مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

تم ۲۴ ریاضی اول ابتدایی فرش

0

فرش
مفاهيم:
تقارن های افقی و عمودی؛ الگويابی در حاشيه فرش ها؛ الگوهای هندسی در طراحی فرش
مهارت ها:
کشف الگوهای هندسی به کار رفته در طراحی فرش ها؛ طراحی کردن يک فرش توسط دانش آموز
نگرش ها:
١ گاهی کاری با زحمت زيادی انجام می گيرد ولی راحتی بعد از انجام آن کار باعث می شود آن سختی را بپذيريم.
٢ در هر چيزی که ساخته دست بشر است بايد زيبايی و سادگی را در دستور کار قرار داد.
تأثيرات شناختی:
١ حرکت از جزء به کل در الگوسازی تصوير
٢ طراحی الگوهای هندسی
٣ حرکت اشکال هندسی و تبديل آنها به يکديگر
تم شناختی:
فرهنگ: در مورد ارتباط فرهنگ اسلامی ايرانی با فرش و ساير صنايع دستی ايران نکاتی را که به نظرتان می رسد به دانش آموزان گوشزد کنيد.

ارتباط تم ۲۴ ریاضی اول ابتدایی فرش با صفحات بخش:

١ تعداد گل های شبيه به هم در فرش را باکمک تقارن بشماريد. قسمتی که مشخص نيست را هم در محاسبه وارد کنيد.
٢ با کمک شابلون روی فرش الگويی رنگی و متقارن رسم کنيد.
٣ برای اين تصوير يک داستان بسازيد.
٤ با کمک تصوير چند مسئله جمع وتفريق بسازيد.
٥ اگر برای بافتن نصف فرش ۲۰ دسته پشم رنگی به کار رفته باشد، برای بافتن کل فرش چند دسته پشم رنگی به کار خواهد رفت.
٦ اگر برای بافتن نصف فرش از ۲۰ دسته پشم رنگی ۱۲ دسته به رنگ قرمز باشند، برای بافتن کل فرش چند دسته پشم قرمز لازم است؟

کتاب کاربرگ کل کتاب های اول درس به درس

جزوه کامل اول ابتدایی همه کتاب ها و کل درس ها

مشاهده

اهداف صفحه ۱۶۳  کتاب ریاضی اول ابتدایی 

١ شمارش رو به عقب ۶ تا ۶ تا، با استفاده از رسم شکل يا محور اعداد
٢ راهبرد زير مسئله و حل مسئله های چندمرحله ای

اهداف صفحه ۱۶۴  ریاضی اول دبستان 

١ تمرين خواندن ساعت دقيق
٢ تشخيص اينکه زمان از يک ساعت مشخص گذشته است يا خير و بيان دقيق تر زمان
٣ درک صحيح از پيوستگی زمان و بيان تقريبی ساعت

 تم 24 ریاضی اول ابتدایی فرش
صفحه ۱۶۴ تم ۲۴ ریاضی اول ابتدایی فرش

اهداف صفحه ۱۶۵  ریاضی اول ابتدایی 

١ طراحی الگو توسط دانش آموزان
٢ درک تقارن نسبت به محور افقی و عمودی و کامل کردن شکل
٣ نوشتن با حروف اعداد تا ۹۹
٤ خلاقيت در طراحی يک شکل متقارن

اهداف صفحه ۱۶۶  کتاب ریاضی اول دبستان 

١ تشخيص اشکال هندسی همراه با نام آنها
٢ توانايی نوشتن نام اشکال هندسی
٣ پرورش خلاقيت با طراحی يک شکل با استفاده از ابزار شابلون و رسم شکل های هندسی

 تم 24 ریاضی اول ابتدایی فرش
صفحه ۱۶۶ تم ۲۴ ریاضی اول ابتدایی فرش

اهداف صفحه ۱۶۷  ریاضی اول ابتدایی 

١ حل مسئله با استفاده از چوب خط يا رسم شکل
٢ توانايی نوشتن عبارت جمع يا تفريق در هنگام حل مسئله
٣ تمرين پيدا کردن پاسخ جمع و تفريق عبارتها با کمک چوب خط يا شکل

اهداف صفحه ۱۶۸  ریاضی اول ابتدایی 

١ تمرين راهبرد زير مسئله
٢ تشخيص زيرمسئله ها در يک مسئله دو مرحله ای
٣ تمرين نوشتن عبارت های جمع و تفريق و جلونويسی
٤ تمرين تشخيص سبکی يا سنگينی اجسام و مقايسه آنها

 تم 24 ریاضی اول ابتدایی فرش
صفحه ۱۶۸ تم ۲۴ ریاضی اول ابتدایی فرش

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.