مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

تم ۲۳ ریاضی اول ابتدایی شب هنگام خواب

0

شب هنگام خواب
مفاهيم:
ترتيب زمانی کارها، بازنگری کارهايی که در طول روز انجام داده ايم.
مهارت ها:
پوشيدن لباس خواب، بوسيدن پدر و مادر، مسواک زدن، محاسبه اعمال، دعا کردن قبل از خواب
نگرش ها:
۱ بعد از حل هر مسئله صحت پاسخ خود را مرور می کنيم.
۲ به نکاتی که از هر مسئله ياد گرفته ايم، توجه می کنيم.
۳ مسائل روزمره اطراف خود را به زبان رياضی ترجمه می کنيم.
تأثيرات شناختی:
۱ فرهنگ نوشتن برای فراموش نکردن
۲ شهود حق در برابر باطل
۳ حسابرسی نفس
تم شناختی:
محاسبۀ اعمال: در مورد اينکه هر شب قبل از خواب اعمال خود را محاسبه کنيم، نکاتی را که می دانيد به دانش آموزان تذکر دهيد.
از آنها بخواهيد کارهای خوبی را که در يک روز انجام داده اند بنويسند و به معلم تحويل دهند.

ارتباط  تم ۲۳ ریاضی اول ابتدایی شب هنگام خواب با صفحات بخش:

۱ برای تعداد افرادی که در تصوير ديده می شوند يک جمع چندتايی بنويسيد.
۲ برای تعداد مربع هايی که روی پتوی دانش آموز در حال خوابيدن ديده می شود، يک جمع چندتايی بنويسيد.
۳ کارهای خوبی را که در روز گذشته انجام داده ايد، مرور کنيد.
۴ کارهای خوبی که ديگران در کلاس شما انجام داده اند، مرور کنيد.
۵ برای هر يک از عکس های ديگر تصوير يک داستان بگوييد.
۶ به جز هنگام خواب چه وقت هايی برای مرور کردن اعمال خوبی که انجام داده ايد، مناسب هستند؟

کتاب کاربرگ کل کتاب های اول درس به درس

جزوه کامل اول ابتدایی همه کتاب ها و کل درس ها

مشاهده

اهداف صفحه ۱۵۶ ت ریاضی اول ابتدایی  

١ شمارش ۸تا ۸تا به کمک شکل
٢ کامل کردن الگوی عددی شمارش ۸تا ۸تا با استفاده از جدول اعداد
٣ کشف الگو روی جدول اعداد ۱ تا ۱۰۰ که ۸تا ۸تا رنگ شده است.

صفحه 156 تم 23 ریاضی اول ابتدایی شب هنگام خواب
صفحه ۱۵۶ تم ۲۳ ریاضی اول ابتدایی شب هنگام خواب

اهداف صفحه ۱۵۷ تم ۲۳ کتاب ریاضی اول ابتدایی  

١ توانايی دنبال کردن يک دستورالعمل
٢ توانايی شمردن رو به جلو و رو به عقب ۵تايی با شروع های متفاوت
٣ تمرين ذهنی شمارش ۵تا ۵تا

اهداف صفحه ۱۵۸ ریاضی اول دبستان 

١ جمع و تفريق مضارب عدد ١٠ با يک عدد يک رقمی
٢ توانايی تشخيص و تصميم گيری و انتخاب ترتيب جمع کردن اعداد برای ساختن دسته های ده تايی
٣ نوشتن عددهای دورقمی به حروف

صفحه 158 تم 23 ریاضی اول دبستان شب هنگام خواب
صفحه ۱۵۸ تم ۲۳ ریاضی اول دبستان شب هنگام خواب

اهداف صفحه ۱۵۹  ریاضی اول ابتدایی 

١ توانايی کار با ابزار خط کش با مهارت کامل
٢ درک و دنبال کردن يک دستورالعمل
٣ تمرين مقايسه عبارت های عددی داده شده پس از پيدا کردن حاصل عبارت

اهداف صفحه ۱۶۰  کتاب ریاضی اول ابتدایی 

۱ مقايسه کردن اعداد دورقمی با دهگان برابر با کمک شکل
۲ آشنايی با ماشين حساب و نمادهای عددی روی صفحه کليد و صفحه نمايش
۳ حل مسئله به کمک شکل يا ماشين حساب

صفحه 160 تم 23 کتاب ریاضی اول ابتدایی شب هنگام خواب
صفحه ۱۶۰ تم ۲۳ کتاب ریاضی اول ابتدایی شب هنگام خواب

اهداف صفحه ۱۶۱  ریاضی اول ابتدایی  

۱ شمارش رو به جلو ۹تا ۹تا با استفاده از شکل
۲ توانايی حل مسئله با توجه به الگوی شمارش ۹تايی

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.