مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

تم 16 ریاضی اول ابتدایی حیاط مدرسه

0 ۷۸۷

تم 16 ریاضی اول ابتدایی حیاط مدرسه به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد

مفاهیم:

جلو / پشت، جلو / عقب، اول تا دهم، ستون/ ردیف، وسط / کنار / بین، چپ / راست
مهارت ها:

از جلو نظام، ایستادن در صف با سکوت، حرکت به سمت صف ها، رفتن صف ها به کلاس به نوبت
نگرش ها:
۱ یک راه حل برای شناخت پدیده ها طبقه بندی است. برای مثال می توان اشیا ء را برحسب رنگ، شکل و اندازه طبقه بندی کرد.
۲ اعداد می توانند برای مرتب کردن اشیاء یا نام گذاری آنها به کار روند.
تأثیرات شناختی:
١ ساختن ساختارهای عددی
۲ شناخت ساختار های ترتیبی
۳ حرکت عدد
تم شناختی:
گوش کردن به قرآن: در مورد آداب گوش کردن به قرآن نکاتی را که می دانید به دانش آموزان تذکر دهید.

ارتباط تم 16 ریاضی اول ابتدایی حیاط مدرسه با صفحات بخش:

١ هر صف چند دانش آموز دارد؟
٢ دانش آموزان هر صف را به دسته های ده تایی تقسیم کنید.
٣ در هر صف چند دستهٔ ده تایی و چند یکی وجود دارد؟
۴ در مجموع چند نفر در این صف ها هستند؟
۵ تمام دانش آموزان را به دسته های دو تایی و یکی تقسیم کنید.
۶ اندازهٔ میلهٔ پرچم را با توجه به قد دانش آموزی که کنار آن ایستاده حدس بزنید.

اهداف صفحه 107 تم 16 ریاضی اول ابتدایی حیاط مدرسه

۱ درک نمایش های مختلف یک عدد
٢ ساختن عدد های دو رقمی با دسته بندی و سرشماری با چوب خط
۳ توانایی بردن عدد به جدول یکی ده تایی یا خارج کردن عدد از جدول

اهداف صفحه 108 تم 16 کتاب ریاضی اول دبستان حیاط مدرسه

١ شمردن دسته های کمتر از ۲۰ تا با چوب خط و نوشتن
عدد متناظر با آن
٢ توانایی نوشتن اعداد ۱۱ تا ۱۹ با رقم
۳ درک محور اعداد و پیدا کردن عدد ها روی محور

اهداف صفحه 109 تم 16 ریاضی اول ابتدایی حیاط مدرسه

١ تمرین کامل کردن اشکال هندسی قرینه در صفحه شطرنجی
٢ درک قرینه بودن شکل هندسی و ویژگی اشکال قرینه
٣ تمرین کامل کردن مربع شگفت انگیز۹×9

اهداف صفحه 110 حیاط مدرسه تم 16 ریاضی اول ابتدایی 

١ توانایی جمع با استفاده از انگشتان دست و پیدا کردنحاصل آن
٢ درک مفهوم جمع و نوشتن جمع متناظر با شکل
٣ پیدا کردن حاصل جمع دو عدد با حاصل کمتر از15

تم 16 ریاضی اول ابتدایی حیاط مدرسه
تم 16 ریاضی اول ابتدایی حیاط مدرسه

اهداف صفحه 111 تم 16 ریاضی اول دبستان حیاط مدرسه

١ تمرین کار با ابزار خط کش
٢ نمایش تعداد اشیاء یک دسته با استفاده از نمایش عددی
٣ تمرین دیدن عدد های معمولی ۱۰ تا ۲۰ به صورت یک دستهٔ ده تایی و تعدادی یکی

اهداف صفحه 112 تم 16 کتاب ریاضی اول ابتدایی حیاط مدرسه

١ مشاهدهٔ عدد های روی صفحهٔ ساعت و نوشتن عدد های روی صفحهٔ آن
٢ درک رابطه بین محور اعداد و صفحهٔ ساعت
٣ درک مفهوم اندازه گیری تقریبی طول با واحد های غیر استاندارد

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.