مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

تم ۲۱ ریاضی اول ابتدایی کتابخانه

0

تم ۲۱کتاب ریاضی اول ابتدایی کتابخانه به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد .
کتابخانه
مفاهيم:
چپ / راست، جلو / عقب، جلو / پشت، اول تا بيستم، وسط / کنار / بين، تغيير آدرس يک کتاب بعد از برداشتن کتاب های ديگر
مهارت ها:
درس پرسيدن از يکديگر، مطالعه به طور گروهی يا دونفره، مباحثه در مورد درس، پرسيدن از بزرگترها در مورد نکات مشکل درس
نگرش ها:
۱ باورنکردن هر چه در کتاب ها نوشته شده است.
۲ نگاهی اجمالی به يک کتاب
۳ مقايسه کتاب های مختلف در مورد يک موضوع خاص
تأثيرات شناختی:
۱ فرهنگ نقد
۲ کمک به ديگران و نجات دادن آنها از گمراهی
۳ شناخت ساختارهای ترکيباتی
تم شناختی:
مباحثه: در مورد آداب مباحثه درسی بين دانش آموزان نکاتی را که می دانيد به آنها بياموزيد.

ارتباط تم ۲۱ ریاضی اول ابتدایی کتابخانه  با صفحات اين بخش:

۱ در هر قفسه با يک جمع چندتايی تعداد کتاب ها را محاسبه کنيد.
۲ برای تصوير يک داستان بسازيد.
۳ برای تصوير چند مسئله جمع و تفريق بسازيد.
۴ تعداد کتاب های هر قفسه را با کمک شمارش چند تا چند تا محاسبه کنيد.
۵ شمارش چندتا چندتای کتاب های هر قفسه را به کمک محور انجام دهيد.
۶ شمارش چندتا چندتای کتاب های هر قفسه را به کمک رسم شکل انجام دهيد.
۷ شمارش چندتا چندتای کتاب های هر قفسه را به کمک چو بخط انجام دهيد.

کتاب کاربرگ کل کتاب های اول درس به درس

جزوه کامل اول ابتدایی همه کتاب ها و کل درس ها

مشاهده

اهداف صفحه ۱۴۲ تم ۲۱ ریاضی اول ابتدایی کتابخانه

١ مهارت در بردن اعداد در جدول ارزش مکانی و خارج کردن عدد بدون استفاده از شکل
٢ آشنايی با جدول اعداد ۱ تا ۱۰۰
٣ درک الگوی عددی شمارش چندتا چندتا با توجه به جدول اعداد ۱ تا ۱۰۰

اهداف صفحه ۱۴۳ تم ۲۱ ریاضی اول دیستان درس کتابخانه

١ جمع مضارب عدد ۱۰ به صورت ذهنی
٢ توانايی جمع دو يا چند دسته ۵تايی و تبديل آنها به دسته های ۱۰ تايی
٣ نوشتن مضارب ۱۰ به حروف

تم 21 ریاضی اول ابتدایی کتابخانه
تم ۲۱ ریاضی اول ابتدایی کتابخانه

اهداف صفحه ۱۴۴کتابخانه تم ۲۱ ریاضی اول ابتدایی 

١ پيدا کردن حاصل جمع اعداد با استفاده از چو بخط
٢ حل مسائل کلامی با استفاده از چو بخط

اهداف صفحه ۱۴۵ تم ۲۱ ریاضی اول دبستان کتابخانه

١ تمرين اندازه گيری طول با واحدهای غيراستاندارد
٢ درک مقايسهٔ اندازه گيری يک طول مشخص يا واحدهای مختلف
٣ درک مفاهيم کوتاه، کوتاه تر و کوتاه ترين، بلند، بلندتر و بلندترين و هم اندازه و به کار بردن آنها

اهداف صفحه ۱۴۶ تم ۲۱ ریاضی اول ابتدایی کتابخانه

١ درک الگوی عددی توانايی ادامه دادن آنها
٢ تمرين خواندن ساعت های دقيق
٣ کشف الگوی عددی که در عقربه ساعت شمار وجود دارد.

اهداف صفحه ۱۴۷ تم ۲۱ کتاب ریاضی اول ابتدایی کتابخانه

١ درک درست از مفهوم زمان و بيان تقريبی آن
٢ درک مفهوم زمان و به کار بردن واژه های بين کمتر و بيشتر برای طول زمان
٣ توانايی مقايسهٔ زمان انجام کارهای گوناگون
٤ توانايی تقريب زدن زمان انجام کارها

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.