مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

تم 19 ریاضی اول ابتدایی صف نانوایی

0 ۱,۹۱۱

تم 19 ریاضی اول ابتدایی صف نانوایی به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد

مفاهیم:

جلو / پشت، جلو / عقب، وسط / کنار / بین، حرکت اعداد ستون/ ردیف،
مهارت ها:

ایستادن در صف نانوایی، پرسیدن برای تشخیص صف یکدانه ای و صف چندتایی، سفارش دادن نان، آداب حمل نان
نگرش ها:
١ تشخیص سیستم ها در زندگی روزمره به توانایی حل مسئله کمک می کند.
٢ شناخت ارتباط بین پدیده های مختلف مقدمه ای برای درک مفهوم سیستم است.
تأثیرات شناختی لوحه
١ غلبه رفتارهای انسانی بر رفتارهای غریزی
٢ احترام به حقوق دیگران
٣ احترام به حیات دیگران
۴ شهود ساختارهای ترتیبی
تم شناختی:
رعایت نوبت / عدالت: در مورد عدالت و مصداق های آن مانند رعایت نوبت نکاتی را که می دانید به دانش آموزان بیاموزید.

ارتباط تم 19 ریاضی اول ابتدایی صف نانوایی با صفحات این بخش:

١ به اینکه محور می تواند هم از چپ به راست و هم از راست به چپ رسم شود، اشاره کنید.
٢ به سیستم صف که وقتی نفر اول نان می خرد صف را ترک می کند و نفر دوم جای نفر اول را می گیرد و نفر سوم جای نفر دوم را ومانند آن، اشاره کنید.
٣ بالای سر هرکسی تعداد نان هایی را که می خواهد بگیرد، مشخص کنید و بگویید چند تا نان باید تولید شود تا به هر کسی برسد.
۴ با کمک ردیف و ستون، چپ / راست، جلو / پشت و بین خمیرهای نان آوری دهید.
۵ اگر همه افراد صف چند تایی به تعداد مساوی نان بخواهند با کمک شمارش چند چند تا به سؤال ها پاسخ دهید.

اهداف صفحه 128 کتاب تم 19 ریاضی اول ابتدایی صف نانوایی

١ خواندن و نوشتن عددهای مضرب 10
٢ نوشتن عددهای مضرب 10 در جدول ارزش مکانی
٣ شمردن 10 تا 10 تا، تا 100 به صورت مستقیم یا معکوس
۴ داشتن درک درست از عددهای مضرب 10 و شمارش معنادار آنها با استفاده از مفهوم دست ههای 10 تایی

اهداف صفحه 129 تم 19 ریاضی اول دبستان صف نانوایی

١ درک مفهوم جمع اعداد مضارب ۱۰ با شکل
٢ توانایی انجام عمل جمع مضارب عدد ۱۰۰
٣ درک مفهوم ترتیبی اعداد در یک مسئله واقعی و بیان ترتیب با عددها

اهداف صفحه 130 صف نانوایی تم 19 ریاضی اول ابتدایی 

١ حل مسائل کلامی با استفاده از راهبرد رسم شکل
٢ حل مسائل کلامی تفریق با استفاده از محور اعداد

اهداف صفحه 131 تم 19 ریاضی اول ابتدایی صف نانوایی

١ تمرین مقایسهٔ اعداد پس از انجام عملیات
٢ توانایی تصمیم گیری برای انتخاب علامت مناسب برای بیان مقایسه
٣ تمرین انجام جمع مضارب 10

تم 19 ریاضی اول ابتدایی صف نانوایی
تم 19 ریاضی اول ابتدایی صف نانوایی

اهداف صفحه 132 تم 19 ریاضی اول ابتدایی 

١ درک مفهوم تقارن افقی و عمودی به صورت همزمان
٢ مهارت استفاده از خط کش و رسم قرینه شکل با استفاده از نقاط راهنما
٣ تمرین تکمیل مربع شگفت انگیز با استفاده از راهبرد حدس و آزمایش

اهداف صفحه 133 تم 19کتاب ریاضی اول دبستان صف نانوایی

١ حل مسائل کلامی مربوط به تفریق با استفاده از راهبرد رسم شکل
٢ حل مسائل کلامی مربوط به تفریق با استفاد از محور اعداد

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.