مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

تم ۲ ریاضی اول ابتدایی خارج شدن از خانه

0

تم ۲ ریاضی اول ابتدایی خارج شدن از خانه به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد

مفاهیم:
چپ، راست؛ جلو، پشت؛ قبل، بعد؛ اول، دوم و سوم.

مهارت ها:
تشخیص تعداد زیر ۳ بدون شمارش؛ پوشیدن لباس؛ بستن دکم ههای پیراهن؛ پوشیدن روسری؛ بستن بند کفش؛ تشخیص لنگه چپ و راست کفش؛ مرتب کردن کیف مدرسه؛ قفل کردن در خانه.

نگر شها:١ بعضی وقت ها مردم مطمئن نیستند چه اتفاقی خواهد
افتاد چون تمام عواملی را که تأثیر دارند، نمی دانند.
۲ سؤال کردن در مورد جهان اطراف و اراده برای یافتن
پاسخ آنها با مشاهده و آزمون و خطا جزئی از فطرت بشر است.

تأثیرات بر ساختارشناختی:
١ داستان سازی با اشکال، اعداد و ابزارها.
۲ عددمند کردن داستان.
٣ تحلیل داستان.

تم شناختی:
امنیت: اینکه برای حفظ امنیت، خانه و ماشین خود را قفل م یکنیم اینکه برای حفظ امنیت از کیف و وسایل شخصی خود مواظبت می کنیم.

اگر احتمال باران آمدن بدهیم برای حفظ امنیت از خیس شدن در باران، لباس گرم و مناسب م یپوشیم و همراه خود
چتر برمی داریم.

ارتباط تم ۲ ریاضی اول ابتدایی خارج شدن از خانه با صفحات بخش:

۱ از دانش آموزان بخواهید تعداد اشیاء زیر ۵ تا را بدون کمک شمارش با انگشتان خود نشان دهند و بیان کنند.

۲ از دانش آموزان بخواهید بگویند سمت چپ و راست خیابان چه صحنه ای را مشاهده می کنند.

۳ به مصادیق امنیت مثل قفل کردن در و ماشین، بستن کمربند ایمنی، عبور از خط عابر پیاده، لباس مناسب و گرم پوشیدن و همراه بردن چتر و توجه به چراغ راهنمایی توجه کنید.

۴ از دانش آموزان بخواهید در مورد احتمال آمدن باران و اینکه گاهی کسی نمی داند چه اتفاقی خواهد افتاد، توضیح دهند.

۵ به قوانین دوچرخه سواری در خیابان و اینکه کار خطرناکی است، اشاره کنید.

۶ به نگهداری از کیف و لوازم شخصی اشاره کنید.

٧ به قوانین راهنمایی و رانندگی که برای حفظ امنیت مردم وضع شده است، اشاره کنید.
مثلاً اینکه چگونه باید از خیابان رد شد.

اهداف صفحه ۹ تم ۲ ریاضی اول ابتدایی خارج شدن از خانه

١ بيان عدد اصلی يک مجموعه تا ۳ عضو بدونشمارش.
٢ برقراری تناظر بين دسته هايی که عدد آنها يکی است.
٣ تکميل مربع شگفت انگيز با رنگ کردن.

روش تدريس صفحه ۹ تم ۲ ریاضی اول دبستان درس خارج شدن از خانه

با توجه به اينکه دانش آموزان توانايی کپی کردن را در الگوها ياد گرفته اند می توانيد از اين توانايی دانش آموزان استفاده کنيد

و کاغذهايی را به صورت نوار، مانند شکل زير در اختيار آنها قرار دهيد.
حال تعدادی دکمه يا نخود و يا لوبيا در اختيار آنها قرار داده

و از آنها بخواهيد به ازای هر شیء يک خانه رنگ کنند بهاين ترتيب می توانند تناظر يک به يک را تمرين کنند.

نوارها را به ترتيب از چپ به راست رنگ کنند.

∗∗ به صفحه آغازين بخش برگرديد و از آنها سؤالاتی در مورد تعداد اشياء و مقايسه آنها بپرسيد.

∗∗∗ از دانش آموزان بخواهيد فعاليت مربوط به کتاب را بدون شمردن انجام دهند و شکل ها را رنگ کنند.

برای انجام هر تمرين از بچه ها بخواهيد انگشتان را روی يکی از شکل های سمت چپ قرار داده و با دست ديگر يکی از شکل های سمت راست را رنگ کنند

و به همين ترتيب رنگ کردن را ادامه دهند تا شکل های سمت چپ تمام شود.

توصيه های آموزشی صفحه ۹ تم ۲ ریاضی اول ابتدایی خارج شدن از خانه

١ حساسيتی نسبت به اينکه شکل ها را دقيق رنگ کنند، نداشته باشيد.

٢ در اين صفحه هدف اين نيست که تعداد شکل های سمت چپ را بشمارند

و به همان تعداد شکل های سمت راست را رنگکنند،
بلکه هدف برقراری تناظر يک به يک بين شکل های سمت چپ و سمت راست است.

٣ برقراری تناظر يک به يک بين اشياء مختلف مثل استکان، نعلبکی و قاشق، چنگال به درک بهتر اين موضوع کمک می کند.

٤ اين فعاليت علاوه براينکه به درک عدد کمک می کند برای آموزش مفاهيم کمتر و بيشتر يا مساوی نيز زمينه سازی می کند.

 

اهداف صفحه ۱۰ تم ۲ ریاضی اول ابتدایی خارج شدن از خانه

١ بيان تعداد اشياء يک دسته کمتر يا مساوی ٥ تا.
٢ ادامه دادن يک الگوی هندسی.
٣ بيان رابطه تشخيص داده شده در يک الگوی
هندسی.

روش تدريس صفحه ۱۰ تم ۲ ریاضی اول ابتدایی خارج شدن از خانه

تعدادی لوبيا و يا اشياء ديگر را پشت خود مخفی کنيد وناگهان به تعداد مورد نظر که کمتر از ۴ تا است روی ميز قرار دهيد

و از دانش آموزان بخواهيد سريع و بدون شمردن بگويند چندتا لوبيا روی ميز است.
اين فعاليت را به صورت عملی آنقدر انجام دهيد تا همهٔ دانش آموزان بدون شمردن تعداد اشياء يک دسته با تعداد کمتر از ۴ شيئی را بيان کنند.

∗∗ حال به صفحه آغازين بخش برگرديد و از دانش آموزان در موقعيت های مختلف تعداد کمتر از ۴ را بپرسيد و از آنها بخواهيد تعداد را سريع بگويند.

∗∗∗ از دانش آموزان بخواهيد تعداد اشياء را سريع و بدون شمارش بيان کنند.
سپس الگوی هندسی را کشف و ادامه دهند.

 

توصيه های آموزشی صفحه ۱۰ تم ۲ ریاضی اول ابتدایی خارج شدن از خانه

١ از دانش آموزان بخواهيد که از شمردن پرهيز کرده و تعداد را بدون شمارش و سريع بگويند.

٢ وقتی اشياء را برای شمردن به دانش آموزان نشان می دهيم

حرکات چشم و لب های آنها تاحدی مشخص می کند که آنها از شمردن استفاده می کنند يا خير.

٣ در کتاب همهٔ اشکال به صورت ساکن قرار گرفته اند، توصيه می شود فعاليت هايی برای شمردن سريع اشياء در حال حرکتپيش بينی شود

برای مثال در يک موقعيت از دانش آموزان بپرسيد چند اتوبوس در اين لحظه در خيابان حرکت می کند.

٤ در تکميل الگوهای هندسی توجه کنيد که هدف کشف الگو، برقراری رابطه بين شکل هاست.

لذا اگر دانش آموزان شکل هایبعدی الگو رابه دقت رسم نمی کنند، سخت گيری نکنيد.
همين که شکل را درست تشخيص می دهند کافی است.

 

اهداف صفحه ۱۱  تم ۲ ریاضی اول ابتدایی خارج شدن از خانه

١ بيان تعداد اشياء يک دسته کمتر يا مساوی ٥ تا.
٢ ادامه دادن يک الگوی هندسی.
٣ بيان رابطه تشخيص داده شده در يک الگوی
هندسی.

روش تدريس صفحه ۱۱  تم ۲ ریاضی اول دبستان خارج شدن از خانه

تعدادی لوبيا و يا اشياء ديگر را پشت خود مخفی کنيد و ناگهان به تعداد مورد نظر که کمتر از ۴ تا است روی ميز قرار دهيد

و از دانش آموزان بخواهيد سريع و بدون شمردن بگويند چندتا لوبيا روی ميز است.
اين فعاليت را به صورت عملی آنقدر انجام دهيد تا همهٔ دانش آموزان بدون شمردن تعداد اشياء يک دسته با تعداد کمتر از ۴ شيئی را بيان کنند.

∗∗ حال به صفحه آغازين بخش برگرديد و از دانش آموزان در موقعيت های مختلف تعداد کمتر از ۴ را بپرسيد و از آنها بخواهيد تعداد را سريع بگويند.

∗∗∗ از دانش آموزان بخواهيد تعداد اشياء را سريع و بدون شمارش بيان کنند.
سپس الگوی هندسی را کشف و ادامه دهند.

تم 2 ریاضی اول دبستان خارج شدن از خانه
تم ۲ ریاضی اول دبستان خارج شدن از خانه

توصيه های آموزشی صفحه ۱۱  تم ۲ ریاضی اول دبستان خارج شدن از خانه

١ از دانش آموزان بخواهيد که از شمردن پرهيز کرده و تعداد را بدون شمارش و سريع بگويند.

٢ وقتی اشياء را برای شمردن به دانش آموزان نشان می دهيم حرکات چشم و لب های آنها تاحدی مشخص می کند که آنها از شمردن استفاده می کنند يا خير.

٣ در کتاب همهٔ اشکال به صورت ساکن قرار گرفته اند، توصيه می شود
فعاليت هايی برای شمردن سريع اشياء در حال حرکت پيش بينی شود

برای مثال در يک موقعيت از دانش آموزان بپرسيد چند اتوبوس در اين لحظه در خيابان حرکت می کند.

٤ در تکميل الگوهای هندسی توجه کنيد که هدف کشف الگو، برقراری رابطه بين شکل هاست.

لذا اگر دانش آموزان شکل هایبعدی الگو رابه دقت رسم نمی کنند،
سخت گيری نکنيد. همين که شکل را درست تشخيص می دهند کافی است.

اهداف صفحه ۱۲ تم ۲ ریاضی اول ابتدایی خارج شدن از خانه

١ آشنايی اوليه با مفهوم عدد قبل و بعد.
٢ درک واژه اضافه کردن.
٣ بيان عدد يک مجموعه بدون شمارش و تعيين عدد
بعدی بدون شمارش از ابتدا.
٤ بيان رابطه يک الگو و ادامه دادن آن الگو.

روش تدريس صفحه ۱۲ تم ۲ کتاب ریاضی اول ابتدایی درس خارج شدن از خانه

از دانش آموزان بخواهيد يک چينه يا دکمه را رویميز قرار دهند. از آنها بپرسيد: چند چينه روی ميز قرار دارد؟

سپس از آنها بخواهيد يک چينه ديگر يا دکمه روی ميز قراردهند.

از آ نها بپرسيد: حالا چند تا چينه يا دکمه روی ميز قراردارد؟

به همين ترتيب دوباره بخواهيد چينه يا دکمه ديگری اضافه کنند و همين سؤالات را تکرار کنيد تا به عدد ۵ برسيد.

از دانش آموزان بخواهيد ۳ چينه روی ميز قرار دهند.

حال از آنها بخواهيد يک چينه ديگر روی ميز بگذارند.

بپرسيد: الآنچند چينه روی ميز قرار دارد؟

دانش آموزان بدون شمارش مجدد و با توجه به دانسته های قبلی اضافه کردن را درک کرده و عدد بعدی را بيان می کنند.

∗∗ به صفحه آغازين بخش برگرديد و از دانش آموزان پرسش هايی در مورد اينکه يک نفر يا يک چيز اضافه شود، تعداد به چندتا می رسد، بپرسيد.

∗∗∗ حال به فعاليت صفحه ۱۲ بپردازيد. دانش آموزان ابتدا عدد هر دسته را بدون شمردن بيان کنند.
سپس برای پيدا کردنتعداد دسته وقتی يکی اضافه می شود، بايد عدد بعدی را بگويند

و نبايد شروع به شمردن کنند. پس از آن الگوهای پايين صفحه را تمرين
کنيد.

پس از اينکه رابطه بين شکل ها بيان شد، از آنها بخواهيد شکل های بعدی را رسم کنند.

توصيه های آموزشی صفحه ۱۲ تم ۲ کتاب ریاضی اول ابتدایی درس خارج شدن از خانه

١ از دانش آموزان بپرسيد و آنها نيز بايد در مورد نحوه پيدا کردن عدد بعدی توضيح دهند تا ارتباط کلامی شکل گيرد.

٢ در انجام فعاليت های کتاب بايستی به صورت ذهنی عدد بعدی را اضافه کنند.

٣ دانش آموزان نبايد در انجام فعاليت وقتی يکی اضافه شد از اول شروع به شمارش کنند.

در صورتی که دانش آموز هنوزنياز دارد که برای پيدا کردن عدد بعدی شکل بکشد

و از ابتدا شروع به شمارش کند، نشان می دهد که آماده يادگيری مفهوم عدد نشدهاست. لذا تمارين قبل از شمردن بايد تکرار شود.

اهداف صفحه ۱۳ تم ۲ ریاضی اول ابتدایی خارج شدن از خانه

١ آمادگی برای انجام الگوهای شطرنجی.
٢ آشنايی با طراحی يک شکل با استفاده از رنگ کردنخانه های صفحه شطرنجی.
٣ بالا بردن دقت دانش آموزان و مهارت استفاده ازمداد.
٤ آشنايی با مربع شگفت انگيز (سودوکو) ۳تايی با استفاده
از اشکال هندسی.

روش تدريس صفحه ۱۳ تم ۲ ریاضی اول ابتدایی درس خارج شدن از خانه

هدف از اين قسمت کسب آمادگی برای انجام فعاليت هایشطرنجی است.

شکل هايی با زمينه شطرنجی به دانش آموزاننشان دهيد و از آنها بخواهيد به رنگ های مربوط به مربع های کاغذشطرنجی توجه کنند.

∗∗ به صفحه آغازين بخش برگرديد. کف پياده روهاتقسيم بندی شطرنجی دارند. توجه دانش آموزان را به آن قسمتجلب کنيد.
∗∗∗ از دانش آموزان بخواهيد که نقطه های تعيين شده را رنگ کنند تا شکل قايق، دريا و ماهی نمايان شود.

برای رنگ کردنخانه های شطرنجی با توجه به تصوير کلی از رنگ های مناسب استفاده کنند.
به عنوان مثال ماهی ها را رنگ قرمز بزنند.

برای تکميل مربع های شگفت انگيز ابتدا برای دانش آموزان توضيح دهيد که سطر و ستون جدول يعنی چه.

سپس قانون تکميل۳ روی تخته بکشيد و به کمک × جدول را آموزش دهيد.
در هيچ سطر و ستونی نبايد شکل تکراری وجود داشته باشد.

يک مربع ۳دانش آموزان و بر اساس قانون، جدول را با سه شکل مربع، مثلث و دايره کامل کنيد تا دانش آموزان روش کار را ياد بگيرند.

سپس ازآنها بخواهيد جدول های صفحه ۱۳ را با شکل های مناسب کامل کنند.

توصيه های آموزشی صفحه ۱۳ تم ۲ ریاضی اول ابتدایی درس خارج شدن از خانه

١ رنگ کردن دقيق ممکن است برای دانش آموزان مشکل باشد لذا مناسب است
کاغذ شطرنجی به آنها داده شود و از آنهابخواهيم يک رديف يا يک ستون را با رنگ های مناسب رنگ کنند، اين کار باعث بالا رفتن دقت و تمرکز آنها می شود.

٢ با دادن کاغذ شطرنجی و آدرس دادن (بالا/پايين، چپ/راست، ستون دوم، رديف سوم و…) دانش آموزان به تمرين رنگکردن بپردازند.

٣ در اين مرحله تمام جدول های شگفت انگيز با نگاه کردن به ستون و يا سطر و پيدا کردن شکل به راحتی کامل می شوند.

 

اهداف صفحه ۱۴ تم ۲ ریاضی اول ابتدایی خارج شدن از خانه

١ آشنايی اوليه با مفهوم قبل و بعد.
٢ به کارگيری واژه های قبل و بعد.
٣ آشنايی اوليه با مفهوم صفر.
٤ کشف رابطه بين شکل و ادامه دادن الگوی شطرنجی
با استفاده از رنگ کردن.

 تم 2 ریاضی اول ابتدایی خارج شدن از خانه
تم ۲ ریاضی اول ابتدایی خارج شدن از خانه

روش تدريس صفحه ۱۴ تم ۲ کتاب ریاضی اول ابتدایی خارج شدن از خانه

تعدادی (به اندازه کمتر از ۵) لوبيا در اختيار دانش آموزانقرار دهيد و از آنها بپرسيد
که اگر يک لوبيا به آنها اضافه کنيم چندتا لوبيا می شود و چرا؟

در هنگام بيان عدد از آنها بخواهيد اينعدد را با انگشتان دست نشان دهند.
همزمان بخواهيد نمايش هایمختلف اين عدد را با انگشتان دست نشان دهند. همين فعاليت رابرای يکی قبل انجام دهيد.

∗∗ نمونه سؤالات فوق را در موقعيت های مربوط بهبيرون رفتن در صفحه آغازين بخش مطرح و از دانش آموزانبپرسيد.

∗∗∗ فعاليت های صفحه ۱۴ را با پرسيدن تعداد شکل های هر دسته شروع کنيد.
يکی بعد و يا يکی قبل را بدون شمردن وبه صورت ذهنی بايد بيان کنند.

وقتی از توانايی دانش آموزان مطمئن شديد از آنها بخواهيد الگوهای شطرنجی را توضيح دهند و سپس آنها را با رنگ مناسب ادامه دهند.

توصيه های آموزشی صفحه ۱۴ تم ۲ کتاب ریاضی اول ابتدایی خارج شدن از خانه

١ در فعاليت بالای صفحه دانش آموزان نبايد از شمردن استفاده کنند. عدد هر دسته رابايد سريع بگويند.
برای پيدا کردنعدد بعد و يا قبل نيز همين طور.

در صورتی که آنها از شمردن استفاده کردند فعاليت های قبلی صفحات گذشته را دوباره مرورکنيد.

٢ در پيدا کردن الگوی شطرنجی توضيح کلامی دانش آموزان به درک بهتر آنها کمک می کند.از آنها بخواهيد الگو را برایيکديگر توضيح دهند.

٣ برای بيان الگوها از عددهای مختلف می توان استفاده کرد.
برای مثال الگوی سوم از اين قرار است: ۳ تا خانه زرد، ۲ تاخانه بنفش، ۳ تا زرد، ۲ تا بنفش.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.