مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

تم ۱۷ ریاضی اول ابتدایی خانه پدربزرگ و مادربزرگ

0

تم ۱۷ ریاضی اول ابتدایی خانه پدربزرگ و مادربزرگ به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد
مفاهيم:
چپ / راست، جلو / پشت، جلو / عقب، وسط / کنار / بين
مهارت ها:
گوش کردن به قصه، بوسيدن دست پدربزرگ و مادر بزرگ، با احترام ايستادن در برابر بزرگ تر ها، کمک کردن در کار های خانه
نگرش ها:
١ تفکر کلامی استنتاجی با سيستم شنوايی و تأثيرات آن در سيستم ادراک بشر مرتبط است.
٢ تفکر تصويری با سيستم بينايی و تأثيرات آن در سيستم ادراک بشر مرتبط است.
تأثيرات شناختی:
١ اخلاق فرزندان در برابر بزرگتر ها
٢ اخلاق پدر و مادر در برابر پدربزرگ و مادربزرگ
تم شناختی:
صله رحم: در مورد صله رحم و آداب آن نکاتی را که می دانيد با دانش آموزان در ميان بگذاريد

ارتباط تم ۱۷ ریاضی اول ابتدایی خانه پدربزرگ و مادربزرگ با صفحات ديگر بخش:

١ در مورد جمع های چند تايی که در تصوير می بينيد، صحبت کنيد.
٢ آيا می توانيد تعداد مستطيل های هر پشتی را با يک جمع چند تايی محاسبه کنيد؟
٣ تعداد دکمه هايی را که در تصوير می بينيد با چوب خط نمايش دهيد. و يک جمع چند تايی برای آن بنويسيد.
٤ برای تعداد گل های گلدان يک جمع چند تايی بنويسيد.
۵ جمع های چند تايی بالا را به کمک محور انجام دهيد.
۶ در مورد تفريق هايی که در تصوير می بينيد، صحبت کنيد.
۷ تفريق های تصوير را به کمک شکل و به کمک محور انجام دهيد.

کتاب کاربرگ کل کتاب های اول درس به درس

جزوه کامل اول ابتدایی همه کتاب ها و کل درس ها

مشاهده

اهداف صفحه ۱۱۴ تم ۱۷ کتاب ریاضی اول ابتدایی خانه پدربزرگ و مادربزرگ

١ نوشتن جمع متناظر برای شکل داده شده.
٢ انجام جمع های چند تايی با استفاده از رسم شکل.

اهداف صفحه ۱۱۴ تم ۱۷ ریاضی اول دبستان خانه پدربزرگ و مادربزرگ

١ پيدا کردن حاصل جمع چند عدد با استفاده از چوب خط
٢ نوشتن جمع متناظر با شکل های داده شده

اهداف صفحه ۱۱۵ درس خانه پدربزرگ و مادربزرگ تم ۱۷ ریاضی اول ابتدایی 

١ مقايسه اشياء با يکديگر
٢ مقايسه عبارت های عددی با يکديگر پس از پيدا کردن حاصل عبارت
٣ تصميم گيری برای قرار دادن درست نماد مقايسه

اهداف صفحه ۱۱۶ تم ۱۷ کتاب ریاضی اول دبستان خانه پدربزرگ و مادربزرگ

١ تمرين و کسب مهارت در استفاده از ابزار شابلون
٢ درک رابطه بين شکل ها در دو اندازهٔ مختلف
٣ تمرين حل مربع شگفت انگيز

تم 17 ریاضی اول ابتدایی خانه پدربزرگ و مادربزرگ
تم ۱۷ ریاضی اول ابتدایی خانه پدربزرگ و مادربزرگ

اهداف صفحه ۱۱۷ تم ۱۷ ریاضی اول ابتدایی خانه پدربزرگ و مادربزرگ

۱ آشنايی دانش آموزان با مفهوم تقريب زدن در اندازه گيری طول
۲ بيان اندازهٔ تقريبی با استفاده از تعداد حداکثر و حداقل
۳ برقراری ارتباط بين عدد های ترتيبی و مفهوم زمان در فصل های مختلف

اهداف صفحه ۱۱۸ خانه پدربزرگ و مادربزرگ تم ۱۷ ریاضی اول ابتدایی 

١ توانايی نمايش يک عبارت جمع يا تفريق روی محور
٢ پيدا کردن حاصل جمع يا تفريق با استفاده از محور اعداد

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.