموع اشیاء با دو رنگ چندتا است؟

از آنها بخواهید تعدادمجموع آنها را با چوب خط نشان دهند.

باید توجه کنید که نمایشچو ب خط ها به صورت پنج تایی های متفاوت است و این نمایش رابه دانش آموزان آموزش دهید.

∗∗ حال به صفحه آغازین بخش توجه کنید و به عنوانمثال از آنها بخواهید تعداد صندلی های جلوی هر ماشین را با استفاده از چوب خط ها نمایش داده و مجموع آن را با چوب خط پیداکنند.

می توانید به دانش آموزان ۲ دسته ۵ تایی مهر ه های رنگی یا دکمه یا اشیاء دیگر بدهید

و از آنها بخواهید جمع های مختلف را باقرار دادن آن اشیاء روی صندلی ماشین ها بسازند.

برای مثال ۲ مهره آبی روی صندلی های جلو و ۳ مهره قرمز روی صندلی های عقب قرار دهند

و بپرسید چند مهره داریم؟ آن را با چوب خط نمایش دهند.

∗∗∗ با توجه به فعالیت کتاب، دانش آموزان می توانند تعداد مجموع اشیاء را با استفاده از چوب خط ها نمایش دهند.

برای اینکار از دسته اول شروع کرده و متناظر با آن چوب خط رسم می کنند

سپس به تعداد اشیاء دسته دوم کشیدن چوب خط را ادامه دهند تا تعداد مجموع به دست آید.

توصیه های آموزشی صفحه 30 تم 5 ریاضی اول دبستان درس پیک نیک

١ تعداد مجموع دو دسته تا این قسمت کتاب، حداکثر ۵ تا می شود.
٢ دانش آموزان باید تعداد چوب خط های هر دو دسته را پشت سر هم رسم کنند

نه اینکه برای هر دسته به صورت جداگانهچوب خط بکشند.

٣ دانش آموزان نباید تعداد اشیاء دو دسته را پشت سر هم بشمارند

و برای تعداد مجموع آنها چوب خط بکشند. هدف پیدا کردن مجموع با رسم چوب خط است.

اهداف صفحه 31 تم 5 ریاضی اول ابتدایی پیک نیک

١ آشنایی با مفهوم تفریق با استفاده از انگشتان دست.
٢ مهارت برقراری ارتباط کلامی برای تعریف عمل تفریق.
٣ ارتباط برقرار کردن بین نمایش های مختلف یک عدد.

روش تدریس صفحه 31 تم 5 ریاضی اول ابتدایی پیک نیک

با استفاده از اشیاء ملموس می توانید فعالیت مربوط بهاین صفحه را انجام دهید

برای این کار به دانش آموزان شکل هاییبه صورت زیر بدهید.

و از آنها بخواهید برای مثال ۲ تا سه گوش را از آن جداکنند و سپس بپرسیدکه چند تا ۳ گوش باقی مانده است؟

حالمی توانید از آنها بخواهید همین فرایند را با انگشتان دست نشان
دهند.

یعنی تعداد سه گوش های اولیه را با انگشتان یک دستنشان دهند و به تعدادی که جدا کرده از انگشتان دست ببندند.

تعداد باقیمانده با تعداد انگشتان باز آنها برابر است.

همین فعالیت را می توانید با اشیاء دیگر مثل چینه ها، مهره ها و… تکرار کنید.

∗∗ به صفحه آغازین بخش مراجعه کنید و به دانش آموزان چند مهره یا دکمه رنگی بدهید تا روی صندلی های ماشین ها قراردهند.

برای مثال ۴ مهره روی صندلی یک ماشین قرار دهند.

به آنها بگویید ماشین شما ۴ سرنشین دارد آن را با انگشتان دست نمایش دهید.

سپس ۳ مهره را بردارید (یعنی ۳ نفر پیاده شدند).

به همان تعداد باید از انگشتان دست بسته شود. حال ماشین چند نفر دارد؟
تعداد انگشتان باز دست این عدد را نشان می دهد.

∗∗∗ در هنگام انجام فعالیت این صفحه از دانش آموزان در مورد تعداد هر یک از شکل ها بپرسید

از آنها بخواهید با انگشتاندست آن عدد را نشان دهند اگر نمایش بعضی از دانش آموزان متفاوت بود،

آنها را جلوی کلاس بیاورید و درستی و نادرستی نمایشارائه شده را از دانش آموزان دیگر بپرسید.

سپس عملیات مربوط به این صفحه را انجام دهید.

توصیه های آموزشی صفحه 31 تم 5کتاب ریاضی اول ابتدایی درس پیک نیک

١ از به کار بردن واژه تفریق و یا نمایش نماد تفریق خودداری کنید.

در این قسمت کتاب دانش آموزان فقط مفهوم تفریق را تمرین می کنند.

٢ دانش آموزان برای نمایش عدد دسته سمت چپ می توانند نمایش های مختلف عدد را با انگشتان ارائه کنند. برای مثال ۳یا ۴ های مختلفی را نشان دهند.

٣ شکل های کتاب نمایش از حرکت و جدا شدن تعدادی جاندار از یک دسته را نشان می دهند.

۴ هر بار پس از بستن انگشتان دست عبارت …. تا از …. می شود …. را بیان کنند.

۵ برای بستن انگشتان دست می توانند با تناظر یک به یک انگشتان را یکی یکی ببندند

و می توانند یک مرتبه به تعداد اشیاء دسته سمت راست، انگشتان را ببندند.

تم 5کتاب ریاضی اول ابتدایی درس پیک نیک
تم 5کتاب ریاضی اول ابتدایی درس پیک نیک

اهداف صفحه 32  تم 5 ریاضی اول ابتدایی پیک نیک

دانشی:
١ توانایی کشف و ادامه دادن الگوهای تکرار شونده.
٢ تشخیص الگوهای تکرار شونده در محیط اطراف.

روش تدریس صفحه 32  تم 5 کتاب ریاضی اول ابتدایی درس پیک نیک

می توانید از میله های شمارش جهت ساخت الگوهایتکرارشونده استفاده کنید.

از دانش آموزان بخواهید الگویی را کهشما ساخته اید ادامه دهند و از آنها در مورد رابطه بین شکل هایالگو سؤال کنید.

می توانید از خط مابین موزائیک ها یا کاشی های داخلکلاس نیز استفاده کنید

و با پر رنگ کردن این خطوط با استفاده از گچ های رنگی این الگوها را به دانش آموزان نشان دهید.

∗∗ به صفحه آغازین بخش برگردید و از دانش آموزان بخواهید به کمک مهره های رنگی در این تصویر الگوهای تکرارشونده بسازند

و از آنها بخواهید که به شما این الگوها را نشان دهند و در مورد رابطه بین شکل های الگوها نیز صحبت کنند.

∗∗∗ از دانش آموزان در مورد رابطه بین شکل های الگوها بپرسید و از آنها بخواهید الگویی که تکرار می شود را بیان کنند،
سپس کشیدن شکل های الگو را انجام دهند.

توصیه های آموزشی صفحه 32  تم 5 ریاضی اول ابتدایی پیک نیک

١ توجه دانش آموزان را به الگوهایی که در اطراف خود می بینند، جلب کنید.
٢ با زدن ضربه های متناوب روی میز و یا دست زدن های متناوب، الگوهایی با صدا ایجاد کنید و از دانش آموزان بخواهید آنالگو را کشف کرده و توضیح دهند.
٣ بیان کلامی رابطه بین شکل های هر الگو اهمیت زیادی دارد.

اهداف صفحه 33 تم 5 ریاضی اول ابتدایی پیک نیک

١ تمرین مفهوم تفریق با کمک انگشتان دست.
٢ نمایش حاصل تفریق با استفاده از چوب خط.
٣ برقراری ارتباط بین نمایش های مختلف یک عدد.

روش تدریس صفحه 33  تم 5 ریاضی اول دبستان پیک نیک

از دانش آموزان بخواهید پنج لوبیا یا اشیاء دیگر را رویمیز قرار دهند و انگشتان دست خود را برای نمایش آن عدد بازکنند.

سپس از آنها بخواهید ۳ لوبیا را از آنها جدا کنند و همزمان
۳ تا از انگشتان دست خود راببندند.

حال از آنها بپرسید که چند تالوبیا مانده و چند تا انگشت دست باز مانده است.

همین فعالیت را با عددهای مختلف تکرار کنید.

∗∗ با کمک ماشین هایی که در صفحه آغازین بخش استو قرار دادن اشیاء مختلف روی صندلی ها به جای سرنشین هایماشین عمل تفریق کردن را تمرین کنید.

∗∗∗ در حین انجام فعالیت این صفحه دانش آموزان راهدایت کنید

تا ابتدا پنج انگشت دست خود را باز کنند و به تعدادی شکل که در تصویر می بینند انگشتان را ببندند

و به تعداد باقیماندهچوب خط بکشند. سپس بیان کنند که از ۵ تا شکل …. تا برداشتیم و … تا شکل باقی مانده است.

توصیه های آموزشی صفحه 33  تم 5 ریاضی اول دبستان پیک نیک

١ نحوه بستن انگشتان دست، یکی یکی و یا یک مرتبه بستن تفاوتی نمی کند.
٢ با توجه به اینکه دانش آموزان تا این صفحه نماد عدد را یاد نگرفته اند. حاصل را با نماد چوب خط نمایش می دهند.
٣ در این صفحه مفهوم افرازی تفریق مورد نظر می باشد. در واقع ۵ شیئ به دو قسمت افراز می شود آنچه برداشته شده و آنچه باقی مانده است.

اهداف صفحه 34 تم 5 ریاضی اول ابتدایی پیک نیک

١ پیدا کردن قانون مربوط به یک الگو و ادامه دادن آن.
٢ بیان کلامی رابطه بین شکل های یک الگوی شطرنجی.
٣ پیدا کردن شکل تکرار شونده ی یک الگو و رسم شکل تکرار شونده.

روش تدریس صفحه 34  تم 5 ریاضی اول ابتدایی درس پیک نیک

∗ در محیط اطراف خود توجه دانش آموزان را به الگوهای هندسی موجود جلب کنید

از آنها بخواهید الگو را توصیف کنند.برای مثال می توانند به الگویی که در ساختن نرده های راه پله مدرسهوجود دارد، اشاره کنند.

به شکلی که در این الگوها تکرار می شونددقت کنید و از دانش آموزان بخواهید شکل تکرارشونده را به شما نشان دهند.

∗∗ حال از دانش آموزان بخواهید به صفحه آغازین بخش برگردند و در مورد الگوهایی که در شکل می بینند، توضیح دهند

برای مثال در ماشین ۲ صندلی در جلو و ۳ جای نشستن در عقب وجود دارد.

∗∗∗ ابتدا از دانش آموزان بخواهید که الگوی مربوطه را به صورت کلامی بیان و توصیف کنند، سپس از آنها بخواهید الگویشطرنجی را ادامه دهند.

پس از رسم شکل تکرار شوندهٔ الگوها، مربع های شگفت انگیز پایین صفحه را مرور کنید.

توصیه های آموزشی صفحه 34  تم 5 ریاضی اول ابتدایی درس پیک نیک

١ از این صفحه تشخیص و رسم شکل تکرار شوندهٔ الگو شروع می شود.

قسمت سمت راست برای کشیدن شکل تکرارشوندهدر نظر گرفته شده است.

این کار کمک می کند تا دانش آموزان الگو را بهتر دنبال کنند

٢ در توصیف الگو از دانش آموزان بخواهید تا از عددها و شمردن استفاده کنند. برای مثال ۳ تا سبز، ۲ تا نارنجی، ۳ تا سبز،

۲ تا نارنجی. به این ترتیب شکل تکرارشونده نیز مشخص می شود.
٣ در تکمیل مربع های شگفت انگیز راه حل های دانش آموزان را بپرسید. اگر آنها با کنترل ردیف رنگ مورد نظر را پیدا کردند
شما با بررسی ستون ها و یا ۴ مربع کنار هم درستی یا نادرستی پاسخ آنها را وارسی کنید.

اهداف صفحه 35  تم 5 ریاضی اول ابتدایی پیک نیک

١ آشنایی اولیه با مفهوم ضلع و رأس.
٢ تشخیص اشکال هندسی براساس تعداد اضلاع و رئوس.
٣ توانایی رسم اشکال هندسی با ابزار خط کش.
۴ توانایی استفاده از ابزار قیچی جهت ساخت اشکال هندسی با کاغذ.

روش تدریس صفحه 35  تم 5 کتاب ریاضی اول ابتدایی پیک نیک

ابتدا به دانش آموزان کاغذی را که در آن اشکال هندسینظیر مربع، مستطیل و… وجود دارد، بدهید

تا با استفاده از قیچیآنها را ببرند و توانایی کار با قیچی را کسب کنند.

سپس از آنهابخواهید لبه های این اشکال را با یک رنگ مشخص کنند و از
آنها در مورد تعداد لبه های هر شکل سؤال کنید.

از آنها بخواهیدگوشه ها را لمس کنند و تعداد گوشه ها را از آنها بپرسید.

ازدانش آموزان بخواهید با استفاده از خط کش شروع به رسم اشکال
هندسی کرده و فرایند گفته شده در بالا را تکرار کنند.

∗∗ از دانش آموزان بخواهید به صفحه آغازین بخش برگردند و اشکال هندسی را که در آن صفحه می بینند، بیان کنند.

∗∗∗ در انجام فعالیت این صفحه در مورد تعداد لبه ها و تعداد گوشه ها و نیز تفاوت اشکال هندسی براساس تعداد لبه ها و گوشه ها از دانش آموزان بپرسید.

 تم 5 کتاب ریاضی اول ابتدایی پیک نیک
تم 5 کتاب ریاضی اول ابتدایی پیک نیک

توصیه های آموزشی صفحه 35  تم 5 کتاب ریاضی اول ابتدایی پیک نیک

١ به دانش آموزان فرصت دهید تا با نگاه کردن به این صفحه و تصویر داده شده فرایند کار را کشف و برای شما توضیحدهند.

٢ در استفاده از قیچی و آسیب های احتمالی ناشی از آن به نکات ایمنی توجه کافی داشته باشید.

٣ بردن نام شکل ها ضروری نیست. صرفاً کار با ابزارهای خط کش و قیچی و همچنین تشخیص لبه ها و گوشه ها کفایت می کند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.