مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

تم ۲۲ ریاضی اول ابتدایی کاشی کاری های مساجد

0

تم ۲۲ ریاضی اول ابتدایی کاشی کاری های مساجد به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد .

کاشی کاری های مساجد
مفاهيم:

چپ / راست، ستون / رديف، شمارش چندتا چندتا، اول تا بيستم
مهارت ها:

الگويابی کاشی کاری های مناره مساجد،
الگويابی کاشی کاری های محراب مساجد، الگويابی کاشی کاری های سقف مساجد
نگرش ها:
۱ مسجد محل عبادت خدا است.
۲ درس خواندن هم عبادت خدا است.

تأثيرات شناختی:
۱ حرکت اشکال هندسی و تبديل آنها به يکديگر
۲ فرهنگ جست وجوگری و تحقيق
۳ شهود ساختارهای هندسی
تم شناختی:
معماری: در مورد تأثيرات معماری بر زندگی روزمرهٔ ما و خصوصيات معماری اسلامی نکاتی را که می دانيد به دانش آموزان گوشزد کنيد.

ارتباط تم ۲۲ ریاضی اول ابتدایی درس کاشی کاری های مساجد با صفحات بخش:

۱ طول و عرض حوض هر يک با چند کاشی پوشيده شده است؟ با شمارش ۲تا ۲تا الی ۷تا ۷تا پاسخ دهيد.
۲ درازا و پهنای حياط مسجد با چند کاشی پوشيده شده است؟ با شمارش ۲تا ۲تا الی ۷تا ۷تا پاسخ دهيد.
۳ دسته های ۱۰ تايی کاشی ها را روی سر در مسجد بشماريد.
۴ به تقارن عمودی تصوير توجه کنيد.
۵ تعداد پنجره های کوچک هر پنجره مسجد را با شمارش چندتا چندتا محاسبه کنيد.
۶ تعداد پنجره های کوچک در پنجره های بزرگ تر مسجد را با نوشتن يک جمع دو تايی محاسبه کنيد.

اهداف صفحه ۱۴۹  کاشی کاری های مساجدتم ۲۲ کتاب ریاضی اول ابتدایی

١ شمردن ۶تا ۶تا با استفاده از شکل
٢ ادامه دادن شمارش ۶تا ۶تا يا جدول اعداد ۱ تا ۱۰۰
٣ کشف الگوی شمارش ۶تا ۶تا يا جدول

اهداف صفحه ۱۵۰ تم ۲۲ ریاضی اول دبستان کاشی کاری های مساجد

١ انجام تفريق مضارب ۱۰ با کمک شکل
٢ تفريق مضارب ١٠ به صورت ذهنی

اهداف صفحه ۱۵۱  کاشی کاری های مساجد تم ۲۲ کتاب ریاضی اول ابتدایی

١ حل مسائل ۲ مرحله ای با استفاده از محور اعداد
٢ شمارش ۲تا ۲تا رو به جلو به صورت معکوس به کمک محور اعداد

تم 22 ریاضی اول ابتدایی کاشی کاری های مساجد
تم ۲۲ ریاضی اول ابتدایی کاشی کاری های مساجد

اهداف صفحه ۱۵۲ کاشی کاری های مساجد تم ۲۲ ریاضی اول ابتدایی 

١ مهارت در استفاده از ابزار خط کش
٢ درک شمردن چندتا چندتا در يک نمايش دايره ای
٣ توانايی دنبال کردن يک الگوريتم يا دستورالعمل

اهداف صفحه ۱۵۳ تم ۲۲ ریاضی اول دبستان کاشی کاری های مساجد

١ شمردن و ادامه دادن الگوی ۷تا ۷تا با استفاده از جدول و يا اشکال
٢ آشنايی با تقويم و هفت روز هفته

اهداف صفحه ۱۵۴ تم ۲۲ کتاب ریاضی اول دبستان کاشی کاری های مساجد

١ شمارش معکوس ۵تا ۵تا به کمک محور
٢ آموزش نوشتن عددهای مضرب ۱۰ به حروف

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.