مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

تم ۱۸ ریاضی اول ابتدایی خريد از بقالی

0

تم ۱۸ ریاضی اول ابتدایی خريد از بقالی به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد

مفاهيم:

جلو / پشت، جلو / عقب، ستون/ رديف، اول تا دهم، وسط / کنار / بين، چپ / راست
مهارت ها:

منتظر شدن برای نوبت، حمل، خريد با کيسه ها، پرداخت بهای اجناس خريداری شده
نگرش ها:
١ هنگام خريد و فروش با شمارش و جمع و تفريق اعداد سروکار داريم.
٢ با بررسی و مقايسه ورودی و خروجی سيستم ها می توان نحوهٔ کار آن را حدس زد.
تأثيرات شناختی:
١ نظم و ترتيب در چيدن اجناس
٢ نوع دوستی
٣ نظرخواستن از ديگران
تم شناختی:
معامله: در مورد آداب معامله و شرايط آن نکاتی را که می دانيد به دانش آموزان بياموزيد.

ارتباط تم ۱۸ ریاضی اول ابتدایی خريد از بقالی با صفحات بخش:

١ تعداد مربا ها در قفسه ها، تعداد رب ها، پاکت های شير و ظرف های شربت را با کمک شمارش چند تا چند محاسبه کنيد.

اشيايی را که پشت مادر و فرزند پنهان شده اند را هم بشماريد.
٢ تعداد اجناس بالا رابه کمک چوب خط محاسبه کنيد.
٣ تعداد اجناس بالا رابه کمک محور محاسبه کنيد.
٤ تعداد اجناس بالا را به کمک رسم شکل محاسبه کنيد.
٥ برای اشيايی که ديده می شوند يک جمع چند تايی بنويسيد و حاصل را با چوب خط محاسبه کنيد.
٦ تعداد مربا ها، شربت ها، پاکت های شير و ظرف های رب را با هم مقايسه کنيد.

اهداف صفحه ۱۲۱ تم ۱۸کتاب ریاضی اول دبستان خريد از بقالی

١ درک رابطه بین الگو های هندسی و الگو های عددی
٢ درک و تمرین شمردن سه تا، سه تا، با استفاده از شکل و محور
٣ شروع آموزش خواندن ساعت های دقیق

اهداف صفحه ۱۲۱ تم ۱۸ ریاضی اول ابتدایی خريد از بقالی

١ درک رابطه بین الگوی هندسی و عددی در شمردن ۲ تا ۲ تا
٢ توانایی شمردن ۲ تا ۲ روی محور اعداد به کمک شکل ها
٣ درک و مفهوم عدد های فرد و زوج (بدون بردن نام عدد های فرد و زوج)
٤ درک مفهوم اندازه گیری بلندی اشیاء با استفاده از واحد های غیر استاندارد و بیان تقریبی آن

اهداف صفحه ۱۲۲درس خريد از بقالیتم ۱۸ ریاضی اول ابتدایی 

١ انجام جمع های اساسی با حاصل کمتر از ۲۰ به کمک رسم چوب خط
٢ توانايی تبديل نماد چوب خط به عدد
٣ تمرين نوشتن نماد و عبارت جمع

تم 18 ریاضی اول ابتدایی خريد از بقالی
تم ۱۸ ریاضی اول ابتدایی خريد از بقالی

اهداف صفحه ۱۲۳ تم ۱۸ ریاضی اول دبستان خريد از بقالی

١ شمارش ۴ تا ۴ تا با استفاده از شکل، چوب خط، محور و جدول اعداد
٢ درک ارتباط بين الگو های عددی و هندسی
٣ درک قانون يک الگو و توانايی ادامه دادن آن

اهداف صفحه ۱۲۴ تم ۱۸کتاب ریاضی اول ابتدایی خريد از بقالی

١ ادامه دادن الگو های هندسی با استفاده از شابلون
٢ رسم شکل های قرينه با استفاده از شابلون
٣ مهارت در تکميل مربع شگفت انگيز۹× ۹

اهداف صفحه ۱۲۵ تم ۱۸ ریاضی اول ابتدایی خريد از بقالی

۱ کسب آمادگی برای حل مسئله با استفاده از رسم شکل
در پيدا کردن جواب جمع های اساسی
۲ تمرين جمع های اساسی و درک آنها با رنگ کردن شکل ها

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.