مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

تم ۱۹ ریاضی اول ابتدایی صف نانوايی

0

تم ۱۹ ریاضی اول ابتدایی صف نانوايی به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد

مفاهيم:

جلو / پشت، جلو / عقب، وسط / کنار / بين، حرکت اعداد ستون/ رديف،
مهارت ها:

ايستادن در صف نانوايی، پرسيدن برای تشخيص صف يکدانه ای و صف چندتايی، سفارش دادن نان، آداب حمل نان
نگرش ها:
١ تشخيص سيستم ها در زندگی روزمره به توانايی حل مسئله کمک می کند.
٢ شناخت ارتباط بين پديده های مختلف مقدمه ای برای درک مفهوم سيستم است.
تأثيرات شناختی لوحه
١ غلبه رفتارهای انسانی بر رفتارهای غريزی
٢ احترام به حقوق ديگران
٣ احترام به حيات ديگران
٤ شهود ساختارهای ترتيبی
تم شناختی:
رعايت نوبت / عدالت: در مورد عدالت و مصداق های آن مانند رعايت نوبت نکاتی را که می دانيد به دانش آموزان بياموزيد.

ارتباط تم ۱۹ ریاضی اول ابتدایی صف نانوايی با صفحات اين بخش:

١ به اينکه محور می تواند هم از چپ به راست و هم از راست به چپ رسم شود، اشاره کنيد.
٢ به سيستم صف که وقتی نفر اول نان می خرد صف را ترک می کند و نفر دوم جای نفر اول را می گيرد و نفر سوم جای نفر دوم را ومانند آن، اشاره کنيد.
٣ بالای سر هرکسی تعداد نان هايی را که می خواهد بگيرد، مشخص کنيد و بگوييد چند تا نان بايد توليد شود تا به هر کسی برسد.
٤ با کمک رديف و ستون، چپ / راست، جلو / پشت و بين خميرهای نان آوری دهيد.
٥ اگر همه افراد صف چند تايی به تعداد مساوی نان بخواهند با کمک شمارش چند چند تا به سؤال ها پاسخ دهيد.

اهداف صفحه ۱۲۸ کتاب تم ۱۹ ریاضی اول ابتدایی صف نانوايی

١ خواندن و نوشتن عددهای مضرب ۱۰
٢ نوشتن عددهای مضرب ۱۰ در جدول ارزش مکانی
٣ شمردن ۱۰ تا ۱۰ تا، تا ۱۰۰ به صورت مستقیم یا معکوس
٤ داشتن درک درست از عددهای مضرب ۱۰ و شمارش معنادار آنها با استفاده از مفهوم دست ههای ۱۰ تایی

اهداف صفحه ۱۲۹ تم ۱۹ ریاضی اول دبستان صف نانوايی

١ درک مفهوم جمع اعداد مضارب ۱۰ با شکل
٢ توانايی انجام عمل جمع مضارب عدد ۱۰۰
٣ درک مفهوم ترتيبی اعداد در يک مسئله واقعی و بيان ترتيب با عددها

اهداف صفحه ۱۳۰ صف نانوايی تم ۱۹ ریاضی اول ابتدایی 

١ حل مسائل کلامی با استفاده از راهبرد رسم شکل
٢ حل مسائل کلامی تفريق با استفاده از محور اعداد

اهداف صفحه ۱۳۱ تم ۱۹ ریاضی اول ابتدایی صف نانوايی

١ تمرين مقايسهٔ اعداد پس از انجام عمليات
٢ توانايی تصميم گيری برای انتخاب علامت مناسب برای بيان مقايسه
٣ تمرين انجام جمع مضارب ۱۰

تم 19 ریاضی اول ابتدایی صف نانوايی
تم ۱۹ ریاضی اول ابتدایی صف نانوايی

اهداف صفحه ۱۳۲ تم ۱۹ ریاضی اول ابتدایی 

١ درک مفهوم تقارن افقی و عمودی به صورت همزمان
٢ مهارت استفاده از خط کش و رسم قرينه شکل با استفاده از نقاط راهنما
٣ تمرين تکميل مربع شگفت انگيز با استفاده از راهبرد حدس و آزمايش

اهداف صفحه ۱۳۳ تم ۱۹کتاب ریاضی اول دبستان صف نانوايی

١ حل مسائل کلامی مربوط به تفريق با استفاده از راهبرد رسم شکل
٢ حل مسائل کلامی مربوط به تفريق با استفاد از محور اعداد

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.