مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

تم 2 ریاضی اول ابتدایی خارج شدن از خانه

0 ۳,۳۶۱

تم 2 ریاضی اول ابتدایی خارج شدن از خانه به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد

مفاهیم:
چپ، راست؛ جلو، پشت؛ قبل، بعد؛ اول، دوم و سوم.

مهارت ها:
تشخیص تعداد زیر 3 بدون شمارش؛ پوشیدن لباس؛ بستن دکم ههای پیراهن؛ پوشیدن روسری؛ بستن بند کفش؛ تشخیص لنگه چپ و راست کفش؛ مرتب کردن کیف مدرسه؛ قفل کردن در خانه.

نگر شها:١ بعضی وقت ها مردم مطمئن نیستند چه اتفاقی خواهد
افتاد چون تمام عواملی را که تأثیر دارند، نمی دانند.
2 سؤال کردن در مورد جهان اطراف و اراده برای یافتن
پاسخ آنها با مشاهده و آزمون و خطا جزئی از فطرت بشر است.

تأثیرات بر ساختارشناختی:
١ داستان سازی با اشکال، اعداد و ابزارها.
2 عددمند کردن داستان.
٣ تحلیل داستان.

تم شناختی:
امنیت: اینکه برای حفظ امنیت، خانه و ماشین خود را قفل م یکنیم اینکه برای حفظ امنیت از کیف و وسایل شخصی خود مواظبت می کنیم.

اگر احتمال باران آمدن بدهیم برای حفظ امنیت از خیس شدن در باران، لباس گرم و مناسب م یپوشیم و همراه خود
چتر برمی داریم.

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :

ارتباط تم 2 ریاضی اول ابتدایی خارج شدن از خانه با صفحات بخش:

1 از دانش آموزان بخواهید تعداد اشیاء زیر 5 تا را بدون کمک شمارش با انگشتان خود نشان دهند و بیان کنند.

2 از دانش آموزان بخواهید بگویند سمت چپ و راست خیابان چه صحنه ای را مشاهده می کنند.

3 به مصادیق امنیت مثل قفل کردن در و ماشین، بستن کمربند ایمنی، عبور از خط عابر پیاده، لباس مناسب و گرم پوشیدن و همراه بردن چتر و توجه به چراغ راهنمایی توجه کنید.

4 از دانش آموزان بخواهید در مورد احتمال آمدن باران و اینکه گاهی کسی نمی داند چه اتفاقی خواهد افتاد، توضیح دهند.

5 به قوانین دوچرخه سواری در خیابان و اینکه کار خطرناکی است، اشاره کنید.

6 به نگهداری از کیف و لوازم شخصی اشاره کنید.

٧ به قوانین راهنمایی و رانندگی که برای حفظ امنیت مردم وضع شده است، اشاره کنید.
مثلاً اینکه چگونه باید از خیابان رد شد.

اهداف صفحه 9 تم 2 ریاضی اول ابتدایی خارج شدن از خانه

١ بیان عدد اصلی یک مجموعه تا ۳ عضو بدونشمارش.
٢ برقراری تناظر بین دسته هایی که عدد آنها یکی است.
٣ تکمیل مربع شگفت انگیز با رنگ کردن.

روش تدریس صفحه 9 تم 2 ریاضی اول دبستان درس خارج شدن از خانه

با توجه به اینکه دانش آموزان توانایی کپی کردن را در الگوها یاد گرفته اند می توانید از این توانایی دانش آموزان استفاده کنید

و کاغذهایی را به صورت نوار، مانند شکل زیر در اختیار آنها قرار دهید.
حال تعدادی دکمه یا نخود و یا لوبیا در اختیار آنها قرار داده

و از آنها بخواهید به ازای هر شیء یک خانه رنگ کنند بهاین ترتیب می توانند تناظر یک به یک را تمرین کنند.

نوارها را به ترتیب از چپ به راست رنگ کنند.

∗∗ به صفحه آغازین بخش برگردید و از آنها سؤالاتی در مورد تعداد اشیاء و مقایسه آنها بپرسید.

∗∗∗ از دانش آموزان بخواهید فعالیت مربوط به کتاب را بدون شمردن انجام دهند و شکل ها را رنگ کنند.

برای انجام هر تمرین از بچه ها بخواهید انگشتان را روی یکی از شکل های سمت چپ قرار داده و با دست دیگر یکی از شکل های سمت راست را رنگ کنند

و به همین ترتیب رنگ کردن را ادامه دهند تا شکل های سمت چپ تمام شود.

توصیه های آموزشی صفحه 9 تم 2 ریاضی اول ابتدایی خارج شدن از خانه

١ حساسیتی نسبت به اینکه شکل ها را دقیق رنگ کنند، نداشته باشید.

٢ در این صفحه هدف این نیست که تعداد شکل های سمت چپ را بشمارند

و به همان تعداد شکل های سمت راست را رنگکنند،
بلکه هدف برقراری تناظر یک به یک بین شکل های سمت چپ و سمت راست است.

٣ برقراری تناظر یک به یک بین اشیاء مختلف مثل استکان، نعلبکی و قاشق، چنگال به درک بهتر این موضوع کمک می کند.

۴ این فعالیت علاوه براینکه به درک عدد کمک می کند برای آموزش مفاهیم کمتر و بیشتر یا مساوی نیز زمینه سازی می کند.

 

اهداف صفحه 10 تم 2 ریاضی اول ابتدایی خارج شدن از خانه

١ بیان تعداد اشیاء یک دسته کمتر یا مساوی ۵ تا.
٢ ادامه دادن یک الگوی هندسی.
٣ بیان رابطه تشخیص داده شده در یک الگوی
هندسی.

روش تدریس صفحه 10 تم 2 ریاضی اول ابتدایی خارج شدن از خانه

تعدادی لوبیا و یا اشیاء دیگر را پشت خود مخفی کنید وناگهان به تعداد مورد نظر که کمتر از ۴ تا است روی میز قرار دهید

و از دانش آموزان بخواهید سریع و بدون شمردن بگویند چندتا لوبیا روی میز است.
این فعالیت را به صورت عملی آنقدر انجام دهید تا همهٔ دانش آموزان بدون شمردن تعداد اشیاء یک دسته با تعداد کمتر از ۴ شیئی را بیان کنند.

∗∗ حال به صفحه آغازین بخش برگردید و از دانش آموزان در موقعیت های مختلف تعداد کمتر از ۴ را بپرسید و از آنها بخواهید تعداد را سریع بگویند.

∗∗∗ از دانش آموزان بخواهید تعداد اشیاء را سریع و بدون شمارش بیان کنند.
سپس الگوی هندسی را کشف و ادامه دهند.

 

توصیه های آموزشی صفحه 10 تم 2 ریاضی اول ابتدایی خارج شدن از خانه

١ از دانش آموزان بخواهید که از شمردن پرهیز کرده و تعداد را بدون شمارش و سریع بگویند.

٢ وقتی اشیاء را برای شمردن به دانش آموزان نشان می دهیم

حرکات چشم و لب های آنها تاحدی مشخص می کند که آنها از شمردن استفاده می کنند یا خیر.

٣ در کتاب همهٔ اشکال به صورت ساکن قرار گرفته اند، توصیه می شود فعالیت هایی برای شمردن سریع اشیاء در حال حرکتپیش بینی شود

برای مثال در یک موقعیت از دانش آموزان بپرسید چند اتوبوس در این لحظه در خیابان حرکت می کند.

۴ در تکمیل الگوهای هندسی توجه کنید که هدف کشف الگو، برقراری رابطه بین شکل هاست.

لذا اگر دانش آموزان شکل هایبعدی الگو رابه دقت رسم نمی کنند، سخت گیری نکنید.
همین که شکل را درست تشخیص می دهند کافی است.

 

اهداف صفحه 11  تم 2 ریاضی اول ابتدایی خارج شدن از خانه

١ بیان تعداد اشیاء یک دسته کمتر یا مساوی ۵ تا.
٢ ادامه دادن یک الگوی هندسی.
٣ بیان رابطه تشخیص داده شده در یک الگوی
هندسی.

روش تدریس صفحه 11  تم 2 ریاضی اول دبستان خارج شدن از خانه

تعدادی لوبیا و یا اشیاء دیگر را پشت خود مخفی کنید و ناگهان به تعداد مورد نظر که کمتر از ۴ تا است روی میز قرار دهید

و از دانش آموزان بخواهید سریع و بدون شمردن بگویند چندتا لوبیا روی میز است.
این فعالیت را به صورت عملی آنقدر انجام دهید تا همهٔ دانش آموزان بدون شمردن تعداد اشیاء یک دسته با تعداد کمتر از ۴ شیئی را بیان کنند.

∗∗ حال به صفحه آغازین بخش برگردید و از دانش آموزان در موقعیت های مختلف تعداد کمتر از ۴ را بپرسید و از آنها بخواهید تعداد را سریع بگویند.

∗∗∗ از دانش آموزان بخواهید تعداد اشیاء را سریع و بدون شمارش بیان کنند.
سپس الگوی هندسی را کشف و ادامه دهند.

تم 2 ریاضی اول دبستان خارج شدن از خانه
تم 2 ریاضی اول دبستان خارج شدن از خانه

توصیه های آموزشی صفحه 11  تم 2 ریاضی اول دبستان خارج شدن از خانه

١ از دانش آموزان بخواهید که از شمردن پرهیز کرده و تعداد را بدون شمارش و سریع بگویند.

٢ وقتی اشیاء را برای شمردن به دانش آموزان نشان می دهیم حرکات چشم و لب های آنها تاحدی مشخص می کند که آنها از شمردن استفاده می کنند یا خیر.

٣ در کتاب همهٔ اشکال به صورت ساکن قرار گرفته اند، توصیه می شود
فعالیت هایی برای شمردن سریع اشیاء در حال حرکت پیش بینی شود

برای مثال در یک موقعیت از دانش آموزان بپرسید چند اتوبوس در این لحظه در خیابان حرکت می کند.

۴ در تکمیل الگوهای هندسی توجه کنید که هدف کشف الگو، برقراری رابطه بین شکل هاست.

لذا اگر دانش آموزان شکل هایبعدی الگو رابه دقت رسم نمی کنند،
سخت گیری نکنید. همین که شکل را درست تشخیص می دهند کافی است.

اهداف صفحه 12 تم 2 ریاضی اول ابتدایی خارج شدن از خانه

١ آشنایی اولیه با مفهوم عدد قبل و بعد.
٢ درک واژه اضافه کردن.
٣ بیان عدد یک مجموعه بدون شمارش و تعیین عدد
بعدی بدون شمارش از ابتدا.
۴ بیان رابطه یک الگو و ادامه دادن آن الگو.

روش تدریس صفحه 12 تم 2 کتاب ریاضی اول ابتدایی درس خارج شدن از خانه

از دانش آموزان بخواهید یک چینه یا دکمه را رویمیز قرار دهند. از آنها بپرسید: چند چینه روی میز قرار دارد؟

سپس از آنها بخواهید یک چینه دیگر یا دکمه روی میز قراردهند.

از آ نها بپرسید: حالا چند تا چینه یا دکمه روی میز قراردارد؟

به همین ترتیب دوباره بخواهید چینه یا دکمه دیگری اضافه کنند و همین سؤالات را تکرار کنید تا به عدد ۵ برسید.

از دانش آموزان بخواهید ۳ چینه روی میز قرار دهند.

حال از آنها بخواهید یک چینه دیگر روی میز بگذارند.

بپرسید: الآنچند چینه روی میز قرار دارد؟

دانش آموزان بدون شمارش مجدد و با توجه به دانسته های قبلی اضافه کردن را درک کرده و عدد بعدی را بیان می کنند.

∗∗ به صفحه آغازین بخش برگردید و از دانش آموزان پرسش هایی در مورد اینکه یک نفر یا یک چیز اضافه شود، تعداد به چندتا می رسد، بپرسید.

∗∗∗ حال به فعالیت صفحه ۱۲ بپردازید. دانش آموزان ابتدا عدد هر دسته را بدون شمردن بیان کنند.
سپس برای پیدا کردنتعداد دسته وقتی یکی اضافه می شود، باید عدد بعدی را بگویند

و نباید شروع به شمردن کنند. پس از آن الگوهای پایین صفحه را تمرین
کنید.

پس از اینکه رابطه بین شکل ها بیان شد، از آنها بخواهید شکل های بعدی را رسم کنند.

توصیه های آموزشی صفحه 12 تم 2 کتاب ریاضی اول ابتدایی درس خارج شدن از خانه

١ از دانش آموزان بپرسید و آنها نیز باید در مورد نحوه پیدا کردن عدد بعدی توضیح دهند تا ارتباط کلامی شکل گیرد.

٢ در انجام فعالیت های کتاب بایستی به صورت ذهنی عدد بعدی را اضافه کنند.

٣ دانش آموزان نباید در انجام فعالیت وقتی یکی اضافه شد از اول شروع به شمارش کنند.

در صورتی که دانش آموز هنوزنیاز دارد که برای پیدا کردن عدد بعدی شکل بکشد

و از ابتدا شروع به شمارش کند، نشان می دهد که آماده یادگیری مفهوم عدد نشدهاست. لذا تمارین قبل از شمردن باید تکرار شود.

اهداف صفحه 13 تم 2 ریاضی اول ابتدایی خارج شدن از خانه

١ آمادگی برای انجام الگوهای شطرنجی.
٢ آشنایی با طراحی یک شکل با استفاده از رنگ کردنخانه های صفحه شطرنجی.
٣ بالا بردن دقت دانش آموزان و مهارت استفاده ازمداد.
۴ آشنایی با مربع شگفت انگیز (سودوکو) ۳تایی با استفاده
از اشکال هندسی.

روش تدریس صفحه 13 تم 2 ریاضی اول ابتدایی درس خارج شدن از خانه

هدف از این قسمت کسب آمادگی برای انجام فعالیت هایشطرنجی است.

شکل هایی با زمینه شطرنجی به دانش آموزاننشان دهید و از آنها بخواهید به رنگ های مربوط به مربع های کاغذشطرنجی توجه کنند.

∗∗ به صفحه آغازین بخش برگردید. کف پیاده روهاتقسیم بندی شطرنجی دارند. توجه دانش آموزان را به آن قسمتجلب کنید.
∗∗∗ از دانش آموزان بخواهید که نقطه های تعیین شده را رنگ کنند تا شکل قایق، دریا و ماهی نمایان شود.

برای رنگ کردنخانه های شطرنجی با توجه به تصویر کلی از رنگ های مناسب استفاده کنند.
به عنوان مثال ماهی ها را رنگ قرمز بزنند.

برای تکمیل مربع های شگفت انگیز ابتدا برای دانش آموزان توضیح دهید که سطر و ستون جدول یعنی چه.

سپس قانون تکمیل۳ روی تخته بکشید و به کمک × جدول را آموزش دهید.
در هیچ سطر و ستونی نباید شکل تکراری وجود داشته باشد.

یک مربع ۳دانش آموزان و بر اساس قانون، جدول را با سه شکل مربع، مثلث و دایره کامل کنید تا دانش آموزان روش کار را یاد بگیرند.

سپس ازآنها بخواهید جدول های صفحه ۱۳ را با شکل های مناسب کامل کنند.

توصیه های آموزشی صفحه 13 تم 2 ریاضی اول ابتدایی درس خارج شدن از خانه

١ رنگ کردن دقیق ممکن است برای دانش آموزان مشکل باشد لذا مناسب است
کاغذ شطرنجی به آنها داده شود و از آنهابخواهیم یک ردیف یا یک ستون را با رنگ های مناسب رنگ کنند، این کار باعث بالا رفتن دقت و تمرکز آنها می شود.

٢ با دادن کاغذ شطرنجی و آدرس دادن (بالا/پایین، چپ/راست، ستون دوم، ردیف سوم و…) دانش آموزان به تمرین رنگکردن بپردازند.

٣ در این مرحله تمام جدول های شگفت انگیز با نگاه کردن به ستون و یا سطر و پیدا کردن شکل به راحتی کامل می شوند.

 

اهداف صفحه 14 تم 2 ریاضی اول ابتدایی خارج شدن از خانه

١ آشنایی اولیه با مفهوم قبل و بعد.
٢ به کارگیری واژه های قبل و بعد.
٣ آشنایی اولیه با مفهوم صفر.
۴ کشف رابطه بین شکل و ادامه دادن الگوی شطرنجی
با استفاده از رنگ کردن.

 تم 2 ریاضی اول ابتدایی خارج شدن از خانه
تم 2 ریاضی اول ابتدایی خارج شدن از خانه

روش تدریس صفحه 14 تم 2 کتاب ریاضی اول ابتدایی خارج شدن از خانه

تعدادی (به اندازه کمتر از ۵) لوبیا در اختیار دانش آموزانقرار دهید و از آنها بپرسید
که اگر یک لوبیا به آنها اضافه کنیم چندتا لوبیا می شود و چرا؟

در هنگام بیان عدد از آنها بخواهید اینعدد را با انگشتان دست نشان دهند.
همزمان بخواهید نمایش هایمختلف این عدد را با انگشتان دست نشان دهند. همین فعالیت رابرای یکی قبل انجام دهید.

∗∗ نمونه سؤالات فوق را در موقعیت های مربوط بهبیرون رفتن در صفحه آغازین بخش مطرح و از دانش آموزانبپرسید.

∗∗∗ فعالیت های صفحه ۱۴ را با پرسیدن تعداد شکل های هر دسته شروع کنید.
یکی بعد و یا یکی قبل را بدون شمردن وبه صورت ذهنی باید بیان کنند.

وقتی از توانایی دانش آموزان مطمئن شدید از آنها بخواهید الگوهای شطرنجی را توضیح دهند و سپس آنها را با رنگ مناسب ادامه دهند.

توصیه های آموزشی صفحه 14 تم 2 کتاب ریاضی اول ابتدایی خارج شدن از خانه

١ در فعالیت بالای صفحه دانش آموزان نباید از شمردن استفاده کنند. عدد هر دسته راباید سریع بگویند.
برای پیدا کردنعدد بعد و یا قبل نیز همین طور.

در صورتی که آنها از شمردن استفاده کردند فعالیت های قبلی صفحات گذشته را دوباره مرورکنید.

٢ در پیدا کردن الگوی شطرنجی توضیح کلامی دانش آموزان به درک بهتر آنها کمک می کند.از آنها بخواهید الگو را براییکدیگر توضیح دهند.

٣ برای بیان الگوها از عددهای مختلف می توان استفاده کرد.
برای مثال الگوی سوم از این قرار است: ۳ تا خانه زرد، ۲ تاخانه بنفش، ۳ تا زرد، ۲ تا بنفش.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.