مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

تم 3 ریاضی اول ابتدایی رفتن به مدرسه

0 ۵,۸۶۷

تم 3 ریاضی اول ابتدایی رفتن به مدرسه به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد

مفاهیم:

چپ، راست ؛ جلو، پشت ؛ بالا، پایین؛ ردیف، ستون؛ اول تا پنجم؛ اشکال ساده هندسی؛ وسط، کنار.
مهارت ها:

منتظر شدن برای اتوبوس مدرسه ؛ آداب سوار شدن و نشستن در اتوبوس؛ آداب پیاده شدن از اتوبوس؛ آداب عبور از خیابان.
نگرش ها:
۱ فهمیدن افکار دیگران از طریق گوش دادن به سخنان آنها از پایه های برقراری ارتباط است.
٢ اگر بتوانیم برای ایده هایمان دلیل بیاوریم مردم بیشتر احتمال دارد حرفمان را باور کنند.
۳ دانش آموزان می توانند به کمک ریاضیات مسائل روزمره را بهتر تشخیص دهند و بهتر بشناسند.
تأثیرات بر ساختارشناختی:
١ علت یابی وقایع.
٢ علت یابی رفتارهای انسانی.
٣ آماده شدن برای درک مفاهیم مجرد با کمک مفهوم قرارداد.
تم شناختی:
قانون: به مصداق های قوانین راهنمایی و رانندگی مانند عبور از خیابان و حرکت ماشین ها از سمت راست خیابان و توقف قبل از خط عابر پیاده، ایستگاه اتوبوس، رانندگی اتومبیل و مانند آن اشاره کنید.

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :

ارتباط تم 3 ریاضی اول ابتدایی رفتن به مدرسه با صفحات بخش

۱ از دانش آموزان بخواهید تعداد سرنشین های ماشین ها را بشمارند.
۲ از دانش آموزان بخواهید تعداد اشکال هندسی مثلث و مربع روی اتوبوس را بشمارند.
۳ از دانش آموزان بخواهید تعداد مهره هایی را که حداکثر ۵ است، روی پنجره های طبقه اول و دوم اتوبوس بگذارند و سپس با انگشتان نمایش دهند و سپس به یک دست منتقل کنند.
۴ از دانش آموزان بخواهید تعداد مهره هایی را که حداکثر ۵ است روی پنجره های طبقه اول و دوم اتوبوس بگذارند و سپس همه را به طبقه اول منتقل کنند و همین انتقال را با دست نمایش دهند.
۵ از دانش آموزان بخواهید تعداد پنجره های هر ردیف از اتوبوس را بشمارند.
۶ از دانش آموزان بخواهید حداکثر ۵ مهره را روی دو صندلی انتظار اتوبوس قرار دهند و با انگشتان دو دست نمایش دهند سپس انگشتان را به یک دست منتقل کنند.
۷ چند نفر کنار اتوبوس ایستاده اند و چند نفر پشت ماشین ها درپیاده رو ایستاده اند؟ چند دانش آموز می خواهند سوار اتوبوس شوند؟

اهداف صفحه 16 تم 3 ریاضی اول ابتدایی رفتن به مدرسه

١ ادامه بیان عدد هر دسته بدون شمارش.
۲ درک مفهوم اضافه کردن دو شیء.
۳ ارتقای توانایی استدلال کردن برای توجیه پیدا کردن ۲ عدد بعد با استفاده از واژه اضافه کردن.

روش تدریس صفحه 16 تم 3 ریاضی اول ابتدایی درس رفتن به مدرسه

با استفاده از چینه، دکمه یا لوبیا می توانید این فعالیترا برای دانش آموزان انجام دهید،

به این ترتیب که به عنوان نمونه ۲ چینه به دانش آموزان بدهید و از آنها بخواهید ۲ چینه دیگربه آن اضافه کنند.

با مراقبت اینکه دانش آموزان از اول نشمرند از دانش آموزان عدد مجموع را بخواهید،

توجه داشته باشید کهدانش آموزان چینه های اضافه شده را می توانند بشمارند.

∗∗ از دانش آموزان بخواهید به صفحه آغازین بخشبرگردند. از آنها سؤالاتی مشابه فعالیت بالا بپرسید.

به عنوان نمونهاگر ۲ دانش آموز به آن ۳ دانش آموز اضافه شوند، چند دانش آموزمی شوند؟
∗∗∗ حال از دانش آموزان بخواهید فعالیت صفحه ۱۶ را انجام دهند. در رسم شکل توجه داشته باشید که دقیق کشیدن شکل مورد نظر نیست.

در هنگام انجام فعالیت از دانش آموزان توضیح بخواهید تا آنها روند رسیدن به عدد مورد نظر را بیان کنند.

باید توجه داشته باشید که دانش آموزان از ابتدا شروع به شمردن نکنند.

این موضوع را می توانید با دقت در حالت و نگاه دانش آموزان تشخیص دهید.

توصیه های آموزشی صفحه 16 تم 3 ریاضی اول ابتدایی درس رفتن به مدرسه

١ دانش آموزان نباید از اول تعداد شکل ها را بشمارند. اگر دانش آموزان هنوز نیاز به شمردن دارند، فعالیت های قبل را برایآنها تکرار کنید.

٢ بعد از انجام فعالیت مربوط به چینه ها یا سؤالاتی در مورد محیط پیرامونی بپرسید،

به عنوان نمونه سه کتاب روی میز قراردهید و ۲ کتاب دیگر به آن اضافه کنید و از دانش آموزان عدد مربوط به تعداد کتاب ها را بپرسید.

٣ در فعالیت های مربوط به شکل رسم شده در صفحه شطرنجی دانش آموزان باید دو شکل کامل رسم کنند.

در صفحه شطرنجی باید دو مربع قرمز دیگر بکشند و در دو شکل پایین صفحه نیز برای هر کدام ۲ شکل مشابه قرمز رنگ که دارای ۵ مربع است

و همچنین ۲ شکل سبز رنگ که ۴ مربع سبز دارد، رسم کنند.

اهداف صفحه 17  تم 3 ریاضی اول ابتدایی رفتن به مدرسه

١ برقراری ارتباط بین نمایش های مختلف یک عدد.
٢ توانایی کار با انگشتان هر دو دست.
٣ توانایی انتقال عدد انگشتان یک دست به عدد انگشتان
دست دیگر و کسب آمادگی برای درک مفهوم جمع.
۴ الگوهای شطرنجی را بتوانند ادامه دهند.

روش تدریس صفحه 17  تم 3 کتاب ریاضی اول ابتدایی رفتن به مدرسه

ابتدا انگشتان دو دست را به دانش آموزان نشان دهیدسپس از آنها در مورد عددی که انگشتان دست نشان می دهند،بپرسید.

حال از دانش آموزان می خواهید عدد مربوط به اینتعداد را با انگشتان یک دست نشان دهند.

این فعالیت را چندبار تکرار کنید تا توانایی دانش آموزان ارتقا یابد.

به عنوان نمونه با دست راست عدد ۳ و با دست چپ ۱ را نشان دهید.

ابتدا عدد انگشتان دست راست را بپرسید،

سپس از آنها بخواهید با بستن انگشت دست چپ به همان تعداد انگشتان دست راست راباز کنند،

سپس عدد جدید را بپرسید. این فعالیت را چندبار انجام دهید.

∗∗ حال به صفحه آغازین بخش برگردید و از دانش آموزان بخواهید

به عنوان نمونه دانش آموزانی که از خیابان عبور کرده اند رابا انگشتان یک دست نشان دهند

و دانش آموزانی که در حال عبور هستند را با انگشتان دست دیگر؛

سپس از آنها بخواهید تعداد کلدانش آموزان را با انگشتان یک دست نشان دهند.

∗∗∗ به صفحه کتاب برگردید و فعالیت مربوط به آن را با انگشتان دست انجام دهید.

پس از آن تمرین الگویابی را کامل کنید.

توصیه های آموزشی صفحه 17  تم 3 کتاب ریاضی اول ابتدایی رفتن به مدرسه

١ توانایی انتقال انگشتان یک دست به دست دیگر از اهمیت زیادی برخوردار است.
٢ این فعالیت در واقع مفهوم جمع دو عدد با حاصل کمتر از ۵ است، اما فعلاً اسمی از عمل جمع برده نمی شود و با نماد آنکاری نداریم.
٣ در صورتی که بعد از انجام چند تمرین دانش آموزان قادر شوند با بستن دو انگشت یک دست ۲ انگشت دست دیگر را بازکنند،

آنها را تشویق کنید. نیازی به انجام این عمل به صورت یک انگشت یک انگشت نیست.

اهداف صفحه 18 تم 3 ریاضی اول ابتدایی رفتن به مدرسه

١ آشنایی با نمایش های مختلف یک عدد.
٢ ارتقای توانایی ساخت اشکال مختلف با وسایل دادهشده.
٣ کامل کردن مربع شگفت انگیز ۴ تایی.

روش تدریس صفحه 17 تم 3 ریاضی اول ابتدایی رفتن به مدرسه

تعدادی چوب کبریت به کلاس آورید و از دانش آموزانبخواهید با ۳ چوب کبریت شکل های مختلف بسازند

از آنها بپرسید۴ و ۵ چوب کبریت نیز ، چند شکل ساخته اند.

همین کار را با ۲انجام دهید تا خلاقیت دانش آموزان در ساخت اشکال مختلفرشد کند.

حال شما به آنها یک شکل ساخته شده با چوب کبریتبدهید و از آنها بپرسید: چندتا چوب کبریت در ساختن شکل بکاررفته است؟

∗∗ به صفحه آغازین بخش برگردید و از دانش آموزانبخواهید به تعداد دانش آموزان که در تصویر وجود دارند چوبکبریت جدا کرده و شکل بسازند.

در واقع می توانند تعداد دانش آموزان را با نماد چوب کبریتی نمایش دهند.

∗∗∗ از دانش آموزان بخواهید به صفحه ۱۸ کتاب برگردند و تعداد چوب کبریت های هر شکل را بشمارند.

سپس از آنهابپرسید به عنوان نمونه با ۳ چوب کبریت چند نوع شکل دیگر می توان ساخت که در این تصاویر دیده نمی شود.

برای آموزش مربع های۴ ، یک مربع روی تخته بکشید.

قوانین تکمیل جدول را توضیح دهید. در هر سطر و ستون تمام رنگ ها باید بکار × شگفت انگیز ۴رفته باشد.

همچنین در هر ۴ مربع کنار هم باید ۴ رنگ دیده شوند.

با استفاده از این دو قانون و به کمک دانش آموزان شروع به تکمیل جدول کرده و با ۴ رنگ مختلف آن را کامل کنید.

سپس به تمرین صفحه ۱۸ برگردید و جدول های زیر آن را کامل کنید.

در این تمرین ها می توان فقط با توجه به سطرها و یاستون ها و یا ۴ مربع کنار هم رنگ های باقی مانده را کامل کرد.

اگر با استفاده از سطرها رنگ را پیدا کردید با دو قانون دیگر کار خود را کنترل کنید

تا دانش آموزان در استفاده از آنها به مهارت دست یابند.

توصیه های آموزشی صفحه 17 تم 3 کتاب ریاضی اول ابتدایی درس رفتن به مدرسه

١ به خطرات احتمالی استفاده از کبریت در کلاس درس توجه داشته باشید.
٢ تا صفحه ای که آموزش نمادهای عددهای ١ تا ۵ شروع می شود می توانید از چوب کبریت بجای نماد عدد استفاده کنید.
برای مثال دو چوب کبریت کنار هم عدد ٢ را نشان می دهد.

تم 3 کتاب ریاضی اول ابتدایی درس رفتن به مدرسه

اهداف صفحه 19 تم 3 ریاضی اول ابتدایی رفتن به مدرسه

١ بیان تعداد اشیاء هر دسته بدون شمارش.
٢ درک مفهوم اضافه کردن دو شیء به اشیاء دیگر بهصورت انتزاعی.
٣ توانایی استدلال کردن در مورد پیدا کردن جواب بااستفاده از واژه اضافه کردن.

روش تدریس صفحه 19 تم 3کتاب ریاضی اول ابتدایی درس رفتن به مدرسه

به دانش آموزان تعدادی چینه، دکمه یا لوبیا بدهید و ازآنها بخواهید به عنوان نمونه ۲ لوبیا را در یک طرف قرار دهند

سپس از آنها بپرسد: اگر ۲ لوبیای دیگر به آن اضافه کنیم درمجموع چند لوبیا می شود؟

صحت پاسخ آنها را با اضافه کردن ۲لوبیا آزمایش کنید و توجه داشته باشید که در مرحله آزمایش نبایداز ابتدا شروع به شمردن لوبیاها کنند.

∗∗ حال از دانش آموزان بخواهید به صفحه آغازین بخشبرگردند و از آنها بپرسید

که اگر به عنوان نمونه ۲ اتوبوس دیگر بهاین تصویر اضافه شود، چند اتوبوس دیده می شود؟

از این دست سؤالات می تواند به دانش آموزان در درک بهتر مفاهیم این قسمتکمک کند.

∗∗∗ حال به صفحه ۱۹ کتاب برگردید و از دانش آموزان بخواهید که این فعالیت را انجام دهند.

توجه داشته باشید کهدانش آموزان صحت بیانشان را با لوبیا یا چینه آزمایش کنند. در انتها تمرین الگویابی را انجام دهند.

توصیه های آموزشی صفحه 19 تم 3 ریاضی اول دبستان رفتن به مدرسه

١ تفاوت فعالیت این صفحه با فعالیت صفحه ۱۶ در آن است که در این صفحه دانش آموزان باید از تصویر ذهنی خود استفادهکنند و بدون کشیدن شکل ۲ تا بعد از تعدادی را که می بینند، بیان کنند.

٢ برای پیدا کردن ۲ تا بعد از عدد ۳ باید بشمارند ۴ و ۵. پس پاسخ ۵ می شود. نیازی به شمارش از ابتدا نیست.

٣ در صورتیکه دانش آموز قادر به تصور ذهنی نیست و نمی تواند ٢ تا بعد از عدد هر دسته را بشمارد

فعالیت های دست ورزیرا برای او تکرار کنید. یعنی این تمرین ها با اشیاء ملموس انجام دهد و ٢ تا اضافه کردن را به صورت عملی انجام دهد.

اهداف صفحه 20 تم 3 ریاضی اول ابتدایی رفتن به مدرسه

١ توانایی تشخیص و تجزیه یک شکل (کل) به اشکالکوچک تر (اجزاء).
٢ دیدن نمایش های مختلف یک عدد با استفاده از تنوعقرار گرفتن اشکال در کنار هم.
٣ درک عدد نشان دهندهٔ دسته با اشکال به هم پیوسته.
۴ ایجاد درک اولیه مفهوم واحد.
۵ آشنایی با اشکال سه بعدی.
۶ درک یک کل با اجزای داده شده.

روش تدریس صفحه 20 تم 3 ریاضی اول دبستان رفتن به مدرسه

به دانش آموزان چینه های به هم پیوسته با ترکیب هایمتفاوت تا ۵ تا را بدهید

و از آنها بخواهید ابتدا بگویند شکل ازچند تا چینه درست شده است.

سپس از آنها بخواهید با جداکردنچینه ها صحت گفته هایشان را آزمایش کنند.

با استفاده از کاغذ ومداد شکل هایی به صورت زیر رسم کنید

و از آنها بخواهید که تعدادشکل های کوچک تشکیل دهنده شکل را بشمرند و بیان کنند.

سپس از آنها بخواهید با استفاده از قیچی شکل هارا جدا کرده و بشمارند.

∗∗ حال به صفحه آغازین بخش برگردید و از دانش آموزان بخواهید تعداد پایه های هر نیمکت کنار خیابان را بشمرند

و توضیح دهند که این نیمکت ها از چه اجزایی درست شده اند.

برای مثال ۴ تا پایه دارد، جا برای نشستن و جا برای تکیه دادن دارد.

∗∗∗ حال از دانش آموزان بخواهید که فعالیت مربوط به کتاب را انجام دهند

برای مثال در بالن مثلث، شکل تعداد مثلث های۳ و ۴.

در صورتی که دانش آموزان در تشخیص تعداد شکل ها مشکل دارند می توانند هر مثلث را ،۴ ، ۵ ،۳ ، هر شکل عبارتند از ۲با یک رنگ پر کنند

تا به این ترتیب تشخیص تعداد مثلث ها در هر شکل ساده تر شود.

در مورد بالن مربوط به مکعب ها با توجه به اینکهامکان رنگ کردن وجود ندارد،

بهتر است شکل ها را با مکعب های چینه بسازند تا کار شمردن برای آنها ساده تر شود.

توصیه های آموزشی صفحه 20 تم 3 ریاضی اول ابتدایی رفتن به مدرسه

١ همان طور که تعداد مثلث های هر شکل در بالن مثلث بیان شد،

در این تصویر برای عدد ۴ دو شکل متفاوت دیده می شود.

به عبارت دیگر هر دو شکلمقابل عدد ۴ مثلث را بیان می کنند ولی ظاهر آنها با هم متفاوت است.

٢ می توانید شکل های مثلث، مربع و دایره و یا چینه های مکعبی به دانش آموزان بدهید تا شکل های ترکیبی بسازند.

برای مثال از آنها بخواهید تا با ۴ مثلث یک شکل متفاوت از دو شکل بالا درست کنند.

تم 3 ریاضی اول ابتدایی رفتن به مدرسه
تم 3 ریاضی اول ابتدایی رفتن به مدرسه

اهداف صفحه 21 تم 3 ریاضی اول ابتدایی رفتن به مدرسه

١ درک ساخت یک کل با اجزای داده شده.
٢ توانایی درک تجزیه کل و یا ترکیب اجزاء در محیط پیرامونی.
٣ توانایی برقراری ارتباط بین اجزاء مختلف یک کل.

روش تدریس صفحه 20 تم 3 ریاضی اول ابتدایی رفتن به مدرسه

یکی از دانش آموزان را جلوی کلاس برده و در مورد رنگ شلوار و بلوز او توضیح دهید.

سؤال کنید که اگر این فرد۲ رنگ شلوار و ۲ رنگ بلوز داشته باشد به چند حالت می تواندلباس بپوشد و به مدرسه بیاید.

۲ مثلث آبی و قرمز و ۲ مربع سبزو زرد با مقوا ببرید و به همه دانش آموزان نشان دهید

۴ ترکیب مختلف خانه که با این اشکال می توان ساخت به دانش آموزان نشان دهید.

از مثلث برای سقف و از مربع برای ساختمان استفاده کنید.

هر ترکیب که به دست آمد را روی تخته بکشید و جدولیمثل جدول زیر بسازید.

∗∗ حال به صفحه آغازین بخش برگردید و در مورد ترکیب رنگ های لباس های دانش آموزان بپرسید. در مورد اشیاء و یا
اجسام دیگری که می بینید با پرسش های متنوع ذهن دانش آموزان را درگیر کنید.
∗∗∗ حال به کتاب برگردید و از دانش آموزان بخواهید فعالیت مربوطه را انجام دهند. ابتدا توجه آنها را به نمونه های انجام شده جلب کنید و رابطه بین رنگ ها را بپرسید. در صورتی که به صورت کلامی رابطه را بیان کردند از آنها بخواهید شکل ها را رنگکنند.

توصیه های آموزشی صفحه 20  تم 3 ریاضی اول ابتدایی رفتن به مدرسه

١ بیان کلامی ارتباط بین شکل بسیار اهمیت دارند.

دانش آموزان باید بتوانند آنچه کشف کرده اند را با بیان خود ارائه کنند بطوری که برای دیگران نیز قابل درک باشد.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.