مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

تم 17 ریاضی اول ابتدایی خانه پدربزرگ و مادربزرگ

0 ۱,۲۴۵

تم 17 ریاضی اول ابتدایی خانه پدربزرگ و مادربزرگ به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد
مفاهیم:
چپ / راست، جلو / پشت، جلو / عقب، وسط / کنار / بین
مهارت ها:
گوش کردن به قصه، بوسیدن دست پدربزرگ و مادر بزرگ، با احترام ایستادن در برابر بزرگ تر ها، کمک کردن در کار های خانه
نگرش ها:
١ تفکر کلامی استنتاجی با سیستم شنوایی و تأثیرات آن در سیستم ادراک بشر مرتبط است.
٢ تفکر تصویری با سیستم بینایی و تأثیرات آن در سیستم ادراک بشر مرتبط است.
تأثیرات شناختی:
١ اخلاق فرزندان در برابر بزرگتر ها
٢ اخلاق پدر و مادر در برابر پدربزرگ و مادربزرگ
تم شناختی:
صله رحم: در مورد صله رحم و آداب آن نکاتی را که می دانید با دانش آموزان در میان بگذارید

ارتباط تم 17 ریاضی اول ابتدایی خانه پدربزرگ و مادربزرگ با صفحات دیگر بخش:

١ در مورد جمع های چند تایی که در تصویر می بینید، صحبت کنید.
٢ آیا می توانید تعداد مستطیل های هر پشتی را با یک جمع چند تایی محاسبه کنید؟
٣ تعداد دکمه هایی را که در تصویر می بینید با چوب خط نمایش دهید. و یک جمع چند تایی برای آن بنویسید.
۴ برای تعداد گل های گلدان یک جمع چند تایی بنویسید.
۵ جمع های چند تایی بالا را به کمک محور انجام دهید.
۶ در مورد تفریق هایی که در تصویر می بینید، صحبت کنید.
۷ تفریق های تصویر را به کمک شکل و به کمک محور انجام دهید.

اهداف صفحه 114 تم 17 کتاب ریاضی اول ابتدایی خانه پدربزرگ و مادربزرگ

١ نوشتن جمع متناظر برای شکل داده شده.
٢ انجام جمع های چند تایی با استفاده از رسم شکل.

اهداف صفحه 114 تم 17 ریاضی اول دبستان خانه پدربزرگ و مادربزرگ

١ پیدا کردن حاصل جمع چند عدد با استفاده از چوب خط
٢ نوشتن جمع متناظر با شکل های داده شده

اهداف صفحه 115 درس خانه پدربزرگ و مادربزرگ تم 17 ریاضی اول ابتدایی 

١ مقایسه اشیاء با یکدیگر
٢ مقایسه عبارت های عددی با یکدیگر پس از پیدا کردن حاصل عبارت
٣ تصمیم گیری برای قرار دادن درست نماد مقایسه

اهداف صفحه 116 تم 17 کتاب ریاضی اول دبستان خانه پدربزرگ و مادربزرگ

١ تمرین و کسب مهارت در استفاده از ابزار شابلون
٢ درک رابطه بین شکل ها در دو اندازهٔ مختلف
٣ تمرین حل مربع شگفت انگیز

تم 17 ریاضی اول ابتدایی خانه پدربزرگ و مادربزرگ
تم 17 ریاضی اول ابتدایی خانه پدربزرگ و مادربزرگ

اهداف صفحه 117 تم 17 ریاضی اول ابتدایی خانه پدربزرگ و مادربزرگ

۱ آشنایی دانش آموزان با مفهوم تقریب زدن در اندازه گیری طول
۲ بیان اندازهٔ تقریبی با استفاده از تعداد حداکثر و حداقل
۳ برقراری ارتباط بین عدد های ترتیبی و مفهوم زمان در فصل های مختلف

اهداف صفحه 118 خانه پدربزرگ و مادربزرگ تم 17 ریاضی اول ابتدایی 

١ توانایی نمایش یک عبارت جمع یا تفریق روی محور
٢ پیدا کردن حاصل جمع یا تفریق با استفاده از محور اعداد

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.