مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

تم 4 ریاضی اول ابتدایی رفتن به مهمانی

0 ۲,۴۸۴

تم 4 ریاضی اول ابتدایی رفتن به مهمانی به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد

مفاهیم:
وسط، بین، کنار؛ چپ، راست؛ اول الی پنجم، ردیف؛ اشکال ساده هندسی؛ جلو، پشت.

مهارت ها:
مهارت های استقبال از مهمان ها؛ پذیرایی از مهمان ها؛ شام خوردن در مقابل مهمان؛ بدرقه مهمان ها.

نگرش ها:
١ مردم معمولاً در مورد چیزهای اطرافشان با مشاهده دقیق، یاد می گیرند.
٢ توصیف با دقت چیزها در علم بسیار مهم است، چون به مردم کمک می کند مشاهداتشان را مقایسه کنند.

تأثیرات بر ساختارشناختی:
١ اخلاق فرزند در برابر پدر و مادر.
٢ اخلاق در برابر مهمان.
٣ رفتار تربیتی با کوچکترها، همسالان و بزرگترها.

تم شناختی:
مهمان و ارتباطات مهم: در مورد آداب مهمانی رفتن و
پذیرایی از مهمان و آداب رفتار با همسالان، کوچکترها و بزرگترها برای دانش آموزان توضیح دهید.

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :

ارتباط تم 4 ریاضی اول ابتدایی رفتن به مهمانی با صفحات بخش:

١ روی ردیف صندلی ها از چپ یا راست آدرس دهید.
٢ به دسته های پنج تایی صندلی ها توجه دانش آموز را جلب کنید.
٣ به تناظر صندلی ها و مبل ها با تعداد مهمان ها توجه کنید.
۴ به تناظر صندلی های میز و بشقاب های روی میز با قاشق ها و چنگال ها توجه کنید.
۵ به تناظر پیش دستی های روی میز میوه و دو پیش دستی در دست دوقلوها با تعداد مهمان ها توجه کنید.
۶ دو خانواده را به عنوان ۲ دسته پنج تایی در نظر بگیرید.
٧ در هر خانواده تعداد دخترها را با دست راست و تعداد پسرها را با دست چپ نشان دهید، سپس انگشتان را به یک دست منتقل کنید.
٨ در کتابخانه کنار تلویزیون با کمک ردیف و ستون و چپ و راست و بالا و پایین اول و دوم به اشیاء مختلف آدرس دهید.
٩ به اشکال هندسی ساده اشاره کنید.
١٠ در اطراف فرش الگویی هندسی نقاشی کنید. مثلاً یک دایره و یک مثلث و تکرار آنها.

اهداف صفحه 23 تم 4 ریاضی اول ابتدایی رفتن به مهمانی

١ آشنایی اولیه با مفاهیم ضلع و زاویه و چندضلعی.
٢ آشنایی اولیه با خصوصیات اشکال هندسی.
٣ توانایی ساخت اشکال هندسی با استفاده از ابزارهای مختلف.
۴ رشد تفکر هندسی و ارتباط آن با تفکر عددی.
۵ ارتقای مهارت الگویابی و ارتباط آن با تفکر عددی با شمردن اجزاء و اشکال الگو.
۶ درک اولیه مفهوم جمع.

روش تدریس صفحه 23 تم 4 ریاضی اول ابتدایی رفتن به مهمانی

از دانش آموزان بخواهید با میل ههای آموزشی اشکال هندسی متفاوت بسازند و گوش ههای این اشکال را بشمارند.

به عنوان نمونه از آنها بپرسید که چند شکل ۳ گوش ساخته اید؟
سپس از آنهابخواهید به اشکال هندسی اطرافشان توجه کرده و تعداد گوشه هایشکل ها از آنها پرسیده شود.

از آنها بپرسید که اگر بخواهید نظیر شکل های کتاب را با میله ها بسازید به چند میله نیاز دارند.
سپس از دانش آموزان بخواهید حدسشان را با انجام دادن، آزمایش کنند.

∗∗ حال از دانش آموزان بخواهید به صفحه آغازین بخش برگردند و اشکال هندسی مشاهده شده را به آنها یادآوری کرده و ازآنها در مورد تعداد گوشه هایشان سؤال کنید.

∗∗∗ از دانش آموزان بخواهید فعالیت مورد نظر را انجام دهند.

وقتی تعداد میله ها (همان ضلع شکل ها) را بیان می کنند

از آنهابپرسید: شکل با چند میله آبی و چند میله قرمز درست شده است؟
به این ترتیب کم کم وارد مفهوم جمع شوید.

وقتی یک شکل با ۴میله درست شده و یکی از آنها آبی و ۳ تا قرمز است
می توان نتیجه گرفت که ۱ با ۳ می شود ۴ تا.

پس از اینکه با شکل های هندسی آشنایی اولیه ایجاد شد، الگویابی های پایین صفحه را انجام دهید.

توجه دانش آموزان را به۲ الگویی که در هر ردیف وجود دارد جلب کنید.

در ردیف اول هم برگ گلدان ها و هم رنگ گل ها دارای یک نظم و الگو هستند

که دانش آموزان پس از کشف این الگو می توانند با رنگ کردن شکل ها را کامل کنند.

توصیه های آموزشی صفحه 23 تم 4 ریاضی اول ابتدایی رفتن به مهمانی

١ از واژه های ضلع و رأس استفاده نکنید. کلمه گوشه برای دانش آموزان قابل فهم تر است.

٢ از مجموعه آهنربا و کیت مغناطیسی برای ساختن اشکال هندسی استفاده کنید.

٣ از واژه یا نماد جمع استفاده نکنید ولی مفهوم جمع را با شمردن تعداد میله های آبی و قرمز تمرین کنید.

اهداف صفحه 24  تم 4 ریاضی اول ابتدایی رفتن به مهمانی

١ توانایی سرشماری اشیاء و سازمان دادن به اطلاعات بارسم نمودار ستونی.
٢ استفاده از ابزار چوب خط جهت سرشماری اشیاء.
٣ توانایی دیدن اجزاء یک کل.

روش تدریس صفحه 24  تم 4 ریاضی اول ابتدایی رفتن به مهمانی

تعدادی شیء کنار هم قرار دهید. برای مثال می توانیداز تعدادی مداد، پاک کن، مداد رنگی، کتاب و دفترچه استفاده کنید.

سپس تعدادی میله شمارش در اختیار دانش آموزان قراردهید و از آنها بخواهید به تعداد هر یک از اشیاء یک میله کناربگذارند.

تعداد اشیاء را حداکثر تا ۵ در نظر بگیرید. بعد از آن که دانش آموزان به تعداد اشیاء مورد نظر شما میله های شمارش راکنار گذاشتند

از دانش آموزان در مورد تعداد اشیاء سؤال کنید.
آنها را هدایت کنید تا برای پاسخ دادن به شما میله ها را بشمارند.

سپس به جای هر میله روی تخته یک چوب خط رسم کنید تادانش آموزان با نماد چوب خطی برای سرشماری تعدادی شیء آشنا شوند.

∗∗ حال از دانش آموزان بخواهید همین عمل را با توجه به صفحه آغازین بخش انجام دهند

و براساس سؤالات پرسیده شدهاقدام به قرار دادن میله ها شمارش نمایند.

برای مثال می توانید تعداد صندلی ها، بشقاب، قاشق، چنگال های یک طرف میز را بشمارند.
به تناظر یک به یک بین این اجزا نیز توجه کنید

∗∗∗ حال از دانش آموزان بخواهید فعالیت مربوط به صفحه ۲۴ را انجام دهند.
شکل جوراب نیاز به ۵ چوب خط دارند. درمورد مورب قرار دادن چوب خط پنجم برای آنها توضیح دهید.

توصیه های آموزشی صفحه 24  تم 4 ریاضی اول ابتدایی رفتن به مهمانی

١ در این تصویر جوراب و کفش ها به صورت جفت شمرده نمی شوند. تعداد تک آنها مورد نظر است.

٢ توجه دانش آموزان را به مقایسه بین ستون هایی که با رنگ کردن خانه های جدول ایجاد می شود، جلب کنید.

٣ انسان ها در زمان های خیلی دور از چوب خط برای سرشماری اشیاء مورد نظر خود استفاده می کردند

در این موردمی توانید برای دانش آموزان توضیح دهید.
اثرات این موضوع در ضرب المثل ها نیز دیده می شود.

برای مثال ضرب المثل چوبخط شما پر شده است،
برای این موضوع به کار می رفته است که در مکان هایی مثل نانوایی برای نگهداری حساب و کتاب مشتریاناز چوب خط استفاده می کردند

و به تعداد نان های خریداری شده چوب خط می کشیدند.

چوب خط پر شده است یعنی آن مشتری باید پول نان هایی را که در این مدت خریداری کرده است، بپردازد. نانوایی دیگر به آن فرد نان نمی دهد تا حساب های قبلی خود را تسویه کند.

 

اهداف صفحه 24 تم 4 ریاضی اول ابتدایی رفتن به مهمانی

١ ارائه نمایش های مختلف یک عدد با انگشتان هر دودست.
٢ توانایی انتقال انگشتان باز یک دست به دست دیگر.
٣ زمینه سازی برای درک مفهوم جمع.
۴ توانایی کشف و ادامه دادن یک الگوی شطرنجی.

روش تدریس صفحه 24 تم 4 کتاب ریاضی اول دبستان رفتن به مهمانی

ابتدا از دانش آموزان بخواهید با استفاده از انگشتانهر دو دست خود عدد مورد نظر شما را نشان دهند،
سپس از آنهابخواهید انگشتان یک دست را ببندند و معادل آن انگشتان دست دیگر را باز کنند و عدد مربوطه را بگویند.

این عمل را آن قدرتکرار کنید که همه دانش آموزان قادر به انجام آن باشند.

∗∗ به صفحه آغازین بخش توجه کنید.

به عنوان نمونهاز دانش آموزان بخواهید تعداد مهمان ها و یا بچه های مهمان ها رابا انگشتان دو دست نشان دهند

دوباره از آنها بخواهید با بستنانگشتان یک دست و باز کردن انگشتان دست دیگر همه را با یک دست نشان دهند.

∗∗∗ فعالیت مربوط به این صفحه را با دانش آموزان انجام دهید.

هر بار از آنها بخواهید که عمل خود را با جمل های بیان کننددر واقع با انتقال انگشتان یک دست به دست دیگر عمل جمع کردن را انجام می دهند بدون آنکه نامی از جمع برده شود.

سپس الگویشطرنجی پایین صفحه را انجام دهید. توجه دانش آموزان را به شکلی که تکرار می شود جلب کنید.

همچنین آنها می توانند از شمردنخانه های رنگ شده برای کشف و بیان الگو استفاده کنند.

توصیه های آموزشی صفحه 24  تم 4 کتاب ریاضی اول ابتدایی درس رفتن به مهمانی

١ در صورتی که دانش آموزان یاد گرفته اند که به جای بستن یک به یک انگشتان یک دست و باز کردن یک به یک انگشتاندست دیگر
یک مرتبه ۲ انگشت یک دست را ببندند و به جای آن ۲ انگشت دست دیگر را باز کنند، آنها را تشویق کنید.

٢ هر بار از عبارت جمع بدون بردن واژه ی جمع و نشان دادن نماد آن استفاده کنید.

٣ تعداد اشیاء مورد نظر برای شمردن را به گونه ای انتخاب کنید که جمع آن از ۵ تا بیشتر نشود تا امکان نمایش آن با یک دستوجود داشته باشد.

۴ دانش آموزان را در موقعیت تصمیم گیری قرار دهید. در صورتی که عدد ۳ را با دست راست و عدد ۲ را با دست چپ نشانداده اند،

بهتر است انگشتان دست چپ را به دست راست منتقل کنند. اما اگر عدد ۴ را با دست چپ و عدد یک را با دست راستنشان داده اند،
بهتر است انگشتان دست راست را به چپ منتقل کنند

تم 4 کتاب ریاضی اول ابتدایی درس رفتن به مهمانی
تم 4 کتاب ریاضی اول ابتدایی درس رفتن به مهمانی

اهداف صفحه 26  تم 4 ریاضی اول ابتدایی رفتن به مهمانی

١ کسب مهارت استفاده از شابلون در رسم شکل هایهندسی.
٢ رسم اشکال هندسی با استفاده از شابلون.
٣ آشنایی اولیه با ویژگی های اشکال هندسی.

روش تدریس صفحه 26  تم 4 ریاضی اول دبستان درس رفتن به مهمانی

از دانش آموزان بخواهید که شکل های یک شابلون راببینند و در مورد تعداد گوشه های هر شکل از آنها سؤال کنید.

از آنها بخواهید مانند نمونه روی کاغذ شکل های شابلون را رسمکنند،
سپس از آنها بخواهید در یک سطر یک شکل را تکرارکنند، روی تخته نحوه در دست گرفتن شابلون را به آنها نشاندهید.

∗∗ حال به شکل های هندسی صفحه آغازین توجه کنید،
سپس از آنها بپرسید که این اشکال چندگوشه دارند، و آن شکل ها
را در شابلون نشان دهند.

∗∗∗ حال به نحوه در دست گرفتن شابلون توسط دانش آموزان توجه کنید و از آنها بخواهید فعالیت این صفحه را انجامدهند.

توصیه های آموزشی صفحه 26  تم 4 ریاضی اول دبستان رفتن به مهمانی

١ در صورتی که دانش آموزان شما شابلون ندارند،
می توانید از انتهای کتاب درسی تصویر شابلون را بریده و روی مقوا
بچسبانید و با بریدن دور آن یک شابلون مقوایی درست کنید.

٢ نحوه در دست گرفتن شابلون و قرار دادن انگشتان دست روی آن و رسم شکل با دست دیگر را به دانش آموزان آموزش دهید.

٣ برای کسب مهارت در استفاده از شابلون نیاز به تمرین و ممارست وجود دارد.

زمانی که هر دانش آموز برای کسب مهارتاحتیاج دارد با دانش آموزان دیگر متفاوت است.
برای کسب مهارت به آنها فرصت کافی بدهید و از کاغذهای پیش نویس برای انجام تمرین های زیاد استفاده کنید.

اهداف صفحه 27 تم 4 ریاضی اول ابتدایی رفتن به مهمانی

١ تشخیص اجزاء یک کل.
٢ توانایی سرشماری اشیاء و اشکال به کمک چوب
خط.
٣ سازماندهی اطلاعات داده شده با استفاده از جدول.

روش تدریس صفحه 27 تم 4 ریاضی اول ابتدایی درس رفتن به مهمانی

تعدادی اشیاء کنار یکدیگر قرار دهید. به عنوان نمونهاز تعدادی مداد، پاک کن، مداد رنگی، کتاب و دفترچه استفاده کنید.

سپس تعدادی میله شمارش در اختیار دانش آموزان قراردهید و از آنها بخواهید به تعداد هر یک از اشیاء یک میله کناربگذارند.

این فعالیت را دو نفره انجام دهند یک دانش آموز نامشیء را ببرد و دانش آموز دیگر معادل آن یک میله شمارش کناربگذارد.

این کار را تا پایان سرشماری اشیاء ادامه دهند.

∗∗ حال از دانش آموزان بخواهید همین عمل را با توجهبه صفحه آغازین بخش انجام دهند و اشیاء مثل هم را سرشماری کنند.

∗∗∗ از دانش آموزان بخواهید فعالیت مربوط به این صفحه را به صورت ۲ نفره انجام دهند.

یک نفر از دانش آموزان نام حیوانرا می برد و دانش آموز دیگر برای آن حیوان یک چوب خط در محل مربوطه رسم می کند.

سپس جای این دو نفر عوض می شود تا بهاین ترتیب هر ۲ نفر فعالیت این صفحه را کامل کنند.

توصیه های آموزشی صفحه 27  تم 4 ریاضی اول ابتدایی درس رفتن به مهمانی

١ مهم ترین توصیه برای انجام سرشماری با چوب خط این است که دانش آموزان اقدام به شمردن شکل ها و یا اشیاء (بدونچوب خط) نکنند.

یعنی ابتدا شکل ها را نشمارند و سپس معادل آن چوب خط بکشند.

بلکه این کار باید با تناظر یک به یک انجام شود.

به همین دلیل در انجام این فعالیت توصیه شده است که از کار گروهی ۲ نفره استفاده شود.

٢ وقتی دانش آموز چوب خط رسم می کند، باید به این نکته توجه داشته باشد

که چوب خط پنجم را به صورت مورب روی ۴چوب خط قبلی رسم کند تا دسته های ۵ تایی درست شود

 تم 4 ریاضی اول ابتدایی درس رفتن به مهمانی
تم 4 ریاضی اول ابتدایی درس رفتن به مهمانی

اهداف صفحه 28 تم 4 ریاضی اول ابتدایی رفتن به مهمانی

١ آشنایی با عدد به عنوان طول.
٢ درک اجزاء یک کل.
٣ آشنایی اولیه با مفهوم واحد.
۴ آشنایی اولیه با مفهوم جمع های ترکیبی به کمک
چینه های رنگی.
۵ استفاده از مربع شگفت انگیز جهت رشد مهارت حل
مسئله.

روش تدریس صفحه 28 تم 4 کتاب ریاضی اول ابتدایی رفتن به مهمانی

این فعالیت را به صورت عملی با استفاده از چینه های رنگی انجام دهید.

چینه ها، مکعب های رنگی یک اندازه هستند کهبا کنار هم قرار دادن آنها می توان طول های مختلف ایجاد کرد.

در صورتی که این ابزار را در اختیار ندارید می توانید با مقوامکعب ها را بسازید
و یا از وسایل مشابه مثل مکعب های کوئیزنراستفاده کنید.

به هر حال انجام عملی این فعالیت توصیه می شود.

ز ۲ رنگ استفاده کنید و ترکیب های حداکثر تا ۵ را بسازید.

۲ رنگ به شما کمک می کند تا مفهوم جمع های ترکیبی را تمرین کنید.
طول مکعب ها را با هم مقایسه کنید برای مثال ۵ مکعب طول بیشتری نسبت به ۴ مکعب دارد.
یعنی با دیدن طول مکعب های ساختهشده می توان عددها را مقایسه کرد.

∗∗ به صفحه آغازین بخش مراجعه کنید. برای شمردن اشکال و یا اشیاء و ترکیب آنها از چینه های رنگی استفاده کنید.

برای مثال تعداد بچه های پسر را با چینه های سبز و تعداد بچه های دختر را با چینه های زرد نشان داده و مجموع آنها را با کنار هم قرار دادن
چینه ها به دست آورید.

∗∗∗ در انجام فعالیت کتاب نیز توجه دانش آموزان را به طول چینه های ساخته شده جلب کنید.
هر بار تعداد چینه های یکردیف و تعداد سبز و زرد را بپرسید و از دانش آموزان بخواهید برای هر ردیف عبارت …… و …… می شود ……. را بیان
کنند.

در مربع های شگفت انگیز پایین صفحه توجه بچه ها را به این نکته جلب کنید
که علاوه بر کنترل ردیف ها و ستون ها می توانند ۴ مربعکنار هم را نیز بررسی کنند و شکل مورد نظر را بیابند.

توصیه های آموزشی صفحه 28 تم 4 کتاب ریاضی اول ابتدایی رفتن به مهمانی

١ بدون استفاده از واژه جمع و نماد آن به مفهوم جمع به کمک چینه ها اشاره کنید.

٢ مقایسه طول چینه های هر ردیف آغاز مفهوم مقایسه عددهاست.

٣ چینه ها کمک می کنند تا دانش آموزان با مفهوم عدد به عنوان طول آشنا شوند

و این موضوع در آینده به آنها کمک می کند تاپیوسته بودن عددهای حقیقی را بهتر درک کنند و عددها را روی محور اعداد نشان دهند.

همچنین درک بهتری از عددهای کسری و اعشاری برای آنها ایجاد می کند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.