مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

تم ۱۶ ریاضی اول ابتدایی حياط مدرسه

0

تم ۱۶ ریاضی اول ابتدایی حياط مدرسه به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد

مفاهيم:

جلو / پشت، جلو / عقب، اول تا دهم، ستون/ رديف، وسط / کنار / بين، چپ / راست
مهارت ها:

از جلو نظام، ايستادن در صف با سکوت، حرکت به سمت صف ها، رفتن صف ها به کلاس به نوبت
نگرش ها:
۱ يک راه حل برای شناخت پديده ها طبقه بندی است. برای مثال می توان اشيا ء را برحسب رنگ، شکل و اندازه طبقه بندی کرد.
۲ اعداد می توانند برای مرتب کردن اشياء يا نام گذاری آنها به کار روند.
تأثيرات شناختی:
١ ساختن ساختارهای عددی
۲ شناخت ساختار های ترتيبی
۳ حرکت عدد
تم شناختی:
گوش کردن به قرآن: در مورد آداب گوش کردن به قرآن نکاتی را که می دانيد به دانش آموزان تذکر دهيد.

ارتباط تم ۱۶ ریاضی اول ابتدایی حياط مدرسه با صفحات بخش:

١ هر صف چند دانش آموز دارد؟
٢ دانش آموزان هر صف را به دسته های ده تايی تقسيم کنيد.
٣ در هر صف چند دستهٔ ده تايی و چند يکی وجود دارد؟
٤ در مجموع چند نفر در اين صف ها هستند؟
٥ تمام دانش آموزان را به دسته های دو تايی و يکی تقسيم کنيد.
٦ اندازهٔ ميلهٔ پرچم را با توجه به قد دانش آموزی که کنار آن ايستاده حدس بزنيد.

اهداف صفحه ۱۰۷ تم ۱۶ ریاضی اول ابتدایی حياط مدرسه

۱ درک نمايش های مختلف يک عدد
٢ ساختن عدد های دو رقمی با دسته بندی و سرشماری با چوب خط
۳ توانايی بردن عدد به جدول يکی ده تايی يا خارج کردن عدد از جدول

اهداف صفحه ۱۰۸ تم ۱۶ کتاب ریاضی اول دبستان حياط مدرسه

١ شمردن دسته های کمتر از ۲۰ تا با چوب خط و نوشتن
عدد متناظر با آن
٢ توانايی نوشتن اعداد ۱۱ تا ۱۹ با رقم
۳ درک محور اعداد و پيدا کردن عدد ها روی محور

اهداف صفحه ۱۰۹ تم ۱۶ ریاضی اول ابتدایی حياط مدرسه

١ تمرين کامل کردن اشکال هندسی قرينه در صفحه شطرنجی
٢ درک قرينه بودن شکل هندسی و ويژگی اشکال قرينه
٣ تمرين کامل کردن مربع شگفت انگيز۹×۹

اهداف صفحه ۱۱۰ حياط مدرسه تم ۱۶ ریاضی اول ابتدایی 

١ توانايی جمع با استفاده از انگشتان دست و پيدا کردنحاصل آن
٢ درک مفهوم جمع و نوشتن جمع متناظر با شکل
٣ پيدا کردن حاصل جمع دو عدد با حاصل کمتر از۱۵

تم 16 ریاضی اول ابتدایی حياط مدرسه
تم ۱۶ ریاضی اول ابتدایی حياط مدرسه

اهداف صفحه ۱۱۱ تم ۱۶ ریاضی اول دبستان حياط مدرسه

١ تمرين کار با ابزار خط کش
٢ نمايش تعداد اشياء يک دسته با استفاده از نمايش عددی
٣ تمرين ديدن عدد های معمولی ۱۰ تا ۲۰ به صورت يک دستهٔ ده تايی و تعدادی يکی

اهداف صفحه ۱۱۲ تم ۱۶ کتاب ریاضی اول ابتدایی حياط مدرسه

١ مشاهدهٔ عدد های روی صفحهٔ ساعت و نوشتن عدد های روی صفحهٔ آن
٢ درک رابطه بين محور اعداد و صفحهٔ ساعت
٣ درک مفهوم اندازه گيری تقريبی طول با واحد های غير استاندارد

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.