مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

تم ۲۰ ریاضی اول ابتدایی عزاداری عاشورا

0

تم ۲۰ ریاضی اول ابتدایی عزاداری عاشورا به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد
مفاهيم: جلو، عقب؛ وسط، کنار، بين؛ حرکت صف با حفظ نظم آن؛ جلو، پشت
مهار ت: رعايت نظم صف سينه زنی؛ پذيرايی از عزاداران؛ آداب حمل پرچم؛ آداب تماشا کردن عزاداری.
نگرش ها:
١ تشويق به کار گروهی با ايجاد رقابت امکان پذير است.
٢ بازی ها و فعاليت هايی که توانايی بيشتر کار گروه را به نمايش می گذارند، دانش آموزان را به کار گروهی علاقه مند می کنند.
تأثيرات بر ساختارشناختی:
١ شهود ساختارهای هندسی
٢ شهود ساختارهای عددی
٣ درک مفاهيم معنوی
تم شناختی:
آيين سوگواری: در مورد بزرگداشت و احترام به بزرگان دين نکاتی را که می دانيد به دانش آموزان بياموزيد.

ارتباط تم ۲۰ ریاضی اول ابتدایی عزاداری عاشورا با صفحات بخش:

١ تعداد انگشتان دست کسانی را که زنجير به دست دارند، بشماريد.
٢ تعداد انگشتان دست کسانی را که دستشان را روی سينه قرار داده اند، بشماريد.
٣ تعداد انگشتان دست کسانی را که پرچم يا علامت به دست دارند، بشماريد.
٤ با کمک شمارش ۵ تا ۵ تا تعداد برگ های روی درخت را بشماريد.
٥ با کمک جمع چندتايی تعداد شکل های هندسی روی علامت را بشماريد.
٦ پرندگان لوحه چند بال دارند؟ دو تا دو تا بشماريد.
٧ چند چشم باز در لوحه می بينيد؟ دو تا دو تا بشماريد.
٨ چند انگشت برای سينه زدن بر روی سينه ها قرار داده شده اند؟ ۵ تا ۵ تا بشماريد.

کتاب کاربرگ کل کتاب های اول درس به درس

جزوه کامل اول ابتدایی همه کتاب ها و کل درس ها

مشاهده

اهداف صفحه ۱۳۵ تم ۲۰ کتاب ریاضی اول ابتدایی عزاداری عاشورا

١ درک مفهوم عددهای بيشتر از ۲۰ به کمک شکل و جدول ارزش مکانی
٢ کامل کردن جدول ارزش مکانی با استفاده از شکل و خارج کردن اعداد دو رقمی از جدول
٣ تمرين ادامه دادن الگوی عددی
٤ درک رابطه بين الگوی هندسی و عددی

اهداف صفحه ۱۳۶ عزاداری عاشورا تم ۲۰ ریاضی اول ابتدایی 

١ تمرين ساخت دسته های ۱۰ تايی و کامل کردن جدول ارزش مکانی و خارج کردن عدد از جدول
٢ درک اعداد از ۲۰ تا ۹۹ با استفاده از جدول ارزش مکانی
٣ ساختن عددهای ۲۰ تا ۹۹ با استفاده از دسته بندی

اهداف صفحه ۱۳۷ تم ۲۰ ریاضی اول ابتدایی عزاداری عاشورا

١ توانايی شمارش اشياء به صورت پشت سر هم نوشتن عدد مربوط به تعداد اشياء
٢ توانايی بردن عدد داخل جدول ارزش مکانی
٣ توانايی ادامه دادن الگوهای عدد به ترتيب اعداد (يکی يکی ادامه دادن)

اهداف صفحه ۱۳۸ تم ۲۰ ریاضی اول دبستان عزاداری عاشورا

١ شمارش ۵ تا ۵ تا رو به جلو و عقب به کمک شکل ها
٢ تمرين شمارش ۵ تا ۵ تا به صورت ذهنی بدون کمک شکل
٣ ترسيم اشکال متقارن نسبت به خط عمود

تم 20 ریاضی اول ابتدایی عزاداری عاشورا
تم ۲۰ ریاضی اول ابتدایی عزاداری عاشورا

اهداف صفحه ۱۳۹ تم ۲۰ ریاضی اول ابتدایی 

١ تمرين کامل کردن شکل متقارن با تقارن های افقی و عمودی
٢ درک اعداد ترتيبی و نسبت دادن آن به فعاليت های روزمره زندگی

اهداف صفحه ۱۴۰ تم ۲۰ کتاب ریاضی اول دبستان عزاداری عاشورا

١ انجام عمليات جمع های چندتايی عددهای ۱۰ تايی يا ۵تايی به صورت ذهنی
٢ تمرين حل مسئله با استفاده از رسم شکل
٣ نوشتن جلونويسی برای پاسخ مسئله

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.