مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

تم ۴ ریاضی اول ابتدایی رفتن به مهمانی

0

تم ۴ ریاضی اول ابتدایی رفتن به مهمانی به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد

مفاهيم:
وسط، بين، کنار؛ چپ، راست؛ اول الی پنجم، رديف؛ اشکال ساده هندسی؛ جلو، پشت.

کتاب کاربرگ کل کتاب های اول درس به درس

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :

جزوه کامل اول ابتدایی همه کتاب ها و کل درس ها

مشاهده

مهارت ها:
مهارت های استقبال از مهمان ها؛ پذيرايی از مهمان ها؛ شام خوردن در مقابل مهمان؛ بدرقه مهمان ها.

نگرش ها:
١ مردم معمولاً در مورد چيزهای اطرافشان با مشاهده دقيق، ياد می گيرند.
٢ توصيف با دقت چيزها در علم بسيار مهم است، چون به مردم کمک می کند مشاهداتشان را مقايسه کنند.

تأثيرات بر ساختارشناختی:
١ اخلاق فرزند در برابر پدر و مادر.
٢ اخلاق در برابر مهمان.
٣ رفتار تربيتی با کوچکترها، همسالان و بزرگترها.

تم شناختی:
مهمان و ارتباطات مهم: در مورد آداب مهمانی رفتن و
پذيرايی از مهمان و آداب رفتار با همسالان، کوچکترها و بزرگترها برای دانش آموزان توضيح دهيد.

ارتباط تم ۴ ریاضی اول ابتدایی رفتن به مهمانی با صفحات بخش:

١ روی رديف صندلی ها از چپ يا راست آدرس دهيد.
٢ به دسته های پنج تايی صندلی ها توجه دانش آموز را جلب کنيد.
٣ به تناظر صندلی ها و مبل ها با تعداد مهمان ها توجه کنيد.
٤ به تناظر صندلی های ميز و بشقاب های روی ميز با قاشق ها و چنگال ها توجه کنيد.
٥ به تناظر پيش دستی های روی ميز ميوه و دو پيش دستی در دست دوقلوها با تعداد مهمان ها توجه کنيد.
٦ دو خانواده را به عنوان ۲ دسته پنج تايی در نظر بگيريد.
٧ در هر خانواده تعداد دخترها را با دست راست و تعداد پسرها را با دست چپ نشان دهيد، سپس انگشتان را به يک دست منتقل کنيد.
٨ در کتابخانه کنار تلويزيون با کمک رديف و ستون و چپ و راست و بالا و پايين اول و دوم به اشياء مختلف آدرس دهيد.
٩ به اشکال هندسی ساده اشاره کنيد.
١٠ در اطراف فرش الگويی هندسی نقاشی کنيد. مثلاً يک دايره و يک مثلث و تکرار آنها.

اهداف صفحه ۲۳ تم ۴ ریاضی اول ابتدایی رفتن به مهمانی

١ آشنايی اوليه با مفاهيم ضلع و زاويه و چندضلعی.
٢ آشنايی اوليه با خصوصيات اشکال هندسی.
٣ توانايی ساخت اشکال هندسی با استفاده از ابزارهای مختلف.
٤ رشد تفکر هندسی و ارتباط آن با تفکر عددی.
٥ ارتقای مهارت الگويابی و ارتباط آن با تفکر عددی با شمردن اجزاء و اشکال الگو.
٦ درک اوليه مفهوم جمع.

روش تدريس صفحه ۲۳ تم ۴ ریاضی اول ابتدایی رفتن به مهمانی

از دانش آموزان بخواهيد با ميل ههای آموزشی اشکال هندسی متفاوت بسازند و گوش ههای اين اشکال را بشمارند.

به عنوان نمونه از آنها بپرسيد که چند شکل ۳ گوش ساخته ايد؟
سپس از آنهابخواهيد به اشکال هندسی اطرافشان توجه کرده و تعداد گوشه هایشکل ها از آنها پرسيده شود.

از آنها بپرسيد که اگر بخواهيد نظير شکل های کتاب را با ميله ها بسازيد به چند ميله نياز دارند.
سپس از دانش آموزان بخواهيد حدسشان را با انجام دادن، آزمايش کنند.

∗∗ حال از دانش آموزان بخواهيد به صفحه آغازين بخش برگردند و اشکال هندسی مشاهده شده را به آنها يادآوری کرده و ازآنها در مورد تعداد گوشه هايشان سؤال کنيد.

∗∗∗ از دانش آموزان بخواهيد فعاليت مورد نظر را انجام دهند.

وقتی تعداد ميله ها (همان ضلع شکل ها) را بيان می کنند

از آنهابپرسيد: شکل با چند ميله آبی و چند ميله قرمز درست شده است؟
به اين ترتيب کم کم وارد مفهوم جمع شويد.

وقتی يک شکل با ۴ميله درست شده و يکی از آنها آبی و ۳ تا قرمز است
می توان نتيجه گرفت که ۱ با ۳ می شود ۴ تا.

پس از اينکه با شکل های هندسی آشنايی اوليه ايجاد شد، الگويابی های پايين صفحه را انجام دهيد.

توجه دانش آموزان را به۲ الگويی که در هر رديف وجود دارد جلب کنيد.

در رديف اول هم برگ گلدان ها و هم رنگ گل ها دارای يک نظم و الگو هستند

که دانش آموزان پس از کشف اين الگو می توانند با رنگ کردن شکل ها را کامل کنند.

توصيه های آموزشی صفحه ۲۳ تم ۴ ریاضی اول ابتدایی رفتن به مهمانی

١ از واژه های ضلع و رأس استفاده نکنيد. کلمه گوشه برای دانش آموزان قابل فهم تر است.

٢ از مجموعه آهنربا و کيت مغناطيسی برای ساختن اشکال هندسی استفاده کنيد.

٣ از واژه يا نماد جمع استفاده نکنيد ولی مفهوم جمع را با شمردن تعداد ميله های آبی و قرمز تمرين کنيد.

اهداف صفحه ۲۴  تم ۴ ریاضی اول ابتدایی رفتن به مهمانی

١ توانايی سرشماری اشياء و سازمان دادن به اطلاعات بارسم نمودار ستونی.
٢ استفاده از ابزار چوب خط جهت سرشماری اشياء.
٣ توانايی ديدن اجزاء يک کل.

روش تدريس صفحه ۲۴  تم ۴ ریاضی اول ابتدایی رفتن به مهمانی

تعدادی شیء کنار هم قرار دهيد. برای مثال می توانيداز تعدادی مداد، پاک کن، مداد رنگی، کتاب و دفترچه استفاده کنيد.

سپس تعدادی ميله شمارش در اختيار دانش آموزان قراردهيد و از آنها بخواهيد به تعداد هر يک از اشياء يک ميله کناربگذارند.

تعداد اشياء را حداکثر تا ۵ در نظر بگيريد. بعد از آن که دانش آموزان به تعداد اشياء مورد نظر شما ميله های شمارش راکنار گذاشتند

از دانش آموزان در مورد تعداد اشياء سؤال کنيد.
آنها را هدايت کنيد تا برای پاسخ دادن به شما ميله ها را بشمارند.

سپس به جای هر ميله روی تخته يک چوب خط رسم کنيد تادانش آموزان با نماد چوب خطی برای سرشماری تعدادی شیء آشنا شوند.

∗∗ حال از دانش آموزان بخواهيد همين عمل را با توجه به صفحه آغازين بخش انجام دهند

و براساس سؤالات پرسيده شدهاقدام به قرار دادن ميله ها شمارش نمايند.

برای مثال می توانيد تعداد صندلی ها، بشقاب، قاشق، چنگال های يک طرف ميز را بشمارند.
به تناظر يک به يک بين اين اجزا نيز توجه کنيد

∗∗∗ حال از دانش آموزان بخواهيد فعاليت مربوط به صفحه ۲۴ را انجام دهند.
شکل جوراب نياز به ۵ چوب خط دارند. درمورد مورب قرار دادن چوب خط پنجم برای آنها توضيح دهيد.

توصيه های آموزشی صفحه ۲۴  تم ۴ ریاضی اول ابتدایی رفتن به مهمانی

١ در اين تصوير جوراب و کفش ها به صورت جفت شمرده نمی شوند. تعداد تک آنها مورد نظر است.

٢ توجه دانش آموزان را به مقايسه بين ستون هايی که با رنگ کردن خانه های جدول ايجاد می شود، جلب کنيد.

٣ انسان ها در زمان های خيلی دور از چوب خط برای سرشماری اشياء مورد نظر خود استفاده می کردند

در اين موردمی توانيد برای دانش آموزان توضيح دهيد.
اثرات اين موضوع در ضرب المثل ها نيز ديده می شود.

برای مثال ضرب المثل چوبخط شما پر شده است،
برای اين موضوع به کار می رفته است که در مکان هايی مثل نانوايی برای نگهداری حساب و کتاب مشترياناز چوب خط استفاده می کردند

و به تعداد نان های خريداری شده چوب خط می کشيدند.

چوب خط پر شده است يعنی آن مشتری بايد پول نان هايی را که در اين مدت خريداری کرده است، بپردازد. نانوايی ديگر به آن فرد نان نمی دهد تا حساب های قبلی خود را تسويه کند.

 

اهداف صفحه ۲۴ تم ۴ ریاضی اول ابتدایی رفتن به مهمانی

١ ارائه نمايش های مختلف يک عدد با انگشتان هر دودست.
٢ توانايی انتقال انگشتان باز يک دست به دست ديگر.
٣ زمينه سازی برای درک مفهوم جمع.
٤ توانايی کشف و ادامه دادن يک الگوی شطرنجی.

روش تدريس صفحه ۲۴ تم ۴ کتاب ریاضی اول دبستان رفتن به مهمانی

ابتدا از دانش آموزان بخواهيد با استفاده از انگشتانهر دو دست خود عدد مورد نظر شما را نشان دهند،
سپس از آنهابخواهيد انگشتان يک دست را ببندند و معادل آن انگشتان دست ديگر را باز کنند و عدد مربوطه را بگويند.

اين عمل را آن قدرتکرار کنيد که همه دانش آموزان قادر به انجام آن باشند.

∗∗ به صفحه آغازين بخش توجه کنيد.

به عنوان نمونهاز دانش آموزان بخواهيد تعداد مهمان ها و يا بچه های مهمان ها رابا انگشتان دو دست نشان دهند

دوباره از آنها بخواهيد با بستنانگشتان يک دست و باز کردن انگشتان دست ديگر همه را با يک دست نشان دهند.

∗∗∗ فعاليت مربوط به اين صفحه را با دانش آموزان انجام دهيد.

هر بار از آنها بخواهيد که عمل خود را با جمل های بيان کننددر واقع با انتقال انگشتان يک دست به دست ديگر عمل جمع کردن را انجام می دهند بدون آنکه نامی از جمع برده شود.

سپس الگویشطرنجی پايين صفحه را انجام دهيد. توجه دانش آموزان را به شکلی که تکرار می شود جلب کنيد.

همچنين آنها می توانند از شمردنخانه های رنگ شده برای کشف و بيان الگو استفاده کنند.

توصيه های آموزشی صفحه ۲۴  تم ۴ کتاب ریاضی اول ابتدایی درس رفتن به مهمانی

١ در صورتی که دانش آموزان ياد گرفته اند که به جای بستن يک به يک انگشتان يک دست و باز کردن يک به يک انگشتاندست ديگر
يک مرتبه ۲ انگشت يک دست را ببندند و به جای آن ۲ انگشت دست ديگر را باز کنند، آنها را تشويق کنيد.

٢ هر بار از عبارت جمع بدون بردن واژه ی جمع و نشان دادن نماد آن استفاده کنيد.

٣ تعداد اشياء مورد نظر برای شمردن را به گونه ای انتخاب کنيد که جمع آن از ۵ تا بيشتر نشود تا امکان نمايش آن با يک دستوجود داشته باشد.

٤ دانش آموزان را در موقعيت تصميم گيری قرار دهيد. در صورتی که عدد ۳ را با دست راست و عدد ۲ را با دست چپ نشانداده اند،

بهتر است انگشتان دست چپ را به دست راست منتقل کنند. اما اگر عدد ۴ را با دست چپ و عدد يک را با دست راستنشان داده اند،
بهتر است انگشتان دست راست را به چپ منتقل کنند

تم 4 کتاب ریاضی اول ابتدایی درس رفتن به مهمانی
تم ۴ کتاب ریاضی اول ابتدایی درس رفتن به مهمانی

اهداف صفحه ۲۶  تم ۴ ریاضی اول ابتدایی رفتن به مهمانی

١ کسب مهارت استفاده از شابلون در رسم شکل هایهندسی.
٢ رسم اشکال هندسی با استفاده از شابلون.
٣ آشنايی اوليه با ويژگی های اشکال هندسی.

روش تدريس صفحه ۲۶  تم ۴ ریاضی اول دبستان درس رفتن به مهمانی

از دانش آموزان بخواهيد که شکل های يک شابلون راببينند و در مورد تعداد گوشه های هر شکل از آنها سؤال کنيد.

از آنها بخواهيد مانند نمونه روی کاغذ شکل های شابلون را رسمکنند،
سپس از آنها بخواهيد در يک سطر يک شکل را تکرارکنند، روی تخته نحوه در دست گرفتن شابلون را به آنها نشاندهيد.

∗∗ حال به شکل های هندسی صفحه آغازين توجه کنيد،
سپس از آنها بپرسيد که اين اشکال چندگوشه دارند، و آن شکل ها
را در شابلون نشان دهند.

∗∗∗ حال به نحوه در دست گرفتن شابلون توسط دانش آموزان توجه کنيد و از آنها بخواهيد فعاليت اين صفحه را انجامدهند.

توصيه های آموزشی صفحه ۲۶  تم ۴ ریاضی اول دبستان رفتن به مهمانی

١ در صورتی که دانش آموزان شما شابلون ندارند،
می توانيد از انتهای کتاب درسی تصوير شابلون را بريده و روی مقوا
بچسبانيد و با بريدن دور آن يک شابلون مقوايی درست کنيد.

٢ نحوه در دست گرفتن شابلون و قرار دادن انگشتان دست روی آن و رسم شکل با دست ديگر را به دانش آموزان آموزش دهيد.

٣ برای کسب مهارت در استفاده از شابلون نياز به تمرين و ممارست وجود دارد.

زمانی که هر دانش آموز برای کسب مهارتاحتياج دارد با دانش آموزان ديگر متفاوت است.
برای کسب مهارت به آنها فرصت کافی بدهيد و از کاغذهای پيش نويس برای انجام تمرين های زياد استفاده کنيد.

اهداف صفحه ۲۷ تم ۴ ریاضی اول ابتدایی رفتن به مهمانی

١ تشخيص اجزاء يک کل.
٢ توانايی سرشماری اشياء و اشکال به کمک چوب
خط.
٣ سازماندهی اطلاعات داده شده با استفاده از جدول.

روش تدريس صفحه ۲۷ تم ۴ ریاضی اول ابتدایی درس رفتن به مهمانی

تعدادی اشياء کنار يکديگر قرار دهيد. به عنوان نمونهاز تعدادی مداد، پاک کن، مداد رنگی، کتاب و دفترچه استفاده کنيد.

سپس تعدادی ميله شمارش در اختيار دانش آموزان قراردهيد و از آنها بخواهيد به تعداد هر يک از اشياء يک ميله کناربگذارند.

اين فعاليت را دو نفره انجام دهند يک دانش آموز نامشیء را ببرد و دانش آموز ديگر معادل آن يک ميله شمارش کناربگذارد.

اين کار را تا پايان سرشماری اشياء ادامه دهند.

∗∗ حال از دانش آموزان بخواهيد همين عمل را با توجهبه صفحه آغازين بخش انجام دهند و اشياء مثل هم را سرشماری کنند.

∗∗∗ از دانش آموزان بخواهيد فعاليت مربوط به اين صفحه را به صورت ۲ نفره انجام دهند.

يک نفر از دانش آموزان نام حيوانرا می برد و دانش آموز ديگر برای آن حيوان يک چوب خط در محل مربوطه رسم می کند.

سپس جای اين دو نفر عوض می شود تا بهاين ترتيب هر ۲ نفر فعاليت اين صفحه را کامل کنند.

توصيه های آموزشی صفحه ۲۷  تم ۴ ریاضی اول ابتدایی درس رفتن به مهمانی

١ مهم ترين توصيه برای انجام سرشماری با چوب خط اين است که دانش آموزان اقدام به شمردن شکل ها و يا اشياء (بدونچوب خط) نکنند.

يعنی ابتدا شکل ها را نشمارند و سپس معادل آن چوب خط بکشند.

بلکه اين کار بايد با تناظر يک به يک انجام شود.

به همين دليل در انجام اين فعاليت توصيه شده است که از کار گروهی ۲ نفره استفاده شود.

٢ وقتی دانش آموز چوب خط رسم می کند، بايد به اين نکته توجه داشته باشد

که چوب خط پنجم را به صورت مورب روی ٤چوب خط قبلی رسم کند تا دسته های ٥ تايی درست شود

 تم 4 ریاضی اول ابتدایی درس رفتن به مهمانی
تم ۴ ریاضی اول ابتدایی درس رفتن به مهمانی

اهداف صفحه ۲۸ تم ۴ ریاضی اول ابتدایی رفتن به مهمانی

١ آشنايی با عدد به عنوان طول.
٢ درک اجزاء يک کل.
٣ آشنايی اوليه با مفهوم واحد.
٤ آشنايی اوليه با مفهوم جمع های ترکيبی به کمک
چينه های رنگی.
٥ استفاده از مربع شگفت انگيز جهت رشد مهارت حل
مسئله.

روش تدريس صفحه ۲۸ تم ۴ کتاب ریاضی اول ابتدایی رفتن به مهمانی

اين فعاليت را به صورت عملی با استفاده از چينه های رنگی انجام دهيد.

چينه ها، مکعب های رنگی يک اندازه هستند کهبا کنار هم قرار دادن آنها می توان طول های مختلف ايجاد کرد.

در صورتی که اين ابزار را در اختيار نداريد می توانيد با مقوامکعب ها را بسازيد
و يا از وسايل مشابه مثل مکعب های کوئيزنراستفاده کنيد.

به هر حال انجام عملی اين فعاليت توصيه می شود.

ز ۲ رنگ استفاده کنيد و ترکيب های حداکثر تا ۵ را بسازيد.

۲ رنگ به شما کمک می کند تا مفهوم جمع های ترکيبی را تمرين کنيد.
طول مکعب ها را با هم مقايسه کنيد برای مثال ۵ مکعب طول بيشتری نسبت به ۴ مکعب دارد.
يعنی با ديدن طول مکعب های ساختهشده می توان عددها را مقايسه کرد.

∗∗ به صفحه آغازين بخش مراجعه کنيد. برای شمردن اشکال و يا اشياء و ترکيب آنها از چينه های رنگی استفاده کنيد.

برای مثال تعداد بچه های پسر را با چينه های سبز و تعداد بچه های دختر را با چينه های زرد نشان داده و مجموع آنها را با کنار هم قرار دادن
چينه ها به دست آوريد.

∗∗∗ در انجام فعاليت کتاب نيز توجه دانش آموزان را به طول چينه های ساخته شده جلب کنيد.
هر بار تعداد چينه های يکرديف و تعداد سبز و زرد را بپرسيد و از دانش آموزان بخواهيد برای هر رديف عبارت …… و …… می شود ……. را بيان
کنند.

در مربع های شگفت انگيز پايين صفحه توجه بچه ها را به اين نکته جلب کنيد
که علاوه بر کنترل رديف ها و ستون ها می توانند ۴ مربعکنار هم را نيز بررسی کنند و شکل مورد نظر را بيابند.

توصيه های آموزشی صفحه ۲۸ تم ۴ کتاب ریاضی اول ابتدایی رفتن به مهمانی

١ بدون استفاده از واژه جمع و نماد آن به مفهوم جمع به کمک چينه ها اشاره کنيد.

٢ مقايسه طول چينه های هر رديف آغاز مفهوم مقايسه عددهاست.

٣ چينه ها کمک می کنند تا دانش آموزان با مفهوم عدد به عنوان طول آشنا شوند

و اين موضوع در آينده به آنها کمک می کند تاپيوسته بودن عددهای حقيقی را بهتر درک کنند و عددها را روی محور اعداد نشان دهند.

همچنين درک بهتری از عددهای کسری و اعشاری برای آنها ايجاد می کند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.