مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

تم ۳ ریاضی اول ابتدایی رفتن به مدرسه

0

تم ۳ ریاضی اول ابتدایی رفتن به مدرسه به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد

مفاهيم:

کتاب کاربرگ کل کتاب های اول درس به درس

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :

جزوه کامل اول ابتدایی همه کتاب ها و کل درس ها

مشاهده

چپ، راست ؛ جلو، پشت ؛ بالا، پايين؛ رديف، ستون؛ اول تا پنجم؛ اشکال ساده هندسی؛ وسط، کنار.
مهارت ها:

منتظر شدن برای اتوبوس مدرسه ؛ آداب سوار شدن و نشستن در اتوبوس؛ آداب پياده شدن از اتوبوس؛ آداب عبور از خيابان.
نگرش ها:
۱ فهميدن افکار ديگران از طريق گوش دادن به سخنان آنها از پايه های برقراری ارتباط است.
٢ اگر بتوانيم برای ايده هايمان دليل بياوريم مردم بيشتر احتمال دارد حرفمان را باور کنند.
۳ دانش آموزان می توانند به کمک رياضيات مسائل روزمره را بهتر تشخيص دهند و بهتر بشناسند.
تأثيرات بر ساختارشناختی:
١ علت يابی وقايع.
٢ علت يابی رفتارهای انسانی.
٣ آماده شدن برای درک مفاهيم مجرد با کمک مفهوم قرارداد.
تم شناختی:
قانون: به مصداق های قوانين راهنمايی و رانندگی مانند عبور از خيابان و حرکت ماشين ها از سمت راست خيابان و توقف قبل از خط عابر پياده، ايستگاه اتوبوس، رانندگی اتومبيل و مانند آن اشاره کنيد.

ارتباط تم ۳ ریاضی اول ابتدایی رفتن به مدرسه با صفحات بخش

۱ از دانش آموزان بخواهيد تعداد سرنشين های ماشين ها را بشمارند.
۲ از دانش آموزان بخواهيد تعداد اشکال هندسی مثلث و مربع روی اتوبوس را بشمارند.
۳ از دانش آموزان بخواهيد تعداد مهره هايی را که حداکثر ۵ است، روی پنجره های طبقه اول و دوم اتوبوس بگذارند و سپس با انگشتان نمايش دهند و سپس به يک دست منتقل کنند.
۴ از دانش آموزان بخواهيد تعداد مهره هايی را که حداکثر ۵ است روی پنجره های طبقه اول و دوم اتوبوس بگذارند و سپس همه را به طبقه اول منتقل کنند و همين انتقال را با دست نمايش دهند.
۵ از دانش آموزان بخواهيد تعداد پنجره های هر رديف از اتوبوس را بشمارند.
۶ از دانش آموزان بخواهيد حداکثر ۵ مهره را روی دو صندلی انتظار اتوبوس قرار دهند و با انگشتان دو دست نمايش دهند سپس انگشتان را به يک دست منتقل کنند.
۷ چند نفر کنار اتوبوس ايستاده اند و چند نفر پشت ماشين ها درپياده رو ايستاده اند؟ چند دانش آموز می خواهند سوار اتوبوس شوند؟

اهداف صفحه ۱۶ تم ۳ ریاضی اول ابتدایی رفتن به مدرسه

١ ادامه بيان عدد هر دسته بدون شمارش.
۲ درک مفهوم اضافه کردن دو شیء.
۳ ارتقای توانايی استدلال کردن برای توجيه پيدا کردن ۲ عدد بعد با استفاده از واژه اضافه کردن.

روش تدريس صفحه ۱۶ تم ۳ ریاضی اول ابتدایی درس رفتن به مدرسه

با استفاده از چينه، دکمه يا لوبيا می توانيد اين فعاليترا برای دانش آموزان انجام دهيد،

به اين ترتيب که به عنوان نمونه ۲ چينه به دانش آموزان بدهيد و از آنها بخواهيد ۲ چينه ديگربه آن اضافه کنند.

با مراقبت اينکه دانش آموزان از اول نشمرند از دانش آموزان عدد مجموع را بخواهيد،

توجه داشته باشيد کهدانش آموزان چينه های اضافه شده را می توانند بشمارند.

∗∗ از دانش آموزان بخواهيد به صفحه آغازين بخشبرگردند. از آنها سؤالاتی مشابه فعاليت بالا بپرسيد.

به عنوان نمونهاگر ۲ دانش آموز به آن ۳ دانش آموز اضافه شوند، چند دانش آموزمی شوند؟
∗∗∗ حال از دانش آموزان بخواهيد فعاليت صفحه ۱۶ را انجام دهند. در رسم شکل توجه داشته باشيد که دقيق کشيدن شکل مورد نظر نيست.

در هنگام انجام فعاليت از دانش آموزان توضيح بخواهيد تا آنها روند رسيدن به عدد مورد نظر را بيان کنند.

بايد توجه داشته باشيد که دانش آموزان از ابتدا شروع به شمردن نکنند.

اين موضوع را می توانيد با دقت در حالت و نگاه دانش آموزان تشخيص دهيد.

توصيه های آموزشی صفحه ۱۶ تم ۳ ریاضی اول ابتدایی درس رفتن به مدرسه

١ دانش آموزان نبايد از اول تعداد شکل ها را بشمارند. اگر دانش آموزان هنوز نياز به شمردن دارند، فعاليت های قبل را برایآنها تکرار کنيد.

٢ بعد از انجام فعاليت مربوط به چينه ها يا سؤالاتی در مورد محيط پيرامونی بپرسيد،

به عنوان نمونه سه کتاب روی ميز قراردهيد و ۲ کتاب ديگر به آن اضافه کنيد و از دانش آموزان عدد مربوط به تعداد کتاب ها را بپرسيد.

٣ در فعاليت های مربوط به شکل رسم شده در صفحه شطرنجی دانش آموزان بايد دو شکل کامل رسم کنند.

در صفحه شطرنجی بايد دو مربع قرمز ديگر بکشند و در دو شکل پايين صفحه نيز برای هر کدام ۲ شکل مشابه قرمز رنگ که دارای ۵ مربع است

و همچنين ۲ شکل سبز رنگ که ۴ مربع سبز دارد، رسم کنند.

اهداف صفحه ۱۷  تم ۳ ریاضی اول ابتدایی رفتن به مدرسه

١ برقراری ارتباط بين نمايش های مختلف يک عدد.
٢ توانايی کار با انگشتان هر دو دست.
٣ توانايی انتقال عدد انگشتان يک دست به عدد انگشتان
دست ديگر و کسب آمادگی برای درک مفهوم جمع.
٤ الگوهای شطرنجی را بتوانند ادامه دهند.

روش تدريس صفحه ۱۷  تم ۳ کتاب ریاضی اول ابتدایی رفتن به مدرسه

ابتدا انگشتان دو دست را به دانش آموزان نشان دهيدسپس از آنها در مورد عددی که انگشتان دست نشان می دهند،بپرسيد.

حال از دانش آموزان می خواهيد عدد مربوط به اينتعداد را با انگشتان يک دست نشان دهند.

اين فعاليت را چندبار تکرار کنيد تا توانايی دانش آموزان ارتقا يابد.

به عنوان نمونه با دست راست عدد ۳ و با دست چپ ۱ را نشان دهيد.

ابتدا عدد انگشتان دست راست را بپرسيد،

سپس از آنها بخواهيد با بستن انگشت دست چپ به همان تعداد انگشتان دست راست راباز کنند،

سپس عدد جديد را بپرسيد. اين فعاليت را چندبار انجام دهيد.

∗∗ حال به صفحه آغازين بخش برگرديد و از دانش آموزان بخواهيد

به عنوان نمونه دانش آموزانی که از خيابان عبور کرده اند رابا انگشتان يک دست نشان دهند

و دانش آموزانی که در حال عبور هستند را با انگشتان دست ديگر؛

سپس از آنها بخواهيد تعداد کلدانش آموزان را با انگشتان يک دست نشان دهند.

∗∗∗ به صفحه کتاب برگرديد و فعاليت مربوط به آن را با انگشتان دست انجام دهيد.

پس از آن تمرين الگويابی را کامل کنيد.

توصيه های آموزشی صفحه ۱۷  تم ۳ کتاب ریاضی اول ابتدایی رفتن به مدرسه

١ توانايی انتقال انگشتان يک دست به دست ديگر از اهميت زيادی برخوردار است.
٢ اين فعاليت در واقع مفهوم جمع دو عدد با حاصل کمتر از ۵ است، اما فعلاً اسمی از عمل جمع برده نمی شود و با نماد آنکاری نداريم.
٣ در صورتی که بعد از انجام چند تمرين دانش آموزان قادر شوند با بستن دو انگشت يک دست ۲ انگشت دست ديگر را بازکنند،

آنها را تشويق کنيد. نيازی به انجام اين عمل به صورت يک انگشت يک انگشت نيست.

اهداف صفحه ۱۸ تم ۳ ریاضی اول ابتدایی رفتن به مدرسه

١ آشنايی با نمايش های مختلف يک عدد.
٢ ارتقای توانايی ساخت اشکال مختلف با وسايل دادهشده.
٣ کامل کردن مربع شگفت انگيز ۴ تايی.

روش تدريس صفحه ۱۷ تم ۳ ریاضی اول ابتدایی رفتن به مدرسه

تعدادی چوب کبريت به کلاس آوريد و از دانش آموزانبخواهيد با ۳ چوب کبريت شکل های مختلف بسازند

از آنها بپرسيد۴ و ۵ چوب کبريت نيز ، چند شکل ساخته اند.

همين کار را با ۲انجام دهيد تا خلاقيت دانش آموزان در ساخت اشکال مختلفرشد کند.

حال شما به آنها يک شکل ساخته شده با چوب کبريتبدهيد و از آنها بپرسيد: چندتا چوب کبريت در ساختن شکل بکاررفته است؟

∗∗ به صفحه آغازين بخش برگرديد و از دانش آموزانبخواهيد به تعداد دانش آموزان که در تصوير وجود دارند چوبکبريت جدا کرده و شکل بسازند.

در واقع می توانند تعداد دانش آموزان را با نماد چوب کبريتی نمايش دهند.

∗∗∗ از دانش آموزان بخواهيد به صفحه ۱۸ کتاب برگردند و تعداد چوب کبريت های هر شکل را بشمارند.

سپس از آنهابپرسيد به عنوان نمونه با ۳ چوب کبريت چند نوع شکل ديگر می توان ساخت که در اين تصاوير ديده نمی شود.

برای آموزش مربع های۴ ، يک مربع روی تخته بکشيد.

قوانين تکميل جدول را توضيح دهيد. در هر سطر و ستون تمام رنگ ها بايد بکار × شگفت انگيز ۴رفته باشد.

همچنين در هر ۴ مربع کنار هم بايد ۴ رنگ ديده شوند.

با استفاده از اين دو قانون و به کمک دانش آموزان شروع به تکميل جدول کرده و با ۴ رنگ مختلف آن را کامل کنيد.

سپس به تمرين صفحه ۱۸ برگرديد و جدول های زير آن را کامل کنيد.

در اين تمرين ها می توان فقط با توجه به سطرها و ياستون ها و يا ۴ مربع کنار هم رنگ های باقی مانده را کامل کرد.

اگر با استفاده از سطرها رنگ را پيدا کرديد با دو قانون ديگر کار خود را کنترل کنيد

تا دانش آموزان در استفاده از آنها به مهارت دست يابند.

توصيه های آموزشی صفحه ۱۷ تم ۳ کتاب ریاضی اول ابتدایی درس رفتن به مدرسه

١ به خطرات احتمالی استفاده از کبريت در کلاس درس توجه داشته باشيد.
٢ تا صفحه ای که آموزش نمادهای عددهای ١ تا ٥ شروع می شود می توانيد از چوب کبريت بجای نماد عدد استفاده کنيد.
برای مثال دو چوب کبريت کنار هم عدد ٢ را نشان می دهد.

تم ۳ کتاب ریاضی اول ابتدایی درس رفتن به مدرسه

اهداف صفحه ۱۹ تم ۳ ریاضی اول ابتدایی رفتن به مدرسه

١ بيان تعداد اشياء هر دسته بدون شمارش.
٢ درک مفهوم اضافه کردن دو شیء به اشياء ديگر بهصورت انتزاعی.
٣ توانايی استدلال کردن در مورد پيدا کردن جواب بااستفاده از واژه اضافه کردن.

روش تدريس صفحه ۱۹ تم ۳کتاب ریاضی اول ابتدایی درس رفتن به مدرسه

به دانش آموزان تعدادی چينه، دکمه يا لوبيا بدهيد و ازآنها بخواهيد به عنوان نمونه ۲ لوبيا را در يک طرف قرار دهند

سپس از آنها بپرسد: اگر ۲ لوبيای ديگر به آن اضافه کنيم درمجموع چند لوبيا می شود؟

صحت پاسخ آنها را با اضافه کردن ۲لوبيا آزمايش کنيد و توجه داشته باشيد که در مرحله آزمايش نبايداز ابتدا شروع به شمردن لوبياها کنند.

∗∗ حال از دانش آموزان بخواهيد به صفحه آغازين بخشبرگردند و از آنها بپرسيد

که اگر به عنوان نمونه ۲ اتوبوس ديگر بهاين تصوير اضافه شود، چند اتوبوس ديده می شود؟

از اين دست سؤالات می تواند به دانش آموزان در درک بهتر مفاهيم اين قسمتکمک کند.

∗∗∗ حال به صفحه ۱۹ کتاب برگرديد و از دانش آموزان بخواهيد که اين فعاليت را انجام دهند.

توجه داشته باشيد کهدانش آموزان صحت بيانشان را با لوبيا يا چينه آزمايش کنند. در انتها تمرين الگويابی را انجام دهند.

توصيه های آموزشی صفحه ۱۹ تم ۳ ریاضی اول دبستان رفتن به مدرسه

١ تفاوت فعاليت اين صفحه با فعاليت صفحه ۱۶ در آن است که در اين صفحه دانش آموزان بايد از تصوير ذهنی خود استفادهکنند و بدون کشيدن شکل ۲ تا بعد از تعدادی را که می بينند، بيان کنند.

٢ برای پيدا کردن ۲ تا بعد از عدد ۳ بايد بشمارند ۴ و ۵. پس پاسخ ۵ می شود. نيازی به شمارش از ابتدا نيست.

٣ در صورتيکه دانش آموز قادر به تصور ذهنی نيست و نمی تواند ٢ تا بعد از عدد هر دسته را بشمارد

فعاليت های دست ورزیرا برای او تکرار کنيد. يعنی اين تمرين ها با اشياء ملموس انجام دهد و ٢ تا اضافه کردن را به صورت عملی انجام دهد.

اهداف صفحه ۲۰ تم ۳ ریاضی اول ابتدایی رفتن به مدرسه

١ توانايی تشخيص و تجزيه يک شکل (کل) به اشکالکوچک تر (اجزاء).
٢ ديدن نمايش های مختلف يک عدد با استفاده از تنوعقرار گرفتن اشکال در کنار هم.
٣ درک عدد نشان دهندهٔ دسته با اشکال به هم پيوسته.
٤ ايجاد درک اوليه مفهوم واحد.
٥ آشنايی با اشکال سه بعدی.
٦ درک يک کل با اجزای داده شده.

روش تدريس صفحه ۲۰ تم ۳ ریاضی اول دبستان رفتن به مدرسه

به دانش آموزان چينه های به هم پيوسته با ترکيب هایمتفاوت تا ۵ تا را بدهيد

و از آنها بخواهيد ابتدا بگويند شکل ازچند تا چينه درست شده است.

سپس از آنها بخواهيد با جداکردنچينه ها صحت گفته هايشان را آزمايش کنند.

با استفاده از کاغذ ومداد شکل هايی به صورت زير رسم کنيد

و از آنها بخواهيد که تعدادشکل های کوچک تشکيل دهنده شکل را بشمرند و بيان کنند.

سپس از آنها بخواهيد با استفاده از قيچی شکل هارا جدا کرده و بشمارند.

∗∗ حال به صفحه آغازين بخش برگرديد و از دانش آموزان بخواهيد تعداد پايه های هر نيمکت کنار خيابان را بشمرند

و توضيح دهند که اين نيمکت ها از چه اجزايی درست شده اند.

برای مثال ۴ تا پايه دارد، جا برای نشستن و جا برای تکيه دادن دارد.

∗∗∗ حال از دانش آموزان بخواهيد که فعاليت مربوط به کتاب را انجام دهند

برای مثال در بالن مثلث، شکل تعداد مثلث های۳ و ۴.

در صورتی که دانش آموزان در تشخيص تعداد شکل ها مشکل دارند می توانند هر مثلث را ،۴ ، ۵ ،۳ ، هر شکل عبارتند از ۲با يک رنگ پر کنند

تا به اين ترتيب تشخيص تعداد مثلث ها در هر شکل ساده تر شود.

در مورد بالن مربوط به مکعب ها با توجه به اينکهامکان رنگ کردن وجود ندارد،

بهتر است شکل ها را با مکعب های چينه بسازند تا کار شمردن برای آنها ساده تر شود.

توصيه های آموزشی صفحه ۲۰ تم ۳ ریاضی اول ابتدایی رفتن به مدرسه

١ همان طور که تعداد مثلث های هر شکل در بالن مثلث بيان شد،

در اين تصوير برای عدد ۴ دو شکل متفاوت ديده می شود.

به عبارت ديگر هر دو شکلمقابل عدد ۴ مثلث را بيان می کنند ولی ظاهر آنها با هم متفاوت است.

٢ می توانيد شکل های مثلث، مربع و دايره و يا چينه های مکعبی به دانش آموزان بدهيد تا شکل های ترکيبی بسازند.

برای مثال از آنها بخواهيد تا با ۴ مثلث يک شکل متفاوت از دو شکل بالا درست کنند.

تم 3 ریاضی اول ابتدایی رفتن به مدرسه
تم ۳ ریاضی اول ابتدایی رفتن به مدرسه

اهداف صفحه ۲۱ تم ۳ ریاضی اول ابتدایی رفتن به مدرسه

١ درک ساخت يک کل با اجزای داده شده.
٢ توانايی درک تجزيه کل و يا ترکيب اجزاء در محيط پيرامونی.
٣ توانايی برقراری ارتباط بين اجزاء مختلف يک کل.

روش تدريس صفحه ۲۰ تم ۳ ریاضی اول ابتدایی رفتن به مدرسه

يکی از دانش آموزان را جلوی کلاس برده و در مورد رنگ شلوار و بلوز او توضيح دهيد.

سؤال کنيد که اگر اين فرد۲ رنگ شلوار و ۲ رنگ بلوز داشته باشد به چند حالت می تواندلباس بپوشد و به مدرسه بيايد.

۲ مثلث آبی و قرمز و ۲ مربع سبزو زرد با مقوا ببريد و به همه دانش آموزان نشان دهيد

۴ ترکيب مختلف خانه که با اين اشکال می توان ساخت به دانش آموزان نشان دهيد.

از مثلث برای سقف و از مربع برای ساختمان استفاده کنيد.

هر ترکيب که به دست آمد را روی تخته بکشيد و جدولیمثل جدول زير بسازيد.

∗∗ حال به صفحه آغازين بخش برگرديد و در مورد ترکيب رنگ های لباس های دانش آموزان بپرسيد. در مورد اشياء و يا
اجسام ديگری که می بينيد با پرسش های متنوع ذهن دانش آموزان را درگير کنيد.
∗∗∗ حال به کتاب برگرديد و از دانش آموزان بخواهيد فعاليت مربوطه را انجام دهند. ابتدا توجه آنها را به نمونه های انجام شده جلب کنيد و رابطه بين رنگ ها را بپرسيد. در صورتی که به صورت کلامی رابطه را بيان کردند از آنها بخواهيد شکل ها را رنگکنند.

توصيه های آموزشی صفحه ۲۰  تم ۳ ریاضی اول ابتدایی رفتن به مدرسه

١ بيان کلامی ارتباط بين شکل بسيار اهميت دارند.

دانش آموزان بايد بتوانند آنچه کشف کرده اند را با بيان خود ارائه کنند بطوري که برای ديگران نيز قابل درک باشد.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.